Skip to content

Varahi Devi Stavam in English Lyrics

Varahi Devi StavamPin

Varahi Devi Stavam is a Stotram that eulogizes Varahi Devi and her many qualities and deeds. Varahi Devi is one of the Saptha Mathrukas (seven mother goddesses), and the consort of Lord Varaha, the boar incarnation of Lord Vishnu. She is described to have a human body with eight arms, the head of a boar, and three eyes. Varahi Devi is the Commander-in-chief of all the forces of Sri Lalitha Devi in the war against Bhandasura. Get Varahi Devi Stavam in English Lyrics Pdf here and chant it with devotion for the grace of goddess Varahi.

Varahi Devi Stavam in English Lyrics 

dhyanam 

ainkara dvayamadhyasamsthita lasadbhubijavarnatmikam |
dushtaratijanakshi vaktrakarapatsambhinim jrumbhinim ||

lokan mohayantim drusa cha mahasadamshtrakaralakritim |
vartalim pranatosmi santatamaham ghonimrathopasthitam ||

Stavam 

shri kiri rathamadhyastham potrimukhim chidghanaikasadrupam |
halamusalayudhahastam naumi shri dandanayikamambam || 1||

vagbhavabhuvagishi bijatrayatharnavaishcha samyuktam |
kavachastranalajaya yatarupam naimi shuddhavarahim || 2||

svapna phalabodhayitrim svapneshim sarvaduhkha vinihantrim |
natajana shubha karinim shrikiri vadanam naumi sachchidanandam || 3||

panchadashavarnavihitam panchamyambam sada kripalambam |
anchitamanimayabhusham chintatiphaladam namami varahim || 4||

vighnapannirmulana vidyeshim sarvaduhkha vinihantrim |
sakalajagatsamstambhana chaturam shri stambhinim kalaye || 5||

dashavarnarupamanuvara vishadam turagadhirajasamrudham |
shubhadam divyajagatrayavasinim sukhadayinim sada kalaye || 6||

uddhatrikshmam jalanidi magnam damshtragralagna bhugolam |
bhaktanati modamanam unmattakara bhairavim vande || 7||

saptadashakshararupam saptodadhipithamadhyagam divyam |
bhaktartinashanipunam bhavabhaya vidhvamsinim param vande || 8||

nilaturagadhirudham nilamchita vastra bhushanopetam |
nilabham sarvatiraskarinim sambhavaye mahamayam || 9||

salasankhyamantrarupam vilasadbhusham vichitra vastradhyam |
sulalitatanvim nilam kalaye pashuvarga mohinim devim || 10||

vairikrita sakalabhikara kritya vidhvamsinim karalasyam |
shatruganabhimarupam dhyaye tvam shrikiratavarahim || 11||

chatvarimshadvarna kamanurupam suryakoti sankashami |
devim simhaturanga vividhayudha dharinim kitim naumi || 12||

dhumakaravikaram dhumanalasannibham sada mattam |
paripanthiyuthahantrim vande nityam cha dhumravarahim || 13||

varnachaturvimshatika mantreshim samadamahishaprishthastham |
ugram viniladeham dhyaye kirivaktra devatam nityam || 14||

binduganatatmakonam gajadalavrittatrayatmikam divyam |
sadanatrayasamshobhita chakrastham naumi siddhavarahim || 15||

varahi storatametadyah prapathedbhaktisamyutah |
sa ve prapnoti satatam sarva saukhyaspadam padam || 16||

iti shri varahi devi stavam sampurnam |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *