Skip to content

Surya Namaskar Mantra in Kannada – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಂ

Surya Namaskara Mantra BhaktinidhiPin

Surya Namaskar Mantra is for worshipping the Sun God. Surya Namaskar involves twelve yoga postures or asanas signifying the sun’s cycles, which run at approximately twelve and a quarter years. Doing Surya Namaskara helps create this harmony between your physical cycle and that of the sun. Chants called Surya Namaskara Mantras or Sun Salutation Mantras may accompany the Surya Namaskar. These chants bring harmony in body, breath and the mind. Get Surya Namaskar Mantra in kannada lyrics below and chant to get the grace of the Sun god.

Surya Namaskara Mantra in Kannada – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಂ

ಓಂ ಧ್ಯಾಯೇಸ್ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ
ನಾರಾಯಣಸ್ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ |
ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟೀ
ಹಾರೀ ಹಿರಣ್ಮಯವಪುಃ ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ ‖

ಓಂ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ | 1 |
ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ | 2 |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ | 3 |
ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ | 4 |
ಓಂ ಖಗಾಯ ನಮಃ | 5 |
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ | 6 |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ | 7 |
ಓಂ ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ | 8 |
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ | 9 |
ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ | 10 |
ಓಂ ಅರ್ಕಾಯ ನಮಃ | 11 |
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ | 12 |

ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಯೇ ಕುರ್ವಂತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ |
ಆಯುಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಬಲಂ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಸ್ತೇಷಾಂ ಚ ಜಾಯತೇ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ