Skip to content

Mahalakshmi Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ మహాలక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం

Mahalakshmi Sahasranama Stotram or Mahalakshmi Sahasranam StotraPin

Mahalakshmi Sahasranama Stotram is the 1000 names of Mahalakshmi Devi composed in the form of a hymn. Get Sri Mahalakshmi Sahasranama Stotram in Telugu Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Lakshmi.

Mahalakshmi Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ మహాలక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం 

అస్య శ్రీమహాలక్ష్మీ సహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీమహావిష్ణుర్భగవాన్ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా శ్రీం బీజం హ్రీం శక్తిః హ్రైం కీలకం శ్రీమహాలక్ష్మీప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

ధ్యానం

పద్మాననే పద్మకరే సర్వలోకైకపూజితే |
సాన్నిధ్యం కురు మే చిత్తే విష్ణువక్షఃస్థలస్థితే || ౧ ||

భగవద్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రియం దేవీమవస్థితామ్ |
ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం జననీం సర్వదేహినామ్ || ౨ ||

చారుస్మితాం చారుదతీం చారునేత్రాననభ్రువమ్ |
సుకపోలాం సుకర్ణాగ్రన్యస్తమౌక్తికకుండలామ్ || ౩ ||

సుకేశాం చారుబింబోష్ఠీం రత్నతుంగఘనస్తనీమ్ |
అలకాగ్రైరలినిభైరలంకృతముఖాంబుజామ్ || ౪ ||

లసత్కనకసంకాశాం పీనసుందరకంధరామ్ |
నిష్కకంఠీం స్తనాలంబిముక్తాహారవిరాజితామ్ || ౫ ||

నీలకుంతలమధ్యస్థమాణిక్యమకుటోజ్జ్వలామ్ |
శుక్లమాల్యాంబరధరాం తప్తహాటకవర్ణినీమ్ || ౬ ||

అనన్యసులభైస్తైస్తైర్గుణైః సౌమ్యముఖైర్నిజైః |
అనురూపానవద్యాంగీం హరేర్నిత్యానపాయినీమ్ || ౭ ||

అథ శ్రీ మహాలక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీర్వాసుదేవమహిషీ పుంప్రధానేశ్వరేశ్వరీ |
అచింత్యానంతవిభవా భావాభావవిభావినీ || ౧ ||

అహంభావాత్మికా పద్మా శాంతానంతచిదాత్మికా |
బ్రహ్మభావం గతా త్యక్తభేదా సర్వజగన్మయీ || ౨ ||

షాడ్గుణ్యపూర్ణా త్రయ్యంతరూపాఽఽత్మానపగామినీ |
ఏకయోగ్యాఽశూన్యభావాకృతిస్తేజః ప్రభావినీ || ౩ ||

భావ్యభావకభావాఽఽత్మభావ్యా కామధుగాఽఽత్మభూః |
భావాభావమయీ దివ్యా భేద్యభేదకభావనీ || ౪ ||

జగత్కుటుంబిన్యఖిలాధారా కామవిజృంభిణీ |
పంచకృత్యకరీ పంచశక్తిమయ్యాత్మవల్లభా || ౫ ||

భావాభావానుగా సర్వసమ్మతాఽఽత్మోపగూహినీ |
అపృథక్చారిణీ సౌమ్యా సౌమ్యరూపవ్యవస్థితా || ౬ ||

ఆద్యంతరహితా దేవీ భవభావ్యస్వరూపిణీ |
మహావిభూతిః సమతాం గతా జ్యోతిర్గణేశ్వరీ || ౭ ||

సర్వకార్యకరీ ధర్మస్వభావాత్మాఽగ్రతః స్థితా |
ఆజ్ఞాసమవిభక్తాంగీ జ్ఞానానందక్రియామయీ || ౮ ||

స్వాతంత్ర్యరూపా దేవోరఃస్థితా తద్ధర్మధర్మిణీ |
సర్వభూతేశ్వరీ సర్వభూతమాతాఽఽత్మమోహినీ || ౯ ||

సర్వాంగసుందరీ సర్వవ్యాపినీ ప్రాప్తయోగినీ |
విముక్తిదాయినీ భక్తిగమ్యా సంసారతారిణీ || ౧౦ ||

ధర్మార్థసాధినీ వ్యోమనిలయా వ్యోమవిగ్రహా |
పంచవ్యోమపదీ రక్షవ్యావృతిః ప్రాప్యపూరిణీ || ౧౧ ||

ఆనందరూపా సర్వాప్తిశాలినీ శక్తినాయికా |
హిరణ్యవర్ణా హైరణ్యప్రాకారా హేమమాలినీ || ౧౨ ||

ప్రస్ఫురత్తా భద్రహోమా వేశినీ రజతస్రజా |
స్వాజ్ఞాకార్యమరా నిత్యసురభిర్వ్యోమచారిణీ || ౧౩ ||

యోగక్షేమవహా సర్వసులభేచ్ఛాక్రియాత్మికా |
కరుణాగ్రానతముఖీ కమలాక్షీ శశిప్రభా || ౧౪ ||

కల్యాణదాయినీ కల్యా కలికల్మషనాశినీ |
ప్రజ్ఞాపరిమితాఽఽత్మానురూపా సత్యోపయాచితా || ౧౫ ||

మనోజ్ఞేయా జ్ఞానగమ్యా నిత్యముక్తాత్మసేవినీ |
కర్తృశక్తిః సుగహనా భోక్తృశక్తిర్గుణప్రియా || ౧౬ ||

జ్ఞానశక్తిరనౌపమ్యా నిర్వికల్పా నిరామయా |
అకలంకాఽమృతాధారా మహాశక్తిర్వికాసినీ || ౧౭ ||

మహామాయా మహానందా నిఃసంకల్పా నిరామయా |
ఏకస్వరూపా త్రివిధా సంఖ్యాతీతా నిరంజనా || ౧౮ ||

ఆత్మసత్తా నిత్యశుచిః పరశక్తిః సుఖోచితా |
నిత్యశాంతా నిస్తరంగా నిర్భిన్నా సర్వభేదినీ || ౧౯ ||

అసంకీర్ణాఽవిధేయాత్మా నిషేవ్యా సర్వపాలినీ |
నిష్కామనా సర్వరసాఽభేద్యా సర్వార్థ సాధినీ || ౨౦ ||

అనిర్దేశ్యాఽపరిమితా నిర్వికారా త్రిలక్షణా |
భయంకరీ సిద్ధిరూపాఽవ్యక్తా సదసదాకృతిః || ౨౧ ||

అప్రతర్క్యాఽప్రతిహతా నియంత్రీ యంత్రవాహినీ |
హార్దమూర్తిర్మహామూర్తిరవ్యక్తా విశ్వగోపినీ || ౨౨ ||

వర్ధమానాఽనవద్యాంగీ నిరవద్యా త్రివర్గదా |
అప్రమేయాఽక్రియా సూక్ష్మా పరనిర్వాణదాయినీ || ౨౩ ||

అవిగీతా తంత్రసిద్ధా యోగసిద్ధాఽమరేశ్వరీ |
విశ్వసూతిస్తర్పయంతీ నిత్యతృప్తా మహౌషధిః || ౨౪ ||

శబ్దాహ్వయా శబ్దసహా కృతజ్ఞా కృతలక్షణా |
త్రివర్తినీ త్రిలోకస్థా భూర్భువఃస్వరయోనిజా || ౨౫ ||

అగ్రాహ్యాఽగ్రాహికాఽనంతాహ్వయా సర్వాతిశాయినీ |
వ్యోమపద్మా కృతధురా పూర్ణకామా మహేశ్వరీ || ౨౬ ||

సువాచ్యా వాచికా సత్యకథనా సర్వపాలినీ |
లక్ష్యమాణా లక్షయంతీ జగజ్జ్యేష్ఠా శుభావహా || ౨౭ ||

జగత్ప్రతిష్ఠా భువనభర్త్రీ గూఢప్రభావతీ |
క్రియాయోగాత్మికా మూర్తిః హృదబ్జస్థా మహాక్రమా || ౨౮ ||

పరమద్యౌః ప్రథమజా పరమాప్తా జగన్నిధిః |
ఆత్మానపాయినీ తుల్యస్వరూపా సమలక్షణా || ౨౯ ||

తుల్యవృత్తా సమవయా మోదమానా ఖగధ్వజా |
ప్రియచేష్టా తుల్యశీలా వరదా కామరూపిణీ || ౩౦ ||

సమగ్రలక్షణాఽనంతా తుల్యభూతిః సనాతనీ |
మహర్ధిః సత్యసంకల్పా బహ్వృచా పరమేశ్వరీ || ౩౧ ||

జగన్మాతా సూత్రవతీ భూతధాత్రీ యశస్వినీ |
మహాభిలాషా సావిత్రీ ప్రధానా సర్వభాసినీ || ౩౨ ||

నానావపుర్బహుభిదా సర్వజ్ఞా పుణ్యకీర్తనా |
భూతాశ్రయా హృషీకేశ్వర్యశోకా వాజివాహికా || ౩౩ ||

బ్రహ్మాత్మికా పుణ్యజనిః సత్యకామా సమాధిభూః |
హిరణ్యగర్భా గంభీరా గోధూలిః కమలాసనా || ౩౪ ||

జితక్రోధా కుముదినీ వైజయంతీ మనోజవా |
ధనలక్ష్మీః స్వస్తికరీ రాజ్యలక్ష్మీర్మహాసతీ || ౩౫ ||

జయలక్ష్మీర్మహాగోష్ఠీ మఘోనీ మాధవప్రియా |
పద్మగర్భా వేదవతీ వివిక్తా పరమేష్ఠినీ || ౩౬ ||

సువర్ణబిందుర్మహతీ మహాయోగిప్రియాఽనఘా |
పద్మేస్థితా వేదమయీ కుముదా జయవాహినీ || ౩౭ ||

సంహతిర్నిర్మితా జ్యోతిః నియతిర్వివిధోత్సవా |
రుద్రవంద్యా సింధుమతీ వేదమాతా మధువ్రతా || ౩౮ ||

విశ్వంభరా హైమవతీ సముద్రేచ్ఛావిహారిణీ |
అనుకూలా యజ్ఞవతీ శతకోటిః సుపేశలా || ౩౯ ||

ధర్మోదయా ధర్మసేవ్యా సుకుమారీ సభావతీ |
భీమా బ్రహ్మస్తుతా మధ్యప్రభా దేవర్షివందితా || ౪౦ ||

దేవభోగ్యా మహాభాగా ప్రతిజ్ఞా పూర్ణశేవధిః |
సువర్ణరుచిరప్రఖ్యా భోగినీ భోగదాయినీ || ౪౧ ||

వసుప్రదోత్తమవధూః గాయత్రీ కమలోద్భవా |
విద్వత్ప్రియా పద్మచిహ్నా వరిష్ఠా కమలేక్షణా || ౪౨ ||

పద్మప్రియా సుప్రసన్నా ప్రమోదా ప్రియపార్శ్వగా |
విశ్వభూషా కాంతిమతీ కృష్ణా వీణారవోత్సుకా || ౪౩ ||

రోచిష్కరీ స్వప్రకాశా శోభమానవిహంగమా |
దేవాంకస్థా పరిణతిః కామవత్సా మహామతిః || ౪౪ ||

ఇల్వలోత్పలనాభాఽధిశమనీ వరవర్ణినీ |
స్వనిష్ఠా పద్మనిలయా సద్గతిః పద్మగంధినీ || ౪౫ ||

పద్మవర్ణా కామయోనిః చండికా చారుకోపనా |
రతిస్నుషా పద్మధరా పూజ్యా త్రైలోక్యమోహినీ || ౪౬ ||

నిత్యకన్యా బిందుమాలిన్యక్షయా సర్వమాతృకా |
గంధాత్మికా సురసికా దీప్తమూర్తిః సుమధ్యమా || ౪౭ ||

పృథుశ్రోణీ సౌమ్యముఖీ సుభగా విష్టరశ్రుతిః |
స్మితాననా చారుదతీ నిమ్ననాభిర్మహాస్తనీ || ౪౮ ||

స్నిగ్ధవేణీ భగవతీ సుకాంతా వామలోచనా |
పల్లవాంఘ్రిః పద్మమనాః పద్మబోధా మహాప్సరాః || ౪౯ ||

విద్వత్ప్రియా చారుహాసా శుభదృష్టిః కకుద్మినీ |
కంబుగ్రీవా సుజఘనా రక్తపాణిర్మనోరమా || ౫౦ ||

పద్మినీ మందగమనా చతుర్దంష్ట్రా చతుర్భుజా |
శుభరేఖా విలాసభ్రూః శుకవాణీ కలావతీ || ౫౧ ||

ఋజునాసా కలరవా వరారోహా తలోదరీ |
సంధ్యా బింబాధరా పూర్వభాషిణీ స్త్రీసమాహ్వయా || ౫౨ ||

ఇక్షుచాపా సుమశరా దివ్యభూషా మనోహరా |
వాసవీ పాండరచ్ఛత్రా కరభోరుస్తిలోత్తమా || ౫౩ ||

సీమంతినీ ప్రాణశక్తిర్విభీషణ్యసుధారిణీ |
భద్రా జయావహా చంద్రవదనా కుటిలాలకా || ౫౪ ||

చిత్రాంబరా చిత్రగంధా రత్నమౌలిసముజ్జ్వలా |
దివ్యాయుధా దివ్యమాల్యా విశాఖా చిత్రవాహనా || ౫౫ ||

అంబికా సింధుతనయా సుశ్రోణిః సుమహాసనా |
సామప్రియా నమ్రితాంగీ సర్వసేవ్యా వరాంగనా || ౫౬ ||

గంధద్వారా దురాధర్షా నిత్యపుష్టా కరీషిణీ |
దేవజుష్టాఽఽదిత్యవర్ణా దివ్యగంధా సుహృత్తమా || ౫౭ ||

అనంతరూపాఽనంతస్థా సర్వదానంతసంగమా |
యజ్ఞాశినీ మహావృష్టిః సర్వపూజ్యా వషట్క్రియా || ౫౮ ||

యోగప్రియా వియన్నాభిః అనంతశ్రీరతీంద్రియా |
యోగిసేవ్యా సత్యరతా యోగమాయా పురాతనీ || ౫౯ ||

సర్వేశ్వరీ సుతరణిః శరణ్యా ధర్మదేవతా |
సుతరా సంవృతజ్యోతిః యోగినీ యోగసిద్ధిదా || ౬౦ ||

సృష్టిశక్తిర్ద్యోతమానా భూతా మంగళదేవతా |
సంహారశక్తిః ప్రబలా నిరుపాధిః పరావరా || ౬౧ ||

ఉత్తారిణీ తారయంతీ శాశ్వతీ సమితింజయా |
మహాశ్రీరజహత్కీర్తిః యోగశ్రీః సిద్ధిసాధనీ || ౬౨ ||

పుణ్యశ్రీః పుణ్యనిలయా బ్రహ్మశ్రీర్బ్రాహ్మణప్రియా |
రాజశ్రీ రాజకలితా ఫలశ్రీః స్వర్గదాయినీ || ౬౩ ||

దేవశ్రీరద్భుతకథా వేదశ్రీః శ్రుతిమార్గిణీ |
తమోపహాఽవ్యయనిధిః లక్షణా హృదయంగమా || ౯౪ ||

మృతసంజీవినీ శుభ్రా చంద్రికా సర్వతోముఖీ |
సర్వోత్తమా మిత్రవిందా మైథిలీ ప్రియదర్శనా || ౬౫ ||

సత్యభామా వేదవేద్యా సీతా ప్రణతపోషిణీ |
మూలప్రకృతిరీశానా శివదా దీప్రదీపినీ || ౬౬ ||

అభిప్రియా స్వైరవృత్తిః రుక్మిణీ సర్వసాక్షిణీ |
గాంధారిణీ పరగతిస్తత్త్వగర్భా భవాభవా || ౬౭ ||

అంతర్వృత్తిర్మహారుద్రా విష్ణుదుర్గా మహాబలా |
మదయంతీ లోకధారిణ్యదృశ్యా సర్వనిష్కృతిః || ౬౮ ||

దేవసేనాఽఽత్మబలదా వసుధా ముఖ్యమాతృకా |
క్షీరధారా ఘృతమయీ జుహ్వతీ యజ్ఞదక్షిణా || ౬౯ ||

యోగనిద్రా యోగరతా బ్రహ్మచర్యా దురత్యయా |
సింహపింఛా మహాదుర్గా జయంతీ ఖడ్గధారిణీ || ౭౦ ||

సర్వార్తినాశినీ హృష్టా సర్వేచ్ఛాపరిపూరికా |
ఆర్యా యశోదా వసుదా ధర్మకామార్థమోక్షదా || ౭౧ ||

త్రిశూలినీ పద్మచిహ్నా మహాకాలీందుమాలినీ |
ఏకవీరా భద్రకాలీ స్వానందిన్యుల్లసద్గదా || ౭౨ ||

నారాయణీ జగత్పూరిణ్యుర్వరా ద్రుహిణప్రసూః |
యజ్ఞకామా లేలిహానా తీర్థకర్యుగ్రవిక్రమా || ౭౩ ||

గరుత్మదుదయాఽత్యుగ్రా వారాహీ మాతృభాషిణీ |
అశ్వక్రాంతా రథక్రాంతా విష్ణుక్రాంతోరుచారిణీ || ౭౪ ||

వైరోచనీ నారసింహీ జీమూతా శుభదేక్షణా |
దీక్షావిదా విశ్వశక్తిః బీజశక్తిః సుదర్శనీ || ౭౫ ||

ప్రతీతా జగతీ వన్యధారిణీ కలినాశినీ |
అయోధ్యాఽచ్ఛిన్నసంతానా మహారత్నా సుఖావహా || ౭౬ ||

రాజవత్యప్రతిభయా వినయిత్రీ మహాశనా |
అమృతస్యందినీ సీమా యజ్ఞగర్భా సమేక్షణా || ౭౭ ||

ఆకూతిఋగ్యజుస్సామఘోషాఽఽరామవనోత్సుకా |
సోమపా మాధవీ నిత్యకల్యాణీ కమలార్చితా || ౭౮ ||

యోగారూఢా స్వార్థజుష్టా వహ్నివర్ణా జితాసురా |
యజ్ఞవిద్యా గుహ్యవిద్యాఽధ్యాత్మవిద్యా కృతాగమా || ౭౯ ||

ఆప్యాయనీ కలాతీతా సుమిత్రా పరభక్తిదా |
కాంక్షమాణా మహామాయా కోలకామాఽమరావతీ || ౮౦ ||

సువీర్యా దుఃస్వప్నహరా దేవకీ వసుదేవతా |
సౌదామినీ మేఘరథా దైత్యదానవమర్దినీ || ౮౧ ||

శ్రేయస్కరీ చిత్రలీలైకాకినీ రత్నపాదుకా |
మనస్యమానా తులసీ రోగనాశిన్యురుప్రదా || ౮౨ ||

తేజస్వినీ సుఖజ్వాలా మందరేఖాఽమృతాశినీ |
బ్రహ్మిష్ఠా వహ్నిశమనీ జుషమాణా గుణాత్యయా || ౮౩ ||

కాదంబరీ బ్రహ్మరతా విధాత్ర్యుజ్జ్వలహస్తికా |
అక్షోభ్యా సర్వతోభద్రా వయస్యా స్వస్తిదక్షిణా || ౮౪ ||

సహస్రాస్యా జ్ఞానమాతా వైశ్వానర్యక్షవర్తినీ |
ప్రత్యగ్వరా వారణవత్యనసూయా దురాసదా || ౮౫ ||

అరుంధతీ కుండలినీ భవ్యా దుర్గతినాశినీ |
మృత్యుంజయా త్రాసహరీ నిర్భయా శత్రుసూదినీ || ౮౬ ||

ఏకాక్షరా సత్పురంధ్రీ సురపక్షా సురాతులా |
సకృద్విభాతా సర్వార్తిసముద్రపరిశోషిణీ || ౮౭ ||

బిల్వప్రియాఽవనీ చక్రహృదయా కంబుతీర్థగా |
సర్వమంత్రాత్మికా విద్యుత్సువర్ణా సర్వరంజినీ || ౮౮ ||

ధ్వజఛత్రాశ్రయా భూతిర్వైష్ణవీ సద్గుణోజ్జ్వలా |
సుషేణా లోకవిదితా కామసూర్జగదాదిభూః || ౮౯ ||

వేదాంతయోనిర్జిజ్ఞాసా మనీషా సమదర్శినీ |
సహస్రశక్తిరావృత్తిః సుస్థిరా శ్రేయసాం నిధిః || ౯౦ ||

రోహిణీ రేవతీ చంద్రసోదరీ భద్రమోహినీ |
సూర్యా కన్యాప్రియా విశ్వభావనీ సువిభావినీ || ౯౧ ||

సుప్రదృశ్యా కామచారిణ్యప్రమత్తా లలంతికా |
మోక్షలక్ష్మీర్జగద్యోనిః వ్యోమలక్ష్మీః సుదుర్లభా || ౯౨ ||

భాస్కరీ పుణ్యగేహస్థా మనోజ్ఞా విభవప్రదా |
లోకస్వామిన్యచ్యుతార్థా పుష్కలా జగదాకృతిః || ౯౩ ||

విచిత్రహారిణీ కాంతా వాహినీ భూతవాసినీ |
ప్రాణినీ ప్రాణదా విశ్వా విశ్వబ్రహ్మాండవాసినీ || ౯౪ ||

సంపూర్ణా పరమోత్సాహా శ్రీమతీ శ్రీపతిః శ్రుతిః |
శ్రయంతీ శ్రీయమాణా క్ష్మా విశ్వరూపా ప్రసాదినీ || ౯౫ ||

హర్షిణీ ప్రథమా శర్వా విశాలా కామవర్షిణీ |
సుప్రతీకా పృశ్నిమతీ నివృత్తిర్వివిధా పరా || ౯౬ ||

సుయజ్ఞా మధురా శ్రీదా దేవరాతిర్మహామనాః |
స్థూలా సర్వాకృతిః స్థేమా నిమ్నగర్భా తమోనుదా || ౯౭ ||

తుష్టిర్వాగీశ్వరీ పుష్టిః సర్వాదిః సర్వశోషిణీ |
శక్త్యాత్మికా శబ్దశక్తిర్విశిష్టా వాయుమత్యుమా || ౯౮ ||

ఆన్వీక్షికీ త్రయీ వార్తా దండనీతిర్నయాత్మికా |
వ్యాలీ సంకర్షిణీ ద్యోతా మహాదేవ్యపరాజితా || ౯౯ ||

కపిలా పింగళా స్వస్థా బలాకీ ఘోషనందినీ |
అజితా కర్షిణీ నీతిర్గరుడా గరుడాసనా || ౧౦౦ ||

హ్లాదిన్యనుగ్రహా నిత్యా బ్రహ్మవిద్యా హిరణ్మయీ |
మహీ శుద్ధవిధా పృథ్వీ సంతానిన్యంశుమాలినీ || ౧౦౧ ||

యజ్ఞాశ్రయా ఖ్యాతిపరా స్తవ్యా వృష్టిస్త్రికాలగా |
సంబోధినీ శబ్దపుర్ణా విజయాంశుమతీ కలా || ౧౦౨ ||

శివా స్తుతిప్రియా ఖ్యాతిః జీవయంతీ పునర్వసుః |
దీక్షా భక్తార్తిహా రక్షా పరీక్షా యజ్ఞసంభవా || ౧౦౩ ||

ఆర్ద్రా పుష్కరిణీ పుణ్యా గణ్యా దారిద్ర్యభంజినీ |
ధన్యా మాన్యా పద్మనేమీ భార్గవీ వంశవర్ధనీ || ౧౦౪ ||

తీక్ష్ణప్రవృత్తిః సత్కీర్తిః నిషేవ్యాఽఘవినాశినీ |
సంజ్ఞా నిఃసంశయా పూర్వా వనమాలా వసుంధరా || ౧౦౫ ||

పృథుర్మహోత్కటాఽహల్యా మండలాఽఽశ్రితమానదా |
సర్వా నిత్యోదితోదారా జృంభమాణా మహోదయా || ౧౦౬ ||

చంద్రకాంతోదితా చంద్రా చతురశ్రా మనోజవా |
బాలా కుమారీ యువతిః కరుణా భక్తవత్సలా || ౧౦౭ ||

మేదిన్యుపనిషన్మిశ్రా సుమవీరుర్ధనేశ్వరీ |
దుర్మర్షణీ సుచరితా బోధా శోభా సువర్చలా || ౧౦౮ ||

యమునాఽక్షౌహిణీ గంగా మందాకిన్యమరాలయా |
గోదా గోదావరీ చంద్రభాగా కావేర్యుదన్వతీ || ౧౦౯ ||

సినీవాలీ కుహూ రాకా వారణా సింధుమత్యమా |
వృద్ధిః స్థితిర్ధ్రువా బుద్ధిస్త్రిగుణా గుణగహ్వరా || ౧౧౦ ||

పూర్తిర్మాయాత్మికా స్ఫూర్తిర్వ్యాఖ్యా సూత్రా ప్రజావతీ |
విభూతిర్నిష్కలా రంభా రక్షా సువిమలా క్షమా || ౧౧౧ ||

ప్రాప్తిర్వాసంతికాలేఖా భూరిబీజా మహాగదా |
అమోఘా శాంతిదా స్తుత్యా జ్ఞానదోత్కర్షిణీ శిఖా || ౧౧౨ ||

ప్రకృతిర్గోమతీ లీలా కమలా కామధుగ్విధిః |
ప్రజ్ఞా రామా పరా సంధ్యా సుభద్రా సర్వమంగళా || ౧౧౩ ||

నందా భద్రా జయా రిక్తా తిథిపూర్ణాఽమృతంభరా |
కాష్ఠా కామేశ్వరీ నిష్ఠా కామ్యా రమ్యా వరా స్మృతిః || ౧౧౪ ||

శంఖినీ చక్రిణీ శ్యామా సమా గోత్రా రమా దితిః |
శాంతిర్దాంతిః స్తుతిః సిద్ధిః విరజాఽత్యుజ్జ్వలాఽవ్యయా || ౧౧౫ ||

వాణీ గౌరీందిరా లక్ష్మీః మేధా శ్రద్ధా సరస్వతీ |
స్వధా స్వాహా రతిరుషా వసువిద్యా ధృతిః సహా || ౧౧౬ ||

శిష్టేష్టా చ శుచిర్ధాత్రీ సుధా రక్షోఘ్న్యజాఽమృతా |
రత్నావలీ భారతీడా ధీరధీః కేవలాఽఽత్మదా || ౧౧౭ ||

యా సా శుద్ధిః సస్మితా కా నీలా రాధాఽమృతోద్భవా |
పరధుర్యాస్పదా హ్రీర్భూః కామినీ శోకనాశినీ || ౧౧౮ ||

మాయాకృతీ రసఘనా నర్మదా గోకులాశ్రయా |
అర్కప్రభా రథేభాశ్వనిలయేందుప్రభాఽద్భుతా || ౧౧౯ ||

శ్రీః కృశానుప్రభా వజ్రలంభనా సర్వభూమిదా |
భోగప్రియా భోగవతీ భోగీంద్రశయనాసనా || ౧౨౦ ||

అశ్వపూర్వా రథమధ్యా హస్తినాదప్రబోధినీ |
సర్వలక్షణలక్షణ్యా సర్వలోకప్రియంకరీ || ౧౨౧ ||

సర్వోత్కృష్టా సర్వమయీ భవభంగాపహారిణీ |
వేదాంతస్థా బ్రహ్మనీతిః జ్యోతిష్మత్యమృతావహా || ౧౨౨ ||

భూతాశ్రయా నిరాధారా సంహితా సుగుణోత్తరా |
సర్వాతిశాయినీ ప్రీతిః సర్వభూతస్థితా ద్విజా |
సర్వమంగళమాంగళ్యా దృష్టాదృష్టఫలప్రదా || ౧౨౩ ||

ఇతి శ్రీ మహాలక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం  |

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి