Skip to content

Nava Naga Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ನವ ನಾಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Nava Naga Stotram or Navnag stotra or Navanaga stotramPin

Nava Naga Stotram is a prayer to nine naga devata’s – (1) Ananta (2) Vasuki ( 3) Shesha (4) Padmanabha (5) Kambala (6) Shankhapala (7) Dhritarashtra (8) Takshaka, and (9) Kaliyan, seeking protection from the dangers of poison; to grant success at all times in one’s life, and to negate the effects of Naga Dosha, Kalasarpa Dosha, Sarpa Dosha,  Rahu Dosha, and Ketu Dosha. Get Sri Nava Naga Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion.

Nava Naga Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ನವ ನಾಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಅನಂತಂ ವಾಸುಕಿಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ ಕಂಬಲಮ್ |
ಶಂಖಪಾಲಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂ ತಕ್ಷಕಂ ಕಾಳಿಯಂ ತಥಾ ||

ಫಲಶೃತಿ

ಏತಾನಿ ನವ ನಾಮಾನಿ ನಾಗಾನಾಂ ಚ ಮಹಾತ್ಮನಾಮ್ |
ಸಾಯಂಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ ||

ಸಂತಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ನೂನಂ ಸಂತಾನಸ್ಯ ಚ ರಕ್ಷಕಾಃ |
ಸರ್ವಬಾಧಾ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ||

ಸರ್ಪದರ್ಶನಕಾಲೇ ವಾ ಪೂಜಾಕಾಲೇ ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ತಸ್ಯ ವಿಷಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ||

ಓಂ ನಾಗರಾಜಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನವನಾಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ