Skip to content

Srinivasa Gadyam in Tamil – ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ க³த்³யம்

Srinivasa GadyamPin

Srinivasa Gadyam, an elaborate prose composition, on Lord Srinivasa describes his beauty and his qualities and concludes with a prayer seeking refuge unto Him to help us cross this ocean of samsara. It was composed by the great bhakti saint and philosopher Sri Ramanuja. Get Sri Srinivasa Gadyam in Tamil Pdf Lyrics here and recite it for the grace of Lord Venkateswara or Srinivasa.

Srinivasa Gadyam in Tamil – ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ க³த்³யம் 

ஶ்ரீமத³கி²லமஹீமண்ட³லமண்ட³னத⁴ரணீத⁴ர மண்ட³லாக²ண்ட³லஸ்ய, நிகி²லஸுராஸுரவன்தி³த வராஹக்ஷேத்ர விபூ⁴ஷணஸ்ய, ஶேஷாசல க³ருடா³சல ஸிம்ஹாசல வ்ருஷபா⁴சல நாராயணாசலாஞ்ஜனாசலாதி³ ஶிக²ரிமாலாகுலஸ்ய, நாத²முக² போ³த⁴னிதி⁴வீதி²கு³ணஸாப⁴ரண ஸத்த்வனிதி⁴ தத்த்வனிதி⁴ ப⁴க்திகு³ணபூர்ண ஶ்ரீஶைலபூர்ண கு³ணவஶம்வத³ பரமபுருஷக்ருபாபூர விப்⁴ரமத³துங்க³ஶ்ருங்க³ க³லத்³க³க³னக³ங்கா³ஸமாலிங்கி³தஸ்ய, ஸீமாதிக³ கு³ண ராமானுஜமுனி நாமாங்கித ப³ஹு பூ⁴மாஶ்ரய ஸுரதா⁴மாலய வனராமாயத வனஸீமாபரிவ்ருத விஶங்கடதட நிரன்தர விஜ்ரும்பி⁴த ப⁴க்திரஸ நிர்க⁴ரானந்தார்யாஹார்ய ப்ரஸ்ரவணதா⁴ராபூர விப்⁴ரமத³ ஸலிலப⁴ரப⁴ரித மஹாதடாக மண்டி³தஸ்ய, கலிகர்த³ம மலமர்த³ன கலிதோத்³யம விலஸத்³யம நியமாதி³ம முனிக³ணனிஷேவ்யமாண ப்ரத்யக்ஷீப⁴வன்னிஜஸலில ஸமஜ்ஜன நமஜ்ஜன நிகி²லபாபனாஶனா பாபனாஶன தீர்தா²த்⁴யாஸிதஸ்ய, முராரிஸேவக ஜராதி³பீடி³த நிரார்திஜீவன நிராஶ பூ⁴ஸுர வராதிஸுன்த³ர ஸுராங்க³னாரதி கராங்க³ஸௌஷ்ட²வ குமாரதாக்ருதி குமாரதாரக ஸமாபனோத³ய த³னூனபாதக மஹாபதா³மய விஹாபனோதி³த ஸகலபு⁴வன விதி³த குமாரதா⁴ராபி⁴தா⁴ன தீர்தா²தி⁴ஷ்டி²தஸ்ய, த⁴ரணிதல க³தஸகல ஹதகலில ஶுப⁴ஸலில க³தப³ஹுல்த³ விவித⁴மல ஹதிசதுர ருசிரதர விலோகனமாத்ர வித³ல்தி³த விவித⁴ மஹாபாதக ஸ்வாமிபுஷ்கரிணீ ஸமேதஸ்ய, ப³ஹுஸங்கட நரகாவட பதது³த்கட கலிகங்கட கலுஷோத்³ப⁴ட ஜனபாதக வினிபாதக ருசினாடக கரஹாடக கலஶாஹ்ருத கமலாரத ஶுப⁴மஞ்ஜன ஜலஸஜ்ஜன ப⁴ரப⁴ரித நிஜது³ரித ஹதினிரத ஜனஸதத நிரஸ்தனிரர்க³ல்த³ பேபீயமான ஸலில ஸம்ப்⁴ருத விஶங்கட கடாஹதீர்த² விபூ⁴ஷிதஸ்ய, ஏவமாதி³ம பூ⁴ரிமஞ்ஜிம ஸர்வபாதக க³ர்வஹாபக ஸின்து⁴ட³ம்ப³ர ஹாரிஶம்ப³ர விவித⁴விபுல புண்யதீர்த²னிவஹ நிவாஸஸ்ய, ஶ்ரீமதோ வேங்கடாசலஸ்ய ஶிக²ரஶேக²ரமஹாகல்பஶாகீ², க²ர்வீப⁴வத³தி க³ர்வீக்ருத கு³ருமேர்வீஶகி³ரி முகோ²ர்வீத⁴ர குலத³ர்வீகர த³யிதோர்வீத⁴ர ஶிக²ரோர்வீ ஸதத ஸதூ³ர்வீக்ருதி சரணக⁴ன க³ர்வசர்வணனிபுண தனுகிரணமஸ்ருணித கி³ரிஶிக²ர ஶேக²ரதருனிகர திமிர:, வாணீபதிஶர்வாணீ த³யிதேன்த்³ராணிஶ்வர முக² நாணீயோரஸவேணீ நிப⁴ஶுப⁴வாணீ நுதமஹிமாணீ ய ஸ்தன கோணீ ப⁴வத³கி²ல பு⁴வனப⁴வனோத³ர:, வைமானிககு³ரு பூ⁴மாதி⁴க கு³ண ராமானுஜ க்ருததா⁴மாகர கரதா⁴மாரி த³ரலலாமாச்ச²கனக தா³மாயித நிஜராமாலய நவகிஸலயமய தோரணமாலாயித வனமாலாத⁴ர:, காலாம்பு³த³ மாலானிப⁴ நீலாலக ஜாலாவ்ருத பா³லாப்³ஜ ஸலீலாமல பா²லாங்கஸமூலாம்ருத தா⁴ராத்³வயாவதீ⁴ரண தீ⁴ரலலிததர விஶத³தர க⁴ன க⁴னஸார மயோர்த்⁴வபுண்ட்³ர ரேகா²த்³வயருசிர:, ஸுவிகஸ்வர த³ல்த³பா⁴ஸ்வர கமலோத³ர க³தமேது³ர நவகேஸர ததிபா⁴ஸுர பரிபிஞ்ஜர கனகாம்ப³ர கலிதாத³ர லலிதோத³ர ததா³லம்ப³ ஜம்ப⁴ரிபு மணிஸ்தம்ப⁴ க³ம்பீ⁴ரிமத³ம்ப⁴ஸ்தம்ப⁴ ஸமுஜ்ஜ்ரும்ப⁴மாண பீவரோருயுக³ல்த³ ததா³லம்ப³ ப்ருது²ல கத³லீ முகுல மத³ஹரணஜங்கா⁴ல ஜங்கா⁴யுக³ல்த:³, நவ்யத³ல ப⁴வ்யமல பீதமல ஶோணிமலஸன்ம்ருது³ல ஸத்கிஸலயாஶ்ருஜலகாரி ப³ல ஶோணதல பத³கமல நிஜாஶ்ரய ப³லப³ன்தீ³க்ருத ஶரதி³ன்து³மண்ட³லீ விப்⁴ரமதா³த³ப்⁴ர ஶுப்⁴ர புனர்ப⁴வாதி⁴ஷ்டி²தாங்கு³ல்தீ³கா³ட⁴ நிபீடி³த பத்³மாவன:, ஜானுதலாவதி⁴ லம்ப³ விட³ம்பி³த வாரண ஶுண்டா³த³ண்ட³ விஜ்ரும்பி⁴த நீலமணிமய கல்பகஶாகா² விப்⁴ரமதா³யி ம்ருணால்த³லதாயித ஸமுஜ்ஜ்வலதர கனகவலய வேல்லிதைகதர பா³ஹுத³ண்ட³யுக³ல்த:³, யுக³பது³தி³த கோடி க²ரகர ஹிமகர மண்ட³ல ஜாஜ்வல்யமான ஸுத³ர்ஶன பாஞ்சஜன்ய ஸமுத்துங்கி³த ஶ்ருங்கா³பர பா³ஹுயுக³ல்த:³, அபி⁴னவஶாண ஸமுத்தேஜித மஹாமஹா நீலக²ண்ட³ மத³க²ண்ட³ன நிபுண நவீன பரிதப்த கார்தஸ்வர கவசித மஹனீய ப்ருது²ல ஸாலக்³ராம பரம்பரா கு³ம்பி⁴த நாபி⁴மண்ட³ல பர்யன்த லம்ப³மான ப்ராலம்ப³தீ³ப்தி ஸமாலம்பி³த விஶால வக்ஷ:ஸ்த²ல:, க³ங்கா³ஜ²ர துங்கா³க்ருதி ப⁴ங்கா³வல்தி³ ப⁴ங்கா³வஹ ஸௌதா⁴வல்தி³ பா³தா⁴வஹ தா⁴ரானிப⁴ ஹாராவல்தி³ தூ³ராஹத கே³ஹான்தர மோஹாவஹ மஹிம மஸ்ருணித மஹாதிமிர:, பிங்கா³க்ருதி ப்⁴ருங்கா³ர நிபா⁴ங்கா³ர த³ல்தா³ங்கா³மல நிஷ்காஸித து³ஷ்கார்யக⁴ நிஷ்காவல்தி³ தீ³பப்ரப⁴ நீபச்ச²வி தாபப்ரத³ கனகமாலிகா பிஶங்கி³த ஸர்வாங்க:³, நவத³ல்தி³த த³ல்த³வலித ம்ருது³லலித கமலததி மத³விஹதி சதுரதர ப்ருது²லதர ஸரஸதர கனகஸரமய ருசிரகண்டி²கா கமனீயகண்ட:², வாதாஶனாதி⁴பதி ஶயன கமன பரிசரண ரதிஸமேதாகி²ல ப²ணத⁴ரததி மதிகரவர கனகமய நாகா³ப⁴ரண பரிவீதாகி²லாங்கா³ வக³மித ஶயன பூ⁴தாஹிராஜ ஜாதாதிஶய:, ரவிகோடீ பரிபாடீ த⁴ரகோடீ ரவராடீ கிதவீடீ ரஸதா⁴டீ த⁴ரமணிக³ணகிரண விஸரண ஸததவிது⁴த திமிரமோஹ கா³ர்ப⁴கே³ஹ:, அபரிமித விவித⁴பு⁴வன ப⁴ரிதாக²ண்ட³ ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³ல பிசண்டி³ல:, ஆர்யது⁴ர்யானந்தார்ய பவித்ர க²னித்ரபாத பாத்ரீக்ருத நிஜசுபு³க க³தவ்ரணகிண விபூ⁴ஷண வஹனஸூசித ஶ்ரிதஜன வத்ஸலதாதிஶய:, மட்³டு³டி³ண்டி³ம ட⁴மரு ஜர்க⁴ர காஹல்தீ³ படஹாவல்தீ³ ம்ருது³மத்³த³லாதி³ ம்ருத³ங்க³ து³ன்து³பி⁴ ட⁴க்கிகாமுக² ஹ்ருத்³ய வாத்³யக மது⁴ரமங்க³ல்த³ நாத³மேது³ர நாடாரபி⁴ பூ⁴பால்த³ பி³லஹரி மாயாமால்த³வ கௌ³ல்த³ அஸாவேரீ ஸாவேரீ ஶுத்³த⁴ஸாவேரீ தே³வகா³ன்தா⁴ரீ த⁴ன்யாஸீ பே³க³ட³ ஹின்து³ஸ்தானீ காபீ தோடி³ நாடகுருஞ்ஜீ ஶ்ரீராக³ ஸஹன அடா²ண ஸாரங்கீ³ த³ர்பா³ரு பன்துவரால்தீ³ வரால்தீ³ கல்த்³யாணீ பூ⁴ரிகல்த்³யாணீ யமுனாகல்த்³யாணீ ஹுஶேனீ ஜஞ்ஜோ²டீ² கௌமாரீ கன்னட³ க²ரஹரப்ரியா கலஹம்ஸ நாத³னாமக்ரியா முகா²ரீ தோடீ³ புன்னாக³வரால்தீ³ காம்போ⁴ஜீ பை⁴ரவீ யது³குலகாம்போ⁴ஜீ ஆனந்த³பை⁴ரவீ ஶங்கராப⁴ரண மோஹன ரேகு³ப்தீ ஸௌராஷ்ட்ரீ நீலாம்ப³ரீ கு³ணக்ரியா மேக⁴க³ர்ஜனீ ஹம்ஸத்⁴வனி ஶோகவரால்தீ³ மத்⁴யமாவதீ ஜேஞ்ஜுருடீ ஸுரடீ த்³விஜாவன்தீ மலயாம்ப³ரீ காபீபரஶு த⁴னாஸிரீ தே³ஶிகதோடீ³ ஆஹிரீ வஸன்தகௌ³ல்தீ³ ஸன்து கேதா³ரகௌ³ல்த³ கனகாங்கீ³ ரத்னாங்கீ³ கா³னமூர்தீ வனஸ்பதீ வாசஸ்பதீ தா³னவதீ மானரூபீ ஸேனாபதீ ஹனுமத்தோடீ³ தே⁴னுகா நாடகப்ரியா கோகிலப்ரியா ரூபவதீ கா³யகப்ரியா வகுல்தா³ப⁴ரண சக்ரவாக ஸூர்யகான்த ஹாடகாம்ப³ரீ ஜ²ங்காரத்⁴வனீ நடபை⁴ரவீ கீரவாணீ ஹரிகாம்போ⁴தீ³ தீ⁴ரஶங்கராப⁴ரண நாகா³னந்தி³னீ யாக³ப்ரியாதி³ விஸ்ருமர ஸரஸ கா³னருசிர ஸன்தத ஸன்தன்யமான நித்யோத்ஸவ பக்ஷோத்ஸவ மாஸோத்ஸவ ஸம்வத்ஸரோத்ஸவாதி³ விவிதோ⁴த்ஸவ க்ருதானந்த:³ ஶ்ரீமதா³னந்த³னிலய விமானவாஸ:, ஸதத பத்³மாலயா பத³பத்³மரேணு ஸஞ்சிதவக்ஷஸ்தல படவாஸ:, ஶ்ரீஶ்ரீனிவாஸ: ஸுப்ரஸன்னோ விஜயதாம். ஶ்ரீ​அலர்மேல்மங்கா³ நாயிகாஸமேத: ஶ்ரீஶ்ரீனிவாஸ ஸ்வாமீ ஸுப்ரீத: ஸுப்ரஸன்னோ வரதோ³ பூ⁴த்வா, பவன பாடலீ பாலாஶ பி³ல்வ புன்னாக³ சூத கத³ல்தீ³ சன்த³ன சம்பக மஞ்ஜுல்த³ மன்தா³ர ஹிஞ்ஜுலாதி³ திலக மாதுலுங்க³ நாரிகேல்த³ க்ரௌஞ்சாஶோக மாதூ⁴காமலக ஹின்து³க நாக³கேதக பூர்ணகுன்த³ பூர்ணக³ன்த⁴ ரஸ கன்த³ வன வஞ்ஜுல்த³ க²ர்ஜூர ஸால கோவிதா³ர ஹின்தால பனஸ விகட வைகஸவருண தருக⁴மரண விசுல்த³ங்காஶ்வத்த² யக்ஷ வஸுத⁴ வர்மாத⁴ மன்த்ரிணீ தின்த்ரிணீ போ³த⁴ ந்யக்³ரோத⁴ க⁴டவடல ஜம்பூ³மதல்லீ வீரதசுல்லீ வஸதி வாஸதீ ஜீவனீ போஷணீ ப்ரமுக² நிகி²ல ஸன்தோ³ஹ தமால மாலா மஹித விராஜமான சஷக மயூர ஹம்ஸ பா⁴ரத்³வாஜ கோகில சக்ரவாக கபோத க³ருட³ நாராயண நானாவித⁴ பக்ஷிஜாதி ஸமூஹ ப்³ரஹ்ம க்ஷத்ரிய வைஶ்ய ஶூத்³ர நானாஜாத்யுத்³ப⁴வ தே³வதா நிர்மாண மாணிக்ய வஜ்ர வைடூ⁴ர்ய கோ³மேதி⁴க புஷ்யராக³ பத்³மராகே³ன்த்³ர நீல ப்ரவால்த³மௌக்திக ஸ்ப²டிக ஹேம ரத்னக²சித த⁴க³த்³த⁴கா³யமான ரத² கஜ³ துரக³ பதா³தி ஸேனா ஸமூஹ பே⁴ரீ மத்³த³ல்த³ முரவக ஜ²ல்லரீ ஶங்க³ காஹல்த³ ந்ருத்யகீ³த தால்த³வாத்³ய கும்ப⁴வாத்³ய பஞ்சமுக²வாத்³ய அஹமீமார்க³ன்னடீவாத்³ய கிடிகுன்தலவாத்³ய ஸுரடீசௌண்டோ³வாத்³ய திமிலகவிதால்த³வாத்³ய தக்கராக்³ரவாத்³ய க⁴ண்டாதாட³ன ப்³ரஹ்மதால்த³ ஸமதால்த³ கொட்டரீதால்த³ ட⁴க்கரீதால்த³ எக்கால்த³ தா⁴ராவாத்³ய படஹகாம்ஸ்யவாத்³ய ப⁴ரதனாட்யாலங்கார கின்னெர கிம்புருஷ ருத்³ரவீணா முக²வீணா வாயுவீணா தும்பு³ருவீணா கா³ன்த⁴ர்வவீணா நாரத³வீணா ஸ்வரமண்ட³ல ராவணஹஸ்தவீணாஸ்தக்ரியாலங்க்ரியாலங்க்ருதானேகவித⁴வாத்³ய வாபீகூபதடாகாதி³ க³ங்கா³யமுனா ரேவாவருணா ஶோணனதீ³ஶோப⁴னதீ³ ஸுவர்ணமுகீ² வேக³வதீ வேத்ரவதீ க்ஷீரனதீ³ பா³ஹுனதீ³ க³ருட³னதீ³ காவேரீ தாம்ரபர்ணீ ப்ரமுகா²: மஹாபுண்யனத்³ய: ஸஜலதீர்தை²: ஸஹோப⁴யகூலங்க³த ஸதா³ப்ரவாஹ ருக்³யஜுஸ்ஸாமாத²ர்வண வேத³ஶாஸ்த்ரேதிஹாஸ புராண ஸகலவித்³யாகோ⁴ஷ பா⁴னுகோடிப்ரகாஶ சன்த்³ரகோடி ஸமான நித்யகல்த்³யாண பரம்பரோத்தரோத்தராபி⁴வ்ருத்³தி⁴ர்பூ⁴யாதி³தி ப⁴வன்தோ மஹான்தோzனுக்³ருஹ்ணன்து, ப்³ரஹ்மண்யோ ராஜா தா⁴ர்மிகோzஸ்து, தே³ஶோயம் நிருபத்³ரவோzஸ்து, ஸர்வே ஸாது⁴ஜனாஸ்ஸுகி²னோ விலஸன்து, ஸமஸ்தஸன்மங்க³ல்தா³னி ஸன்து, உத்தரோத்தராபி⁴வ்ருத்³தி⁴ரஸ்து, ஸகலகல்த்³யாண ஸம்ருத்³தி⁴ரஸ்து ॥

ஹரி: ஓம் ॥

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன