Skip to content

Sri Lakshmi Gadyam in Kannada – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗದ್ಯಂ

Sri Lakshmi gadyamPin

Get Sri Lakshmi Gadyam in Kannada Lyrics pdf here and chant it with devotion for the grace of Goddess Lakshmi Devi.

Sri Lakshmi Gadyam in Kannada – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗದ್ಯಂ 

ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಮಹಿಷೀ ಶ್ರಿತಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ
ಪದ್ಮಾವತೀ ವಿಜಯತಾಮಿಹ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ |
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಖ್ಯ ಧರಣೀಭೃದುಪತ್ಯಕಾಯಾಂ
ಯಾ ಶ್ರೀಶುಕಸ್ಯ ನಗರೇ ಕಮಲಾಕರೇಭೂತ್ || ೧

ಭಗವತಿ ಜಯ ಜಯ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೇ | ಭಾಗವತನಿಕರ ಬಹುತರ ಭಯಕರ ಬಹುಳೋದ್ಯಮಯಮ ಸದ್ಮಾಯತಿ ಹೇ | ಭವಿಜನ ಭಯನಾಶಿ ಭಾಗ್ಯಪಯೋರಾಶಿ ವೇಲಾತಿಗಲೋಲ ವಿಪುಲತರೋಲ್ಲೋಲ ವೀಚಿಲೀಲಾವಹೇ | ಪದ್ಮಜಭವಯುವತಿ ಪ್ರಮುಖಾಮರಯುವತಿ ಪರಿಚಾರಕಯುವತಿ ವಿತತಿ ಸರತಿ ಸತತ ವಿರಚಿತ ಪರಿಚರಣ ಚರಣಾಂಭೋರುಹೇ | ಅಕುಂಠವೈಕುಂಠ ಮಹಾವಿಭೂತಿನಾಯಕಿ | ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಿ | ಶ್ರೀವೇಂಕಟನಾಯಕಿ | ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ | ಜಯ ವಿಜಯೀಭವ ||

ಕ್ಷೀರಾಂಭೋರಾಶಿಸಾರೈಃ ಪ್ರಭವತಿ ರುಚಿರೈರ್ಯತ್ಸ್ವರೂಪೇ ಪ್ರದೀಪೇ
ಶೇಷಾಣ್ಯೇಷಾಮೃಜೀಷಾಣ್ಯಜನಿಷತಸ್ಸುಧಾಕಲ್ಪದೇವಾಂಗನಾದ್ಯಾಃ |
ಯಸ್ಯಾಸ್ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಯ ಪ್ರವಿಲಸತಿ ಸದಾ ತೋರಣಂ ವೈಜಯಂತೀ
ಸೇಯಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿಪ್ರಭುವರಮಹಿಷೀ ಭಾತು ಪದ್ಮಾವತೀ ಶ್ರೀಃ || ೨

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಗದೀಶ್ವರ ಕಮಲಾಪತಿ ಕರುಣಾರಸ ವರುಣಾಲಯವೇಲೇ | ಚರಣಾಂಬುಜ ಶರಣಾಗತ ಕರುಣಾರಸ ವರುಣಾಲಯ ಮುರಬಾಧನ ಕರಬೋಧನ ಸಫಲೀಕೃತ ಶರಣಾಗತ ಜನತಾಗಮವೇಲೇ | ಕಿಂಚಿದುದಂಚಿತ ಸುಸ್ಮಿತಭಂಜಿತ ಚಂದ್ರಕಲಾಮದಸೂಚಿತ ಸಂಪದ ವಿಮಲ ವಿಲೋಚನ ಜಿತಕಮಲಾನನ ಸಕೃದವಲೋಕನ ಸಜ್ಜನ ದುರ್ಜನ ಭೇದವಿಲೋಪನ ಲೀಲಾಲೋಲೇ | ಶೋಭನಶೀಲೇ | ಶುಭಗುಣಮಾಲೇ | ಸುಂದರಭಾಲೇ | ಕುಟಿಲನಿರಂತರ ಕುಂತಲಮಾಲೇ | ಮಣಿವರವಿರಚಿತ ಮಂಜುಲಮಾಲೇ | ಪದ್ಮಸುರಭಿ ಗಂಧ ಮಾರ್ದವ ಮಕರಂದ ಫಲಿತಾಕೃತಿಬಂಧ ಪದ್ಮಿನೀ ಬಾಲೇ | ಅಕುಂಠವೈಕುಂಠ ಮಹಾವಿಭೂತಿನಾಯಕಿ | ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಿ | ಶ್ರೀವೇಂಕಟನಾಯಕಿ | ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ | ಜಯ ವಿಜಯೀಭವ ||

ಶ್ರೀಶೈಲಾನಂತಸೂರೇಸ್ಸಧವಮುಪವನೇ ಚೋರಲೀಲಾಂ ಚರಂತೀ
ಚಾಂಪೇಯೇ ತೇನ ಬದ್ಧಾ ಸ್ವಪತಿಮವರಯತ್ತಸ್ಯ ಕನ್ಯಾ ಸತೀ ಯಾ |
ಯಸ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಶೈಲಪೂರ್ಣಶ್ಶ್ವಶುರತಿ ಚ ಹರೇಸ್ತಾತಭಾವಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ
ಸೇಯಂ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಪ್ರಭುವರಮಹಿಷೀ ಭಾತು ಪದ್ಮಾವತೀ ಶ್ರೀಃ || ೩

ಖರ್ವೀಭವದತಿಗರ್ವೀಕೃತ ಗುರುಮೇರ್ವೀಶಗಿರಿ ಮುಖೋರ್ವೀಧರ ಕುಲ ದರ್ವೀಕರದಯಿತೋರ್ವೀ ಧರ ಶಿಖರೋರ್ವೀ ಫಣಿಪತಿ ಗುರ್ವೀಶ್ವರಕೃತ ರಾಮಾನುಜಮುನಿ ನಾಮಾಂಕಿತ ಬಹುಭೂಮಾಶ್ರಯ ಸುರಧಾಮಾಲಯ ವರನಂದನವನ ಸುಂದರತರಾನಂದ ಮಂದಿರಾನಂತ ಗುರುವನಾನಂತ ಕೇಳಿಯುತ ನಿಭೃತತರ ವಿಹೃತಿ ರತ ಲೀಲಾಚೋರ ರಾಜಕುಮಾರ ನಿಜಪತಿ ಸ್ವೈರಸಹವಿಹಾರ ಸಮಯ ನಿಭೃತೋಷಿತ ಫಣಿಪತಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಪಾಶವಶಂವದ ನಿಗೃಹೀತಾರಾಮ ಚಂಪಕ ನಿಬದ್ಧೇ | ಭಕ್ತ ಜನಾವನ ಬದ್ಧ ಶ್ರದ್ಧೇ | ಭಜನ ವಿಮುಖ ಭವಿಜನ ಭಗವದುಪಸದನ ಸಮಯ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಸಂತತ ಸನ್ನದ್ಧೇ | ಭಾಗಧೇಯಗುರು ಭವ್ಯಶೇಷಗುರು ಬಾಹುಮೂಲ ಧೃತ ಬಾಲಿಕಾಭೂತೇ | ಶ್ರೀವೇಂಕಟನಾಥ ವರಪರಿಗೃಹೀತೇ | ಶ್ರೀವೇಂಕಟನಾಥ ತಾತಭೂತ ಶ್ರೀಶೈಲಪೂರ್ಣಗುರು ಗೃಹಸ್ನುಷಾಭೂತೇ | ಅಕುಂಠವೈಕುಂಠ ಮಹಾವಿಭೂತಿನಾಯಕಿ | ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಿ | ಶ್ರೀವೇಂಕಟನಾಯಕಿ | ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ | ಜಯ ವಿಜಯೀಭವ ||

ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಕೇಲಿಕಾಲೇ ಮುನಿಸಮುಪಗಮೇ ಯಾ ಭಯಾತ್ ಪ್ರಾಕ್ ಪ್ರಯಾತಾ
ತಸ್ಯೈವೋಪತ್ಯಕಾಯಾಂ ತದನು ಶುಕಪುರೇ ಪದ್ಮಕಾಸಾರಮಧ್ಯೇ |
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಾಽರವಿಂದೇ ವಿಕಚದಲಚಯೇ ಪತ್ಯುರುಗ್ರೈಸ್ತಪೋಭಿಃ
ಸೇಯಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿಪ್ರಭುವರಮಹಿಷೀ ಭಾತು ಪದ್ಮಾವತೀ ಶ್ರೀಃ || ೪

ಭದ್ರೇ | ಭಕ್ತ ಜನಾವನ ನಿರ್ನಿದ್ರೇ | ಭಗವದ್ದಕ್ಷಿಣ ವಕ್ಷೋಲಕ್ಷಣ ಲಾಕ್ಷಾಲಕ್ಷಿತ ಮೃದುಪದ ಮುದ್ರೇ | ಭಂಜಿತ ಭವ್ಯನವ್ಯದರದಲಿತದಲ ಮೃದುಲ ಕೋಕನದ ಮದ ವಿಲಸ ದಧರೋರ್ಧ್ವ ವಿನ್ಯಾಸ ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಕರ ವಿರಾಜದನಿತರ ಶರಣಭಕ್ತಗಣ ನಿಜಚರಣ ಶರಣೀಕರಣಾಭಯ ವಿತರಣ ನಿಪುಣ ನಿರೂಪಣ ನಿರ್ನಿದ್ರಮುದ್ರೇ | ಉಲ್ಲಸದೂರ್ಧ್ವತರಾಪರಕರ ಶಿಖರಯುಗಳ ಶೇಖರ ನಿಜಮಂಜಿಮ ಮದಭಂಜನ ಕುಶಲವದನ ವಿಧುಮಂಡಲ ವಿಲೋಕನ ವಿದೀರ್ಣ ಹೃದಯತಾ ವಿಭ್ರಮಧರದರ ವಿದಲಿತದಲ ಕೋಮಲ ಕಮಲಮುಕುಲ ಯುಗಲನಿರರ್ಗಲ ವಿನಿರ್ಗಲತ್ಕಾಂತಿ ಸಮುದ್ರೇ | ಶ್ರೀವೇಂಕಟ ಶಿಖರಸಹಮಹಿಷೀ ನಿಕರ ಕಾಂತಲೀಲಾವಸರ ಸಂಗತಮುನಿನಿಕರ ಸಮುದಿತ ಬಹುಲತರ ಭಯಲಸದಪಸಾರಕೇಳಿ ಬಹುಮಾನ್ಯೇ | ಶ್ರೀಶೈಲಾಧೀಶ ರಚಿತ ದಿನಾಧೀಶ ಬಿಂಬರಮಾಧೀಶವಿಷಯ ತಪೋಜನ್ಯೇ | ಶ್ರೀಶೈಲಾಸನ್ನ ಶುಕಪುರೀಸಂಪನ್ನ ಪದ್ಮಸರ ಉತ್ಪನ್ನ ಪದ್ಮಿನೀಕನ್ಯೇ | ಪದ್ಮಸರೋವರ್ಯ ರಚಿತ ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯ ಘೋರತಪಶ್ಚರ್ಯ ಶ್ರೀಶುಕಮುನಿಧುರ್ಯ ಕಾಮಿತ ವದಾನ್ಯೇ | ಮಾನವ ಕರ್ಮಜಾಲ ದುರ್ಮಲ ಮರ್ಮ ನಿರ್ಮೂಲನ ಲಬ್ಧವರ್ಣ ನಿಜಸಲಿಲಜವರ್ಣ ನಿರ್ಜಿತ ದುರ್ವರ್ಣ ವಜ್ರಸ್ಫಟಿಕ ಸವರ್ಣ ಸಲಿಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುವರ್ಣಮುಖರೀ ಸೈಕತ ಸಂಜಾತ ಸಂತತ ಮಕರಂದ ಬಿಂದುಸಂದೋಹ ನಿಷ್ಯಂದ ಸಂದಾನಿತಾಮಂದಾನಂದ ಮಿಲಿಂದ ವೃಂದ ಮಧುರತರ ಝಂಕಾರರವ ರುಚಿರ ಸಂತತ ಸಂಫುಲ್ಲ ಮಲ್ಲೀ ಮಾಲತೀ ಪ್ರಮುಖ ವ್ರತತಿ ವಿತತಿ ಕುಂದ ಕುರವಕ ಮರುವಕ ದಮನಕಾದಿ ಗುಲ್ಮಕುಸುಮ ಮಹಿಮ ಘುಮಘುಮಿತ ಸರ್ವ ದಿಙ್ಮುಖ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಮಹನೀಯಾ ಮಂದಮಾಕಂದಾವಿರಲ ನಾರಿಕೇಲ ನಿರವಧಿಕ ಕ್ರಮುಕ ಪ್ರಮುಖ ತರುನಿಕರವೀಥಿ ರಮಣೀಯ ವಿಪುಲ ತಟೋದ್ಯಾನ ವಿಹಾರಿಣಿ | ಮಂಜುಲತರ ಮಣಿಹಾರಿಣಿ | ಮಹನೀಯತರ ಮಣಿಜಿತತರಣಿ ಮಕುಟಮನೋಹಾರಿಣಿ | ಮಂಥರತರ ಸುಂದರಗತಿ ಮತ್ತ ಮರಾಳ ಯುವತಿ ಸುಗತಿ ಮದಾಪಹಾರಿಣಿ | ಕಲಕಂಠ ಯುವಾಕುಂಠ ಕಂಠನಾದ ಕಲ ವ್ಯಾಹಾರಿಣಿ | ಅಕುಂಠವೈಕುಂಠ ಮಹಾವಿಭೂತಿನಾಯಕಿ | ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಿ | ಶ್ರೀವೇಂಕಟನಾಯಕಿ | ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ | ಜಯ ವಿಜಯೀಭವ ||

ಯಾಂ ಲಾವಣ್ಯನದೀಂ ವದಂತಿ ಕವಯಃ ಶ್ರೀಮಾಧವಾಂಭೋನಿಧಿಂ
ಗಚ್ಛಂತೀಂ ಸ್ವವಶಂಗತಾಂಶ್ಚ ತರಸಾ ಜಂತೂನ್ನಯಂತೀಮಪಿ |
ಯಸ್ಯಾ ಮಾನನನೇತ್ರಹಸ್ತ ಚರಣಾದ್ಯಂಗಾನಿ ಭೂಷಾರುಚೀ-
-ರಂಭೋಜಾನ್ಯಮಲೋಜ್ಜ್ವಲಂ ಚ ಸಲಿಲಂ ಸಾ ಭಾತು ಪದ್ಮಾವತೀ || ೫

ಅಂಭೋರುಹವಾಸಿನಿ | ಅಂಭೋರುಹಾಸನ ಪ್ರಮುಖಾಖಿಲ ಭೂತಾನುಶಾಸಿನಿ | ಅನವರತಾತ್ಮನಾಥ ವಕ್ಷಃ ಸಿಂಹಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನಿ | ಅಂಘ್ರಿಯುಗಾವತಾರ ಪಥಸಂತತ ಸಂಗಾಹಮಾನ ಘೋರತರಾ ಭಂಗುರ ಸಂಸಾರ ಘರ್ಮಸಂತಪ್ತ ಮನುಜ ಸಂತಾಪನಾಶಿನಿ | ಬಹುಲ ಕುಂತಲ ವದನಮಂಡಲ ಪಾಣಿಪಲ್ಲವ ರುಚಿರಲೋಚನ ಸುಭಗಕಂಧರಾ ಬಾಹುವಲ್ಲಿಕಾ ಜಘನ ನಿತಂಬ ಮಂಡಲಮಯ ವಿತತಶೈವಾಲ ಸಂಫುಲ್ಲ ಕಮಲ ಕುವಲಯ ಕಂಬುಕಮಲಿನೀ ನಾಲೋತ್ತುಂಗ ವಿಪುಲ ಪುಲಿನ ಶೋಭಿನಿ | ಮಾಧವ ಮಹಾರ್ಣವಗಾಹಿನಿ | ಮಹಿತಲಾವಣ್ಯ ಮಹಾವಾಹಿನಿ | ಮುಖಚಂದ್ರ ಸಮುದ್ಯತ ಭಾಲತಲವಿರಾಜಮಾನ ಕಿಂಚಿದುದಂಚಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಗ್ರ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕ ಶೂಲ ಸಮುದ್ಭೂತಭೀತಿ ವಿಶೀರ್ಣಸಮುಜ್ಝಿತ ಸಮ್ಮುಖಭಾಗ ಪರಿಸರಯುಗಳ ಸರಭಸ ವಿಸೃಮರ ತಿಮಿರ ನಿಕರ ಸಂದೇಹಸಂದಾಯಿ ಸಸೀಮಂತಕುಂತಲಕಾಂತೇ | ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಮಯ ಕಂದರ್ಪ ದರ್ಪಣ ಸಂದೇಹ ಸಂದೋಹಿ ಸಕಲ ಜನ ಸಮ್ಮೋಹಿ ಫಲಫಲವಿಮಲಲಾವಣ್ಯ ಲಲಿತ ಸತತಮುದಿತ ಮುದಿತ ಮುಖಮಂಡಲೇ | ಮಹಿತಮ್ರದಿಮ ಮಹಿಮ ಮಂದಹಾಸಾ ಸಹಿಷ್ಣು ತದುದಯ ಸಮುದಿತ ಕ್ಲಮೋದೀರ್ಣಾರುಣವರ್ಣ ವಿಭ್ರಮದವಿಡಂಬಿತ ಪರಿಣತ ಬಿಂಬ ವಿದ್ರುಮ ವಿಲಸದೋಷ್ಠಯುಗಲೇ | ಪರಿಹಸಿತ ದರಹಸಿತ ಕೋಕನದ ಕುಂದರದ ಮಂಥರತರೋದ್ಗತ್ವರ ವಿಸೃತ್ವರಕಾಂತಿವೀಚಿ ಕಮನೀಯಾಮಂದ ಮಂದಹಾಸ ಸದನವದನೇ | ಸಮುಜ್ಜ್ವಲತರಮಣಿತರ್ಜಿತ ತರಣಿತಾಟಂಕ ನಿರಾಟಂಕ ಕಂದಲಿತಕಾಂತಿ ಪೂರಕರಂಬಿತ ಕರ್ಣಶಷ್ಕುಲೀವಲಯೇ | ಬಹಿರುಪಗತ ಸ್ಫುರಣಾಧಿಗತಾಂತರಂಗಣ ಭೂಷಣಗಣ ವದನ ಕೋಶಸದನ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಮಯ ಭಿತ್ತಿ ಶಂಕಾಂಕುರಣ ಚಣ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕರ್ಣಪೂರ ಕರ್ಣಾವತಂಸ ತಾಟಂಕ ಕುಂಡಲ ಮಂಡನ ನಿಗನಿಗಾಯಮಾನ ವಿಮಲ ಕಪೋಲಮಂಡಲೇ | ನಿಜಭ್ರುಕುಟೀ ಭಟೀಭೂತ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಽಷ್ಟಾಕ್ಷ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಪ್ರಭೃತಿ ಸರ್ವಸುಪರ್ವ ಶೋಭನ ಭ್ರೂಮಂಡಲೇ | ನಿಟಲ ಫಲಕ ಮೃಗಮದ ತಿಲಕಚ್ಛಲ ವಿಲೋಕಕಲೋಕ ವಿಲೋಚನ ದೋಷ ವಿರಚಿತ ವಿದಲನ ವದನ ವಿಧುಮಂಡಲ ವಿಗಲಿತ ನಾಸಿಕಾ ಪ್ರಣಾಲಿಕಾ ನಿಗೂಢ ವಿಸ್ತೃತ ನಾಸಾಗ್ರ ಸ್ಥೂಲ ಮುಕ್ತಾ ಫಲಚ್ಛಲಾಭಿವ್ಯಕ್ತ ವದನ ಬಿಲನಿಲೀನ ಕಂಠನಾಲಿಕಾಂತಃ ಪ್ರವೃತ್ತ ಗ್ರೀವಾಮಧ್ಯೋಚ್ಚಭಾಗಕೃತ ವಿಭಾಗಗ್ರೀವಾಗರ್ತ ವಿನಿಸ್ಸೃತ ಪೃಥುಲ ವಿಲಸದುರೋಜ ಶೈಲಯುಗಳ ನಿರ್ಝರ ಝರೀಭೂತ ಗಂಭೀರನಾಭಿ ಹ್ರದಾವಗಾಢ ವಿಲೀನ ದೀರ್ಘತರಪೃಥುಲ ಸುಧಾಧಾರಾ ಪ್ರವಾಹಯುಗಲ ವಿಭ್ರಮಾಧಾರ ವಿಸ್ಪಷ್ಟ ವೀಕ್ಷ್ಯಮಾಣ ವಿಶುದ್ಧಸ್ಥೂಲ ಮುಕ್ತಾಫಲ ಮಾಲಾ ವಿದ್ಯೋತಿತ ದಿಗಂತರೇ | ಸಕಲಾಭರಣ ಕಲಾವಿಲಾಸಕೃತ ಜಂಗಮಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಸೌದಾಮಿನೀ ಶಂಕಾಂಕುರೇ | ಕನಕರಶನಾಕಿಂಕಿಣೀ ಕಲನಾದಿನಿ | ನಿಜಜನತಾಗುಣ ನಿಜಪತಿನಿಕಟ ನಿವೇದಿನಿ | ನಿಖಿಲ ಜನಾಮೋದಿನಿ | ನಿಜಪತಿ ಸಮ್ಮೋದಿನಿ | ಮಂಥರ ತರಮೇಹಿ | ಮಂದಮಿಮಮವೇಹಿ | ಮಯಿ ಮನ ಆಧೇಹಿ | ಮಮ ಶುಭಮವಧೇಹಿ | ಮಂಗಳಮಯಿ ಭಾಹಿ | ಅಕುಂಠವೈಕುಂಠ ಮಹಾವಿಭೂತಿನಾಯಕಿ | ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಿ | ಶ್ರೀವೇಂಕಟನಾಯಕಿ | ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ | ಜಯ ವಿಜಯೀಭವ ||

ಜೀಯಾಚ್ಛ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿಪ್ರಭುವರಮಹಿಷೀ ನಾಮ ಪದ್ಮಾವತೀ ಶ್ರೀ-
-ರ್ಜೀಯಾಚ್ಚಾಸ್ಯಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಾಮೃತರಸರಸಿಕೋ ವೇಂಕಟಾದ್ರೇರಧೀಶಃ |
ಜೀಯಾಚ್ಛ್ರೀವೈಷ್ಣವಾಲೀ ಹತಕುಮತಕಥಾ ವೀಕ್ಷಣೈರೇತದೀಯೈ-
-ರ್ಜೀಯಾಚ್ಚ ಶ್ರೀಶುಕರ್ಷೇಃ ಪುರಮನವರತಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸಮೃದ್ಧಮ್ || ೬

ಶ್ರೀರಂಗಸೂರಿಣೇದಂ ಶ್ರೀಶೈಲಾನಂತಸೂರಿವಂಶ್ಯೇನ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ರಚಿತಂ ಗದ್ಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮಾದತ್ತಾಮ್ || ೭

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗದ್ಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ