Skip to content

Guru Sahasranamavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

Guru Sahasranamavali or 1000 Guru NamesPin

Guru Sahasranamavali is the 1000 Names of Guru. Get Sri Guru Sahasranamavali in Kannada Pdf Lyrics here and chant the 1000 Guru Names in Kannada.

Guru Sahasranamavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭಯಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದರ್ಶ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹಿಂಸಾ ಜ್ಯೋತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮನಸ್ಕ ಯೋಗಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಾತ ವೈರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದರಣೀಯ ಗುಣ ಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ | 10 |
ಓಂ ಆಜಾನುಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಯಾತ್ರಾರ್ಥಂ ಪರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ವಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷರೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷರ ದೀಪ್ತಿ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮಿತ ತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಣುಮಹದ್ವ್ಯಾಪಿ ಪರತತ್ವ ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷರ ಪದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತಃ ಸತ್ಯ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತಃ ಸತ್ವ ಪ್ರವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ | 20 |
ಓಂ ಅನುಪಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಾಗರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಪಮ ಧೀವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ಯುವಜನ ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕರ್ತಾರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರಚರಿತ ನಮಃ |
ಓಂ ಔದಾರ್ಯಗುಣನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಷಿಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಂಪರಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ಜಿತ ವಿದ್ಯಾಪ್ರವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರವಚನಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಷಾಢಮಾಸ ಪೌರ್ಣಿಮಾಸ್ಯಾಂ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ | 30 |
ಓಂ ಅನುದಿನಾಭ್ಯಾಸೇ ಧ್ಯೇಯಗಮ್ಯಮಿತಿ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಪ್ತಶಿಷ್ಯ ನಂದನೇ ದೈವೀವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೇಕ ಮನೋವಿಭ್ರಾಂತಿ ವಿದೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಸ್ವಾಮ್ಯೇ ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯ ಸುಖಲೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಶ್ರಮಮಲ್ಪೇತ್ಯುಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಗತಿ ಪ್ರಿಯೋದ್ಧಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾಸೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನಾವಳಿಮಧ್ಯೇ ಶಿಲಾಸದೃಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಷಿಸಂದೇಶಾಮೃತ ಪ್ರಸಾರಕಾಯ ನಮಃ | 40 |
ಓಂ ಋಷಿರಚಿತ ಸದ್ಗ್ರಂಥ ಮರ್ಮಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಭವ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರ ವಿದ್ಯಾತಟ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ಷಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧಾ ಸಂವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತಃಕರಣ ವೈಕಲ್ಯ ಭಿಷಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧಾಹರಣ ಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಭವರಹಿತ ಸಂವಾದ ದೂರಾಯ ನಮಃ | 50 |
ಓಂ ಅಪ್ರತೀಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೋಧನಾರ್ಥಮಾಗತ ಗುರುರೂಪ ದೇವದೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭೋಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿಥಿ ಸೇವಾರತ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಷಣತ್ರಯ ಪಾಶಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಪ್ಸಿತ ದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶೇ ಸಾತ್ವಿಕಾಹಾರ ಸಾಫಲ್ಯದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶೇ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಮಾನಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ಮಹಾರ್ಣವ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ | 60 |
ಓಂ ಅಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಪಮ ಪ್ರವಚನಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸಮ ವಚನಸುಧಾ ವಾಹಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಿನಾಶಿ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾಂಧಕಾರ ಕ್ಲೇಶಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಹಣ ಲೋಪಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ಯಥಾಗ್ರಹಣ ನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮ್ಯನುಭವ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಪನಿಷದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದ್ಯೋಗಶೀಲತ್ವ ಪ್ರೇರಕಾಯ ನಮಃ | 70 |
ಓಂ ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಪನಿಷದನುಭವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸ್ಮಿತಾ ಪಾಶ ವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಗ್ನೇಯ ಧಾರಣ ತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನಾ ತಲ್ಲೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರೇ ದ್ವಿದಳಯುತ ನಳಿನ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಬಾಲ ಗೋಪಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಘರಾಶಿ ಹರ ಕೃಪಾವರ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಲಸ್ಯ ಜಡತ್ವ ದೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಿತಾಯ ನಮಃ | 80 |
ಓಂ ಅಂತರ್ಮುಖೇ ಸರ್ವವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಖಂಡಜಪ ನಿರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಯ ಮುದಾಕರ ನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಸ್ತಿಕ ಸಮುದಾಯೋದ್ಧಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವರ್ಣನೀಯ ಶಕ್ತಿನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಪ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಾಧಕ ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯ ನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪಾರ ಸಂಸಾರ ವಾರಿಧಿ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಾರಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತಃಸುಖಾಯ ನಮಃ | 90 |
ಓಂ ಅಂತರಾರಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಸ್ವಾಮ್ಯೇ ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯ ಶ್ರೀಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಜೀವ ಪ್ರಜ್ಞಾರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಸಮದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯ ಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರ ಪುರುಷಂ ಹೃದಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶ್ವತ್ಥ ತರುವತ್ ಸನಾತನ ಸಂಸಾರಮಿತಿ ಜ್ಞಾತೃವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗೇ ಶಿಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ | 100 |

ಓಂ ಅನರ್ಘ್ಯ ಸದ್ವಿಚಾರ ರತ್ನಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಸ್ಥಾಧೀನೋಽಪಿ ಅವಸ್ಥಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಪಮ ಗ್ರಹಣವಿಧಾನೇ ಆರ್ಜಿತಾನಂತ ಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಲ್ಪಮೇಧಸಾಂ ಪ್ರಗತ್ಯರ್ಥಂ ತಪೋಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಸುರೀಗುಣ ಸಹಿತಸ್ಯ ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನವಿಮೋಹಿತಸ್ಯ ವಿಭಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭ್ಯಾಸಾತ್ ಚಲಿತ ಮಾನಸಸ್ಯ ಪುನಶ್ಚೇತನಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇತಿಹಾಸಂ ಘಟನಪ್ರಧಾನಮೇತಿ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧರ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧೇ ಕ್ರಾಂತಿಪುರುಷ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ಜವಗುಣ ಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ | 110 |
ಓಂ ಅಂತರ್ಬಹಿರ್ವೃತ್ತಿ ವಿಲಾಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪಾರ ಲಲಿತಕಲಾಂಬುಧಿ ರಸಾಸ್ವಾದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಸೂಯವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಹಾಮುತ್ರಾರ್ಥ ಫಲಭೋಗವಿರಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಪಾಧಿ ಯೋಗಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಪಾವಕ ವಾರಿ ಪೃಥ್ವಿಗುಣ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಹತನಾದ ಮುದಿತ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಂದ್ರಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವೇ ತುರೀಯಾಯ ನಮಃ | 120 |
ಓಂ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ಶಿಷ್ಯವೃಂದೇಣ ಆಶ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುದ್ವಿಗ್ನ ಕರ್ಮಪಟವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರೇ ದ್ವಾದಶ ನಳಿನ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ತನು ಪ್ರಸುಪ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿವೇಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪಾರ್ಥ ಭಾವಕಾಲುಷ್ಯ ದೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಸ್ತೇಯಾಪರಿಗ್ರಹ ವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ವೈತಸುಧಾ ಸ್ವಾತಿವೃಷ್ಟಿ ಮೂಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಮುದಾಯೋದ್ಧಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುದಿನ ಸಾಧನಲತಾ ಸಂವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪಚಾರಕರ್ಮ ನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ | 130 |
ಓಂ ಉನ್ನತಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೇ ನಿರೀಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಸಾನಕಾಲೇ ಉತ್ತರಾಯನ ದಕ್ಷಿನಾಯನ ಗತಿರ್ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ತರಾಯನ ಗತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಮಿತಿವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಸಾನಕಾಲೇ ಗಮ್ಯಜ್ಞಾನೇ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮಿತಿ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಜಸ್ ವಹ್ನಿದರ್ಶನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪಾರ್ಥ ಕಲ್ಪನಾ ಮಕರಚ್ಛೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಮಯೇ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಿ ನಿಯಂತ್ರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ ನೈರಂತರ್ಯೇ ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಹಿಕ ಮನೋರಥ ತ್ಯಾಗೇ ಪರಿಪಕ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಗತಿ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | 140 |
ಓಂ ಕುಟುಂಬ ಸದೃಶ ವಿಶ್ವ ಸಂಘಟನಾಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತ ನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯ ನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಖೇದಚಿತ್ತ ಪರಿವರ್ತಕ ಚಿಕಿತ್ಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಂಡನ ಮಂಡನ ದೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಿವಲಯೇ ಸುಧೀವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇವಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಸಾಗರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ | 150 |
ಓಂ ಗಹನತತ್ತ್ವವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಚರಾಗೋಚರ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೂಢ ಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಢಭಕ್ತಿ ವಿಧಾನೇ ಸಂಚಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮನಾ ವೇದನಾ ರಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹೋಪಮ ಹೃದಯೇ ಪ್ರಾಣಸ್ಪರ್ಶ ಮುಖೇನ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಯಾಸ ಗ್ರಂಥಾಧ್ಯಯನಾಧ್ಯಾಪನ ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಸ್ಥಾನೇ ಪೂಜಿತ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಶೇಖರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಭೇದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ | 160 |
ಓಂ ಘನಪಾಠ ಪಠನ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಸಾಕಾರ ತತ್ತ್ವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವಿತ್ವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಾಗರ ನಿಶಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಮಹಾತ್ಮ್ಯಾಸಕ್ತ ಭಕ್ತವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಕುಲ ಸಾಗರೇ ನಾವಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಶೇಖರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗುಣ ಮಯ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಪ್ರದೀಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಿಕಾಲುಷ್ಯ ಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಯ ಕ್ಲೇಶ ಭಯಸ್ಥ ಧೃತಿಕಾರಕಾಯ ನಮಃ | 170 |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಕರ್ಮ ಮೋದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಮಲ ಹಿತ ಮಿತ ಸತ್ಯವಾದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪದ್ ಮೋಹ ವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲ ಧರ್ಮಾಧೀನ ಕರ್ಮೇ ಕೃಪಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇವಲ ಜಪ ತಪ ಮೌನ ವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವಿ ಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವಿ ವೃಂದ ವರ್ಣಿತ ಗುಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲೋಪಾಸಕ ಸತ್ತ್ವ ವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಿನ್ನಚಿತ್ತ ಪರಿತಾಪೋಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಭಾವೈಕ್ಯ ನಂದನ ವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ | 180 |
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಮಾನೇ ಸಂಶೋಧನ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ ಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯಕ ಕವಿ ವಿಚಕ್ಷಣ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ ಮಹಿಮಾ ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಕುಲಾಚಾರ್ಯತ್ವೇ ಶಿಷ್ಯಗಣ ನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘರ್ಷಣಹೀನ ಜೀವನ ನಿರ್ದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಮ್ಯ ದ್ರಷ್ಟಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಸಂಕಲ್ಪ ವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕೃತ್ವ ರಹಿತಾಯ ನಮಃ | 190 |
ಓಂ ದೈವಗತ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೀತಸುಧಾಸ್ವಾದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವೇಶ್ವರಾಭೇದ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವಭಾವ ದೂರೀಕರ ವಚನಸುಧಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವ ಶುಭ ಚಿಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಂಬುಧಿ ತಲ ರತ್ನಾನ್ವೇಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರಾ ಜಾಡ್ಯ ಯಾತನಾ ನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನನ ಮರಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ | 200 |

ಓಂ ಜಲೀಯ ಧಾರಣ ವಿಧಾನ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪ ತಪ ಧ್ಯಾನಾದಿ ಯೋಗೇ ನಿರ್ಮಗ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವಸಂಸ್ಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ತ ಚಾಂಚಲ್ಯ ನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಖಡ್ಗ ಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವೋತ್ಕರ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನೇತಿ ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ದೀಪ್ತಿ ಪ್ರಸಾರಕಾಯ ನಮಃ | 210 |
ಓಂ ಸುಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೇ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಂಡಲ ಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಠೋರ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಠಿಣ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧ ಕಂಕಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಡಲಿನೀ ಶಕ್ತ್ಯುದ್ದೀಪನೇ ಬಲಶಾಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಯಾನೇ ಪುಲಕಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಮ ಭಾವ ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನ ಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೇ ನಿರ್ದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ | 220 |
ಓಂ ಗುಣಗ್ರಹಣ ತಪೋವನೇ ಪುನೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೀತಾಭ್ಯಾಸರತ ವಿದ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋರಕ್ಷಾ ವ್ರತ ಸಂಬದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೃತಸೇವಿತ ಜಿಹ್ವೋಪಮೇ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಪೂರವತ್ ಗುರುಪದೇ ವಿದ್ರಾವಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಹ್ನವೀ ವಾರಿವತ್ ಪತಿತ ಪಾವಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀರಜ ಪತ್ರವತ್ ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವತ್ ನಿಶ್ಶೇಷಾಹಂ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಕ್ಷಯೇ ಕುಲಕ್ಷಯೇತಿ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೇ ಆಮಿಷದೂರ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ | 230 |
ಓಂ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ ಪದಾತ್ಮಿಕಾ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರಂತಃಕರಣೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತ ಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಕ್ಷುಷ ಜ್ಯೋತಿ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ತ ಚಾಂಚಲ್ಯ ನಿವಾರಕ ಬಹುವಿಧ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದ ನವನೀತಾಶುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಲಾಭಾರ್ಥಂ ಭಕ್ತಿಪಥೇ ಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಠರಾಗ್ನಿ ರೂಪೇ ಅಗ್ನಿತತ್ತ್ವ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ | 240 |
ಓಂ ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ರಹಿತಾವಸ್ಥಾ ಲೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಾಚರ ಭಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಗ್ರಹಣಾಭ್ಯಾಸಲಗ್ನ ಹೃದಯ ವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಣ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸುಖಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಭೂಷಣ ತೀರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಾ ಸಂತತಿ ನಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಲದ್ದೇವಾಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನೋತ್ಸವರೂಪ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | 250 |
ಓಂ ಧರ್ಮಸಮ್ಮೂಢೋದ್ಧಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಚನ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆವೃತ್ತ ಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಾಧಿಕಾರಾನುಸಾರ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗುಣಾರಣ್ಯ ದಾಹಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಮೋಗುಣ ವೃಕ್ಷ ಕುಠಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಸಾರ ಸಾಗರಾಯ ನಮಃ | 260 |
ಓಂ ಪ್ರೇಮಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಪ್ತ ಶಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ವೇದ್ಯ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕೃಪಾನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಜನಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತ್ಯುದ್ದೀಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಯನ ಮನೋಹರ ಬಹು ರೂಪಾಕಾರ ವರ್ಣವಲಯೇ ವಿರಾಗಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೂರ ಸಮೀಪ ದೇಶಾತ್ ವಿವಿಧ ಗಂಧಸೇವನೇ ಗಂಧವಿರಾಗಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಢ ಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೂರೀಕೃತ ಕಪಟ ಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಾನಂದ ನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ | 270 |
ಓಂ ನಿರುಪಮ ಮನೀಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರತಮ್ಯ ಭೇದ ರಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಬಿಂದು ಕಳಾತೀತ ತತ್ತ್ವಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೂಮಮಯ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಮಿತಿ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿತಾಪ ಸಂತ್ರಸ್ಥಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರಮುದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ತೇಜೋವರ್ಧಕ ಭಾಸ್ವರ ಜ್ಯೋತಿ ದರ್ಶನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರ ಪ್ರಶಾಂತ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ | 280 |
ಓಂ ನಿಂದಾ ಸ್ತುತಿ ಸಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪ ಯೋಗೇ ಕರ್ಮವಿಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತೀರ್ಥರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಧೂತ ಕಲುಷ ಸಾಧಕ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವದೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ ಪ್ರತಿನಿಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವತಪೋಬಲ ಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪೋಯಜ್ಞ ನಿರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಷ ದುರಿತ ದೂರಾಯ ನಮಃ | 290 |
ಓಂ ಕ್ಷಮಾ ಕಾಮಧೇನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯ ಸಮರೇ ಜಯಶಾಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯೋಪಾಸಿತ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ ವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀನ ದಲಿತ ಸೇವಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ದೀಪ್ತಿ ಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀರ್ಘಸೂತ್ರತಾ ಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯ ನೇತ್ರೋನ್ಮೀಲನ ಯೋಗಿವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಗ್ ದೃಶ್ಯ ವಿವೇಚನ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ಯುತಿಮಯ ದಿವ್ಯ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯ ಅಂತರ್ಮರ್ಮವಿದೇ ನಮಃ | 300 |

ಓಂ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇಹ ನಶ್ವರತ್ವ ಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮ ಮರ್ಯಾದಾ ರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಕಾರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಭೂಪಾಸನ ತನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಪಮ ಗುಣಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ತತ್ತ್ವೇ ನಿರ್ಮಗ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪಸ ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ಯಾಗಧನ ಸದನಾಯ ನಮಃ | 310 |
ಓಂ ನಿವಾರಿತ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ವಿವೇಕಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕ ಮಂತ್ರೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗಮಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರಾರಾಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವದಾನವ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇಹನಗರ ಯಾತ್ರೇ ಅಂತರ್ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಭೀತಿ ಸಂತೋಷ ತಪೋ ಪ್ರೇರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಿತಿಕ್ಷೋಪರತಿ ಸಾಧನ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ | 320 |
ಓಂ ನಿರ್ವ್ಯಾಜ ಕೃಪಾ ಸಾಗರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಲೋಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಕರ ಧ್ಯೇಯಗಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಪಾಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಕುಶ ಮತಿ ಶಿಷ್ಯಾರಾಧಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ಧೀ ಶಕ್ತಿಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರ ವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಾಮ ಹತಾಯ ನಮಃ | 330 |
ಓಂ ಅನಹಂ ವಾದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಸೇವಾ ನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಧ್ಯಾನಯಾನ ಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಪ್ರಿಯ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಚಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತ್ಯಾನುಭವ ವಿಶ್ಲೇಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಂತ್ವನಾದಿ ಭಾವಾನ್ ಸ್ಪರ್ಶಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂತ ಜೀವಾತ್ಮಾಶ್ರಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ದ್ರಷ್ಟಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ಜಿತಾನಂತ ಜ್ಞಾನದಾನ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | 340 |
ಓಂ ಪ್ರತಿ ಶಾಖೇ ದ್ವಾ ಸಪ್ತತಿಃ ನಾಡೀ ಜ್ಞಾನಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಲಭತರ ಮೇಧಾವೀ ಜನ್ಮಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾನ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನರಕ್ತ ನಿರುಪಮ ಶಾಂತ ರಜಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವಿಧ ಶ್ರದ್ಧಾ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪೋಭಿಃ ಜೀವ ಪರಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಸ್ವರ ಜ್ಯೋತಿ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿ ತೇಜೋ ವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನೋಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಚತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಾನ ಲೋಲಾಯ ನಮಃ | 350 |
ಓಂ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ರೂಪ ಸರ್ವಾಕ್ಷರಾರಾಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಪರಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾನಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲೋಪಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ್ವಾಸನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃದು ಪಲ್ಲವೋಪಮಾಭಯ ಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿ ಮೋದ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ | 360 |
ಓಂ ಪರಿಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಹಂಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಭಾ ಜ್ಯೋತಿರುದ್ದೀಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯ ಸ್ಫುರಣ ಪಾರಿಜಾತ ತರುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸೌಧಾಮಿನಿ ರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಧ್ಯಾನ ಸದನಾಯ ನಮಃ | 370 |
ಓಂ ಪರಾನಾದ ಸಮ್ಮುದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶ್ಯಂತೀ ಮಧ್ಯಮಾ ವೈಖರೀ ವಾಗ್ವಿಲಾಸ ರಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಪಂಚವೃತ್ತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೇದರಹಿತ ಮೋದೇ ಸಾಧಕ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಧೀ ಪ್ರಚೋದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಕುಲ ಸೇವಾ ಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನಾನಂದ ತಲ್ಲೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಲಯೇ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | 380 |
ಓಂ ಗೀತಸುಧಾ ಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸಿದ್ಧಿ ಕಂಪನ ರೋಮಾಂಚನ ವಿಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರ್ಣಕುಟೀರ ವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಭಾವ ದ್ರವಿತ ಮನಸ್ಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶ್ರು ಸ್ವೇದ ಕಂಪನ ಪ್ರಲಯ ವೈವರ್ಣ್ಯ ಪರವಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವ ರಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ ಸಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರೀಕುಲಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಂವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ | 390 |
ಓಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಸ ಪರಪಥ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಜೀವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ಯಾಗ ಶೀಲತ್ವಾರಾಧಾಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಸ್ಪೃಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನತಲೋಕ ಜನಾರಾಧನ ವಿಶ್ವಾಸಪಾತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯ ಸಂನ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶದಿಗ್ವ್ಯಾಪಕ ಪಂಚಭೂತಾರಾಧಾಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯ ನಮಃ | 400 |

ಓಂ ಧಾರಣಾವಸ್ಥೇ ನಿಗೃಹೀತ ವೃತ್ತಿಬಾಹುಳ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃತ್ಪೀಠೇ ಪ್ರತಿಶಾಖೇ ದ್ವಾಸಪ್ತತಿಃ ನಾಡೀ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮ ಶಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವಿಷಯ ಸ್ಪಂದನ ರಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ನಿರ್ಮಾಣೇ ಪಕೃತಿ ಕಲಾ ಕೌಶಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಮಣಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹರ್ಷಿಗಣ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದಾರ ಚರಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಸ್ಮಿತ ವದನಾಯ ನಮಃ | 410 |
ಓಂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನೇ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುವತ್ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಉಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಜೀವ ಜಗದ್ ಜ್ಞಾನೇ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣ ಸಾಧನ ಪಥ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವಿಲೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯೇ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕೃತಿಲೀಲಾ ನಿರೂಪಕ ವರದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಲಧಾರಾ ಮುಖೇನ ಕಳಶೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ವಾಹಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಪಠನ ಶಕ್ತಿ ಮಹತ್ತ್ವ ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಭಿಃ ಸಹಸ್ಮಿತ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ | 420 |
ಓಂ ಪುರಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯಂ ಶಿಕ್ಷಾಪ್ರಧಾನಮಿತಿ ವಿಮರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲ ವಿಕ್ಷೇಪ ಆವರಣೇತಿ ತ್ರಿದೋಷ ರಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಯ ಜಗದ್ರಷ್ಟಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರೇಮಮಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಸುಖಮಯ ಜೀವನ ದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಗುಣಮಯ ದೇಹಯಾತ್ರಾ ದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ಧ್ಯಾನಮಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಸೃಷ್ಟಿಂ ಶಾಂತಮಯ ದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಕೀಯ ಸ್ವಕೀಯ ಭೇದಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀರಾಜನ ಕರ್ಪೂರವತ್ ಶಿವಪದೇ ವಿದ್ರಾವಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಸಮನ್ವಿತ ಬುಧವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ | 430 |
ಓಂ ತ್ರಿವಿಧ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾನುಸಾರೇ ಜೀವ ಪರಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋನೇತ್ರ ದರ್ಶಿತಾಸಂಖ್ಯ ದಿವ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಮಯೇ ದೈವಾರ್ಪಣೇ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಯಜ್ಞ ಕರ್ತೃವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುದ್ರಾಸಹಿತ ಧ್ಯಾನ ನಿರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಗುರು ಚರಣೇ ಪರಮಾಪ್ತ ಶಿಷ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯಂ ವದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೋಷಕಾಗ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ | 440 |
ಓಂ ಮೋಘಾಶಾಬದ್ಧ ಚಕ್ಷೂನ್ಮೀಲನಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿ ಪರಿ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪ ರಕ್ತಿ ಜಾಗರ್ತಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃದುಲ ಶಿಶು ಚಲನ ವಲನ ವರ್ತನಾಸ್ವಾದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಶನೇ ಗುರುಮುಪಸಂಗಮ್ಯ ಶರಣಾಗತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನೇ ಸತ್ಯತತ್ತ್ವ ನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಹರ ಸಾಕಾರ ದೇವದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋರಂಜನೇ ಭಗವತ್ಕಥಾ ತನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಮತಿ ವೇಗವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ | 450 |
ಓಂ ಪರೋಪದೇಶೇ ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಪ್ರೇಮಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋ ದುರ್ದಶಾ ನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಜಾಲ ರೂಪ ವಿಷಯವ್ಯೂಹ ಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಾ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧಮಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹ ದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾರೀರಿಕ ದಶದೋಷ ನಿವಾರಣಾಸೂತ್ರ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚೀಕೃತ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಜನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವೈಭವ ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವನ್ನಿಷ್ಠ ಜೀವಯಾತ್ರಾ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಮಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ | 460 |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಮುಹೂರ್ತೇ ಅಂತರ್ವಿದ್ಯಾ ಮಗ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಾರಣ್ಯೇ ದೃಗ್ಪಥ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನದೀಪೋತ್ಸವ ತುಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ದಗ್ಧಕರ್ಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವರಹಸ್ಯ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಪ್ರಿಯಾರಾಧಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ಭೀತಿಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವನ ನಿಸ್ಸಾರತ್ವ ಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನ್ಮಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಸಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿಜ್ಞಾಸುವೃಂದ ಭಗವತೇ ನಮಃ | 470 |
ಓಂ ಜಾತಿ ವರ್ಣ ಕುಲ ಭೇದ ಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಲಜದಲಮಂಬುವತ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನಮನೋ ವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರೇ ಚತುರ್ದಳ ಪದ್ಮ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರೇ ವ ಶ ಷ ಸ ಚತುರಕ್ಷರೋತ್ಪತ್ತಿವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿಪೂರ ಚಕ್ರೇ ದಶದಳ ನೀರಜ ದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ ಭ ಮ ಯ ರ ಲ ಇತಿ ಷಡಕ್ಷರೋತ್ಪತ್ತಿವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಲಯೇ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ | 480 |
ಓಂ ಪಂಚವಿಷಯ ಪರಾಙ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೌಢ್ಯಜಾಡ್ಯ ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶೇ ಶ್ವಾಸನಿಯಂತ್ರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಮಯ ಕೋಶೇ ಚಾಂಚಲ್ಯ ದೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಸಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಣವ ನಾದಾನುಸಂಧಾನ ನಿರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಪಂಚವೃತ್ತಿ ರಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾ ವಿರಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾ ಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾ ವೀರ ಧೀರಾಯ ನಮಃ | 490 |
ಓಂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪೀಯೂಷ ರಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಜಪ ಪರಿಣಾಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತ ಹೃದಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಕ್ರೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಂತಿ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮದಳ ರೂಪೇ ಅಕ್ಷರೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋವೈರಿವರ್ಗ ವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೀಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾವಿದ್ಯೋಪಾಸನಾ ತನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವದ್ವಿಭೂತಿ ವೈವಿಧ್ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ | 500 |

ಓಂ ಪಂಚಕರಣ ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಯಾ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಚಕಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚೋಪಪ್ರಾಣ ಸ್ಥೂಲಕ್ರಿಯಾ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಘಾಶಾ ಶತೈರ್ಬದ್ಧ ನೇತ್ರೋನ್ಮೀಲನಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಸಂಘರ್ಷಣ ಶಾಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಶರಧಿ ನಿಮಗ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮ ವಿರಹಾಸಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಬಂಧಿತಾಯ ನಮಃ | 510 |
ಓಂ ಪರತತ್ತ್ವ ಭೇದ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವಿಷಯ ಸ್ಪಂದನ ರಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ದೇಹ ಮೋಹ ಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕ್ಲೇಶ ವಶ ಮನುಜ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರೇಣ ಸುಖೀತಿ ನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಧಾಮಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಬಹುವಿದ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಿತುಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾರೋಹಣ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ | 520 |
ಓಂ ಮೃದು ಸ್ಪಂದನಮಯೇ ಸ್ಪರ್ಶಾಕರ್ಷಣ ವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಗತ ಕಾಮಪೀಡಾ ನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋದಶಾ ಸುಧಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಬಲ ವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋವಿಕೃತಿ ಗ್ರಾಹವತೀ ಮಧ್ಯೇ ಶಿಕ್ಷ ಸಂರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಶಾಂತ ಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಶುಚಿನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಚಿತ್ತ ಜ್ಞಾನಸಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಹರ್ಷಜ್ಞಾಯ ನಮಃ | 530 |
ಓಂ ಭೋಗ ತ್ಯಾಗ ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಭೋಕ್ತತ್ವಮಿತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಕ ಬಾಲಿಕಾ ಹೃದಯೇ ಭಕ್ತಿಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಜನ್ಮಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಯಾಸಮಯ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಾದ್ ನಿರ್ಗಮಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಲಕಾಮನಾ ರಹಿತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪತಿತ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರತತ್ತ್ವಧ್ಯಾನೇ ಏಕಾಕಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ಥಿವ ಧಾರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಜಾಸಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | 540 |
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಗರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನೋ ಸ್ರೋತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನನ ಮಂಥನ ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ಜ್ಞೇಯದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನಸೋದ್ವಿಗ್ನತಾ ಶೂನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಖಿನ್ನತ್ವ ನಿವಾರಕ ಯೋಗವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟ ಹೃದಯೇ ಅಚಿರೇಣ ಧ್ಯಾನದೀಪ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮ ತೇಜೋವಲಯೇ ವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ರಸಮಯ ಭೋಜನೇ ರಸಾಕರ್ಷಣ ರಹಿತಾಯ ನಮಃ | 550 |
ಓಂ ಶತವಿಧ ಭಾವ ವಾಗ್ಜಾಲೇ ಶಬ್ದಾಕರ್ಷಣ ರಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭಾಜಕಾಗ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಜಕಾಗ್ನಿ ಕ್ರಿಯಾ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಸರ್ಜಕಾಗ್ನಿ ವರದಾನವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಮಂಟಪೇ ಮೋದಲಹರಿ ರಂಜಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿವಿಧ ಯಜ್ಞ ಪ್ರೇರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಪೋನಿಷ್ಠಾ ಗರಿಮಾವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧೀನಕೃತ ರಜೋಗುಣಾದ್ಭುತ ಕೃತಿಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಾಙ್ಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ | 560 |
ಓಂ ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಾಶಿನ ಪಾವಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ವತ್ ಶಿಖರೇ ಅಕ್ಷರಾರ್ಥ ನಾದಲೋಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತೋದಾರ ಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಬಲ ಸಂಪನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯತ ಚಿತ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗೀಶ ಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಜ್ಞಾನ ದುರಂಧರಾಯ ನಮಃ | 570 |
ಓಂ ಯೋಗಸೇವಾಲಯೇ ಶಾಂತರಜಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಸಾಧನ ನೈರಂತರ್ಯೇ ದಗ್ಧ ದುರಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗತಂತ್ರಾನುಶಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯತ ವಾಕ್ಕಾಯಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುವಕ ಯುವತೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಯೋಮಿತಿ ರಹಿತ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೌಗಿಕಸಿದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ದುರಂಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಶಾಪಯಶ ಸಮದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ | 580 |
ಓಂ ಯೋಗಸೇವಾ ದೀಕ್ಷಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇಶ ದಿಕ್ಕಾಲ ನಿಮಿತ್ತೇ ಪ್ರಕಟಿತ ಸಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಾಸಪ್ತತಿಃ ನಾಡೀಷು ವ್ಯಾನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಪರ್ಶಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತೈಜಸ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈವಾಪಚಾರ ಕರ್ಮದೋಷ ನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈವೋಪಚಾರ ವಿಧಾನ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಾಧನಾ ಸಾಫಲ್ಯ ನಿಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವನವೀನ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾತೃ ಧ್ಯೇಯ ತ್ರಿಪುಟಿ ರಹಿತಾಯ ನಮಃ | 590 |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರೇ ಪೃಥ್ವೀ ಮಹಾಭೂತ ದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಪದ್ಮೇ ಜಲ ಮಹಾಭೂತ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲೇ ತೇಜೋ ತತ್ತ್ವವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರೇ ವಾಯು ಮಹಾಭೂತ ಸ್ಪರ್ಶಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರೇ ಆಕಾಶ ತತ್ತ್ವಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರೇ ಸ್ಥಿತಚಿತ್ತಸ್ಯ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನ ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಲೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪುಂಜ ಪ್ರಸಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಾಧಕ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷೂನ್ಮೀಲನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಯ ನಮಃ | 600 |

ಓಂ ಶಿಷ್ಯ ಕಾಯ ವಾಙ್ಮನ ಬುದ್ಧಿಬಲ ಸಂಚಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದಾ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಬಲ ಪ್ರಚಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಮದಮಾದ್ಯಂತರ್ವಿತ್ತೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ನಿಧಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ತ್ವ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೀತಸುಧಾಪಾನ ತಲ್ಲೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಗರಿಮಾವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಲಾಭಿಮಾನ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾತ್ವಿಕ ಧೃತಿ ಧಾರಣ ಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ | 610 |
ಓಂ ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರೇಣ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಫುರಣ ಸೌಧಾಮಿನಿ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಪ್ರಹರ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಿಮಯ ಭುವನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯೇ ವಾರ್ಷಿಕಾರಾಧನಾ ಸಂಲಗ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪದ್ವಿನಿಯೋಗೇ ಶಿಷ್ಯಬಲ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಸಮಪ್ರಹರ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಲಭಾರಾಧಾನ ಪಥ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಪ್ರಸಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುನಾಯಾಸ ಯೋಗಾಸನಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ | 620 |
ಓಂ ಸಂಸ್ಕೃತ್ಯೈವ ಜೀವವಿಕಾಸ ವಿಜ್ಞಾನೇತಿ ದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಪ್ರವರ್ತನ ನಿಷೇಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಲಗ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಖ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮರಣಾಸಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯ ದರ್ಶನೇ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ದೇಶ ಕಾಲ ಜನ ಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿಂತನ ಸಮಯಂ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷೇತಿ ನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷಯ ಚಿಂತನ ಸಮಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷೇತಿ ಪ್ರಸಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಯ ಗುಹಾಂತರ್ಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ | 630 |
ಓಂ ಶರಣಾಗತ ಧೀತಂತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ಮೋದಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ವಿರಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜಯೋಗಾಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೃತಿ ಘೋಷ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧಕ ನಿರೀಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಫಲ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ | 640 |
ಓಂ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲಹರಣ ಗುಣಹರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸನಾತ್ರಯ ವಿಮರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೇ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶೇ ಪ್ರಚಂಡ ಧೀಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃತ್ಪದ್ಮ ವಿರಾಜಿತ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರದೇಶ ಪ್ರವಾಸೇ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂತ ತತ್ತ್ವಘೋಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೀನ ಸೂಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥೇತಿ ನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಯೋದ್ಧಾರಣಾರ್ಥಂ ಆಶ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ಜೀವೋನ್ನತಿ ಸುಖ ಹಿತ ಚಿಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದಾ ಸುಗುಣ ರತ್ನಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ | 650 |
ಓಂ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಭೀತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಯ ಗುಣಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವಿಶೇಷ ಧೀಬಲ ಯೋಗಬಲ ನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜೀವ ಸಾಮ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಮಗ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಚಾರ ನಿಷ್ಠೇ ಸಮಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವಿಚಾರ ನೀರಧಿ ನಾವಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಯ ಗಣ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮರ್ಪಣೇ ಭಸ್ಮೀಕೃತಾಹಂಭಾವಾಯ ನಮಃ | 660 |
ಓಂ ಸಾಧನಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕುಶಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಶ್ರಿತ ದೀನ ರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಕಷ್ಟ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೀಘ್ರ ಸ್ವೀಕೃತ ಶ್ರದ್ಧಾನ್ವಿತ ಯೋಗ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗುಣ ವೃದ್ಧ್ಯಾಸಕ್ತ ಶಿಷ್ಯೋದ್ಧಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾಗಾಮೀ ಮರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ಲಲಿತಕಲಾರಾಧನ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಧೃತಿ ಧಾರಣ ನಿರ್ದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭೋದ್ದೇಶನ ಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿನಿಷೇಧ ಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಯುತ ಶಿಷ್ಯಾರಾಧಿತಾಯ ನಮಃ | 670 |
ಓಂ ಶುಭಾಶುಭ ಫಲ ಸಮದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂನ್ಯಾಸ ಯೋಗಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಬ್ಧಿಕ ಧಾರಣ ಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಪ್ರಯಾಣೇ ಪ್ರಾಣ ನಿಯಂತ್ರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮರಸ ವಾಕ್ಕಾಯ ಮಾನಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಪ್ರವರ್ತನ ಶೀಲ ಸಾಧಕ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧೀಮಣಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಪರ್ಶಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೋತ್ರೀಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮ್ಯದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧಿತ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿರತಾಯ ನಮಃ | 680 |
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರೋಪಾಸನಾ ವಿಧಿ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ದರ್ಶನ ಗಿರಿಶ್ರೇಣಿ ವಿಹಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರ ಮಗ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾರ್ಥ ನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಭಾವಾರ್ಥ ಭೇದವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಸಾಧಕ ಕೃಪಾವರ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಸಂಶುದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗ ಧರ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಗುರುಕುಲಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ | 690 |
ಓಂ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ರಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ವಿಕಾರಮಯ ದೇಹ ಮೋಹ ದೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಹಂಭಾವ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ ಕಾರಣ ಶರೀರ ತ್ರಯ ಬಂಧಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಯಾತ್ರಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖ ಜೀವ ಯಾತ್ರಾ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಸೂತ್ರ ಕರ್ಮಾಚರಣ ನಿರ್ದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಯುತ ಭಕ್ತವೃಂದ ದಾನ ಕರ್ಮ ಪ್ರೇರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದೋಕ್ತಿ ರತ್ನಮಾಲಾ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | 700 |

ಓಂ ವೇದ ವೇದಾಂಗ ಪರಿಣತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಜೋ ಗುಣೋದ್ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರೀ ಮಧು ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಶೀಘ್ರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಾರಂಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಚನಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಧೀ ಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಜನಾತ್ಮಿಕ ಕಲಾಭಿಜ್ಞಾನಾಮಪಿ ಮಹತ್ ಸೃಜನಕಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಭವಿಷ್ಯ ಚಿಂತನ ನಿರತಾಯ ನಮಃ | 710 |
ಓಂ ರಾಗಾನುರಾಗ ಬಂಧ ರಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಧರ್ಮ ಮಹತ್ತ್ವ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ತ್ವ ಗುಣ ವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಿರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಭಾವ ಜನ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಶೀಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧಕಾಸುರೀಗುಣ ನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ಜೀವ ಸಾಧು ಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣ ವಿಚಲಿತ ಮನೋ ನಿಗ್ರಹ ಬಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವ ಬಾಂಧವಾ ಮೋಹರಾಹಿತ್ಯ ಹರ್ಷಾಯ ನಮಃ | 720 |
ಓಂ ಸುಜನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧಕ ಪರಿವಾರ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧಕ ವೃಂದ ಸೌಮ್ಯ ಗುಣಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಂಲಗ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮೇಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಜ್ಞಾನ ಸಂಛಿನ್ನ ಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮನಸಾರಾಧಿತ ವಿಪಶ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತರ್ಯ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ | 730 |
ಓಂ ಸ್ವ ಪ್ರಯೋಜನ ದೃಷ್ಟಿ ದೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಭೇದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾರ್ಥಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತ ಧರ್ಮನೇಮ ಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಾಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸೌಮನಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸೋತ್ಸಾಹ ವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇಮ ಮುದಿತ ಮನಸ್ಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲ ಸುಮತೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತ ಶುಭ್ರದುಕೂಲಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ | 740 |
ಓಂ ಶೋಕಾಧೀನ ಮಾನಸ ಪರಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷಮ ಸಮಯೇ ತಪ್ತ ಹೃದಯೇ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೌಚ ಸಂತೋಷ ತಪೋಮಯ ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ತೋಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಾಂತಃಕರಣ ಮಥನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀಣ ದುರಿತ ಸಾಧಕೋತ್ಕರ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪಶ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ | 750 |
ಓಂ ವಾಸನಾಧೀನ ಹೃದಯೇ ವಿವೇಕ ದೀಪ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯ ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮತಿ ಬಲ ತೇಜಃ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕ ಸೇವಾಯಾಂ ಈಶ ಸೇವಾ ದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಜ ಸೌಮ್ಯ ಹಿತಮಿತ ವಚನ ಸುಧಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರಿಜ ಚರಣ ದ್ವಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೌಕಿಕ ಜನ ಸಂಸದ್ಯನಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಿ ನಿಲಯ ವಾಯು ವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ | 760 |
ಓಂ ಶುಭಾ ಶುಭಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನರಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರಮರಹಿತ ಕರ್ಮ, ಭಾವ ಸ್ಪಂದನ ಪ್ರೇರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ತ್ವ ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಮಹಾನ್ ಸಹಸ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಕರ್ತೃವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ರತ್ನ ನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತ ಜೀವ ಹಿತ ಚಿಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತ ಶಿಷ್ಯವೃಂದ ಪರಿರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾವಲಂಬನ ಸುಖಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧಕ ಗುಣದೋಷ ಕಾರಣ ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ | 770 |
ಓಂ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಾರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದಾ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವೇಚನಾಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದ ಕೃತ ಪುಣ್ಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ಸಾಧಕ ಸ್ತೋಮ ಸಂಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಪುಲಕಿತ ಮಾನಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರೇ ಷೋಡಶದಳ ವಾರಿಜದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದ ವಾಣಿ ಪೀಯೂಷ ಪ್ರಸಾದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಶಾಲ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಗುಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ | 780 |
ಓಂ ವಿಷಯಮಯ ವಿಶ್ವೇ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಶ್ರಿತ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪತರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯ ಸಂಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾತ್ವಿಕ ಧೃತಿ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಾರಥ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯ ಗೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವ ಬುಧಜನ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಾನ ರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರೇ ಷಡ್ದಳಕಮಲ ಧ್ಯಾನರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂ ಷಂ ಅಕ್ಷರ ದ್ವಯೋತ್ಪತ್ತಿ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ | 790 |
ಓಂ ಸದ್ವರ್ತನ ಸುಖ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಸಂಪ್ರೀತ ಜ್ಞಾನ ವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಛಿಷ್ಯ ಗುಣರತ್ನ ತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧನ ಪರ್ಯಂತ ಶಿಷ್ಯವೇಷ್ಟಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಧಾತುರ್ಮಯ ತನು ಶುದ್ಧಿ ವಿಧಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧ ವಿಧ ಸಂಕಟ ಹರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನೀತ ಶಿಷ್ಯೋದ್ಧಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಾಭಿಮುಖೇ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಕುಶಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೃತಿ ಘೋಷ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಕರ್ತೃವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸುಧಾ ಸಾಗರಾಯ ನಮಃ | 800 |

ಓಂ ಗೀತಸುಧಾಶ್ರಯ ಕಲ್ಪತರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷಾವ್ರತ ಜ್ಞಾನ ಸಂವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರೇ ಸೂತ್ರಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪರೀತ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಚಲಿತ ಸ್ಥೈರ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣಸಂಕರಕಾರಕ ದೋಷ ನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯದಾಹ ತ್ಯಾಗಿನಃ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನಾರ್ಥಂ ಸರ್ವಕಾಲ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುದುರಾಚಾರಿ ಗುಣ ಪರಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶನಾದ ಶ್ರವಣ ಭಾಗ್ಯೇ ಪ್ರಹರ್ಷಾಯ ನಮಃ | 810 |
ಓಂ ಸರ್ವ ಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ ದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಾತ್ಮಕೇ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ಸಹಿತಾಃ ಜೀವಾತ್ಮಾ ಭಾವಯುತಾಃ ಇತಿ ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷೋಡಶಕಲಾ ಪ್ರಪೂರ್ಣ ಭಗವತ್ತತ್ತ್ವಾರಾಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಷ್ಟಿ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಭೇದಾಭೇದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧನಾಭೀಪ್ಸಾ ವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಪುರುಷೌ ವಿವೇಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾರ್ಣವ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೀಲಾಬೋಧಕ ವರದ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ | 820 |
ಓಂ ವೇದವೇದಾಂಗ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದೋಪನಿಷತ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಾದ್ದುಃಖಮೇವ ಫಲಮಿತಿ ನಿರ್ಣಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪೂರ್ಣಾನುಭವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಾನುಭವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರ್ವದೇಶಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನಿಯಮ ಪರಿಜ್ಞಾತೃವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಯಾನೇ ಆಮಿಷ ಪಾಶದೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಜಾ ಪ್ರಸಾದಂ ಮಿತ್ಯನುಭವೇ ದರ್ಶಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಾರ್ಚನ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನಂ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಮಿತಿ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ | 830 |
ಓಂ ವಿಸ್ಮಯಕರ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತತ್ತ್ವ ಭೇಧಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಕ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ವತ್ ಸನ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀತ ರಾಗ ದ್ವೇಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಕುಲಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮ ತೇಜೋವಲಯೇ ಶಿಷ್ಯತೇಜ ಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧಕ ಜನ್ಮಕಾರಣವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧಕ ಜೀವನೋನ್ನತಿಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಕರ ದಿವ್ಯಾನುಷ್ಠಾಯ ನಮಃ | 840 |
ಓಂ ಸದೃಢಗಾತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನ ಸುಜ್ಞಾನ ಸುರಧೇನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮೂರ್ತ ಚರಿತಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಶಸ್ಯ ಮನೋಬಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಗುಣಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ನಿಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಯೋಗ ಸಾಫಲ್ಯ ಸಮೇತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜನಹಿತಕರೋತ್ಸವಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತ ಜನೋಲ್ಲಾಸೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂತ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕಾರ ವಿರಾಡ್ರೂಪೀ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ | 850 |
ಓಂ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರೂಪ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮುಕ್ತಿಧಾಮೇ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚಿತ್ರ ಚಿತ್ತೇ ಬಹುಸ್ಮೃತಿ ಶಕ್ತಿಸಂವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಕ ಹಸನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚರಿತಾರ್ಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧ ವಾಗ್ವೈಖರೀ ಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹ ಲೇಪರಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರೋದ್ಭವಲಾಭ ಪ್ರಚಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಜ್ಞಾನ ಭಿಕ್ಷಾ ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ | 860 |
ಓಂ ಸಂಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಪರಿಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರಸ್ವತ ನಿಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧಕ ಸಂಭಾಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಯ ಸಂದರ್ಶನ ಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ತಚಿತ್ತ ನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಚಿತ್ತ ನಿಯಂತ್ರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಂ ಕೃತ ಸಾರ್ಥಕ ಕರ್ಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿನ ದಿನಂ ದತ್ತಜ್ಞಾನ ಕುಸುಮಗುಚ್ಛಾಯ ನಮಃ | 870 |
ಓಂ ಶಿಷ್ಯೋಭೂತ್ವಾ ವಿಧೇಯ ಶರಣಾಗತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಪಾರವಶ್ಯೇ ವಿದ್ರಾವಕ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನೀತ ಶಿಷ್ಯೋದ್ಧಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಶೀಲ ಮಾತೃ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನೂತನ ಯೋಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಯವೀಯ ಧಾರಣಕ್ರಮ ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧ ವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಸುಮಮಾಲಿಕಾರ್ಪಣ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಜನ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತ್ಯುದ್ದೀಪಕಾಯ ನಮಃ | 880 |
ಓಂ ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ಜನಮಧ್ಯೇ ಪವಿತ್ರ ಗುರುಕುಲ ರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಸೇವಾ ದೀಕ್ಷಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗುರು ಪೀಠಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಪ್ರವರ್ತನ ಸಹಿತ ಹರ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಗ್ ದೃಶ್ಯ ವಿವೇಕೇ ಚಿಂತಾಮಣ್ಯೈವ ಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಚರಾಗೋಚರ ತತ್ತ್ವ ಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ವಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಬಲೇನ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಭೇದಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ | 890 |
ಓಂ ತುರೀಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಾನುರಾಗೀ ವಿರಾಗಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾದೇನ ಸಂತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಸತ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಾಮೋಹ ದೂರೀಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಭ್ಯಾಸ ವಶೇ ಸಂತುಷ್ಟಿರಿತಿ ನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಟುಂಬ ಸೌಖ್ಯಸಾಧನಂ ಪ್ರೇಮಮಾತ್ರಮಿತಿ ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವಭಾಷಾಕರ್ಷಕ ವಾಗ್ಸುಧಾ ಸಮೇತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹು ದ್ರವ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಂ ಬಹುಲಾಯಾಸಮಿತಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾತ್ವಿಕಾಹಾರ ಸೇವನೇ ಸುಗುಣ ಶೀಲಾಯ ನಮಃ | 900 |

ಓಂ ಯುಕ್ತ ವಿಹಾರೋಲ್ಲಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾವಿದ ವೃಂದ ಕೃತ ಸಾರಸ್ವತೋತ್ಸವಾನಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಗುಣ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇ ನಿರುಪಮ ಸಂತೋಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಮಸಿಕಾಹಾರ ಫಲಂ ದುಃಖಮಿತಿ ಸಂಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ರಮ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಯೋಗ ಸಮನ್ವಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ವಿಕಾರಾಧೀನ ದೇಹ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುದಿನಂ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತ್ಯೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬ್ದ ತನ್ಮಾತ್ರಾದಾಕಾಶೋತ್ಪತ್ತಿ ರಿತಿ ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಪರ್ಶ ತನ್ಮಾತ್ರಾದನಲೋತ್ಪತ್ತಿರಿತಿ ಜ್ಞಾತೃವೇ ನಮಃ | 910 |
ಓಂ ರೂಪ ತನ್ಮಾತ್ರಾದಗ್ನಿ ಸಂಭವಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಸ ತನ್ಮಾತ್ರಾ ಜಲೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣಮಿತಿ ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧ ತನ್ಮಾತ್ರಾ ಪೃಥ್ವೀ ಭೂತ ಸೃಷ್ಟಿರಿತಿ ವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈರ್ಷ್ಯಾ ವಿಷಾದ ಘೃಣಾದಿ ದುರ್ಗುಣ ದೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸ ನೈರಂತರ್ಯೇ ಸಾಫಲ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಂಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಡಾಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಸ್ಮಯಕರ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತತ್ತ್ವಭೇದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ | 920 |
ಓಂ ವಿಚಾರವಿನಿಮಯ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನೂತನ ಯೋಗತಂತ್ರ ಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾನಾಡಿ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣನ ತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾನಾಡಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತಾ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಸಪ್ತತಿಃ ಸಹಸ್ರನಾಡೀಯುಕ್ತ ದೇಹವಿಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾ ಶಾಖಾದ್ವಯ ಪ್ರಕಾಶಿನೀ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಜ್ಞಾತೃವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ಯಕಾವೈದ್ಯುತಿ ನಾಡಿದ್ವಯ ಸ್ಪರ್ಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಡಾಪಿಂಗಳಾ ನಾಡಿದ್ವಯೇನ ಶ್ವಾಸಯಾನ ರಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ತಪರಿವರ್ತಕ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾರ್ದ್ರ ಭವರೋಗ ಭಿಷಜೇ ನಮಃ | 930 |
ಓಂ ಅಕರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವ ದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾರ್ಥಂ ಸುಖೇಷು ವಿಗತಸ್ಪೃಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾನುಭವ ರತ್ನಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧಿಭೌತಿಕ ವಿಶ್ವೇ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜಾರೋಹಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧಿದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನಾಧೀಶ ಋಷಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಯಂತಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಮಗ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುದ್ವಿಗ್ನ ಮನಸ್ಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಮಯಕೋಶೇ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ರೂಪಾಕಾರ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗತಸಂಗಾಯ ನಮಃ | 940 |
ಓಂ ಸರ್ವದಾ ಸತ್ಸಂಗರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಗ್ರಂಥಾಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸಂಗ ಶಸ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವರಸಮಯ ಭಾವ ಜೀವನ ವಿಶ್ಲೇಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಮಣಿವತ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಧೀವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ನಿವಾಸಧ್ಯಾನೇ ಮುದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನ್ಮಕರ್ಮ ಫಲಭೋಗೇ ನಿಶ್ಚಲಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೇ ಸರ್ವಪಾಶ ದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ | 950 |
ಓಂ ಗುಣಾವಗುಣ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ನಿತ್ಯ ವಿಜೇತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂಶಪಾವನಕರ ಕಾರ್ಯದೀಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶೀಕೃತ ಗುಣತ್ರಯ ಸಂಘರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧೀನಕೃತ ದೇಹತ್ರಯ ಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ರಸಮಯ ಭಕ್ತಿನಿವೇದನ ಪುಲಕಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಥ್ವಿ ಜಲ ಸಂಗಮೋದ್ಭವ ಮಧುರಸಾಕರ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಥ್ವಿ ತೇಜ ಸಂಗಮೋದಿತ ಆಮ್ಲರಸ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ತೇಜೋದ್ಭವ ಪ್ರಧಾನೋಪಯುಕ್ತ ಲವಣರಸ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಮಿಶ್ರಣೋದ್ಭವ ತಿಕ್ತರಸಾಕರ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ | 960 |
ಓಂ ತೇಜ ವಾಯು ಸಂಗಮಸಂಭವ ಕಟುರಸಾಹಾರ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಥ್ವಿ ವಾಯು ಮಿಶ್ರಣ ರೂಪ ಕಷಾಯೌಷಧರಸ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯ ಲೇಹ್ಯ ಚೋಷ್ಯೇತಿ ಚತುರ್ವಿಧಾನ್ನ ಸೇವನಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಾಭ್ಯಾಸೇನ ಜ್ಞೇಯತತ್ತ್ವವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಪಾನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಾಲಾ ಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರ ರಹಸ್ಯವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶೇಂದ್ರಿಯ ಯುಕ್ತೋಽಪಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋವಿಲಾಸ ಯುಕ್ತೋಽಪಿ ಅಮನಸ್ಕ ಯೋಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಚನ ಪೂರ್ಣೋಽಪಿ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ | 970 |
ಓಂ ಚಿದ್ವಿಲಾಸ ರಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಾಲಾ ಜಪಯಜ್ಞವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಡಾನಾಡಿ ಗಂಗಾ ನದ್ಯೇತ್ಯುಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾ ನಾಡಿ ಯಮುನಾ ನದ್ಯೇತರ್ಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿ ಗುಪ್ತ ಗಾಮಿನಿ ಸರಸ್ವತ್ಯಾರಾಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮ್ಯಗ್ಜೀವನಾದರ್ಶ ಮಹರ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗತ್ಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತ ಲೋಕ ಗಮನಾಗಮನವೇತ್ತೇ ನಮಃ | 980 |
ಓಂ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂತ ತತ್ತ್ವಲೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಸಮನ್ವಯ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಪದೇ ಪರಮಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣ ನೇತ್ರೇ ಗಾಂಧಾರಿ ನಾಡಿಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನೇತ್ರೇ ಅಸ್ಥಿಜಿಹ್ವಾನಾಡಿಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ಣೇ ಪುಂಸಾನಾಡಿ ಸಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮಕರ್ಣೇ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನಾಡಿ ಸಮೇತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖಾರವಿಂದೇ ಆಲಂಬೂ ನಾಡಿವೇತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಪಸ್ಥ ಸ್ಥಾನೇ ಲಕುಹಾ ನಾಡಿವಿದೇ ನಮಃ | 990 |
ಓಂ ನಾಭಿಸ್ಥಾನೇ ಶಂಖಿನೀ ನಾಡಿ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಡಾ ಪಿಂಗಳಾ ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿ ಗಮನವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರೇ “ಲಂ” ಬೀಜಾಕ್ಷರೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಕಮಲೇ “ವಂ” ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಜಪರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿಪೂರ ಪದ್ಮೇ “ರಂ” ಬೀಜಾಕ್ಷರ ನಿರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಹತ ಸದನೇ “ಯಂ” ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಸಂಲಗ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನೇ “ಹಂ” ಬೀಜಾಕ್ಷರ ನಿಮಗ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರೇ “ಓಂ” ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಜಪಕರ್ತೃವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರ ಕಮಲೇ “ಅಃ” ಜಪಯಜ್ಞ ತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೇ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿವಲಯೇ ಮಂತ್ರಜಪ ನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ | 1000 |

ಓಂ ವಿವಿದಾದ್ಭುತ ದಶನಾದ ಶ್ರವಣೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೇತಿ ನೇತಿ ಭಾವೇ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತರ್ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಹಿಮಶೈಲ ಧಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದ್ವಾರ ಕವಾಟ ಪಾಟನ ಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೀತಸುಧಾ ನೀರಾಜನಪ್ರಹರ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ | 1008 |

ಇತಿ ಗೀತಸುಧಾ ವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ