Skip to content

Varaha Mukhi Stavam in Kannada – ವರಾಹಮುಖೀ ಸ್ತವಃ

Varaha Mukhi Stavam or Varahamukhi stavaPin

Varaha Mukhi Stavam or Varahamukhi Stava is a powerful mantra of Goddess Varahi Devi. Get Sri Varaha Mukhi Stavam in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Varahi Devi.

Varaha Mukhi Stavam in Kannada – ವರಾಹಮುಖೀ ಸ್ತವಃ 

ಕುವಲಯನಿಭಾ ಕೌಶೇಯಾರ್ಧೋರುಕಾ ಮುಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾ
ಹಲಮುಸಲಿನೀ ಸದ್ಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ವರಾಭಯದಾಯಿನೀ |
ಕಪಿಲನಯನಾ ಮಧ್ಯೇ ಕ್ಷಾಮಾ ಕಠೋರಘನಸ್ತನೀ
ಜಯತಿ ಜಗತಾಂ ಮಾತಃ ಸಾ ತೇ ವರಾಹಮುಖೀ ತನುಃ || ೧ ||

ತರತಿ ವಿಪದೋ ಘೋರಾ ದೂರಾತ್ಪರಿಹ್ರಿಯತೇ ಭಯಂ
ಸ್ಖಲಿತಮತಿಭಿರ್ಭೂತಪ್ರೇತೈಃ ಸ್ವಯಂ ವ್ರಿಯತೇ ಶ್ರಿಯಾ |
ಕ್ಷಪಯತಿ ರಿಪೂನೀಷ್ಟೇ ವಾಚಾಂ ರಣೇ ಲಭತೇ ಜಯಂ
ವಶಯತಿ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ವಾರಾಹಿ ಯಸ್ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ || ೨ ||

ಸ್ತಿಮಿತಗತಯಃ ಸೀದದ್ವಾಚಃ ಪರಿಚ್ಯುತಹೇತಯಃ
ಕ್ಷುಭಿತಹೃದಯಾಃ ಸದ್ಯೋ ನಶ್ಯದ್ದೃಶೋ ಗಲಿತೌಜಸಃ |
ಭಯಪರವಶಾ ಭಗ್ನೋತ್ಸಾಹಾಃ ಪರಾಹತಪೌರುಷಾಃ
ಭಗವತಿ ಪುರಸ್ತ್ವದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭವಂತಿ ವಿರೋಧಿನಃ || ೩ ||

ಕಿಸಲಯಮೃದುರ್ಹಸ್ತಃ ಕ್ಲಿಶ್ಯೇತ ಕಂದುಕಲೀಲಯಾ
ಭಗವತಿ ಮಹಾಭಾರಃ ಕ್ರೀಡಾಸರೋರುಹಮೇವ ತೇ |
ತದಪಿ ಮುಸಲಂ ಧತ್ಸೇ ಹಸ್ತೇ ಹಲಂ ಸಮಯದ್ರುಹಾಂ
ಹರಸಿ ಚ ತದಾಘಾತೈಃ ಪ್ರಾಣಾನಹೋ ತವ ಸಾಹಸಮ್ || ೪ ||

ಜನನಿ ನಿಯತಸ್ಥಾನೇ ತ್ವದ್ವಾಮದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವಯೋ-
-ರ್ಮೃದುಭುಜಲತಾಮಂದೋಕ್ಷೇಪಪ್ರವಾತಿತಚಾಮರೇ |
ಸತತಮುದಿತೇ ಗುಹ್ಯಾಚಾರದ್ರುಹಾಂ ರುಧಿರಾಸವೈ-
-ರುಪಶಮಯತಾಂ ಶತ್ರೂನ್ ಸರ್ವಾನುಭೇ ಮಮ ದೈವತೇ || ೫ ||

ಹರತು ದುರಿತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧೀಶಃ ಸ್ವಶಾಸನವಿದ್ವಿಷಾಂ
ರುಧಿರಮದಿರಾಮತ್ತಃ ಪ್ರಾಣೋಪಹಾರಬಲಿಪ್ರಿಯಃ |
ಅವಿರತಚಟತ್ಕುರ್ವದ್ದಂಷ್ಟ್ರಾಸ್ಥಿಕೋಟಿರಟನ್ಮುಖೋ
ಭಗವತಿ ಸ ತೇ ಚಂಡೋಚ್ಚಂಡಃ ಸದಾ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಃ || ೬ ||

ಕ್ಷುಭಿತಮಕರೈರ್ವೀಚೀಹಸ್ತೋಪರುದ್ಧಪರಸ್ಪರೈ-
-ಶ್ಚತುರುದಧಿಭಿಃ ಕ್ರಾಂತಾ ಕಲ್ಪಾಂತದುರ್ಲಲಿತೋದಕೈಃ |
ಜನನಿ ಕಥಮುತ್ತಿಷ್ಠೇತ್ ಪಾತಾಲಸರ್ಪಬಿಲಾದಿಲಾ
ತವ ತು ಕುಟಿಲೇ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕೋಟೀ ನ ಚೇದವಲಂಬನಮ್ || ೭ ||

ತಮಸಿ ಬಹುಲೇ ಶೂನ್ಯಾಟವ್ಯಾಂ ಪಿಶಾಚನಿಶಾಚರ-
-ಪ್ರಮಥಕಲಹೇ ಚೋರವ್ಯಾಘ್ರೋರಗದ್ವಿಪಸಂಕಟೇ |
ಕ್ಷುಭಿತಮನಸಃ ಕ್ಷುದ್ರಸ್ಯೈಕಾಕಿನೋಽಪಿ ಕುತೋ ಭಯಂ
ಸಕೃದಪಿ ಮುಖೇ ಮಾತಸ್ತ್ವನ್ನಾಮ ಸನ್ನಿಹಿತಂ ಯದಿ || ೮ ||

ವಿದಿತವಿಭವಂ ಹೃದ್ಯೈಃ ಪದ್ಯೈರ್ವರಾಹಮುಖೀಸ್ತವಂ
ಸಕಲಫಲದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರೈರಿಮಮೇವ ಯಃ |
ಪಠತಿ ಸ ಪಟುಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಾಯುಶ್ಚಿರಂ ಕವಿತಾಂ ಪ್ರಿಯಾಂ
ಸುತಸುಖಧನಾರೋಗ್ಯಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಜಯಮುರ್ವರಾಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವರಾಹಮುಖೀ ಸ್ತವಃ |

 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ