Skip to content

Dakshinamurthy Navaratna Mala Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ನವರತ್ನಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Dakshinamurthy Navaratna Mala Stotram lyricsPin

Dakshinamurthy Navaratna Mala Stotram is a 9 verse devotional hymn to worship Lord Dakshinamurthy. Get Sri Dakshinamurthy Navaratna mala stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Shiva.

Dakshinamurthy Navaratna Mala Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ನವರತ್ನಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಮೂಲೇವಟಸ್ಯ ಮುನಿಪುಂಗವಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಮುದ್ರಾವಿಶೇಷಮುಕುಳೀಕೃತಪಾಣಿಪದ್ಮಮ್ |
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮಧುರವೇಷಮುದಾರಮಾದ್ಯಂ
ತೇಜಸ್ತದಸ್ತು ಹೃದಯೇ ತರುಣೇಂದುಚೂಡಮ್ || ೧ ||

ಶಾಂತಂ ಶಾರದಚಂದ್ರಕಾಂತಿಧವಳಂ ಚಂದ್ರಾಭಿರಾಮಾನನಂ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕೋಪಮಕಾಂತಿಕುಂಡಲಧರಂ ಚಂದ್ರಾವದಾತಾಂಶುಕಮ್ |
ವೀಣಾಂ ಪುಸ್ತಕಮಕ್ಷಸೂತ್ರವಲಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮುದ್ರಾಂ ಕರೈ-
ರ್ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಕಲಯೇ ಹೃದಾ ಮಮ ಸದಾ ಶಾಸ್ತಾರಮಿಷ್ಟಾರ್ಥದಮ್ || ೨ ||

ಕರ್ಪೂರಗಾತ್ರಮರವಿಂದದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ
ಕರ್ಪೂರಶೀತಲಹೃದಂ ಕರುಣಾವಿಲಾಸಮ್ |
ಚಂದ್ರಾರ್ಧಶೇಖರಮನಂತಗುಣಾಭಿರಾಮ-
ಮಿಂದ್ರಾದಿಸೇವ್ಯಪದಪಂಕಜಮೀಶಮೀಡೇ || ೩ ||

ದ್ಯುದ್ರೋರಧಸ್ಸ್ವರ್ಣಮಯಾಸನಸ್ಥಂ
ಮುದ್ರೋಲ್ಲಸದ್ಬಾಹುಮುದಾರಕಾಯಮ್ |
ಸದ್ರೋಹಿಣೀನಾಥಕಳಾವತಂಸಂ
ಭದ್ರೋದಧಿಂ ಕಂಚನ ಚಿಂತಯಾಮಃ || ೪ ||

ಉದ್ಯದ್ಭಾಸ್ಕರಸನ್ನಿಭಂ ತ್ರಿಣಯನಂ ಶ್ವೇತಾಂಗರಾಗಪ್ರಭಂ
ಬಾಲಂ ಮೌಂಜಿಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ನ್ಯಗ್ರೋಧಮೂಲೇಸ್ಥಿತಮ್ |
ಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಮೃಗಶಾಬಕಸ್ಥಿತಿಕರಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಕೃತೀಂ
ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಂ ಭಯಹರಂ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಕಮ್ || ೫ ||

ಶ್ರೀಕಾಂತ ದ್ರುಹಿಣೋಪಮನ್ಯು ತಪನ ಸ್ಕಂದೇಂದ್ರ ನಂದ್ಯಾದಯಃ
ಪ್ರಾಚೀನಾಗುರವೋಽಪಿ ಯಸ್ಯ ಕರುಣಾಲೇಶಾದ್ಗತಾಗೌರವಮ್ |
ತಂ ಸರ್ವಾದಿಗುರುಂ ಮನೋಜ್ಞವಪುಷಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಲಂಕೃತಂ
ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಕೃತಿಮುಗ್ಧಪಾಣಿನಳಿನಂ ಚಿತ್ತಂ ಶಿವಂ ಕುರ್ಮಹೇ || ೬ ||

ಕಪರ್ದಿನಂ ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸಂ
ತ್ರಿಣೇತ್ರಮಿಂದು ಪ್ರತಿಮಾಕ್ಷಿತಾಜ್ವಲಮ್ |
ಚತುರ್ಭುಜಂ ಜ್ಞಾನದಮಕ್ಷಸೂತ್ರ-
ಪುಸ್ತಾಗ್ನಿಹಸ್ತಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯೇಚ್ಛಿವಮ್ || ೭ ||

ವಾಮೋರೂಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಂ ಗಿರಿಸುತಾಮನ್ಯೋನ್ಯಮಾಲಿಂಗಿತಾಂ
ಶ್ಯಾಮಾಮುತ್ಪಲಧಾರಿಣೀಂ ಶಶಿನಿಭಾಂ ಚಾಲೋಕಯಂತಂ ಶಿವಮ್ |
ಆಶ್ಲಿಷ್ಟೇನ ಕರೇಣ ಪುಸ್ತಕಮಥೋ ಕುಂಭಂ ಸುಧಾಪೂರಿತಂ
ಮುದ್ರಾಂ ಜ್ಞಾನಮಯೀಂ ದಧಾನಮಪರೈರ್ಮುಕ್ತಾಕ್ಷಮಾಲಂ ಭಜೇ || ೮ ||

ವಟತರು ನಿಕಟನಿವಾಸಂ ಪಟುತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಿತ ಕರಾಬ್ಜಮ್ |
ಕಂಚನ ದೇಶಿಕಮಾದ್ಯಂ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದಕಂದಳಂ ವಂದೇ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ನವರತ್ನಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ