Skip to content

Ganapati Atharvashirsha in Telugu – గణపతి అథర్వ షీర్షం

Ganpati Atharvashirsha or Ganesha Atharvashirsha or Ganesh AtharvashirshaPin

Ganapati Atharvashirsha is the most important surviving Sanskrit text in the Ganapatyas tradition, wherein Lord Ganesha is revered. Ganapati Atharvashirsha is said to be a part of the Atharvaveda which is one of the four Vedas. Reciting the Atharvashirsha helps you to keep your cool and mind concentrated. Get Ganapati Atharvashirsha in Telugu Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Ganesha.

గణపతి అథర్వశీర్ష ఉపనిషత్తు గణపత్య సంప్రదాయంలో మిగిలి ఉన్న అత్యంత ముఖ్యమైన సంస్కృత గ్రంథం. నాలుగు వేదాలలో ఒకటైన అథర్వవేదంలో గణపతి అథర్వశీర్ష భాగమని చెప్పబడింది. అథర్వశీర్షాన్ని పఠించడం వల్ల మనస్సు ఏకాగ్రతతో ఉంటుంది.

Ganapati Atharvashirsha in Telugu – గణపతి అథర్వ షీర్షం 

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః |
భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః |
స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభి॑: |
వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: |
స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః |
స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః |
స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః |
స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ||
ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ||

ఓం నమ॑స్తే గ॒ణప॑తయే |
త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o తత్త్వ॑మసి |
త్వమే॒వ కే॒వల॒o కర్తా॑ఽసి |
త్వమే॒వ కే॒వల॒o ధర్తా॑ఽసి |
త్వమే॒వ కే॒వల॒o హర్తా॑ఽసి |
త్వమేవ సర్వం ఖల్విద॑o బ్రహ్మా॒సి |
త్వం సాక్షాదాత్మా॑ఽసి ని॒త్యమ్ || ౧ ||

ఋ॑తం వ॒చ్మి | స॑త్యం వ॒చ్మి || ౨ ||

అవ॑ త్వ॒o మామ్ | అవ॑ వ॒క్తారం᳚ |
అవ॑ శ్రో॒తారమ్” | అవ॑ దా॒తారమ్” |
అవ॑ ధా॒తారమ్” | అవానూచానమ॑వ శి॒ష్యమ్ |
అవ॑ ప॒శ్చాత్తా”త్ | అవ॑ పు॒రస్తా”త్ |
అవోత్త॒రాత్తా”త్ | అవ॑ దక్షి॒ణాత్తా”త్ |
అవ॑ చో॒ర్ధ్వాత్తా”త్ | అవాధ॒రాత్తా”త్ |
సర్వతో మాం పాహి పాహి॑ సమ॒న్తాత్ || ౩ ||

త్వం వాఙ్మయ॑స్త్వం చిన్మ॒యః |
త్వమానన్దమయ॑స్త్వం బ్రహ్మ॒మయః |
త్వం సచ్చిదానన్దాద్వి॑తీయో॒ఽసి |
త్వం ప్ర॒త్యక్ష॒o బ్రహ్మా॑సి |
త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞాన॑మయో॒ఽసి || ౪ ||

సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తో జా॒యతే |
సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తస్తి॒ష్ఠతి |
సర్వం జగదిదం త్వయి లయ॑మేష్య॒తి |
సర్వం జగదిదం త్వయి॑ ప్రత్యే॒తి |
త్వం భూమిరాపోఽనలోఽని॑లో న॒భః |
త్వం చత్వారి వా”క్పదా॒ని || ౫ ||

త్వం గు॒ణత్ర॑యాతీ॒తః |
త్వమవస్థాత్ర॑యాతీ॒తః |
త్వం దే॒హత్ర॑యాతీ॒తః |
త్వం కా॒లత్ర॑యాతీ॒తః |
త్వం మూలాధారస్థితో॑ఽసి ని॒త్యమ్ |
త్వం శక్తిత్ర॑యాత్మ॒కః |
త్వాం యోగినో ధ్యాయ॑న్తి ని॒త్యమ్ |
త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమిన్ద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం
వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చన్ద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒: స్వ॒రోమ్ || ౬ ||

గ॒ణాది”o పూర్వ॑ముచ్చా॒ర్య॒ వ॒ర్ణాదీ”oస్తదన॒న్త॑రమ్ |
అనుస్వారః ప॑రత॒రః | అర్ధే”న్దుల॒సితమ్ |
తారే॑ణ ఋ॒ద్ధమ్ | ఏతత్తవ మను॑స్వరూ॒పమ్ |
గకారః పూ”ర్వరూ॒పమ్ | అకారో మధ్య॑మరూ॒పమ్ |
అనుస్వారశ్చా”న్త్యరూ॒పమ్ | బిన్దురుత్త॑రరూ॒పమ్ |
నాద॑: సన్ధా॒నమ్ | సగ్ంహి॑తా స॒న్ధిః |
సైషా గణే॑శవి॒ద్యా | గణ॑క ఋ॒షిః |
నిచృద్గాయ॑త్రీచ్ఛ॒న్దః |
గణపతి॑ర్దేవ॒తా | ఓం గం గ॒ణప॑తయే నమః || ౭ ||

ఏకద॒న్తాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వక్రతు॒ణ్డాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ దన్తిః ప్రచో॒దయా”త్ || ౮ ||

ఏకద॒న్తం చ॑తుర్హ॒స్త॒o పా॒శమ॑ఙ్కుశ॒ ధారి॑ణమ్ |
రద॑o చ॒ వర॑దం హ॒స్తై॒ర్బి॒భ్రాణ॑o మూష॒కధ్వ॑జమ్ |
రక్త॑o ల॒oబోద॑రం శూ॒ర్ప॒క॒ర్ణక॑o రక్త॒వాస॑సమ్ |
రక్త॑గ॒న్ధాను॑లిప్తా॒ఙ్గ॒o ర॒క్తపు॑ష్పైః సు॒పూజి॑తమ్ |
భక్తా॑ను॒కమ్పి॑నం దే॒వ॒o జ॒గత్కా॑రణ॒మచ్యు॑తమ్ |
ఆవి॑ర్భూ॒తం చ॑ సృ॒ష్ట్యా॒దౌ॒ ప్ర॒కృతే”: పురు॒షాత్ప॑రమ్ |
ఏవ॑o ధ్యా॒యతి॑ యో ని॒త్య॒o స॒ యోగీ॑ యోగి॒నాం వ॑రః || ౯ ||

నమో వ్రాతపతయే | నమో గణపతయే | నమః ప్రమథపతయే | నమస్తేఽస్తు లంబోదరాయైకదన్తాయ విఘ్ననాశినే శివసుతాయ వరదమూర్తయే॒ నమ॑: || ౧౦ ||

ఏతదథర్వశీర్ష॑o యోఽధీ॒తే |
స బ్రహ్మభూయా॑య క॒ల్పతే |
స సర్వవిఘ్నై”ర్న బా॒ధ్యతే |
స సర్వత్ర సుఖ॑మేధ॒తే |
స పఞ్చమహాపాపా”త్ ప్రము॒చ్యతే |
సా॒యమ॑ధీయా॒నో॒ దివసకృతం పాప॑o నాశ॒యతి |
ప్రా॒తర॑ధీయా॒నో॒ రాత్రికృతం పాప॑o నాశ॒యతి |
సాయం ప్రాతః ప్ర॑యుఞ్జా॒నో॒ పాపోఽపా॑పో భ॒వతి |
సర్వత్రాధీయానోఽపవి॑ఘ్నో భ॒వతి |
ధర్మార్థకామమోక్ష॑o చ వి॒న్దతి |
ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ॑ న దే॒యమ్ |
యో యది మో॑హాద్దా॒స్యతి | స పాపీ॑యాన్ భ॒వతి |
సహస్రావర్తనాద్యం యం కామ॑మధీ॒తే |
తం తమనే॑న సా॒ధయేత్ || ౧౧ ||

అనేన గణపతిమ॑భిషి॒ఞ్చతి | స వా॑గ్మీ భ॒వతి |
చతుర్థ్యామన॑శ్నన్ జ॒పతి స విద్యా॑వాన్ భ॒వతి |
ఇత్యథర్వ॑ణ వా॒క్యమ్ |
బ్రహ్మాద్యా॒వర॑ణం వి॒ద్యాన్న బిభేతి కదా॑చనే॒తి || ౧౨ ||

యో దూర్వాఙ్కు॑రైర్య॒జతి స వైశ్రవణోప॑మో భ॒వతి |
యో లా॑జైర్య॒జతి స యశో॑వాన్ భ॒వతి | స మేధా॑వాన్ భ॒వతి |
యో మోదకసహస్రే॑ణ య॒జతి స వాఞ్ఛిత ఫలమ॑వాప్నో॒తి |
యః సాజ్య సమి॑ద్భిర్య॒జతి స సర్వం లభతే స స॑ర్వం ల॒భతే || ౧౩ ||

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రా॑హయి॒త్వా సూర్యవర్చ॑స్వీ భ॒వతి |
సూర్యగ్రహే మ॑హాన॒ద్యాం ప్రతిమా సన్నిధౌ వా జ॒ప్త్వా సిద్ధమ॑న్త్రో భ॒వతి |
మహావిఘ్నా”త్ ప్రము॒చ్యతే | మహాదోషా”త్ ప్రము॒చ్యతే |
మహాప్రత్యవాయా”త్ ప్రము॒చ్యతే |
స సర్వవిద్భవతి స సర్వ॑విద్భ॒వతి |
య ఏ॑వం వే॒ద | ఇత్యు॑ప॒నిష॑త్ || ౧౪ ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః |
భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః |
స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభి॑: |
వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: |
స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః |
స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః |
స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః |
స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

1 thought on “Ganapati Atharvashirsha in Telugu – గణపతి అథర్వ షీర్షం”

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి