Skip to content

# Choose Language:

Mukunda Mala in Telugu Lyrics – ముకుంద మాల

Mukunda Mala Lyrics - Lord VishnuPin

Mukunda Mala is a devotional hymn of Lord Vishnu. It was composed by Raja Kulasekhara, who was a King of Kerala. He is a great Vaishnava devotee and later on became the 5th Vaishnava Alvar. Get Sri Mukunda Mala in Telugu Lyrics Pdf here and chant it for the grace of Lord Vishnu.

Mukunda Mala in Telugu Lyrics – ముకుంద మాల 

ఘుష్యతే యస్య నగరే రంగయాత్రా దినేదినే |
తమహం శిరసా వందే రాజానం కులశేఖరమ్ ||

శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి
భక్తప్రియేతి భవలుణ్ఠన కోవిదేతి |
నాథేతి నాగాశయనేతి జగన్నివాసే
త్యాలాపనం ప్రతిపదం కురు మే ముకుంద || 1

జయతు జయతు దేవో దేవకీనందనో2యం
జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశప్రదీప: |
జయతు జయతు మేఘశ్యామల: కోమలాంగో
జయతు జయతు పృథ్వీభారనాశో ముకుందః || 2

ముకున్ద మూర్ధ్నా ప్రణిపత్య యాచే
భవంతమేకాంతమియంతమర్దమ్ |
అవిస్మృతి స్త్వ చ్చరణారవిన్దే
భవేభవే మే2స్తు భవత్ ప్రసాదాత్ || 3

నాహం వందే తవ చరణయో:ద్వన్ద్వహేతో:
కుమ్భీపాకం గురుమపి హరే! నారకం నాపనేతుమ్ |
రమ్యా రామా మృదుతనులతా నన్దనే నాపి రన్తుం
భావే భావే హృదయభవనే భావయేయం భవన్తమ్ || 4

నాస్ధా ధర్మే న వసునిచయే నైవ కామోపభోగే
యద్య ద్భవ్యం భవతు భగవన్ పూర్వకర్మానురూపమ్ |
ఏతత్ ప్రార్ధ్యం మమ బహుమతం జన్మజన్మాన్తరే2పి
త్వత్పాదామ్భోరుహయుగగతా నిశ్చలా భక్తిరస్తు || 5

దివి వా భువి వా మమాస్తు వాసో
నరకే వా నరకాన్తక ప్రకామమ్ |
అవధీరిత శారదారవిన్దౌ
చరణౌ తే మరణేపి చిన్తయాని || 6

కృష్ణ త్వదీయ పదపంజ్ఞ్కజ పంజరాంతం
అద్వ్యైవ మే విశతు మానస రాజహంస: |
ప్రాణప్రయాణ సమయే కఫవాతపిత్తై:
కంఠావరోధనవిధౌ స్మరణం కుతస్తే || 7

చిన్తయామి హరిమేవ సన్తతం
మన్దమన్ద హసితాననామ్బుజమ్ |
నందగోప తనయం పరాత్పరం
నారదాది మునిబృంద వందితమ్ || 8

కరచరణ సరోజే కాంతిమన్నేత్రమీనే
శ్రమముషి భుజవీచివ్యాకులే2గాధమార్గే |
హరిసరసి విగాహ్యాపీయ తేజోజలౌఘం
భవమరుపరిఖిన్న: ఖేదమద్యత్యజామి || 9

సరసిజనయనే సశంఖచక్రే
మురభిధి మా విరమ స్వచిత్త | రన్తుమ్ |
సుఖతర మపరం న జాతు జానే
హరిచరణ స్మరణామృతేన తుల్యమ్ || 10

మాభీర్మన్దమనో విచిన్త్య బహుధా యామీశ్చిరం యాతనా:
నామీ న: ప్రభవన్తి పాపరిపవస్స్సామీ నను శ్రీధర: |
ఆలస్యం వ్యపనీయ భక్తిసులభం ధ్యాయస్య నారాయణం
లోకస్య వ్యసనాపనోదనకరో దాసస్య కిం న క్షమ: || 11

భవజలధిగతానాం ద్వన్ద్వ వాతాహతానాం
సుత దుహితృ కళత్ర త్రాణభారార్ధితానామ్ |
విషమవిషయతోయే మజ్జతామప్లవానాం
భవతు శరణమేకో విష్ణుపోతో నరాణామ్ || 12

భవజలధి మగాధం దుస్తరం నిస్తరేయం
కధ మహ మితి చేతో మాస్మగా: కాతరత్వమ్ |
సరసిజదృశి దేవే తావకీ భక్తిరేకా
నరకభిది నిషణ్ణా తారయిష్య త్యవశ్యమ్ || 13

తృష్ణాతోయే మదనపవనోద్ధూత మోహోర్మిమాలే
దారా2వర్తే తనయ సహజగ్రాహ సంఘాకులే చ |
సంసారాఖ్యే మహతి జలధౌ మజ్జతాం నస్త్రిధామన్
పాదామ్భోజే వరద భవతో భక్తినావం ప్రయచ్చ || 14

మాద్రాక్షం క్షీణపుణ్యాన్,క్షణమపి భవతో భక్తిహీనాన్ పదాబ్జే
మాశ్రౌషం శ్రావ్యబన్ధం తవ చరిత మపాస్యాన్యదాఖ్యాన జాతమ్ |
మాస్మార్షం మాధవ త్వామపి భువనపతే | చేతసా2పహ్నువానాన్
మాభూవం త్వత్ సపర్యా వ్యతికర రహితో జన్మజన్మాన్తరే2పి || 15

జిహ్వే కీర్తయ కేశవం మురరిపుం చేతో భజ, శ్రీధరం
పాణిద్వన్ద్వ సమర్చయా2చ్యుత కధా: శ్రోత్రద్వయ౧ త్వం శృణు |
కృష్ణం లోకయ లోచనద్వయ హరేర్గచ్చాంఘ్రియుగ్మాలయం
జిఘ్ర ఘ్రాణ ముకుందపాదతులసీం, మూర్ధన్న మాధోక్షజమ్ || 16

హే లోకా శ్శృణుత ప్రసూతి మరణవ్యాధే శ్చికిత్సామిమాం
యోగజ్ఞా స్సముదాహరన్తి మునయో యాం యాజ్ఞవల్క్యదయ: |
అన్తర్జ్యోతి రమేయ మేక మమృతం కృష్ణాఖ్య మాపీయతాం
తత్పీతం పరమౌషధం వితనుతే నిర్వాణ మాత్యన్తికమ్ || 17

హే మర్త్యా: పరమం హిత శృణుత వో వక్ష్యామి సంక్షేపత:
సంసారార్ణవ మాపదూర్మిబహుళం సమ్యక్ ప్రవిశ్య స్థితా: |
నానాజ్ఞాన మపాస్య చేతసి నమో నారాయణాయే త్యముం
మన్త్రం సప్రణవం ప్రణామసహితం ప్రావర్తయధ్వం ముహు: || 18

పృధ్వీ రేణు,రణు: పయాంసి కణికా: ఫల్గు స్ఫులింగోనల:
తేజో, నిశ్వసనం మరుత్ తనుతరం రన్ద్రం సుసూక్ష్మం నభ: |
క్షుద్రా రుద్ర పితామహప్రభృతయ: కీటా స్సమస్తా స్సురా:
దృష్టే యత్ర స తావకో విజయతే భూమా2వధూతావధి: || 19

బద్ధేనాంజలినా నతేన శిరసా గాత్రై స్సరోమోద్గమై:
కంఠేన స్వరగద్గదేన నయనే నోద్గీర్ణ బాష్పాంబునా |
నిత్యం త్వచ్చరణారవిందయుగళ ధ్యానామృతా స్వాదినాం
అస్మాకం సరసీరుహాక్ష సతతం సమ్పద్యతాం జీవితమ్ || 20

హే గోపాలక హే కృపాజలనిధే౧ హే సింధుకన్యాపతే
హే కంసాన్తక హే గజేన్ద్ర కరుణాపారీణ హే మాధవ |
హే రామానుజ హే జగత్త్రయగురో హే పుండరీకాక్ష మాం
హే గోపీజననాథ పాలయ పరం జానామి న త్వాం వినా || 21

భక్తాపాయభుజంగగారుడమణి: త్త్రైలోక్యరక్షామణి:
గోపీలోచన చాతకామ్బుద మణి స్సౌందర్యముద్రామణి: |
య: కాన్తామణి రుక్మిణీఘనకుచ ద్వన్ద్వైకభూషామణి:
రేయో దేవ శిఖామణి ర్దిశతు నో గోపాలచూడామణి: || 22

శత్రుచ్చేదైకమన్త్రం సకలముపనిషద్వాక్య సమ్పూజ్య మన్త్రం
సంసారోత్తారమన్త్రం సముపచిత తమస్సంఘ నిర్యాణమన్త్రమ్ |
సర్వైశ్వర్యైకమన్త్రం వ్యసనభుజగ సన్దష్ట సంన్త్రాణమన్త్రం
జిహ్వే శ్రీకృష్ణమన్త్రం జపజప సతతం జన్మసాఫల్యమన్త్రమ్ || 23

వ్యామోహప్రశమౌషధం మునిమనోవృత్తి ప్రవృత్త్యౌషధం
దైత్యేన్ద్రార్తికరౌషధం త్రిజగతాం సంజీవనై కౌషధమ్ |
భక్తాత్యన్త హితౌషధం భవభయ ప్రధ్వంసనైకౌషధం
శ్రేయ: ప్రాప్తికరౌషధం పిబ మన:శ్రీకృష్ణదివ్యౌషధమ్ 24

ఆమ్నాయాభ్యసనా న్యరణ్యరుదితం వేదవ్రతా న్యన్వహం
మేద శ్చేద ఫలాని పూర్తవిధయ స్సర్వే హంతం భస్మని |
తీర్థానా మవగాహనాని చ గజస్నానం వినా యత్పద
ద్వన్ద్వామ్భోరుహ సంస్మృతీ ర్విజయతే దేవ స్సనారాయణ: || 25

శ్రీమన్ నామ ప్రోచ్య నారాయణాఖ్యం
కే న ప్రాపుర్వాంచితం పాపినో2పి |
హా న: పూర్వం వాక్ ప్రవృత్తా న తస్మిన్
తేన ప్రాప్తం గర్భవాసాది దు:ఖమ్ || 26

మజ్జన్మన: ఫలమిదం మధుకైటభారే
మత్ ప్రార్థనీయ మదనుగ్రహ ఏష ఏవ |
త్వద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్య
భృత్యస్య భృత్య ఇతి మాం స్మర లోకనాథ || 27

నాథే న: పురుషోత్తమే,త్రిజగతా మేకాధిపే చేతసా
సేవ్యే స్వస్య పదస్య దాతారి సురే నారాయణే తిష్ఠతి |
యం కంచిత్ పురుషాధమం కతిపయ గ్రామేశ మల్పార్థదం
సేవాయై మృగయామహే నరమహో మూకా వరాకా వయమ్ || 28

మదన పరిహర స్థితిం మదీయే
మనసి ముకున్ద పదారవిన్ద ధామ్ని |
హరనయన కృశానునా కృశో2సి
స్మరసి న చక్రపరాక్రమం మురారే: || 29

తత్త్వం బ్రువాణాని పరం పరస్మాత్
మధు క్షరన్తీవ సతాం ఫలాని |
ప్రావర్తయ ప్రాంజలిరస్మి జిహ్వే |
నామాని నారాయణ గోచరాణి || 30

ఇదం శరీరం పరిణామపేశలం
పత త్యవశ్యం శ్లథసంధి జర్ఘరమ్ |
కిమౌషధై: క్లిశ్యసి మూఢ దుర్మతే
నిరామయం కృష్ణరసాయనం పిబ || 31

దారా వారాకరవరసుతా తే తనూజో విరించి:
స్తోతా వేదస్తవ సురగణో భృత్యవర్గ: ప్రసాద: |
ముక్తి,ర్మాయా జగదవికలం, తావకీ దేవకీ తే
మాతా,మిత్రం బలరిపుసుత, స్త్వయ్యతో2న్యం న జానే || 32

కృష్ణో రక్షతు నో జగత్త్రయగురు: కృష్ణం నమస్యామ్యహం
కృష్ణే నామర శత్రవో వినిహతా: కృష్ణాయ తస్మై నమ: |
కృష్ణా దేవ సముత్థితం జగదిదం కృష్ణస్య దాసో2స్మ్యహం
కృష్ణే తిష్ఠతి సర్వ మేత దఖిలం హే కృష్ణ |సంరక్ష మామ్ || 33

తత్త్వం ప్రసీద భగవన్ కురు మయ్యనాథే
విష్ణో కృపాం పరమకారుణిక: కిల త్వమ్ |
సంసార సాగరనిమగ్న మనన్త దీనం
ఉద్ధర్తు మర్హసి హరే పురుషోత్తమో2సి || 34

నమామి నారాయణ పాదపంకజం
కరోమి నారాయణ పూజనం సదా |
వదామి నారాయణ నామ నిర్మలం
స్మరామి నారాయణ తత్త్వ మవ్యయమ్ || 35

శ్రీనాథ నారాయణ వాసుదేవ
శ్రీకృష్ణ భక్తప్రియ చక్రపాణే | |
శ్రీపద్మనాభా2చ్యుత కైటభారే
శ్రీరామ పద్మాక్ష హరే మురారే | 36

అనంత వైకుంఠ |ముకుంద కృష్ణ
గోవిన్ద దామోదర మాధవేతి |
వక్తుం సమర్థో2పి న వక్తి కశ్చిత్
అహో జనానాం వ్యసనాభిముఖ్యమ్ || 37

ధ్యాయన్తి యే విష్ణు మనన్త మవ్యయం
హృత్పద్మమధ్యే సతతం వ్యవస్థితమ్ |
సమాహితానాం సతతాభయప్రదం
తే యాన్తి సిద్ధిం పరమాంచ వైష్ణవీమ్ || 38

క్షీరసాగరతరంగ శీకరాసార తారకిత చారుమూర్తయే |
భోగిభోగ శయనీయశాయినే మాధవాయ మధువిద్విషే నమ: || 39

యస్య ప్రియౌ శ్రుతిధరౌ కవిలోకవీరౌ
మిత్రే ద్విజన్మవరపద్మ శరావభూతామ్ |
తేనామ్భుజాక్ష చరణామ్బుజ షట్పదేన
రాజ్ఞా కృతా కృతిరియం కులశేఖరేణ || 40

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి