Skip to content

Subramanya Bhujangam lyrics in Tamil – ஸப்ரஹுமண்ய புஜங்கம்

Subramanya Bhujangam or Subramanya bhujanga stotram lyricsPin

Subramanya Bhujangam Stotram was composed by Sri Adi Shankaracharya after meditating upon Lord Subramanya at Tiruchendur. It is a very popular Stotra and its lyrics start with “sada bala roopapi”. Get Subramanya Bhujangam lyrics in tamil and chant it to get the blessings of Lord Murugan.

திருச்சந்தூரில் சுப்பிரமணியரைப் பற்றி தியானித்தபின், ஸ்ரீ ஆதி சங்கராச்சாரியார் சுப்ரமண்ய பூஜங்கம் என்ற பாடலை இயற்றினார். இது மிகவும் பிரபலமான ஒரு பாடலாகும், அதன் பாடல் “சதா பாலா ரூபாபி” என்று தொடங்குகிறது. தெலுங்கில் சுப்பிரமண்ய பூஜங்கம் பாடல்களைப் பெற்று, முருகனின் ஆசீர்வாதங்களைப் பெற அதை முழக்கமிடுங்கள்.

Subramanya Bhujangam lyrics in Tamil – ஸப்ரஹுமண்ய புஜங்கம்

ஸதா பாலரூபாபி விக்னாத்ரிஹுந்த்
மஹாதந்தி வக்த்ராபி பஞ்சாஸ்யமான்யா
விதீந்த்ராதிம்ருக்யா காணசாபிதாமே
விதத்தாம் ச்ரியம் காபி கல்யாண மூர்த்தி || 1 ||

ந ஜானாமி சப்தம் ந ஜானாமி சார்த்தம்
ந ஜானாமி பத்யம் ந ஜானாமி கத்யம்
சிதேகா ஷடாஸ்யா ஹுருதி தயோததே மே
முகாந்நிஸ்ஸரந்தே கிரஸ்சாபி சித்ரம் || 2 ||

மயூராதிரூடம் மஹாவாக்ய கூடம்
மனோஹாரிதேஹும் மஹுத்சித்த கேவம்
மஹீதேவதேவம் மஹாவேத பாவம்
மஹாதேவ பாலம் பஜே லோகபா லம் || 3 ||

யதா ஸந்நிதானம் கதாமானவா மே
பாவம் போதிபாரம் கதாஸ்தே ததைவ
இதி வ்யஞ்ஜயன் ஸிந்து தீரேய ஆஸ்தே
தமீடே பவித்ரம் பராசக்தி பஉத்ரம் || 4 ||

யதாப்தேஸ்தரங்கா லயம் யாந்தி துங்கா
ததைவாபத ஸந்நிதௌ ஸேவதாம் மே
இதீவோர்மிபங்தீர் ந்ருணாம் தர்சயந்தம்
ஸதா பாவயே ஹுருத்ஸரோஜே குஹும் தம் || 5 ||

கிரௌ மந்நிவாஸே நரா யேஸ்தி ரூடா
ததா பார்வதே ராஜதே தேஸ்தி ரூடா
இதீவ் ப்ருவன் கந்தசைலாதி ரூடா
ஸதேவோ முதேமே ஸதா ஷண்முகோஸ்து || 6 ||

மஹாம்போதி தீரே மஹாபாபசோரே
முனீந்த்ரானுகூலே ஸகந்தாக்யசைலே
குஹாயாம் வஸந்தம் ஸ்வபாஸா வஸந்தம்
ஜனார்திம் ஹுரந்தம் ச்ரயாமோ குஹும்தம் || 7 ||

லஸத்ஸ்வர்ணகேஹு ந்ருணாம் காமதோEஹு
ஸHமஸ்தோம ஸஞ்ச்சன்ன மாணபக்ய மஞ்சே
ஸமுத்யஸ் ஸ்ஹுஸ்ரார்க துல்ய ப்ரகாசம்
ஸதாபாவயே கார்த்திகேயம் சுரேசம் || 8 ||

ரணத்தம்ஸகே மஞ்சுளேத்யந்த சோணே
மனோஹாரி லாவண்ய பீயூஷபூர்ணே
மனஷ்ஷட்பதோ மே பவக்லேசதப்த
ஸதா மோததாம் ஸ்கந்த தே பாதபத்மே || 9 ||

ஸவர்ணாபதிவ்யாம்பரைர் பாஸமானாம்
க்வணத்கிங்கிணீ மேகலா சோபமானாம்
லஸத்தேம பட்டேன வித்யோதமானாம்
கடிம் பாவயே ஸ்கந்த தே தீப்ய மானாம் || 10 ||

புளந்தேச கன்யாக நாபோக துங்க
ஸ்தனாலிங்க நாஸக்த காச்மீரராகம்
நமஸ்யாம்யஹும் தாரகாரே தவோர
ஸ்வபக்தாவனே ஸர்வதா ஸானுராகம் || 11 ||

விதௌக்லுப்த தண்டான் ஸ்வலீலாத்ருதாண்டான்
நிரஸ்தே பகண்டான் த்விஷத்காலதண்டான்
ஹுதேந்த்ராரிஷண்டான் ஜகத்ராண சௌண்டான்
ஸதாதே ப்ரசண்டான் ச்ரயே பாஹுதண்டான் || 12 ||

ஸதா சாரதா ஷண்ம்ருகாங்கா யதி ஸ்யு
ஸமுத்யந்த ஏவ ஸ்திதாச்சேத் ஸமந்தாத்
ஸதா பூர்ணபிம்பா கலங்கைஸ்ச ஹீனா
ததா த்வன்முகானாம் ப்ருவே ஸ்கந்த ஸாம்யம் || 13 ||

ஸ்புரன் மந்தஹாஸை ஸஹும்ஸானி சஞ்சத்
கடாக்ஷaவலீப்ருங்க ஸங்கோ ஜ்வலானி
ஸHதாஸ்யந்தி பிம்பா தராணீச ஸனோ
தவாலோகயே ஷண்முகம் போரு ஹாணி || 14 ||

விசாலேஷH கர்ணாந்த தீர்க்கேஷ் வஜஸ்ரம்
தயாஸ்யந்திஷ த்வாதசஸ் வீக்ஷணேஷ
மயீஷத் கடாக்ஷ ஸக்ருத் பாதித ஸ்சேத்
பவேத்தே தயாசீல கா நாமஹானி || 15 ||

ஸHதாங்கோத் பவோ மேஸி ஜீவேதி ஷட்தா
ஜபன்மந்த்ரமீசோ முதா ஜிக்ரதே யான்
ஜகத்பாரபருத்யோ ஜகந்நாத தேப்ய
கிடோஜ்வலேப்யோ நமோ மஸ்தகேப்ய || 16 ||

ஸ்புரத்ரத்fன கேயூரஹாராபிராம
ஸ்சலத் குண்டல ச்லஸத் கண்டபாக
கடௌ பீதவாஸா கரே சாருசக்தி
புரஸ்தான் மமாஸ்தம் புராரேஸ் தனூஜ || 17 ||

இஹாயாஹி வத்ஸேதி ஹுஸ்தான் ப்ரஸார்யா
ஹுவயத்யாதராச் சங்கரே மாதுரங்காத்
ஸமுத்பத்ய தாதம் ச்ரயந்தம் குமாரம்
ஹுராஸ்லிஷ்டகாத்ரம் பஜே பாலமூர்த்திம் || 18 ||

குமாரேச ஸJனோ குஹு ஸ்கந்த ஸேனா
பதே சக்தி பாணே மயூரா திரூட
புளிந்தாத்மஜாகாந்த பக்தார்த்தி ஹாரின்
ப்ரபோ தாரகாரே ஸதா ரக்ஷமாம் த்வம் || 19 ||

ப்ரசாந்தேந்த்ரியே நஷ்டஸம்க்ஞே விசேஷ்டே
கபோத்காரி வக்த்ரே பயோத்கம்பி காத்ரே
ப்யாணோன்முகே மய்யநாதே ததானீம்
த்ருதம் மே தயாளோ பவாக்ரே குஹுத்வம் || 20 ||

க்ருதாந்தஸ்ய தூதேஷH சண்டேஷகோபா
த்தஹுச்சின்தி பிந்தீதி மாம் தர்ஜயத்ஸ
மயூரம் ஸமாருஹுfய மாபைரிதி த்வம்
புர சக்திபாணிர் மமாயாஹி சீக்ரம் || 21 ||

ப்ரணம்யா ஸக்ருத் பாதயோஸ்தே பதித்வா
ப்ரஸாத்ய ப்ரபோ ப்ரார்த்தயேஸனேக வாரம்
நவக்ரும் க்ஷமோஹும் ததானீம் க்ருபாப்தே
நகார்யாந்தகாலே மனாகப்யுபேக்ஷa || 22 ||

ஸஹுஸ்ராண்ட போக்தா த்வயா ஸJரநாமா
ஹுதஸ்தாரக ஸிம்ஹுவக்த்ரச்ச தைத்ய
மமாந்தர் ஹுருதிஸ்தம் மன க்லேசமேகம்
ந ஹும்ஸி ப்ரபோ கிம் கரோமி க்வயாமி || 23 ||

அஹும் ஸர்வதா துக்கபாரா வஸந்நோ
பவான் தீனபந்து ஸத்வதன்யம் நயாசே
பவத்பக்தி ரோதம் ஸதா க்லுப்த பாதம்
மமாதிம் த்ருதம் நாசயோமா ஸHதத்வம் || 24 ||

அபஸ்மார குஷ்ட க்ஷயார்ச ப்ரமோஹு
ஜ்வரோன்மாத குல்மாதிரோஹான் மஹாந்த
பிசாசஸ்ச ஸர்வே பவத் பத்ர பூதிம்
விலோக்ய க்ஷணாத் தார காரே த்ரவந்தே || 25 ||

த்ருசி ஸ்கந்த மூர்த்தி ச்ருதௌ ஸ்கந்தகீர்த்தி
முகே மே பவித்ரம் ஸதா தச்சரித்ரம்
கரே தஸ்ய கருத்யம் வபுஸ்தஸ்ய ப்ருத்யம்
குEஹு ஸந்து லீனா மமாசேஷ பாவா || 26 ||

முனீனா முதாஹோ ந்ருணாம் பக்தி பாஜா
மபீஷ்டப்ரதா ஸந்தி ஸர்வத்ர தேவா
ந்ருணாமந்த்ய ஜாநாமபி ஸ்வார்த்ததானே
குஹாத்தைவமன்யம் நஜானே நஜானே || 27 ||

களத்ரம் ஸதா பந்துவர்க பசுர்வா
நரோவாத நா க்ருEஹு யே மதீயா
யஜந்தோ நமந்த ஸ்துவந்தோ பவந்தம்
ஸ்மரன் தஸ்ச்ச தே ஸந்து ஸர்வே குமார || 28 ||

ம்ருகா பக்ஷணோ தம்சகாயே சதுஷ்டா
ததா வ்யாதயோ பாதகா யே மதங்கே
பவச்சக்தி தீக்ஷfணாக்ர பின்னா ஸதூரே
வநச்யந்து தே சூர்ணித க்ரௌஞ்ச சைல || 29 ||

ஜநித் பிதாச ஸ்வபுத்ரா பராதம்
ஸஹுதே ந கிம் தேவசேனாதி நாத
அஹும் சாதிபாலோ பவான் லோக தாத
க்ஷமஸ்வாபாரதம் ஸமஸ்தம் மஹுச || 30 ||

நம கேகினே சத்தயே சாபி துப்யம்
நமச்சாக துப்யம் நம குக்குடாய
நம ஸிந்தவே ஸிந்து தேசாய துப்யம்
புன ஸ்கந்த மூர்த்தே நமஸ்தே நமோஸ்து || 31 ||

ஜயாநந்த பூமன் ஜயாபார தாமன்
ஜயாமோக கீர்த்தே ஜயாநந்த மூர்த்தே
ஜயாநந்த ஸிந்தோ ஜயாசேஷபந்தோ
ஜயத்வம் ஸதாமுக்திதானேசஸJனோ || 32 ||

புஜங்காக்யவ்ருத்தேன க்லுப்தம் ஸ்தவம் ய
படேத் பக்தியுக்தோ குஹும் ஸம்ப்ரணம்ய
ஸபுத்ரான் களத்ரம் தனம் தீர்கமாயுர்
லபேத் ஸ்கந்தஸாயுஜ்யமந்தே நரஸ்ஸ || 33 ||

இட் டி ஸப்ரஹுமண்ய புஜங்கம் ||

2 thoughts on “Subramanya Bhujangam lyrics in Tamil – ஸப்ரஹுமண்ய புஜங்கம்”

  1. the Tamil text of Subrahmanya Bhujangam is full of spelling mistakes. unless the mistakes are corrected and reuploaded, the present version is unfit for parayanam. reciting a wrong version may bring ill effects also instead of the desired effects for which Sri Adi Sankara Bhagavadpadha composed this. making this observation not to criticise or find fault with but only with the intention that it should be free from spelling mistakes so as to be fit for parayanam by the astikas at large

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன