Skip to content

Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Venkateswara Ashtottara Shatanama StotramPin

Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram is the 108 names of Lord Venkateswara composed in the form of a hymn. Get Sri Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Venkateswara.

Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం 

ధ్యానం |

శ్రీ వేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసమ్ |
శ్రితచేతనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే ||

మునయ ఊచుః |

సూత సర్వార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వవేదాంతపారగ |
యేన చారాధితః సద్యః శ్రీమద్వేంకటనాయకః || ౧ ||

భవత్యభీష్టసర్వార్థప్రదస్తద్బ్రూహి నో మునే |
ఇతి పృష్టస్తదా సూతో ధ్యాత్వా స్వాత్మని తత్ క్షణాత్ ||
ఉవాచ మునిశార్దూలాన్ శ్రూయతామితి వై మునిః || ౨ ||

శ్రీ సూత ఉవాచ |

అస్తి కించిన్మహద్గోప్యం భగవత్ప్రీతికారకమ్ |
పురా శేషేణ కథితం కపిలాయ మహాత్మనే || ౩ ||

నామ్నామష్టశతం పుణ్యం పవిత్రం పాపనాశనమ్ |
ఆదాయ హేమపద్మాని స్వర్ణదీసంభవాని చ || ౪ ||

బ్రహ్మా తు పూర్వమభ్యర్చ్య శ్రీమద్వేంకటనాయకమ్ |
అష్టోత్తరశతైర్దివ్యైర్నామభిర్మునిపూజితైః || ౫ ||

స్వాభీష్టం లబ్ధవాన్ బ్రహ్మా సర్వలోకపితామహః |
భవద్భిరపి పద్మైశ్చ సమర్చ్యస్తైశ్చ నామభిః || ౬ ||

తేషాం శేషనగాధీశమానసోల్లాసకారిణామ్ |
నామ్నామష్టశతం వక్ష్యే వేంకటాద్రినివాసినః || ౭ ||

ఆయురారోగ్యదం పుంసాం ధనధాన్యసుఖప్రదమ్ |
జ్ఞానప్రదం విశేషేణ మహదైశ్వర్యకారకమ్ || ౮ ||

అర్చయేన్నామభిర్దివ్యైః వేంకటేశపదాంకితైః |
నామ్నామష్టశతస్యాస్య ఋషిర్బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః || ౯ ||

ఛందోఽనుష్టుప్తథా దేవో వేంకటేశ ఉదాహృతః |
నీలగోక్షీరసంభూతో బీజమిత్యుచ్యతే బుధైః || ౧౦ ||

శ్రీనివాసస్తథా శక్తిర్హృదయం వేంకటాధిపః |
వినియోగస్తథాఽభీష్టసిద్ధ్యర్థే చ నిగద్యతే || ౧౧ ||

స్తోత్రం

ఓం నమో వేంకటేశాయ శేషాద్రినిలయాయ చ |
వృషదృగ్గోచరాయాఽథ విష్ణవే సతతం నమః || ౧౨ ||

సదంజనగిరీశాయ వృషాద్రిపతయే నమః |
మేరుపుత్రగిరీశాయ సరఃస్వామితటీజుషే || ౧౩ ||

కుమారాకల్పసేవ్యాయ వజ్రిదృగ్విషయాయ చ |
సువర్చలాసుతన్యస్తసైనాపత్యభరాయ చ || ౧౪ ||

రామాయ పద్మనాభాయ సదావాయుస్తుతాయ చ |
త్యక్తవైకుంఠలోకాయ గిరికుంజవిహారిణే || ౧౫ ||

హరిచందనగోత్రేంద్రస్వామినే సతతం నమః |
శంఖరాజన్యనేత్రాబ్జవిషయాయ నమో నమః || ౧౬ ||

వసూపరిచరత్రాత్రే కృష్ణాయ సతతం నమః |
అబ్ధికన్యాపరిష్వక్తవక్షసే వేంకటాయ చ || ౧౭ ||

సనకాదిమహాయోగిపూజితాయ నమో నమః |
దేవజిత్ప్రముఖానంతదైత్యసంఘప్రణాశినే || ౧౮ ||

శ్వేతద్వీపవసన్ముక్తపూజితాంఘ్రియుగాయ చ |
శేషపర్వతరూపత్వప్రకాశనపరాయ చ || ౧౯ ||

సానుస్థాపితతార్క్ష్యాయ తార్క్ష్యాచలనివాసినే |
మాయాగూఢవిమానాయ గరుడస్కంధవాసినే || ౨౦ ||

అనంతశిరసే నిత్యమనంతాక్షాయ తే నమః |
అనంతచరణాయాఽథ శ్రీశైలనిలయాయ చ || ౨౧ ||

దామోదరాయ తే నిత్యం నీలమేఘనిభాయ చ |
బ్రహ్మాదిదేవదుర్దర్శవిశ్వరూపాయ తే నమః || ౨౨ ||

వైకుంఠాగతసద్ధేమవిమానాంతర్గతాయ చ |
అగస్త్యాభ్యర్థితాశేషజనదృగ్గోచరాయ చ || ౨౩ ||

వాసుదేవాయ హరయే తీర్థపంచకవాసినే |
వామదేవప్రియాయాఽథ జనకేష్టప్రదాయ చ || ౨౪ ||

మార్కండేయమహాతీర్థజాతపుణ్యప్రదాయ చ |
వాక్పతిబ్రహ్మదాత్రే చ చంద్రలావణ్యదాయినే || ౨౫ ||

నారాయణనగేశాయ బ్రహ్మక్లుప్తోత్సవాయ చ |
శంఖచక్రవరానమ్రలసత్కరతలాయ చ || ౨౬ ||

ద్రవన్మృగమదాసక్తవిగ్రహాయ నమో నమః |
కేశవాయ నమో నిత్యం నిత్యయౌవనమూర్తయే || ౨౭ ||

అర్థితార్థప్రదాత్రే చ విశ్వతీర్థాఘహారిణే |
తీర్థస్వామిసరస్స్నాతజనాభీష్టప్రదాయినే || ౨౮ ||

కుమారధారికావాసస్కందాభీష్టప్రదాయ చ |
జానుదఘ్నసమద్భూతపోత్రిణే కూర్మమూర్తయే || ౨౯ ||

కిన్నరద్వంద్వశాపాంతప్రదాత్రే విభవే నమః |
వైఖానసమునిశ్రేష్ఠపూజితాయ నమో నమః || ౩౦ ||

సింహాచలనివాసాయ శ్రీమన్నారాయణాయ చ |
సద్భక్తనీలకంఠార్చ్యనృసింహాయ నమో నమః || ౩౧ ||

కుముదాక్షగణశ్రేష్ఠసైనాపత్యప్రదాయ చ |
దుర్మేధఃప్రాణహర్త్రే చ శ్రీధరాయ నమో నమః || ౩౨ ||

క్షత్రియాంతకరామాయ మత్స్యరూపాయ తే నమః |
పాండవారిప్రహర్త్రే చ శ్రీకరాయ నమో నమః || ౩౩ ||

ఉపత్యకాప్రదేశస్థశంకరధ్యాతమూర్తయే |
రుక్మాబ్జసరసీకూలలక్ష్మీకృతతపస్వినే || ౩౪ ||

లసల్లక్ష్మీకరాంభోజదత్తకల్హారకస్రజే |
శాలగ్రామనివాసాయ శుకదృగ్గోచరాయ చ || ౩౫ ||

నారాయణార్థితాశేషజనదృగ్విషయాయ చ |
మృగయారసికాయాఽథ వృషభాసురహారిణే || ౩౬ ||

అంజనాగోత్రపతయే వృషభాచలవాసినే |
అంజనాసుతదాత్రే చ మాధవీయాఘహారిణే || ౩౭ ||

ప్రియంగుప్రియభక్షాయ శ్వేతకోలవరాయ చ |
నీలధేనుపయోధారాసేకదేహోద్భవాయ చ || ౩౮ |

శంకరప్రియమిత్రాయ చోళపుత్రప్రియాయ చ |
సుధర్మిణీసుచైతన్యప్రదాత్రే మధుఘాతినే || ౩౯ ||

కృష్ణాఖ్యవిప్రవేదాంతదేశికత్వప్రదాయ చ |
వరాహాచలనాథాయ బలభద్రాయ తే నమః || ౪౦ ||

త్రివిక్రమాయ మహతే హృషీకేశాయ తే నమః |
అచ్యుతాయ నమో నిత్యం నీలాద్రినిలయాయ చ || ౪౧ ||

నమః క్షీరాబ్ధినాథాయ వైకుంఠాచలవాసినే |
ముకుందాయ నమో నిత్యమనంతాయ నమో నమః || ౪౨ ||

విరించాభ్యర్థితానీతసౌమ్యరూపాయ తే నమః |
సువర్ణముఖరీస్నాతమనుజాభీష్టదాయినే || ౪౩ ||

హలాయుధజగత్తీర్థసమస్తఫలదాయినే |
గోవిందాయ నమో నిత్యం శ్రీనివాసాయ తే నమః || ౪౪ ||

అష్టోత్తరశతం నామ్నాం చతుర్థ్యా నమసాఽన్వితమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః || ౪౫ ||

తస్య శ్రీవేంకటేశస్తు ప్రసన్నో భవతి ధ్రువమ్ |
అర్చనాయాం విశేషేణ గ్రాహ్యమష్టోత్తరం శతమ్ || ౪౬ ||

వేంకటేశాభిధేయైర్యో వేంకటాద్రినివాసినమ్ |
అర్చయేన్నామభిస్తస్య ఫలం ముక్తిర్న సంశయః || ౪౬ ||

గోపనీయమిదం స్తోత్రం సర్వేషాం న ప్రకాశయేత్ |
శ్రద్ధాభక్తియుజామేవ దాపయేన్నామసంగ్రహమ్ || ౪౮ ||

ఇతి శేషేణ కథితం కపిలాయ మహాత్మనే |
కపిలాఖ్యమహాయోగిసకాశాత్తు మయా శ్రుతమ్ |
తదుక్తం భవతామద్య సద్యః ప్రీతికరం హరేః || ౪౯ ||

ఇతి శ్రీవరాహపురాణే శ్రీవేంకటాచలమాహాత్మ్యే శ్రీ వేంకటేశాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం ||

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి