Skip to content

Kirata Varahi Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Kirata Varahi Stotram LyricsPin

Kirata Varahi Stotram is a very powerful and effective stotram that is used for the Subjugation of one’s enemies (both Satru Vashya and Satru Samhara). Varahi Devi is one of the Saptha Marthurkas (mother goddesses) and the consort of Lord Varaha, who is the boar avatar of Lord Vishnu. She is the Commander-in-chief of all the forces of goddess Sri Lalitha Devi during the war against Bhandasura and hence addressed as Dandanayaki as well. Get Sri Kirata Varahi Stotram in Kannada Lyrics Pdf here and chant it with devotion for victory over your enemies by the grace of Goddess Varahi Devi.

Kirata Varahi Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ದೂರ್ವಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಕಿರಾತವಾರಾಹೀ ಮುದ್ರಾರೂಪಿಣೀ ದೇವತಾ, ಹುಂ ಬೀಜಂ, ರಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ,ಮಮ ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಾರ್ಥಂ ಶ್ರೀಕಿರಾತವಾರಾಹೀಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಉಗ್ರರೂಪಾಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ಶತ್ರುನಾಶನತತ್ಪರಾಮ್ |
ಕ್ರೂರಾಂ ಕಿರಾತವಾರಾಹೀಂ ವಂದೇಽಹಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಯೇ || ೧ ||

ಸ್ವಾಪಹೀನಾಂ ಮದಾಲಸ್ಯಾಮಪ್ರಮತ್ತಾಮತಾಮಸೀಮ್ |
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳವದನಾಂ ವಿಕೃತಾಸ್ಯಾಂ ಮಹಾರವಾಮ್ || ೨ ||

ಊರ್ಧ್ವಕೇಶೀಮುಗ್ರಧರಾಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಮ್ |
ಲೋಚನಾಗ್ನಿಸ್ಫುಲಿಂಗಾದ್ಯೈರ್ಭಸ್ಮೀಕೃತ್ವಾಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ || ೩ ||

ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ಮೋದಯಂತೀಮಟ್ಟಹಾಸೈರ್ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ |
ಖಡ್ಗಂ ಚ ಮುಸಲಂ ಚೈವ ಪಾಶಂ ಶೋಣಿತಪಾತ್ರಕಮ್ || ೪ ||

ದಧತೀಂ ಪಂಚಶಾಖೈಃ ಸ್ವೈಃ ಸ್ವರ್ಣಾಭರಣಭೂಷಿತಾಮ್ |
ಗುಂಜಾಮಾಲಾಂ ಶಂಖಮಾಲಾಂ ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾಮ್ || ೫ ||

ವೈರಿಪತ್ನೀಕಂಠಸೂತ್ರಚ್ಛೇದನಕ್ಷುರರೂಪಿಣೀಮ್ |
ಕ್ರೋಧೋದ್ಧತಾಂ ಪ್ರಜಾಹಂತೃ ಕ್ಷುರಿಕೇವಸ್ಥಿತಾಂ ಸದಾ || ೬ ||

ಜಿತರಂಭೋರುಯುಗಳಾಂ ರಿಪುಸಂಹಾರತಾಂಡವೀಮ್ |
ರುದ್ರಶಕ್ತಿಂ ಪರಾಂ ವ್ಯಕ್ತಾಮೀಶ್ವರೀಂ ಪರದೇವತಾಮ್ || ೭ ||

ವಿಭಜ್ಯ ಕಂಠದಂಷ್ಟ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಪಿಬಂತೀಮಸೃಜಂ ರಿಪೋಃ |
ಗೋಕಂಠಮಿವ ಶಾರ್ದೂಲೋ ಗಜಕಂಠಂ ಯಥಾ ಹರಿಃ || ೮ ||

ಕಪೋತಾಯಾಶ್ಚ ವಾರಾಹೀ ಪತತ್ಯಶನಯಾ ರಿಪೌ |
ಸರ್ವಶತ್ರುಂ ಚ ಶುಷ್ಯಂತೀ ಕಂಪಂತೀ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಯಃ || ೯ ||

ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಶಿವೇಂದ್ರಾದ್ಯಾ ಮೃತ್ಯುಭೀತಿಪರಾಯಣಾಃ |
ಏವಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಕ್ಷೋಭಕಾರಕಕ್ರೋಧಸಂಯುತಾಮ್ || ೧೦ ||

ಸಾಧಕಾನಾಂ ಪುರಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪ್ರವದಂತೀಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ |
ಪ್ರಚರಂತೀಂ ಭಕ್ಷಯಾಮಿ ತಪಃ ಸಾಧಕತೇ ರಿಪೂನ್ || ೧೧ ||

ತೇಪಿ ಯಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಹ್ವಾ ಶತ್ರುಮಾರಣತತ್ಪರಾಮ್ |
ತ್ವಗಸೃಙ್ಮಾಂಸಮೇದೋಸ್ಥಿಮಜ್ಜಾಶುಕ್ಲಾನಿ ಸರ್ವದಾ || ೧೨ ||

ಭಕ್ಷಯಂತೀಂ ಭಕ್ತಶತ್ರೋರಚಿರಾತ್ಪ್ರಾಣಹಾರಿಣೀಮ್ |
ಏವಂ ವಿಧಾಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ಯಾಚೇಹಂ ಶತ್ರುಪೀಡನಮ್ || ೧೩ ||

ಶತ್ರುನಾಶನರೂಪಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರು ಪಂಚಮಿ |
ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶಾರ್ಥಂ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೧೪ ||

ತಸ್ಮಾದವಶ್ಯಂ ಶತ್ರೂಣಾಂ ವಾರಾಹಿ ಕುರು ನಾಶನಮ್ |
ಪಾತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ವಾರಾಹಿ ದೇವಿ ತ್ವಂ ರಿಪುಕರ್ಮತಃ || ೧೫ ||

ಮಾರಯಾಶು ಮಹಾದೇವೀ ತತ್ಕಥಾಂ ತೇನ ಕರ್ಮಣಾ |
ಆಪದಃ ಶತ್ರುಭೂತಾಯಾ ಗ್ರಹೋತ್ಥಾ ರಾಜಕಾಶ್ಚ ಯಾಃ || ೧೬ ||

ನಾನಾವಿಧಾಶ್ಚ ವಾರಾಹಿ ಸ್ತಂಭಯಾಶು ನಿರಂತರಮ್ |
ಶತ್ರುಗ್ರಾಮಗೃಹಾನ್ದೇಶಾನ್ರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ಯಪಿ ಚ ಸರ್ವದಾ || ೧೭ ||

ಉಚ್ಚಾಟಯಾಶು ವಾರಾಹಿ ವೃಕವತ್ಪ್ರಮಥಾಶು ತಾನ್ |
ಅಮುಕಾಮುಕಸಂಜ್ಞಾಂಶ್ಚ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಚ ಪರಸ್ಪರಮ್ || ೧೮ ||

ವಿದ್ವೇಷಯ ಮಹಾದೇವಿ ಕುರ್ವಂತಂ ಮೇ ಪ್ರಯೋಜನಮ್ |
ಯಥಾ ನಶ್ಯಂತಿ ರಿಪವಸ್ತಥಾ ವಿದ್ವೇಷಣಂ ಕುರು || ೧೯ ||

ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ರಿಪುಸ್ತಂಭಂ ಭಕ್ಷಣಾಯ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ |
ಇದಾನೀಮೇವ ವಾರಾಹಿ ಭುಂಕ್ಷ್ವೇದಂ ಕಾಲಮೃತ್ಯುವತ್ || ೨೦ ||

ಮಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯೇ ಜನಾ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ವೇಷಂತಿ ಹಸಂತಿ ಚ |
ದೂಷಯಂತಿ ಚ ನಿಂದಂತಿ ವಾರಾಹ್ಯೇತಾನ್ ಪ್ರಮಾರಯ || ೨೧ ||

ಹಂತು ತೇ ಮುಸಲಃ ಶತ್ರೂನ್ ಅಶನೇಃ ಪತನಾದಿವ |
ಶತ್ರುದೇಹಾನ್ ಹಲಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಂ ಕರೋತು ಶಕಲೀಕೃತಾನ್ || ೨೨ ||

ಹಂತು ಗಾತ್ರಾಣಿ ಶತ್ರೂಣಾಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾ ವಾರಾಹಿ ತೇ ಶುಭೇ |
ಸಿಂಹದಂಷ್ಟ್ರೈಃ ಪಾದನಖೈರ್ಹತ್ವಾ ಶತ್ರೂನ್ ಸುದುಃಸಹಾನ್ || ೨೩ ||

ಪಾದೈರ್ನಿಪೀಡ್ಯ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಮಹಿಷೋ ಯಥಾ |
ತಾಂಸ್ತಾಡಯಂತೀ ಶೃಂಗಾಭ್ಯಾಂ ರಿಪುಂ ನಾಶಯ ಮೇಧುನಾ || ೨೪ ||

ಕಿಮುಕ್ತೈರ್ಬಹುಭಿರ್ವಾಕ್ಯೈರಚಿರಾಚ್ಛತ್ರುನಾಶನಮ್ |
ಕುರು ವಶ್ಯಂ ಕುರು ಕುರು ವಾರಾಹೀ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ || ೨೫ ||

ಏತತ್ಕಿರಾತವಾರಾಹ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಪನ್ನಿವಾರಣಮ್ |
ಮಾರಕಂ ಸರ್ವಶತ್ರೂಣಾಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಮ್ || ೨೬ ||

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಪಠತೇ ಯಸ್ತು ಸ್ತೋತ್ರೋಕ್ತ ಫಲಮಶ್ನುತೇ |
ಮುಸಲೇನಾಥ ಶತ್ರೂಂಶ್ಚ ಮಾರಯಂತಿ ಸ್ಮರಂತಿ ಯೇ || ೨೭ ||

ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾರೂಢಾಂ ಸುವರ್ಣಾಭಾಂ ಜಪೇತ್ತೇಷಾಂ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಅಚಿರಾದ್ದುಸ್ತರಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಹಸ್ತೇನಾಕೃಷ್ಯ ದೀಯತೇ || ೨೮ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾಯೇಜ್ಜಪೇದ್ದೇವೀಮಾಕರ್ಷಣಫಲಂ ಲಭೇತ್ |
ಅಶ್ವಾರೂಢಾಂ ರಕ್ತವರ್ಣಾಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾದ್ಯಲಂಕೃತಾಮ್ || ೨೯ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾಯೇಜ್ಜಪೇದ್ದೇವೀಂ ಜನವಶ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ದಂಷ್ಟ್ರಾಧೃತಭುಜಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾಣವಾಯುಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ || ೩೦ ||

ದೂರ್ವಾಸ್ಯಾಂ ಸಂಸ್ಮರೇದ್ದೇವೀಂ ಭೂಲಾಭಂ ಯಾತಿ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ |
ಸಕಲೇಷ್ಟಾರ್ಥದಾ ದೇವೀ ಸಾಧಕಸ್ತತ್ರ ದುರ್ಲಭಃ || ೩೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ