Skip to content

Varahi Kavacham in English Lyrics

Varahi Devi KavachamPin

Varahi Kavacham is the armor of Sri Varahi Devi. It is believed that chanting this Kavacham will protect the devotee from all sorts of difficulties and problems like armor protects a soldier in battle. Varahi Devi is the Chief Commander of all the forces of Sri Lalitha Devi in the war against Bhandasura. Get Sri Varahi Kavacham in English Lyrics Pdf here and chant it with devotion for the grace of Goddess Sri Varahi Devi.

Varahi Kavacham in English Lyrics 

asya shri varahi kavachasya trilochana rishih | anushtupchandah |
shrivarahi devata | om bijam | glaum shaktih | svaheti kilakam |
mama sarva shatrunashanarthe jape viniyogah ||

dhyanam 

dhyatvendra nilavarnabham chandrasuryagni lochanam |
vidhivishnuharendradi matruibhairavasevitam || 1||

jvalanmaniganaprokta makutamavilambitam |
astrashastrani sarvani tattatkaryochitani cha || 2||

etaissamastairvividham bibhratim musalam halam |
patva himsran hi kavacham bhuktimukti phalapradam || 3||

pathettrisandhyam rakshartham ghora shatrunivruittidam |
vartali me shirah patu ghorahi phalamuttamam || 4||

netre varahavadana patu karnau tathanjani |
ghranam me rundhini patu mukham me patu jandhin || i 5||

patu me mohini jihvam stambhini kanthamadarat |
skandhau me pa~nchami patu bhujau mahishavahana || 6||

simharudha karau patu kuchau krishnamriganchita |
nabhim cha sha~nkhini patu pr^ishthadeshe tu chakrini || 7||

khadgam patu cha katyam me medhram patu cha khedini |
gudam me krodhini patu jaghanam stambhini tatha || 8||

chandochchandashchoruyugam januni shatrumardini |
ja~nghadvayam bhadrakali mahakali cha gulphayo || 9||

padadya~nguliparyantam patu chonmattabhairavi |
sarva~ngam me sada patu kalasa~nkarshani tatha || 10||

yuktayukta sthitam nityam sarvapapatpramuchyate |
sarve samarthya samyuktam bhaktarakshanatatparam || 11||

samastadevata sarvam savyam vishnoh purardhane |
sarvashatruvinashaya shulina nirmitam pura || 12||

sarvabhaktajanashritya sarvavidvesha samhatih |
varahi kavacham nityam trisandhyam yah pathennarah || 13||

tathavidham bhutagana na sprushanti kadachana |
apadashshatruchoradi grahadoshashcha sambhavah || 14||

mataputram yatha vatsam dhenuh pakshmeva lochanam |
tatha~ngameva varahi raksha rakshati sarvada || 15||

iti shri varahi kavacham sampurnam |

See more śrī vārāhī stōtrās.

1 thought on “Varahi Kavacham in English Lyrics”

  1. Sir/Madam
    I found your website….. related to stotram…..
    Happy to know such a website…which will be of immense help for all the Hindu devotees…..
    A kind request….if any one could translate the varahi stotram meaning…..line by line…..
    to understand the stotram better with devotion..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *