Skip to content

Narayana Suktam in Tamil – நாராயண ஸூக்தம்

Narayana Suktam or Narayana Sukta or Narayan SuktaPin

Narayana Suktam is a devotional hymn in praise of Lord Narayana, who is the Universal being identified with the Trimurti (the Hindu trinity of Brahma, Vishnu, Shiva). Get Sri Narayana Suktam in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Narayana.

Narayana Suktam in Tamil – நாராயண ஸூக்தம் 

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴நக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை । தே॒ஜ॒ஸ்விநா॒வதீ⁴॑தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ॥ ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒ஶீர்॑ஷம் தே³॒வம்॒ வி॒ஶ்வாக்ஷம்॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு⁴வம் ।
விஶ்வம்॑ நா॒ராய॑ணம் தே³॒வ॒ம॒க்ஷரம்॑ பர॒மம் ப॒த³ம் ।

வி॒ஶ்வத॒: பர॑மாந்நி॒த்யம்॒ வி॒ஶ்வம் நா॑ராய॒ணக்³ம் ஹ॑ரிம் ।
விஶ்வ॑மே॒வேத³ம் புரு॑ஷ॒ஸ்தத்³விஶ்வ॒முப॑ஜீவதி ।

பதிம்॒ விஶ்வ॑ஸ்யா॒த்மேஶ்வ॑ர॒க்³ம்॒ ஶாஶ்வ॑தக்³ம் ஶி॒வம॑ச்யுதம் ।
நா॒ராய॒ணம் ம॑ஹாஜ்ஞே॒யம்॒ வி॒ஶ்வாத்மா॑நம் ப॒ராய॑ணம் ।

நா॒ராய॒ண ப॑ரோ ஜ்யோ॒தி॒ரா॒த்மா நா॑ராய॒ண꞉ ப॑ர꞉ ।
நா॒ராய॒ண ப॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம॒ த॒த்த்வம் நா॑ராய॒ண꞉ ப॑ர꞉ ।

நா॒ராய॒ண ப॑ரோ த்⁴யா॒தா॒ த்⁴யா॒நம் நா॑ராய॒ண꞉ ப॑ர꞉ ।
யச்ச॑ கி॒ஞ்சிஜ்ஜ॑க³த்ஸ॒ர்வம்॒ த்³ரு॒ஶ்யதே᳚ ஶ்ரூய॒தே(அ)பி॑ வா ॥

அந்த॑ர்ப³॒ஹிஶ்ச॑ தத்ஸ॒ர்வம்॒ வ்யா॒ப்ய நா॑ராய॒ண꞉ ஸ்தி²॑த꞉ ।
அந॑ந்த॒மவ்ய॑யம் க॒விக்³ம் ஸ॑மு॒த்³ரே(அ)ந்தம்॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு⁴வம் ।

ப॒த்³ம॒கோ॒ஶ ப்ர॑தீகா॒ஶ॒க்³ம்॒ ஹ்ரு॒த³யம்॑ சாப்ய॒தோ⁴மு॑க²ம் ।
அதோ⁴॑ நி॒ஷ்ட்யா வி॑தஸ்த்யா॒ந்தே॒ நா॒ப்⁴யாமு॑பரி॒ திஷ்ட²॑தி ।

ஜ்வா॒ல॒மா॒லாகு॑லம் பா⁴॒தீ॒ வி॒ஶ்வஸ்யா॑யத॒நம் ம॑ஹத் ।
ஸந்த॑தக்³ம் ஶி॒லாபி⁴॑ஸ்து॒ லம்ப³॑த்யாகோஶ॒ஸந்நி॑ப⁴ம் ।

தஸ்யாந்தே॑ ஸுஷி॒ரக்³ம் ஸூ॒க்ஷ்மம் தஸ்மிந்᳚ ஸ॒ர்வம் ப்ரதி॑ஷ்டி²தம் ।
தஸ்ய॒ மத்⁴யே॑ ம॒ஹாந॑க்³நிர்வி॒ஶ்வார்சி॑ர்வி॒ஶ்வதோ॑முக²꞉ ।

ஸோ(அ)க்³ர॑பு⁴॒க்³விப⁴॑ஜந்தி॒ஷ்ட²॒ந்நாஹா॑ரமஜ॒ர꞉ க॒வி꞉ ।
தி॒ர்ய॒கூ³॒ர்த்⁴வம॑த⁴ஶ்ஶா॒யீ॒ ர॒ஶ்மய॑ஸ்தஸ்ய॒ ஸந்த॑தா ।

ஸ॒ந்தா॒பய॑தி ஸ்வம் தே³॒ஹமாபா॑த³தல॒மஸ்த॑க꞉ ।
தஸ்ய॒ மத்⁴யே॒ வஹ்நி॑ஶிகா² அ॒ணீயோ᳚ர்த்⁴வா வ்ய॒வஸ்தி²॑த꞉ ।

நீ॒லதோ॑யத³॑மத்⁴ய॒ஸ்தா²॒த்³வி॒த்³யுல்லே॑கே²வ॒ பா⁴ஸ்வ॑ரா ।
நீ॒வார॒ஶூக॑வத்த॒ந்வீ॒ பீ॒தா பா⁴᳚ஸ்வத்ய॒ணூப॑மா ।

தஸ்யா᳚: ஶிகா²॒யா ம॑த்⁴யே ப॒ரமா᳚த்மா வ்ய॒வஸ்தி²॑த꞉ ।
ஸ ப்³ரஹ்ம॒ ஸ ஶிவ॒: ஸ ஹரி॒: ஸேந்த்³ர॒: ஸோ(அ)க்ஷ॑ர꞉ பர॒ம꞉ ஸ்வ॒ராட் ॥

ரு॒தக்³ம் ஸ॒த்யம் ப॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம॒ பு॒ருஷம்॑ க்ருஷ்ண॒பிங்க³॑லம் ।
ஊ॒ர்த்⁴வரே॑தம் வி॑ரூபா॒க்ஷம்॒ வி॒ஶ்வரூ॑பாய॒ வை நமோ॒ நம॑: ।

ஓம் நா॒ரா॒ய॒ணாய॑ வி॒த்³மஹே॑ வாஸுதே³॒வாய॑ தீ⁴மஹி ।
தந்நோ॑ விஷ்ணு꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

இதி ஸ்ரீ நாராயண ஸூக்தம் ||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன