Skip to content

Kiratha Ashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ

Kiratha Ashtakam or Kirathashtakam or KiratashtakamPin

Kiratha Ashtakam or Kirathashtakam is the mantra dedicated to Lord Kiratha or Kirathamurthy. Kirata is the son of Lord Shiva and Goddess Parvathi devi, when they took form of hunters. Get Sri Kiratha Ashtakam in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Kiratha or Lord Ayyappa.

Kiratha Ashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ 

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕಿರಾತಶಸ್ತುರ್ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ರೇಮಂತ ಋಷಿಃ ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ ಶಾಸ್ತಾ ದೇವತಾ, ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಂ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಹ್ರೂಂ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ ಶಸ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರಃ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |

ಕೋದಂಡಂ ಸಶರಂ ಭುಜೇನ ಭುಜಗೇಂದ್ರಭೋಗಾ ಭಾಸಾವಹನ್
ವಾಮೇನಚ್ಛುರಿಕಾಂ ವಿಭಕ್ಷಲನೇ ಪಕ್ಷೇಣ ದಕ್ಷೇಣ ಚ |
ಕಾಂತ್ಯಾ ನಿರ್ಜಿತ ನೀರದಃ ಪುರಭಿದಃ ಕ್ರೀಡನ್ಕಿರಾತಾಕೃತೇ
ಪುತ್ರೋಸ್ಮಾಕಮನಲ್ಪ ನಿರ್ಮಲಯಾ ಚ ನಿರ್ಮಾತು ಶರ್ಮಾನಿಶಮ್ ||

ಶ್ರೀ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ |

ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿವ್ರಾತವಕ್ಷಃಸ್ಥಲರುಧಿರಸುರಾಪಾನಮತ್ತಾ ಪೃಷತ್ಕಂ
ಚಾಪೇ ಸಂಧಾಯ ತಿಷ್ಠನ್ ಹೃದಯಸರಸಿಜೇ ಮಾಮಕೇ ತಾಪಹಂ ತಮ್ |
ಪಿಂಛೋತ್ತಂಸಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪಶುಪತಿತನಯೋ ನೀರದಾಭಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ
ದೇವಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾಚ್ಛಬರವಪುರಸೌ ಸಾವಧಾನಃ ಸದಾ ನಃ || ೧ ||

ಆಖೇಟಾಯ ವನೇಚರಸ್ಯ ಗಿರಿಜಾಸಕ್ತಸ್ಯ ಶಂಭೋಃ ಸುತಃ
ತ್ರಾತುಂ ಯೋ ಭುವನಂ ಪುರಾ ಸಮಜನಿ ಖ್ಯಾತಃ ಕಿರಾತಾಕೃತಿಃ |
ಕೋದಂಡಕ್ಷುರಿಕಾಧರೋ ಘನರವಃ ಪಿಂಛಾವತಂಸೋಜ್ಜ್ವಲಃ
ಸ ತ್ವಂ ಮಾಮವ ಸರ್ವದಾ ರಿಪುಗಣತ್ರಸ್ತಂ ದಯಾವಾರಿಧೇ || ೨ ||

ಯೋ ಮಾಂ ಪೀಡಯತಿ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸತತಂ ದೇಹೀತ್ಯನನ್ಯಾಶ್ರಯಂ
ಭಿತ್ವಾ ತಸ್ಯ ರಿಪೋರುರಃ ಕ್ಷುರಿಕಯಾ ಶಾತಾಗ್ರಯಾ ದುರ್ಮತೇಃ |
ದೇವ ತ್ವತ್ಕರಪಂಕಜೋಲ್ಲಸಿತಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ಕಿರಾತಾಕೃತೇಃ
ತತ್ಪ್ರಾಣಾನ್ವಿತರಾಂತಕಾಯ ಭಗವನ್ ಕಾಲಾರಿಪುತ್ರಾಂಜಸಾ || ೩ ||

ವಿದ್ಧೋ ಮರ್ಮಸು ದುರ್ವಚೋಭಿರಸತಾಂ ಸಂತಪ್ತಶಲ್ಯೋಪಮೈಃ
ದೃಪ್ತಾನಾಂ ದ್ವಿಷತಾಮಶಾಂತಮನಸಾಂ ಖಿನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಯಾವದ್ಭೃಶಮ್ |
ತಾವತ್ತ್ವಂ ಕ್ಷುರಿಕಾಶರಾಸನಧರಶ್ಚಿತ್ತೇ ಮಮಾವಿರ್ಭವನ್
ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೇವ ಕಿರಾತರೂಪ ಶಮಯ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಗರ್ವಂ ಕ್ಷಣಾತ್ || ೪ ||

ಹರ್ತುಂ ವಿತ್ತಮಧರ್ಮತೋ ಮಮ ರತಾಶ್ಚೋರಾಶ್ಚ ಯೇ ದುರ್ಜನಾ-
-ಸ್ತೇಷಾಂ ಮರ್ಮಸು ತಾಡಯಾಶು ವಿಶಿಖೈಸ್ತ್ವತ್ಕಾರ್ಮುಕಾನ್ನಿಃಸೃತೈಃ |
ಶಾಸ್ತಾರಂ ದ್ವಿಷತಾಂ ಕಿರಾತವಪುಷಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ತ್ವಾಮೃತೇ
ಪಶ್ಯಾಮ್ಯತ್ರ ಪುರಾರಿಪುತ್ರ ಶರಣಂ ನಾನ್ಯಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೫ ||

ಯಕ್ಷಃ ಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಭೂತನಿವಹಾಃ ದುಃಖಪ್ರದಾ ಭೀಷಣಾಃ
ಬಾಧಂತೇ ನರಶೋಣಿತೋತ್ಸುಕಧಿಯೋ ಯೇ ಮಾಂ ರಿಪುಪ್ರೇರಿತಾಃ |
ಚಾಪಜ್ಯಾನಿನದೈಸ್ತ್ವಮೀಶ ಸಕಲಾನ್ ಸಂಹೃತ್ಯ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾನ್
ಗೌರೀಶಾತ್ಮಜ ದೈವತೇಶ್ವರ ಕಿರಾತಾಕಾರ ಸಂರಕ್ಷ ಮಾಮ್ || ೬ ||

ದೋಗ್ಧುಂ ಯೇ ನಿರತಾಸ್ತ್ವಮದ್ಯ ಪದಪದ್ಮೈಕಾಂತಭಕ್ತಾಯ ಮೇ
ಮಾಯಾಚ್ಛನ್ನಕಲೇಬರಾಶ್ರುವಿಷದಾನಾದ್ಯೈಃ ಸದಾ ಕರ್ಮಭಿಃ |
ವಶ್ಯಸ್ತಂಭನಮಾರಣಾದಿಕುಶಲಪ್ರಾರಂಭದಕ್ಷಾನರೀನ್
ದುಷ್ಟಾನ್ ಸಂಹರ ದೇವದೇವ ಶಬರಾಕಾರ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರ || ೭ ||

ತನ್ವಾ ವಾ ಮನಸಾ ಗಿರಾಪಿ ಸತತಂ ದೋಷಂ ಚಿಕೀರ್ಷತ್ಯಲಂ
ತ್ವತ್ಪಾದಪ್ರಣತಸ್ಯ ನಿರಪರಾಧಸ್ಯಾಪಿ ಯೇ ಮಾನವಾಃ |
ಸರ್ವಾನ್ ಸಂಹರ ತಾನ್ ಗಿರೀಶಸುತ ಮೇ ತಾಪತ್ರಯೌಘಾನಪಿ
ತ್ವಾಮೇಕಂ ಶಬರಾಕೃತೇ ಭಯಹರಂ ನಾಥಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ಕ್ಲಿಷ್ಟೋ ರಾಜಭಟೈಸ್ತದಾಪಿ ಪರಿಭೂತೋಽಹಂ ಕುಲೈರ್ವೈರಿಭಿ-
-ಶ್ಚಾನ್ಯೈರ್ಘೋರತರೈರ್ವಿಪಜ್ಜಲನಿಧೌ ಮಗ್ನೋಽಸ್ಮಿ ದುಃಖಾತುರಮ್ |
ಹಾ ಹಾ ಕಿಂಕರವೈ ವಿಭೋ ಶಬರವೇಷಂ ತ್ವಾಮಭೀಷ್ಟಾರ್ಥದಂ
ವಂದೇಽಹಂ ಪರದೈವತಂ ಕುರು ಕೃಪಾನಾಥಾರ್ತಬಂಧೋ ಮಯಿ || ೯ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪ್ರಜಪೇತ್ ಪ್ರಶಾಂತಕರಣೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ
ಸ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ವಶಗಾನ್ ಕರೋತಿ ನೃಪತೀನಾಬದ್ಧವೈರಾನಪಿ |
ಸಂಹೃತ್ಯಾತ್ಮವಿರೋಧಿನಃ ಖಿಲಜನಾನ್ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾನಪ್ಯಸೌ
ಯಾತ್ಯಂತೇ ಯಮದೂತಭೀತಿರಹಿತೋ ದಿವ್ಯಾಂ ಗತಿಂ ಶಾಶ್ವತೀಮ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ