Skip to content

Vishnu Sahasranamam lyrics in Telugu – విష్ణు సహస్రనామం

Vishnu Sahasranamam - 1000 names of Lord VishnuPin

Vishnu Sahasranamam is the 1000 names of Lord Vishnu, who is the protector of the worlds according to the Vedas and Puranas, and other Hindu scriptures. Get Sri Vishnu Sahasranamam Lyrics in Telugu pdf here and chant the 1000 names of Lord Vishnu in Telugu with utmost devotion.

విష్ణు సహస్రనామం శ్రీ మహావిష్ణు యోక్క వెయ్యి నామాలు. వేదలు మరియు పురాణాల ప్రకరం శ్రీ మహా విష్ణువు జగత్రక్షకుడు. విష్ణు సహస్రనామ పరాయణం చెయ్యండి, శ్రీ మహా విషు యొక్క కృపకు పాత్రురులు కండి.

Vishnu Sahasranamam lyrics in Telugu – విష్ణు సహస్రనామం 

ఓం విశ్వస్మై నమః |
ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం వషట్కారాయ నమః |
ఓం భూతభవ్యభవత్ప్రభవే నమః |
ఓం భూతకృతే నమః |
ఓం భూతభృతే నమః |
ఓం భావాయ నమః |
ఓం భూతాత్మనే నమః |
ఓం భూతభావనాయ నమః |
ఓం పూతాత్మనే నమః | ౧౦ ||

ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం ముక్తానాంపరమగతయే నమః |
ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం పురుషాయ నమః |
ఓం సాక్షిణే నమః |
ఓం క్షేత్రజ్ఞాయ నమః |
ఓం అక్షరాయ నమః |
ఓం యోగాయ నమః |
ఓం యోగవిదాంనేత్రే నమః |
ఓం ప్రధానపురుషేశ్వరాయ నమః | ౨౦ ||

ఓం నారసింహవపుషే నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం కేశవాయ నమః |
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం సర్వస్మై నమః |
ఓం శర్వాయ నమః |
ఓం శివాయ నమః |
ఓం స్థాణవే నమః |
ఓం భూతాదయే నమః |
ఓం నిధయేఽవ్యయాయ నమః | ౩౦ ||

ఓం సంభవాయ నమః |
ఓం భావనాయ నమః |
ఓం భర్త్రే నమః |
ఓం ప్రభవాయ నమః |
ఓం ప్రభవే నమః |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః |
ఓం స్వయంభువే నమః |
ఓం శంభవే నమః |
ఓం ఆదిత్యాయ నమః |
ఓం పుష్కరాక్షాయ నమః | ౪౦ ||

ఓం మహాస్వనాయ నమః |
ఓం అనాదినిధనాయ నమః |
ఓం ధాత్రే నమః |
ఓం విధాత్రే నమః |
ఓం ధాతురుత్తమాయ నమః |
ఓం అప్రమేయాయ నమః |
ఓం హృషీకేశాయ నమః |
ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం అమరప్రభవే నమః |
ఓం విశ్వకర్మణే నమః | ౫౦ ||

ఓం మనవే నమః |
ఓం త్వష్ట్రే నమః |
ఓం స్థవిష్ఠాయ నమః |
ఓం స్థవిరాయ ధ్రువాయ నమః |
ఓం అగ్రహ్యాయ నమః |
ఓం శాశ్వతాయ నమః |
ఓం కృష్ణాయ నమః |
ఓం లోహితాక్షాయ నమః |
ఓం ప్రతర్దనాయ నమః |
ఓం ప్రభూతాయ నమః | ౬౦ ||

ఓం త్రికకుబ్ధామ్నే నమః |
ఓం పవిత్రాయ నమః |
ఓం మంగళాయ పరస్మై నమః |
ఓం ఈశానాయ నమః |
ఓం ప్రాణదాయ నమః |
ఓం ప్రాణాయ నమః |
ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః |
ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం ప్రజాపతయే నమః |
ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః | ౭౦ ||

ఓం భూగర్భాయ నమః |
ఓం మాధవాయ నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః |
ఓం విక్రమిణే నమః |
ఓం ధన్వినే నమః |
ఓం మేధావినే నమః |
ఓం విక్రమాయ నమః |
ఓం క్రమాయ నమః |
ఓం అనుత్తమాయ నమః | ౮౦ ||

ఓం దురాధర్షాయ నమః |
ఓం కృతజ్ఞాయ నమః |
ఓం కృతయే నమః |
ఓం ఆత్మవతే నమః |
ఓం సురేశాయ నమః |
ఓం శరణాయ నమః |
ఓం శర్మణే నమః |
ఓం విశ్వరేతసే నమః |
ఓం ప్రజాభవాయ నమః |
ఓం అన్హే నమః | ౯౦ ||

ఓం సంవత్సరాయ నమః |
ఓం వ్యాళాయ నమః |
ఓం ప్రత్యయాయ నమః |
ఓం సర్వదర్శనాయ నమః |
ఓం అజాయ నమః |
ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః |
ఓం సిద్ధాయ నమః |
ఓం సిద్ధయే నమః |
ఓం సర్వాదయే నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః | ౧౦౦ ||

ఓం వృషాకపయే నమః |
ఓం అమేయాత్మనే నమః |
ఓం సర్వయోగవినిఃసృతాయ నమః |
ఓం వసవే నమః |
ఓం వసుమనసే నమః |
ఓం సత్యాయ నమః |
ఓం సమాత్మనే నమః |
ఓం సమ్మితాయ నమః |
ఓం సమాయ నమః |
ఓం అమోఘాయ నమః | ౧౧౦ ||

ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః |
ఓం వృషకర్మణే నమః |
ఓం వృషాకృతయే నమః |
ఓం రుద్రాయ నమః |
ఓం బహుశిరసే నమః |
ఓం బభ్రవే నమః |
ఓం విశ్వయోనయే నమః |
ఓం శుచిశ్రవసే నమః |
ఓం అమృతాయ నమః |
ఓం శాశ్వతస్థాణవే నమః | ౧౨౦ ||

ఓం వరారోహాయ నమః |
ఓం మహాతపసే నమః |
ఓం సర్వగాయ నమః |
ఓం సర్వవిద్భానవే నమః |
ఓం విష్వక్సేనాయ నమః |
ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం వేదాయ నమః |
ఓం వేదవిదే నమః |
ఓం అవ్యంగాయ నమః |
ఓం వేదాంగాయ నమః | ౧౩౦ ||

ఓం వేదవిదే నమః |
ఓం కవయే నమః |
ఓం లోకాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం ధర్మాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం కృతాకృతాయ నమః |
ఓం చతురాత్మనే నమః |
ఓం చతుర్వ్యూహాయ నమః |
ఓం చతుర్ద్రంష్ట్రాయ నమః |
ఓం చతుర్భుజాయ నమః | ౧౪౦ ||

ఓం భ్రాజిష్ణవే నమః |
ఓం భోజనాయ నమః |
ఓం భోక్త్రే నమః |
ఓం సహిష్ణవే నమః |
ఓం జగదాదిజాయ నమః |
ఓం అనఘాయ నమః |
ఓం విజయాయ నమః |
ఓం జేత్రే నమః | ౧౫౦ ||

ఓం విశ్వయోనయే నమః |
ఓం పునర్వసవే నమః |
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః |
ఓం వామనాయ నమః |
ఓం ప్రాంశవే నమః |
ఓం అమోఘాయ నమః |
ఓం శుచయే నమః |
ఓం ఉర్జితాయ నమః |
ఓం అతీంద్రాయ నమః |
ఓం సంగ్రహాయ నమః |
ఓం సర్గాయ నమః |
ఓం ధృతాత్మనే నమః | ౧౬౦ ||

ఓం నియమాయ నమః |
ఓం యమాయ నమః |
ఓం వేద్యాయ నమః |
ఓం వైద్యాయ నమః |
ఓం సదాయోగినే నమః |
ఓం వీరఘ్నే నమః |
ఓం మాధవాయ నమః |
ఓం మధవే నమః |
ఓం అతీంద్రియాయ నమః |
ఓం మహామాయాయ నమః |
ఓం మహోత్సాహాయ నమః |
ఓం మహాబలాయ నమః |
ఓం మహాబుద్ధయే నమః |
ఓం మహావీర్యాయ నమః |
ఓం మహాశక్తయే నమః |
ఓం మహాద్యుతయే నమః |
ఓం అనిర్దేశ్యవపుషే నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం అమేయాత్మనే నమః |
ఓం మహాద్రిధృతే నమః | ౧౮౦ ||

ఓం మహేశ్వాసాయ నమః |
ఓం మహీభర్త్రే నమః |
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః |
ఓం సతాంగతయే నమః |
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః |
ఓం సురానందాయ నమః |
ఓం గోవిందాయ నమః |
ఓం గోవిదాంపతయే నమః |
ఓం మరీచయే నమః |
ఓం దమనాయ నమః |
ఓం హంసాయ నమః |
ఓం సుపర్ణాయ నమః |
ఓం భుజగోత్తమాయ నమః |
ఓం హిరణ్యనాభాయ నమః |
ఓం సుతపసే నమః |
ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం ప్రజాపతయే నమః |
ఓం అమృత్యవే నమః |
ఓం సర్వదృశే నమః |
ఓం సింహాయ నమః | ౨౦౦ ||

ఓం సంధాత్రే నమః |
ఓం సంధిమతే నమః |
ఓం స్థిరాయ నమః |
ఓం అజాయ నమః |
ఓం దుర్మర్షణాయ నమః |
ఓం శాస్త్రే నమః |
ఓం విశ్రుతాత్మనే నమః |
ఓం సురారిఘ్నే నమః |
ఓం గురువే నమః |
ఓం గురుతమాయ నమః |
ఓం ధామ్నే నమః |
ఓం సత్యాయ నమః |
ఓం సత్యపరాక్రమాయ నమః |
ఓం నిమిషాయ నమః |
ఓం అనిమిషాయ నమః |
ఓం స్రగ్వీణే నమః |
ఓం వాచస్పతయే ఉదారధియే నమః |
ఓం అగ్రణ్యే నమః |
ఓం గ్రామణ్యే నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః | ౨౨౦ ||

ఓం న్యాయాయ నమః |
ఓం నేత్రే నమః |
ఓం సమీరణాయ నమః |
ఓం సహస్రమూర్ధ్నే నమః |
ఓం విశ్వాత్మనే నమః |
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః |
ఓం సహస్రపదే నమః |
ఓం ఆవర్తనాయ నమః |
ఓం నివృత్తాత్మనే నమః |
ఓం సంవృతాయ నమః |
ఓం సంప్రమర్దనాయ నమః |
ఓం అహఃసంవర్తకాయ నమః |
ఓం వహ్నయే నమః |
ఓం అనిలాయ నమః |
ఓం ధరణీధరాయ నమః |
ఓం సుప్రసాదాయ నమః |
ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః |
ఓం విశ్వధృషే నమః |
ఓం విశ్వభుజే నమః |
ఓం విభవే నమః | ౨౪౦ ||

ఓం సత్కర్త్రే నమః |
ఓం సత్కృతాయ నమః |
ఓం సాధవే నమః |
ఓం జహ్నవే నమః |
ఓం నారాయణాయ నమః |
ఓం నరాయ నమః |
ఓం అసంఖ్యేయాయ నమః |
ఓం అప్రమేయాత్మనే నమః |
ఓం విశిష్టాయ నమః |
ఓం శిష్టకృతే నమః |
ఓం శుచయే నమః |
ఓం సిద్ధార్థాయ నమః |
ఓం సిద్ధసంకల్పాయ నమః |
ఓం సిద్ధిదాయ నమః |
ఓం సిద్ధిసాధనాయ నమః |
ఓం వృషాహిణే నమః |
ఓం వృషభాయ నమః |
ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం వృషపర్వణే నమః |
ఓం వృషోదరాయ నమః | ౨౬౦ ||

ఓం వర్ధనాయ నమః |
ఓం వర్ధమానాయ నమః |
ఓం వివిక్తాయ నమః |
ఓం శ్రుతిసాగరాయ నమః |
ఓం సుభుజాయ నమః |
ఓం దుర్ధరాయ నమః |
ఓం వాగ్మినే నమః |
ఓం మహేంద్రాయ నమః |
ఓం వసుదాయ నమః |
ఓం వసవే నమః | ౨౭౦ ||

ఓం నైకరూపాయ నమః |
ఓం బృహద్రూపాయ నమః |
ఓం శిపివిష్టాయ నమః |
ఓం ప్రకాశనాయ నమః |
ఓం ఓజస్తేజోద్యుతిధరాయ నమః |
ఓం ప్రకాశాత్మనే నమః |
ఓం ప్రతాపనాయ నమః |
ఓం ఋద్ధాయ నమః |
ఓం స్పష్టాక్షరాయ నమః |
ఓం మంత్రాయ నమః | ౨౮౦ ||

ఓం చంద్రాంశవే నమః |
ఓం భాస్కరద్యుతయే నమః |
ఓం అమృతాంశూద్భవాయ నమః |
ఓం భానవే నమః |
ఓం శశిబిందవే నమః |
ఓం సురేశ్వరాయ నమః |
ఓం ఔషధాయ నమః |
ఓం జగతస్సేతవే నమః |
ఓం సత్యధర్మపరాక్రమాయ నమః |
ఓం భూతభవ్యభవన్నాథాయ నమః | ౨౯౦ ||

ఓం పవనాయ నమః |
ఓం పావనాయ నమః |
ఓం అనలాయ నమః |
ఓం కామఘ్నే నమః |
ఓం కామకృతే నమః |
ఓం కాంతాయ నమః |
ఓం కామాయ నమః |
ఓం కామప్రదాయ నమః |
ఓం ప్రభవే నమః |
ఓం యుగాదికృతే నమః | ౩౦౦ ||

ఓం యుగావర్తాయ నమః |
ఓం నైకమాయాయ నమః |
ఓం మహాశనాయ నమః |
ఓం అదృశ్యాయ నమః |
ఓం వ్యక్తరూపాయ నమః |
ఓం సహస్రజితే నమః |
ఓం అనంతజితే నమః |
ఓం ఇష్టాయ నమః |
ఓం విశిష్టాయ నమః |
ఓం శిష్టేష్టాయ నమః | ౩౧౦ ||

ఓం శిఖండినే నమః |
ఓం నహుషాయ నమః |
ఓం వృషాయ నమః |
ఓం క్రోధగ్నే నమః |
ఓం క్రోధకృత్కర్త్రే నమః |
ఓం విశ్వబాహవే నమః |
ఓం మహీధరాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః |
ఓం ప్రథితాయ నమః |
ఓం ప్రాణాయ నమః | ౩౨౦ ||

ఓం ప్రాణదాయ నమః |
ఓం వాసవానుజాయ నమః |
ఓం అపాంనిధయే నమః |
ఓం అధిష్ఠానాయ నమః |
ఓం అప్రమత్తాయ నమః |
ఓం ప్రతిష్ఠితాయ నమః |
ఓం స్కందాయ నమః |
ఓం స్కందధరాయ నమః |
ఓం ధుర్యాయ నమః |
ఓం వరదాయ నమః |
ఓం వాయువాహనాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః |
ఓం బృహద్భానవే నమః |
ఓం ఆదిదేవాయ నమః |
ఓం పురందరాయ నమః |
ఓం అశోకాయ నమః |
ఓం తారణాయ నమః |
ఓం తారాయ నమః |
ఓం శూరాయ నమః |
ఓం శౌరయే నమః | ౩౪౦ ||

ఓం జనేశ్వరాయ నమః |
ఓం అనుకూలాయ నమః |
ఓం శతావర్తాయ నమః |
ఓం పద్మినే నమః |
ఓం పద్మనిభేక్షణాయ నమః |
ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం అరవిందాక్షాయ నమః |
ఓం పద్మగర్భాయ నమః |
ఓం శరీరభృతే నమః |
ఓం మహర్ధయే నమః | ౩౫౦ ||

ఓం ఋద్ధాయ నమః |
ఓం వృద్ధాత్మనే నమః |
ఓం మహాక్షాయ నమః |
ఓం గరుడధ్వజాయ నమః |
ఓం అతులాయ నమః |
ఓం శరభాయ నమః |
ఓం భీమాయ నమః |
ఓం సమయజ్ఞాయ నమః |
ఓం హవిర్హరయే నమః |
ఓం సర్వలక్షణలక్షణ్యాయ నమః |
ఓం లక్ష్మీవతే నమః |
ఓం సమితింజయాయ నమః |
ఓం విక్షరాయ నమః |
ఓం రోహితాయ నమః |
ఓం మార్గాయ నమః |
ఓం హేతవే నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః |
ఓం సహాయ నమః |
ఓం మహీధరాయ నమః |
ఓం మహాభాగాయ నమః | ౩౭౦ ||

ఓం వేగవతే నమః |
ఓం అమితాశనాయ నమః |
ఓం ఉద్భవాయ నమః |
ఓం క్షోభణాయ నమః |
ఓం దేవాయ నమః |
ఓం శ్రీగర్భాయ నమః |
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః |
ఓం కరణాయ నమః |
ఓం కారణాయ నమః |
ఓం కర్త్రే నమః | ౩౮౦ ||

ఓం వికర్త్రే నమః |
ఓం గహనాయ నమః |
ఓం గుహాయ నమః |
ఓం వ్యవసాయాయ నమః |
ఓం వ్యవస్థానాయ నమః |
ఓం సంస్థానాయ నమః |
ఓం స్థానదాయ నమః |
ఓం ధ్రువాయ నమః |
ఓం పరర్ధయే నమః |
ఓం పరమస్పష్టాయ నమః |
ఓం తుష్టాయ నమః |
ఓం పుష్టాయ నమః |
ఓం శుభేక్షణాయ నమః |
ఓం రామాయ నమః |
ఓం విరామాయ నమః |
ఓం విరజాయ నమః |
ఓం మార్గాయ నమః |
ఓం నేయాయ నమః |
ఓం నయాయ నమః |
ఓం అనయాయ నమః | ౪౦౦ ||

ఓం వీరాయ నమః |
ఓం శక్తిమతాం శ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం ధర్మాయ నమః |
ఓం ధర్మవిదుత్తమాయ నమః |
ఓం వైకుంఠాయ నమః |
ఓం పురుషాయ నమః |
ఓం ప్రాణాయ నమః |
ఓం ప్రాణదాయ నమః |
ఓం ప్రణవాయ నమః |
ఓం పృథవే నమః |
ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః |
ఓం శత్రుఘ్నాయ నమః |
ఓం వ్యాప్తాయ నమః |
ఓం వాయవే నమః |
ఓం అధోక్షజాయ నమః |
ఓం ఋతవే నమః |
ఓం సుదర్శనాయ నమః |
ఓం కాలాయ నమః |
ఓం పరమేష్ఠినే నమః |
ఓం పరిగ్రహాయ నమః | ౪౨౦ ||

ఓం ఉగ్రాయ నమః |
ఓం సంవత్సరాయ నమః |
ఓం దక్షాయ నమః |
ఓం విశ్రామాయ నమః |
ఓం విశ్వదక్షిణాయ నమః |
ఓం విస్తారాయ నమః |
ఓం స్థావరస్థాణవే నమః |
ఓం ప్రమాణాయ నమః |
ఓం బీజాయ అవ్యయాయ నమః |
ఓం అర్థాయ నమః | ౪౩౦ ||

ఓం అనర్థాయ నమః |
ఓం మహాకోశాయ నమః |
ఓం మహాభోగాయ నమః |
ఓం మహాధనాయ నమః |
ఓం అనిర్విణ్ణాయ నమః |
ఓం స్థవిష్ఠాయ నమః |
ఓం భువే నమః |
ఓం ధర్మయూపాయ నమః |
ఓం మహామఖాయ నమః |
ఓం నక్షత్రనేమయే నమః | ౪౪౦ ||

ఓం నక్షిత్రిణే నమః |
ఓం క్షమాయ నమః |
ఓం క్షామాయ నమః |
ఓం సమీహనాయ నమః |
ఓం యజ్ఞాయ నమః |
ఓం ఇజ్యాయ నమః |
ఓం మహేజ్యాయ నమః |
ఓం క్రతవే నమః |
ఓం సత్రాయ నమః |
ఓం సతాంగతయే నమః | ౪౫౦ ||

ఓం సర్వదర్శినే నమః |
ఓం విముక్తాత్మనే నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం జ్ఞానముత్తమాయ నమః |
ఓం సువ్రతాయ నమః |
ఓం సుముఖాయ నమః |
ఓం సూక్ష్మాయ నమః |
ఓం సుఘోషాయ నమః |
ఓం సుఖదాయ నమః |
ఓం సుహృదే నమః | ౪౬౦ ||

ఓం మనోహరాయ నమః |
ఓం జితక్రోధాయ నమః |
ఓం వీరబాహవే నమః |
ఓం విదారణాయ నమః |
ఓం స్వాపనాయ నమః |
ఓం స్వవశాయ నమః |
ఓం వ్యాపినే నమః |
ఓం నైకాత్మనే నమః |
ఓం నైకకర్మకృతే నమః |
ఓం వత్సరాయ నమః | ౪౭౦ ||

ఓం వత్సలాయ నమః |
ఓం వత్సినే నమః |
ఓం రత్నగర్భాయ నమః |
ఓం ధనేశ్వరాయ నమః |
ఓం ధర్మగుప్తే నమః |
ఓం ధర్మకృతే నమః |
ఓం ధర్మిణే నమః |
ఓం సతే నమః |
ఓం అసతే నమః |
ఓం క్షరాయ నమః | ౪౮౦ ||

ఓం అక్షరాయ నమః |
ఓం అవిజ్ఞాత్రే నమః |
ఓం సహస్రాంశవే నమః |
ఓం విధాత్రే నమః |
ఓం కృతలక్షణాయ నమః |
ఓం గభస్తినేమయే నమః |
ఓం సత్త్వస్థాయ నమః |
ఓం సింహాయ నమః |
ఓం భూతమహేశ్వరాయ నమః |
ఓం ఆదిదేవాయ నమః | ౪౯౦ ||

ఓం మహాదేవాయ నమః |
ఓం దేవేశాయ నమః |
ఓం దేవభృద్గురవే నమః |
ఓం ఉత్తరాయ నమః |
ఓం గోపతయే నమః |
ఓం గోప్త్రే నమః |
ఓం జ్ఞానగమ్యాయ నమః |
ఓం పురాతనాయ నమః |
ఓం శరీరభూతభృతే నమః |
ఓం భోక్త్రే నమః | ౫౦౦ ||

ఓం కపీంద్రాయ నమః |
ఓం భూరిదక్షిణాయ నమః |
ఓం సోమపాయ నమః |
ఓం అమృతపాయ నమః |
ఓం సోమాయ నమః |
ఓం పురుజితే నమః |
ఓం పురుసత్తమాయ నమః |
ఓం వినయాయ నమః |
ఓం జయాయ నమః |
ఓం సత్యసంధాయ నమః | ౫౧౦ ||

ఓం దాశార్హాయ నమః |
ఓం సాత్వతాం పతయే నమః |
ఓం జీవాయ నమః |
ఓం వినయితాసాక్షిణే నమః |
ఓం ముకుందాయ నమః |
ఓం అమితవిక్రమాయ నమః |
ఓం అంభోనిధయే నమః |
ఓం అనంతాత్మనే నమః |
ఓం మహోదధిశయాయ నమః |
ఓం అంతకాయ నమః | ౫౨౦ ||

ఓం అజాయ నమః |
ఓం మహార్హాయ నమః |
ఓం స్వాభావ్యాయ నమః |
ఓం జితామిత్రాయ నమః |
ఓం ప్రమోదనాయ నమః |
ఓం ఆనందాయ నమః |
ఓం నందనాయ నమః |
ఓం నందాయ నమః |
ఓం సత్యధర్మణే నమః |
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః | ౫౩౦ ||

ఓం మహర్షయే కపిలాచార్యాయ నమః |
ఓం కృతజ్ఞాయ నమః |
ఓం మేదినీపతయే నమః |
ఓం త్రిపదాయ నమః |
ఓం త్రిదశాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం మహాశృంగాయ నమః |
ఓం కృతాంతకృతే నమః |
ఓం మహావరాహాయ నమః |
ఓం గోవిందాయ నమః |
ఓం సుషేణాయ నమః | ౫౪౦ ||

ఓం కనకాంగదినే నమః |
ఓం గుహ్యాయ నమః |
ఓం గభీరాయ నమః |
ఓం గహనాయ నమః |
ఓం గుప్తాయ నమః |
ఓం చక్రగదాధరాయ నమః |
ఓం వేధసే నమః |
ఓం స్వాంగాయ నమః |
ఓం అజితాయ నమః |
ఓం కృష్ణాయ నమః | ౫౫౦ ||

ఓం దృఢాయ నమః |
ఓం సంకర్షణాయ అచ్యుతాయ నమః |
ఓం వరుణాయ నమః |
ఓం వారుణాయ నమః |
ఓం వృక్షాయ నమః |
ఓం పుష్కరాక్షాయ నమః |
ఓం మహామనసే నమః |
ఓం భగవతే నమః |
ఓం భగఘ్నే నమః |
ఓం ఆనందినే నమః | ౫౬౦ ||

ఓం వనమాలినే నమః |
ఓం హలాయుధాయ నమః |
ఓం ఆదిత్యాయ నమః |
ఓం జ్యోతిరాదిత్యాయ నమః |
ఓం సహిష్ణువే నమః |
ఓం గతిసత్తమాయ నమః |
ఓం సుధన్వనే నమః |
ఓం ఖండపరశవే నమః |
ఓం దారుణాయ నమః |
ఓం ద్రవిణప్రదాయ నమః | ౫౭౦ ||

ఓం దివస్పృశే నమః |
ఓం సర్వదృగ్వ్యాసాయ నమః |
ఓం వాచస్పతయే అయోనిజాయ నమః |
ఓం త్రిసామ్నే నమః |
ఓం సామగాయ నమః |
ఓం సామ్నే నమః |
ఓం నిర్వాణాయ నమః |
ఓం భేషజాయ నమః |
ఓం భిషజే నమః |
ఓం సన్న్యాసకృతే నమః | ౫౮౦ ||

ఓం శమాయ నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం నిష్ఠాయై నమః |
ఓం శాంత్యై నమః |
ఓం పరాయణాయ నమః |
ఓం శుభాంగాయ నమః |
ఓం శాంతిదాయ నమః |
ఓం స్రష్టాయ నమః |
ఓం కుముదాయ నమః |
ఓం కువలేశయాయ నమః | ౫౯౦ ||

ఓం గోహితాయ నమః |
ఓం గోపతయే నమః |
ఓం గోప్త్రే నమః |
ఓం వృషభాక్షాయ నమః |
ఓం వృషప్రియాయ నమః |
ఓం అనివర్తినే నమః |
ఓం నివృత్తాత్మనే నమః |
ఓం సంక్షేప్త్రే నమః |
ఓం క్షేమకృతే నమః |
ఓం శివాయ నమః | ౬౦౦ ||

ఓం శ్రీవత్సవక్షసే నమః |
ఓం శ్రీవాసాయ నమః |
ఓం శ్రీపతయే నమః |
ఓం శ్రీమతాం వరాయ నమః |
ఓం శ్రీదాయ నమః |
ఓం శ్రీశాయ నమః |
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః |
ఓం శ్రీనిధయే నమః |
ఓం శ్రీవిభావనాయ నమః |
ఓం శ్రీధరాయ నమః | ౬౧౦ ||

ఓం శ్రీకరాయ నమః |
ఓం శ్రేయసే నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం లోకత్రయాశ్రయాయ నమః |
ఓం స్వక్షాయ నమః |
ఓం స్వంగాయ నమః |
ఓం శతానందాయ నమః |
ఓం నందినే నమః |
ఓం జ్యోతిర్గణేశ్వరాయ నమః |
ఓం విజితాత్మనే నమః | ౬౨౦ ||

ఓం విధేయాత్మనే నమః |
ఓం సత్కీర్తయే నమః |
ఓం ఛిన్నసంశయాయ నమః |
ఓం ఉదీర్ణాయ నమః |
ఓం సర్వతశ్చక్షుషే నమః |
ఓం అనీశాయ నమః |
ఓం శాశ్వతస్థిరాయ నమః |
ఓం భూశయాయ నమః |
ఓం భూషణాయ నమః |
ఓం భూతయే నమః | ౬౩౦ ||

ఓం విశోకాయ నమః |
ఓం శోకనాశనాయ నమః |
ఓం అర్చిష్మతే నమః |
ఓం అర్చితాయ నమః |
ఓం కుంభాయ నమః |
ఓం విశుద్ధాత్మనే నమః |
ఓం విశోధనాయ నమః |
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః |
ఓం అప్రతిరథాయ నమః |
ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః | ౬౪౦ ||

ఓం అమితవిక్రమాయ నమః |
ఓం కాలనేమినిఘ్నే నమః |
ఓం వీరాయ నమః |
ఓం శౌరయే నమః |
ఓం శూరజనేశ్వరాయ నమః |
ఓం త్రిలోకాత్మనే నమః |
ఓం త్రిలోకేశాయ నమః |
ఓం కేశవాయ నమః |
ఓం కేశిఘ్నే నమః |
ఓం హరయే నమః | ౬౫౦ ||

ఓం కామదేవాయ నమః |
ఓం కామపాలాయ నమః |
ఓం కామినే నమః |
ఓం కాంతాయ నమః |
ఓం కృతాగమాయ నమః |
ఓం అనిర్దేశ్యవపుషే నమః |
ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం వీరాయ నమః |
ఓం అనంతాయ నమః |
ఓం ధనంజయాయ నమః | ౬౬౦ ||

ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మకృతే నమః |
ఓం బ్రహ్మణే నమః |
ఓం బ్రాహ్మణే నమః |
ఓం బ్రహ్మాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మవివర్ధనాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మవిదే నమః |
ఓం బ్రాహ్మణాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మిణే నమః |
ఓం బ్రహ్మజ్ఞాయ నమః | ౬౭౦ ||

ఓం బ్రాహ్మణప్రియాయ నమః |
ఓం మహాక్రమాయ నమః |
ఓం మహాకర్మణే నమః |
ఓం మహాతేజసే నమః |
ఓం మహోరగాయ నమః |
ఓం మహాక్రతవే నమః |
ఓం మహాయజ్వినే నమః |
ఓం మహాయజ్ఞాయ నమః |
ఓం మహాహవిషే నమః |
ఓం స్తవ్యాయ నమః | ౬౮౦ ||

ఓం స్తవప్రియాయ నమః |
ఓం స్తోత్రాయ నమః |
ఓం స్తుతయే నమః |
ఓం స్తోత్రే నమః |
ఓం రణప్రియాయ నమః |
ఓం పూర్ణాయ నమః |
ఓం పూరయిత్రే నమః |
ఓం పుణ్యాయ నమః |
ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః |
ఓం అనామయాయ నమః | ౬౯౦ ||

ఓం మనోజవాయ నమః |
ఓం తీర్థకరాయ నమః |
ఓం వసురేతసే నమః |
ఓం వసుప్రదాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః |
ఓం వసవే నమః |
ఓం వసుమనసే నమః |
ఓం హవిషే నమః |
ఓం హవిషే నమః |
ఓం సద్గతయే నమః | ౭౦౦ ||

ఓం సత్కృతయే నమః |
ఓం సత్తాయై నమః |
ఓం సద్భూతయే నమః |
ఓం సత్పరాయణాయ నమః |
ఓం శూరసేనాయ నమః |
ఓం యదుశ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం సన్నివాసాయ నమః |
ఓం సుయామునాయ నమః |
ఓం భూతావాసాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః | ౭౧౦ ||

ఓం సర్వాసునిలయాయ నమః |
ఓం అనలాయ నమః |
ఓం దర్పఘ్నే నమః |
ఓం దర్పదాయ నమః |
ఓం దృప్తాయ నమః |
ఓం దుర్ధరాయ నమః |
ఓం అపరాజితాయ నమః |
ఓం విశ్వమూర్తయే నమః |
ఓం మహామూర్తయే నమః |
ఓం దీప్తమూర్తయే నమః | ౭౨౦ ||

ఓం అమూర్తిమతే నమః |
ఓం అనేకమూర్తయే నమః |
ఓం అవ్యక్తాయ నమః |
ఓం శతమూర్తయే నమః |
ఓం శతాననాయ నమః |
ఓం ఏకైస్మై నమః |
ఓం నైకస్మై నమః |
ఓం సవాయ నమః |
ఓం కాయ నమః |
ఓం కస్మై నమః | ౭౩౦ ||

ఓం యస్మై నమః |
ఓం తస్మై నమః |
ఓం పదమనుత్తమాయ నమః |
ఓం లోకబంధవే నమః |
ఓం లోకనాథాయ నమః |
ఓం మాధవాయ నమః |
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |
ఓం సువర్ణవర్ణాయ నమః |
ఓం హేమాంగాయ నమః |
ఓం వరాంగాయ నమః | ౭౪౦ ||

ఓం చందనాంగదినే నమః |
ఓం వీరఘ్నే నమః |
ఓం విషమాయ నమః |
ఓం శూన్యాయ నమః |
ఓం ఘృతాశిషే నమః |
ఓం అచలాయ నమః |
ఓం చలాయ నమః |
ఓం అమానినే నమః |
ఓం మానదాయ నమః |
ఓం మాన్యాయ నమః | ౭౫౦ ||

ఓం లోకస్వామినే నమః |
ఓం త్రిలోకధృషే నమః |
ఓం సుమేధసే నమః |
ఓం మేధజాయ నమః |
ఓం ధన్యాయ నమః |
ఓం సత్యమేధసే నమః |
ఓం ధరాధరాయ నమః |
ఓం తేజోవృషాయ నమః |
ఓం ద్యుతిధరాయ నమః |
ఓం సర్వశస్త్రభృతాంవరాయ నమః | ౭౬౦ ||

ఓం ప్రగ్రహాయ నమః |
ఓం నిగ్రహాయ నమః |
ఓం వ్యగ్రాయ నమః |
ఓం నైకశృంగాయ నమః |
ఓం గదాగ్రజాయ నమః |
ఓం చతుర్మూర్తయే నమః |
ఓం చతుర్బాహవే నమః |
ఓం చతుర్వ్యూహాయ నమః |
ఓం చతుర్గతయే నమః |
ఓం చతురాత్మనే నమః | ౭౭౦ ||

ఓం చతుర్భావాయ నమః |
ఓం చతుర్వేదవిదే నమః |
ఓం ఏకపదే నమః |
ఓం సమావర్తాయ నమః |
ఓం అనివృత్తాత్మనే నమః |
ఓం దుర్జయాయ నమః |
ఓం దురతిక్రమాయ నమః |
ఓం దుర్లభాయ నమః |
ఓం దుర్గమాయ నమః |
ఓం దుర్గాయ నమః | ౭౮౦ ||

ఓం దురావాసాయ నమః |
ఓం దురారిఘ్నే నమః |
ఓం శుభాంగాయ నమః |
ఓం లోకసారంగాయ నమః |
ఓం సుతంతవే నమః |
ఓం తంతువర్ధనాయ నమః |
ఓం ఇంద్రకర్మణే నమః |
ఓం మహాకర్మణే నమః |
ఓం కృతకర్మణే నమః |
ఓం కృతాగమాయ నమః | ౭౯౦ ||

ఓం ఉద్భవాయ నమః |
ఓం సుందరాయ నమః |
ఓం సుందాయ నమః |
ఓం రత్ననాభాయ నమః |
ఓం సులోచనాయ నమః |
ఓం అర్కాయ నమః |
ఓం వాజసనాయ నమః |
ఓం శృంగినే నమః |
ఓం జయంతాయ నమః |
ఓం సర్వవిజ్జయినే నమః | ౮౦౦ ||

ఓం సువర్ణ బిందవే నమః
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః |
ఓం సర్వవాగీశ్వరేశ్వరాయ నమః |
ఓం మహాహ్రదాయ నమః |
ఓం మహాగర్తాయ నమః |
ఓం మహాభూతాయ నమః |
ఓం మహానిధయే నమః |
ఓం కుముదాయ నమః |
ఓం కుందరాయ నమః |
ఓం కుందాయ నమః | ౮౧౦ ||

ఓం పర్జన్యాయ నమః |
ఓం పావనాయ నమః |
ఓం అనిలాయ నమః |
ఓం అమృతాంశాయ నమః |
ఓం అమృతవపుషే నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం సర్వతోముఖాయ నమః |
ఓం సులభాయ నమః |
ఓం సువ్రతాయ నమః |
ఓం సిద్ధాయ నమః | ౮౨౦ ||

ఓం శత్రుజితే నమః |
ఓం శత్రుతాపనాయ నమః |
ఓం న్యగ్రోధాయ నమః |
ఓం ఉదుంబరాయ నమః |
ఓం అశ్వత్థాయ నమః |
ఓం చాణూరాంధ్రనిషూదనాయ నమః |
ఓం సహస్రార్చిషే నమః |
ఓం సప్తజిహ్వాయ నమః |
ఓం సప్తైధసే నమః |
ఓం సప్తవాహనాయ నమః | ౮౩౦ ||

ఓం అమూర్తయే నమః |
ఓం అనఘాయ నమః |
ఓం అచింత్యాయ నమః |
ఓం భయకృతే నమః |
ఓం భయనాశనాయ నమః |
ఓం అణవే నమః |
ఓం బృహతే నమః |
ఓం కృశాయ నమః |
ఓం స్థూలాయ నమః |
ఓం గుణభృతే నమః | ౮౪౦ ||

ఓం నిర్గుణాయ నమః |
ఓం మహతే నమః |
ఓం అధృతాయ నమః |
ఓం స్వధృతాయ నమః |
ఓం స్వాస్థ్యాయ నమః |
ఓం ప్రాగ్వంశాయ నమః |
ఓం వంశవర్ధనాయ నమః |
ఓం భారభృతే నమః |
ఓం కథితాయ నమః |
ఓం యోగినే నమః | ౮౫౦ ||

ఓం యోగీశాయ నమః |
ఓం సర్వకామదాయ నమః |
ఓం ఆశ్రమాయ నమః |
ఓం శ్రమణాయ నమః |
ఓం క్షామాయ నమః |
ఓం సుపర్ణాయ నమః |
ఓం వాయువాహనాయ నమః |
ఓం ధనుర్ధరాయ నమః |
ఓం ధనుర్వేదాయ నమః |
ఓం దండాయ నమః | ౮౬౦ ||

ఓం దమయిత్రే నమః |
ఓం దమాయ నమః |
ఓం అపరాజితాయ నమః |
ఓం సర్వసహాయ నమః |
ఓం నియంత్రే నమః |
ఓం నియమాయ నమః |
ఓం యమాయ నమః |
ఓం సత్త్వవతే నమః |
ఓం సాత్త్వికాయ నమః |
ఓం సత్యాయ నమః | ౮౭౦ ||

ఓం సత్యధర్మపరాయణాయ నమః |
ఓం అభిప్రాయాయ నమః |
ఓం ప్రియార్హాయ నమః |
ఓం అర్హాయ నమః |
ఓం ప్రియకృతే నమః |
ఓం ప్రీతివర్ధనాయ నమః |
ఓం విహాయసగతయే నమః |
ఓం జ్యోతిషే నమః |
ఓం సురుచయే నమః |
ఓం హుతభుజే నమః | ౮౮౦ ||

ఓం విభవే నమః |
ఓం రవయే నమః |
ఓం విరోచనాయ నమః |
ఓం సూర్యాయ నమః |
ఓం సవిత్రే నమః |
ఓం రవిలోచనాయ నమః |
ఓం అనంతాయ నమః |
ఓం హుతభుజే నమః |
ఓం భోక్త్రే నమః |
ఓం సుఖదాయ నమః | ౮౯౦ ||

ఓం నైకజాయ నమః |
ఓం అగ్రజాయ నమః |
ఓం అనిర్విణ్ణాయ నమః |
ఓం సదామర్షిణే నమః |
ఓం లోకాధిష్ఠానాయ నమః |
ఓం అద్భుతాయ నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం సనాతనతమాయ నమః |
ఓం కపిలాయ నమః |
ఓం కపయే నమః | ౯౦౦ ||

ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం స్వస్తిదాయ నమః |
ఓం స్వస్తికృతే నమః |
ఓం స్వస్తయే నమః |
ఓం స్వస్తిభుజే నమః |
ఓం స్వస్తిదక్షిణాయ నమః |
ఓం అరౌద్రాయ నమః |
ఓం కుండలినే నమః |
ఓం చక్రిణే నమః |
ఓం విక్రమిణే నమః | ౯౧౦ ||

ఓం ఉర్జితశాసనాయ నమః |
ఓం శబ్దాతిగాయ నమః |
ఓం శబ్దసహాయ నమః |
ఓం శిశిరాయ నమః |
ఓం శర్వరీకరాయ నమః |
ఓం అక్రూరాయ నమః |
ఓం పేశలాయ నమః |
ఓం దక్షాయ నమః |
ఓం దక్షిణాయ నమః |
ఓం క్షమిణాం వరాయ నమః | ౯౨౦ ||

ఓం విద్వత్తమాయ నమః |
ఓం వీతభయాయ నమః |
ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః |
ఓం ఉత్తారణాయ నమః |
ఓం దుష్కృతిఘ్నే నమః |
ఓం పుణ్యాయ నమః |
ఓం దుస్వప్ననాశాయ నమః |
ఓం వీరఘ్నే నమః |
ఓం రక్షణాయ నమః |
ఓం సద్భ్యో నమః | ౯౩౦ ||

ఓం జీవనాయ నమః |
ఓం పర్యవస్థితాయ నమః |
ఓం అనంతరూపాయ నమః |
ఓం అనంతశ్రియే నమః |
ఓం జితమన్యవే నమః |
ఓం భయాపహాయ నమః |
ఓం చతురశ్రాయ నమః |
ఓం గభీరాత్మనే నమః |
ఓం విదిశాయ నమః |
ఓం వ్యాధిశాయ నమః | ౯౪౦ ||

ఓం దిశాయ నమః |
ఓం అనాదయే నమః |
ఓం భూర్భువాయ నమః |
ఓం లక్ష్మై నమః |
ఓం సువీరాయ నమః |
ఓం రుచిరాంగదాయ నమః |
ఓం జననాయ నమః |
ఓం జనజన్మాదయే నమః |
ఓం భీమాయ నమః |
ఓం భీమపరాక్రమాయ నమః | ౯౫౦ ||

ఓం ఆధారనిలయాయ నమః |
ఓం ధాత్రే నమః |
ఓం పుష్పహాసాయ నమః |
ఓం ప్రజాగరాయ నమః |
ఓం ఉర్ధ్వగాయ నమః |
ఓం సత్పథాచారాయ నమః |
ఓం ప్రాణదాయ నమః |
ఓం ప్రణవాయ నమః |
ఓం పణాయ నమః |
ఓం ప్రమాణాయ నమః | ౯౬౦ ||

ఓం ప్రాణనిలయాయ నమః |
ఓం ప్రాణభృతే నమః |
ఓం ప్రాణజీవనాయ నమః |
ఓం తత్త్వాయ నమః |
ఓం తత్త్వవిదే నమః |
ఓం ఏకాత్మనే నమః |
ఓం జన్మమృత్యుజరాతిగాయ నమః |
ఓం భుర్భువః స్వస్తరవే నమః
ఓం తారాయ నమః |
ఓం సవిత్రే నమః | ౯౭౦ ||

ఓం ప్రపితామహాయ నమః |
ఓం యజ్ఞాయ నమః |
ఓం యజ్ఞపతయే నమః |
ఓం యజ్వనే నమః |
ఓం యజ్ఞాంగాయ నమః |
ఓం యజ్ఞవాహనాయ నమః |
ఓం యజ్ఞభృతే నమః |
ఓం యజ్ఞకృతే నమః |
ఓం యజ్ఞినే నమః |
ఓం యజ్ఞభుజే నమః | ౯౮౦ ||

ఓం యజ్ఞసాధనాయ నమః |
ఓం యజ్ఞాంతకృతే నమః |
ఓం యజ్ఞగుహ్యాయ నమః |
ఓం అన్నాయ నమః |
ఓం అన్నదాయ నమః |
ఓం ఆత్మయోనయే నమః |
ఓం స్వయంజాతాయ నమః |
ఓం వైఖానాయ నమః |
ఓం సామగాయనాయ నమః |
ఓం దేవకీనందనాయ నమః | ౯౯౦ ||

ఓం స్రష్ట్రే నమః |
ఓం క్షితీశాయ నమః |
ఓం పాపనాశనాయ నమః |
ఓం శంఖభృతే నమః |
ఓం నందకినే నమః |
ఓం చక్రిణే నమః |
ఓం శర్ఙ్గధన్వనే నమః |
ఓం గదాధరాయ నమః |
ఓం రథాంగపాణయే నమః |
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః | ౧౦౦౦ ||

ఇతి శ్రీ విష్ణు సహస్రనామావళీ సంపూర్ణం ||

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి