Skip to content

Shani Raksha Stavam in Kannada – ಶ್ರೀ ಶನಿ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತವಃ

Shani Raksha StavamPin

Get Sri Shani Raksha Stavam in Kannada lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Shani.

Shani Raksha Stavam in Kannada – ಶ್ರೀ ಶನಿ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತವಃ 

ಶ್ರೀನಾರದ ಉವಾಚ 

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ರಾಜಾ ಧರ್ಮರಾಜೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ |
ಧೀರಃ ಶನೈಶ್ಚರಸ್ಯೇಮಂ ಚಕಾರ ಸ್ತವಮುತ್ತಮಂ ||

ವಿನಿಯೋಗಃ 

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶನಿಸ್ತವರಾಜಸ್ಯ ಸಿಂಧುದ್ವೀಪ ಋಷಿಃ | ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ |
ಶ್ರೀಶನೈಶ್ಚರ ದೇವತಾ | ಶ್ರೀಶನೈಶ್ಚರಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ 

ಶಿರಸಿ ಸಿಂಧುದ್ವೀಪರ್ಷಯೇ ನಮಃ | ಮುಖೇ ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಸೇ ನಮಃ |
ಹೃದಿ ಶ್ರೀಶನೈಶ್ಚರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಸರ್ವಾಂಗೇ ಶ್ರೀಶನೈಶ್ಚರಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ||

ಸ್ತವಃ 

ಶಿರೋ ಮೇ ಭಾಸ್ಕರಿಃ ಪಾತು ಭಾಲಂ ಛಾಯಾಸುತೋಽವತು |
ಕೋಟರಾಕ್ಷೋ ದೃಶೌ ಪಾತು ಶಿಖಿಕಂಠನಿಭಃ ಶ್ರುತೀ ||
ಘ್ರಾಣಂ ಮೇ ಭೀಷಣಃ ಪಾತು ಮುಖಂ ಬಲಿಮುಖೋಽವತು |
ಸ್ಕಂಧೌ ಸಂವರ್ತಕಃ ಪಾತು ಭುಜೋ ಮೇ ಭಯದೋಽವತು ||
ಸೌರಿರ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಶನೈಶ್ಚರೋಽವತು |
ಗ್ರಹರಾಜಃ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಸರ್ವತೋ ರವಿನಂದನಃ ||
ಪಾದೌ ಮಂದಗತಿಃ ಪಾತು ಕೃಷ್ಣಃ ಪಾತ್ವಖಿಲಂ ವಪುಃ ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ 

ರಕ್ಷಾಮೇತಾಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸೌರೇರ್ನಾಮಾಬಲೈರ್ಯುತಂ |
ಸುಖೀ ಪುತ್ರೀ ಚಿರಾಯುಶ್ಚ ಸ ಭವೇನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶನಿ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತವಃ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ