Skip to content

Soundarya Lahari in Tamil – சௌந்தர்ய லஹரி

Saundarya Lahari or Soundarya Lahari Pdf LyricsPin

Soundarya Lahari is a stotram of Goddess Lalitha Devi with 103 verses, which praise the beauty, and grace of Goddess Tripura Sundari as Goddess Parvati. Soundarya Lahari Literally means “Waves of Beauty”.  It is believed to be composed by Sri Adi shankaracharya. Get Sri Soundarya Lahari in Tamil Lyrics Pdf here and chant it with devotion for the grace of Goddess Lalitha Tripura Sundari Devi.

Soundarya Lahari in Tamil – சௌந்தர்ய லஹரி 

ஶிவ꞉ ஶக்த்யா யுக்தோ யதி³ ப⁴வதி ஶக்த꞉ ப்ரப⁴விதும்
ந சேதே³வம் தே³வோ ந க²லு குஶல꞉ ஸ்பந்தி³துமபி ।
அதஸ்த்வாமாராத்⁴யாம் ஹரிஹரவிரிஞ்சாதி³பி⁴ரபி
ப்ரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கத²மக்ருதபுண்ய꞉ ப்ரப⁴வதி ॥ 1 ॥

தநீயாம்ஸம் பாம்ஸும் தவ சரணபங்கேருஹப⁴வம்
விரிஞ்சி꞉ ஸஞ்சிந்வந்விரசயதி லோகாநவிகலம் ।
வஹத்யேநம் ஶௌரி꞉ கத²மபி ஸஹஸ்ரேண ஶிரஸாம்
ஹர꞉ ஸங்க்ஷுத்³யைநம் ப⁴ஜதி ப⁴ஸிதோத்³தூ⁴ளநவிதி⁴ம் ॥ 2 ॥

அவித்³யாநாமந்தஸ்திமிரமிஹிரத்³வீபநக³ரீ
ஜடா³நாம் சைதந்யஸ்தப³கமகரந்த³ஸ்ருதிஜ²ரீ ।
த³ரித்³ராணாம் சிந்தாமணிகு³ணநிகா ஜந்மஜலதௌ⁴
நிமக்³நாநாம் த³ம்ஷ்ட்ரா முரரிபுவராஹஸ்ய ப⁴வதீ ॥ 3 ॥

த்வத³ந்ய꞉ பாணிப்⁴யாமப⁴யவரதோ³ தை³வதக³ண-
-ஸ்த்வமேகா நைவாஸி ப்ரகடிதவராபீ⁴த்யபி⁴நயா ।
ப⁴யாத்த்ராதும் தா³தும் ப²லமபி ச வாஞ்சா²ஸமதி⁴கம்
ஶரண்யே லோகாநாம் தவ ஹி சரணாவேவ நிபுணௌ ॥ 4 ॥

ஹரிஸ்த்வாமாராத்⁴ய ப்ரணதஜநஸௌபா⁴க்³யஜநநீம்
புரா நாரீ பூ⁴த்வா புரரிபுமபி க்ஷோப⁴மநயத் ।
ஸ்மரோ(அ)பி த்வாம் நத்வா ரதிநயநலேஹ்யேந வபுஷா
முநீநாமப்யந்த꞉ ப்ரப⁴வதி ஹி மோஹாய மஹதாம் ॥ 5 ॥

த⁴நு꞉ பௌஷ்பம் மௌர்வீ மது⁴கரமயீ பஞ்ச விஶிகா²
வஸந்த꞉ ஸாமந்தோ மலயமருதா³யோத⁴நரத²꞉ ।
ததா²ப்யேக꞉ ஸர்வம் ஹிமகி³ரிஸுதே காமபி க்ருபா-
-மபாங்கா³த்தே லப்³த்⁴வா ஜக³தி³த³மநங்கோ³ விஜயதே ॥ 6 ॥

க்வணத்காஞ்சீதா³மா கரிகலப⁴கும்ப⁴ஸ்தநநதா
பரிக்ஷீணா மத்⁴யே பரிணதஶரச்சந்த்³ரவத³நா ।
த⁴நுர்பா³ணாந்பாஶம் ஸ்ருணிமபி த³தா⁴நா கரதலை꞉
புரஸ்தாதா³ஸ்தாம் ந꞉ புரமதி²துராஹோபுருஷிகா ॥ 7 ॥

ஸுதா⁴ஸிந்தோ⁴ர்மத்⁴யே ஸுரவிடபிவாடீபரிவ்ருதே
மணித்³வீபே நீபோபவநவதி சிந்தாமணிக்³ருஹே ।
ஶிவாகாரே மஞ்சே பரமஶிவபர்யங்கநிலயாம்
ப⁴ஜந்தி த்வாம் த⁴ந்யா꞉ கதிசந சிதா³நந்த³ளஹரீம் ॥ 8 ॥

மஹீம் மூலாதா⁴ரே கமபி மணிபூரே ஹுதவஹம்
ஸ்தி²தம் ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நே ஹ்ருதி³ மருதமாகாஶமுபரி ।
மநோ(அ)பி ப்⁴ரூமத்⁴யே ஸகலமபி பி⁴த்த்வா குலபத²ம்
ஸஹஸ்ராரே பத்³மே ஸஹ ரஹஸி பத்யா விஹரஸே ॥ 9 ॥

ஸுதா⁴தா⁴ராஸாரைஶ்சரணயுக³ளாந்தர்விக³ளிதை꞉
ப்ரபஞ்சம் ஸிஞ்சந்தீ புநரபி ரஸாம்நாயமஹஸ꞉ ।
அவாப்ய ஸ்வாம் பூ⁴மிம் பு⁴ஜக³நிப⁴மத்⁴யுஷ்டவலயம்
ஸ்வமாத்மாநம் க்ருத்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்டே³ குஹரிணி ॥ 10 ॥

சதுர்பி⁴꞉ ஶ்ரீகண்டை²꞉ ஶிவயுவதிபி⁴꞉ பஞ்சபி⁴ரபி
ப்ரபி⁴ந்நாபி⁴꞉ ஶம்போ⁴ர்நவபி⁴ரபி மூலப்ரக்ருதிபி⁴꞉ ।
சதுஶ்சத்வாரிம்ஶத்³வஸுத³ளகலாஶ்ரத்ரிவலய-
-த்ரிரேகா²பி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் தவ ஶரணகோணா꞉ பரிணதா꞉ ॥ 11 ॥

த்வதீ³யம் ஸௌந்த³ர்யம் துஹிநகி³ரிகந்யே துலயிதும்
கவீந்த்³ரா꞉ கல்பந்தே கத²மபி விரிஞ்சிப்ரப்⁴ருதய꞉ ।
யதா³ளோகௌத்ஸுக்யாத³மரளலநா யாந்தி மநஸா
தபோபி⁴ர்து³ஷ்ப்ராபாமபி கி³ரிஶஸாயுஜ்யபத³வீம் ॥ 12 ॥

நரம் வர்ஷீயாம்ஸம் நயநவிரஸம் நர்மஸு ஜட³ம்
தவாபாங்கா³ளோகே பதிதமநுதா⁴வந்தி ஶதஶ꞉ ।
க³ளத்³வேணீப³ந்தா⁴꞉ குசகலஶவிஸ்ரஸ்தஸிசயா
ஹடா²த்த்ருட்யத்காஞ்ச்யோ விக³ளிதது³கூலா யுவதய꞉ ॥ 13 ॥

க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாஶத்³த்³விஸமதி⁴கபஞ்சாஶது³த³கே
ஹுதாஶே த்³வாஷஷ்டிஶ்சதுரதி⁴கபஞ்சாஶத³நிலே ।
தி³வி த்³வி꞉ஷட்த்ரிம்ஶந்மநஸி ச சது꞉ஷஷ்டிரிதி யே
மயூகா²ஸ்தேஷாமப்யுபரி தவ பாதா³ம்பு³ஜயுக³ம் ॥ 14 ॥

ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்நாஶுத்³தா⁴ம் ஶஶியுதஜடாஜூடமகுடாம்
வரத்ராஸத்ராணஸ்ப²டிகக⁴டிகாபுஸ்தககராம் ।
ஸக்ருந்ந த்வா நத்வா கத²மிவ ஸதாம் ஸம்நித³த⁴தே
மது⁴க்ஷீரத்³ராக்ஷாமது⁴ரிமது⁴ரீணா꞉ ப²ணிதய꞉ ॥ 15 ॥

கவீந்த்³ராணாம் சேத꞉கமலவநபா³லாதபருசிம்
ப⁴ஜந்தே யே ஸந்த꞉ கதிசித³ருணாமேவ ப⁴வதீம் ।
விரிஞ்சிப்ரேயஸ்யாஸ்தருணதரஶ்ருங்கா³ரளஹரீ-
-க³பீ⁴ராபி⁴ர்வாக்³பி⁴ர்வித³த⁴தி ஸதாம் ரஞ்ஜநமமீ ॥ 16 ॥

ஸவித்ரீபி⁴ர்வாசாம் ஶஶிமணிஶிலாப⁴ங்க³ருசிபி⁴-
-ர்வஶிந்யாத்³யாபி⁴ஸ்த்வாம் ஸஹ ஜநநி ஸஞ்சிந்தயதி ய꞉ ।
ஸ கர்தா காவ்யாநாம் ப⁴வதி மஹதாம் ப⁴ங்கி³ருசிபி⁴-
-ர்வசோபி⁴ர்வாக்³தே³வீவத³நகமலாமோத³மது⁴ரை꞉ ॥ 17 ॥

தநுச்சா²யாபி⁴ஸ்தே தருணதரணிஶ்ரீஸரணிபி⁴-
-ர்தி³வம் ஸர்வாமுர்வீமருணிமநி மக்³நாம் ஸ்மரதி ய꞉ ।
ப⁴வந்த்யஸ்ய த்ரஸ்யத்³வநஹரிணஶாலீநநயநா꞉
ஸஹோர்வஶ்யா வஶ்யா꞉ கதி கதி ந கீ³ர்வாணக³ணிகா꞉ ॥ 18 ॥

முக²ம் பி³ந்து³ம் க்ருத்வா குசயுக³மத⁴ஸ்தஸ்ய தத³தோ⁴
ஹரார்த⁴ம் த்⁴யாயேத்³யோ ஹரமஹிஷி தே மந்மத²கலாம் ।
ஸ ஸத்³ய꞉ ஸங்க்ஷோப⁴ம் நயதி வநிதா இத்யதிலகு⁴
த்ரிலோகீமப்யாஶு ப்⁴ரமயதி ரவீந்து³ஸ்தநயுகா³ம் ॥ 19 ॥

கிரந்தீமங்கே³ப்⁴ய꞉ கிரணநிகுரும்பா³ம்ருதரஸம்
ஹ்ருதி³ த்வாமாத⁴த்தே ஹிமகரஶிலாமூர்திமிவ ய꞉ ।
ஸ ஸர்பாணாம் த³ர்பம் ஶமயதி ஶகுந்தாதி⁴ப இவ
ஜ்வரப்லுஷ்டான் த்³ருஷ்ட்யா ஸுக²யதி ஸுதா⁴தா⁴ரஸிரயா ॥ 20 ॥

தடில்லேகா²தந்வீம் தபநஶஶிவைஶ்வாநரமயீம்
நிஷண்ணாம் ஷண்ணாமப்யுபரி கமலாநாம் தவ கலாம் ।
மஹாபத்³மாடவ்யாம் ம்ருதி³தமலமாயேந மநஸா
மஹாந்த꞉ பஶ்யந்தோ த³த⁴தி பரமாஹ்லாத³ளஹரீம் ॥ 21 ॥

ப⁴வாநி த்வம் தா³ஸே மயி விதர த்³ருஷ்டிம் ஸகருணா-
-மிதி ஸ்தோதும் வாஞ்ச²ந்கத²யதி ப⁴வாநி த்வமிதி ய꞉ ।
ததை³வ த்வம் தஸ்மை தி³ஶஸி நிஜஸாயுஜ்யபத³வீம்
முகுந்த³ப்³ரஹ்மேந்த்³ரஸ்பு²டமகுடநீராஜிதபதா³ம் ॥ 22 ॥

த்வயா ஹ்ருத்வா வாமம் வபுரபரித்ருப்தேந மநஸா
ஶரீரார்த⁴ம் ஶம்போ⁴ரபரமபி ஶங்கே ஹ்ருதமபூ⁴த் ।
யதே³தத்த்வத்³ரூபம் ஸகலமருணாப⁴ம் த்ரிநயநம்
குசாப்⁴யாமாநம்ரம் குடிலஶஶிசூடா³லமகுடம் ॥ 23 ॥

ஜக³த்ஸூதே தா⁴தா ஹரிரவதி ருத்³ர꞉ க்ஷபயதே
திரஸ்குர்வந்நேதத்ஸ்வமபி வபுரீஶஸ்திரயதி ।
ஸதா³பூர்வ꞉ ஸர்வம் ததி³த³மநுக்³ருஹ்ணாதி ச ஶிவ-
-ஸ்தவாஜ்ஞாமாலம்ப்³ய க்ஷணசலிதயோர்ப்⁴ரூலதிகயோ꞉ ॥ 24 ॥

த்ரயாணாம் தே³வாநாம் த்ரிகு³ணஜநிதாநாம் தவ ஶிவே
ப⁴வேத்பூஜா பூஜா தவ சரணயோர்யா விரசிதா ।
ததா²ஹி த்வத்பாதோ³த்³வஹநமணிபீட²ஸ்ய நிகடே
ஸ்தி²தா ஹ்யேதே ஶஶ்வந்முகுலிதகரோத்தம்ஸமகுடா꞉ ॥ 25 ॥

விரிஞ்சி꞉ பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி ஹரிராப்நோதி விரதிம்
விநாஶம் கீநாஶோ ப⁴ஜதி த⁴நதோ³ யாதி நித⁴நம் ।
விதந்த்³ரீ மாஹேந்த்³ரீ விததிரபி ஸம்மீலிதத்³ருஶா
மஹாஸம்ஹாரே(அ)ஸ்மிந்விஹரதி ஸதி த்வத்பதிரஸௌ ॥ 26 ॥

ஜபோ ஜல்ப꞉ ஶில்பம் ஸகலமபி முத்³ராவிரசநா
க³தி꞉ ப்ராத³க்ஷிண்யக்ரமணமஶநாத்³யாஹுதிவிதி⁴꞉ ।
ப்ரணாம꞉ ஸம்வேஶ꞉ ஸுக²மகி²லமாத்மார்பணத்³ருஶா
ஸபர்யாபர்யாயஸ்தவ ப⁴வது யந்மே விளஸிதம் ॥ 27 ॥

ஸுதா⁴மப்யாஸ்வாத்³ய ப்ரதிப⁴யஜராம்ருத்யுஹரிணீம்
விபத்³யந்தே விஶ்வே விதி⁴ஶதமகா²த்³யா தி³விஷத³꞉ ।
கராளம் யத்க்ஷ்வேலம் கப³லிதவத꞉ காலகலநா
ந ஶம்போ⁴ஸ்தந்மூலம் தவ ஜநநி தாடங்கமஹிமா ॥ 28 ॥

கிரீடம் வைரிஞ்சம் பரிஹர புர꞉ கைடப⁴பி⁴த³꞉
கடோ²ரே கோடீரே ஸ்க²லஸி ஜஹி ஜம்பா⁴ரிமகுடம் ।
ப்ரணம்ரேஷ்வேதேஷு ப்ரஸப⁴முபயாதஸ்ய ப⁴வநம்
ப⁴வஸ்யாப்⁴யுத்தா²நே தவ பரிஜநோக்திர்விஜயதே ॥ 29 ॥

ஸ்வதே³ஹோத்³பூ⁴தாபி⁴ர்க்⁴ருணிபி⁴ரணிமாத்³யாபி⁴ரபி⁴தோ
நிஷேவ்யே நித்யே த்வாமஹமிதி ஸதா³ பா⁴வயதி ய꞉ ।
கிமாஶ்சர்யம் தஸ்ய த்ரிநயநஸம்ருத்³தி⁴ம் த்ருணயதோ
மஹாஸம்வர்தாக்³நிர்விரசயதி நீராஜநவிதி⁴ம் ॥ 30 ॥

சது꞉ஷஷ்ட்யா தந்த்ரை꞉ ஸகலமதிஸந்தா⁴ய பு⁴வநம்
ஸ்தி²தஸ்தத்தத்ஸித்³தி⁴ப்ரஸவபரதந்த்ரை꞉ பஶுபதி꞉ ।
புநஸ்த்வந்நிர்ப³ந்தா⁴த³கி²லபுருஷார்தை²கக⁴டநா-
-ஸ்வதந்த்ரம் தே தந்த்ரம் க்ஷிதிதலமவாதீதரதி³த³ம் ॥ 31 ॥

ஶிவ꞉ ஶக்தி꞉ காம꞉ க்ஷிதிரத² ரவி꞉ ஶீதகிரண꞉
ஸ்மரோ ஹம்ஸ꞉ ஶக்ரஸ்தத³நு ச பராமாரஹரய꞉ ।
அமீ ஹ்ருல்லேகா²பி⁴ஸ்திஸ்ருபி⁴ரவஸாநேஷு க⁴டிதா
ப⁴ஜந்தே வர்ணாஸ்தே தவ ஜநநி நாமாவயவதாம் ॥ 32 ॥

ஸ்மரம் யோநிம் லக்ஷ்மீம் த்ரிதயமித³மாதௌ³ தவ மநோ-
-ர்நிதா⁴யைகே நித்யே நிரவதி⁴மஹாபோ⁴க³ரஸிகா꞉ ।
ப⁴ஜந்தி த்வாம் சிந்தாமணிகு³ணநிப³த்³தா⁴க்ஷவலயா꞉
ஶிவாக்³நௌ ஜுஹ்வந்த꞉ ஸுரபி⁴க்⁴ருததா⁴ராஹுதிஶதை꞉ ॥ 33 ॥

ஶரீரம் த்வம் ஶம்போ⁴꞉ ஶஶிமிஹிரவக்ஷோருஹயுக³ம்
தவாத்மாநம் மந்யே ப⁴க³வதி நவாத்மாநமநக⁴ம் ।
அத꞉ ஶேஷ꞉ ஶேஷீத்யயமுப⁴யஸாதா⁴ரணதயா
ஸ்தி²த꞉ ஸம்ப³ந்தோ⁴ வாம் ஸமரஸபராநந்த³பரயோ꞉ ॥ 34 ॥

மநஸ்த்வம் வ்யோம த்வம் மருத³ஸி மருத்ஸாரதி²ரஸி
த்வமாபஸ்த்வம் பூ⁴மிஸ்த்வயி பரிணதாயாம் ந ஹி பரம் ।
த்வமேவ ஸ்வாத்மாநம் பரிணமயிதும் விஶ்வவபுஷா
சிதா³நந்தா³காரம் ஶிவயுவதி பா⁴வேந பி³ப்⁴ருஷே ॥ 35 ॥

தவாஜ்ஞாசக்ரஸ்த²ம் தபநஶஶிகோடித்³யுதித⁴ரம்
பரம் ஶம்பு⁴ம் வந்தே³ பரிமிலிதபார்ஶ்வம் பரசிதா ।
யமாராத்⁴யந்ப⁴க்த்யா ரவிஶஶிஶுசீநாமவிஷயே
நிராளோகே(அ)லோகே நிவஸதி ஹி பா⁴லோகபு⁴வநே ॥ 36 ॥

விஶுத்³தௌ⁴ தே ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகவிஶத³ம் வ்யோமஜநகம்
ஶிவம் ஸேவே தே³வீமபி ஶிவஸமாநவ்யவஸிதாம் ।
யயோ꞉ காந்த்யா யாந்த்யா꞉ ஶஶிகிரணஸாரூப்யஸரணே-
-ர்விதூ⁴தாந்தர்த்⁴வாந்தா விளஸதி சகோரீவ ஜக³தீ ॥ 37 ॥

ஸமுந்மீலத்ஸம்வித்கமலமகரந்தை³கரஸிகம்
ப⁴ஜே ஹம்ஸத்³வந்த்³வம் கிமபி மஹதாம் மாநஸசரம் ।
யதா³ளாபாத³ஷ்டாத³ஶகு³ணிதவித்³யாபரிணதி-
-ர்யதா³த³த்தே தோ³ஷாத்³கு³ணமகி²லமத்³ப்⁴ய꞉ பய இவ ॥ 38 ॥

தவ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நே ஹுதவஹமதி⁴ஷ்டா²ய நிரதம்
தமீடே³ ஸம்வர்தம் ஜநநி மஹதீம் தாம் ச ஸமயாம் ।
யதா³ளோகே லோகாந்த³ஹதி மஹதி க்ரோத⁴கலிதே
த³யார்த்³ரா யா த்³ருஷ்டி꞉ ஶிஶிரமுபசாரம் ரசயதி ॥ 39 ॥

தடித்த்வந்தம் ஶக்த்யா திமிரபரிபந்தி²ஸ்பு²ரணயா
ஸ்பு²ரந்நாநாரத்நாப⁴ரணபரிணத்³தே⁴ந்த்³ரத⁴நுஷம் ।
தவ ஶ்யாமம் மேக⁴ம் கமபி மணிபூரைகஶரணம்
நிஷேவே வர்ஷந்தம் ஹரமிஹிரதப்தம் த்ரிபு⁴வநம் ॥ 40 ॥

தவாதா⁴ரே மூலே ஸஹ ஸமயயா லாஸ்யபரயா
நவாத்மாநம் மந்யே நவரஸமஹாதாண்ட³வநடம் ।
உபா⁴ப்⁴யாமேதாப்⁴யாமுத³யவிதி⁴முத்³தி³ஶ்ய த³யயா
ஸநாதா²ப்⁴யாம் ஜஜ்ஞே ஜநகஜநநீமஜ்ஜக³தி³த³ம் ॥ 41 ॥

க³தைர்மாணிக்யத்வம் க³க³நமணிபி⁴꞉ ஸாந்த்³ரக⁴டிதம்
கிரீடம் தே ஹைமம் ஹிமகி³ரிஸுதே கீர்தயதி ய꞉ ।
ஸ நீடே³யச்சா²யாச்சு²ரணஶப³லம் சந்த்³ரஶகலம்
த⁴நு꞉ ஶௌநாஸீரம் கிமிதி ந நிப³த்⁴நாதி தி⁴ஷணாம் ॥ 42 ॥

து⁴நோது த்⁴வாந்தம் நஸ்துலிதத³ளிதேந்தீ³வரவநம்
க⁴நஸ்நிக்³த⁴ஶ்லக்ஷ்ணம் சிகுரநிகுரும்ப³ம் தவ ஶிவே ।
யதீ³யம் ஸௌரப்⁴யம் ஸஹஜமுபலப்³து⁴ம் ஸுமநஸோ
வஸந்த்யஸ்மிந்மந்யே வலமத²நவாடீவிடபிநாம் ॥ 43 ॥

தநோது க்ஷேமம் நஸ்தவ வத³நஸௌந்த³ர்யலஹரீ-
-பரீவாஹ꞉ ஸ்ரோத꞉ஸரணிரிவ ஸீமந்தஸரணி꞉ ।
வஹந்தீ ஸிந்தூ³ரம் ப்ரப³லகப³ரீபா⁴ரதிமிர-
-த்³விஷாம் ப்³ருந்தை³ர்ப³ந்தீ³க்ருதமிவ நவீநார்ககிரணம் ॥ 44 ॥

அராளை꞉ ஸ்வாபா⁴வ்யாத³ளிகலப⁴ஸஶ்ரீபி⁴ரளகை꞉
பரீதம் தே வக்த்ரம் பரிஹஸதி பங்கேருஹருசிம் ।
த³ரஸ்மேரே யஸ்மிந்த³ஶநருசிகிஞ்ஜல்கருசிரே
ஸுக³ந்தௌ⁴ மாத்³யந்தி ஸ்மரத³ஹநசக்ஷுர்மது⁴ளிஹ꞉ ॥ 45 ॥

லலாடம் லாவண்யத்³யுதிவிமலமாபா⁴தி தவ ய-
-த்³த்³விதீயம் தந்மந்யே மகுடக⁴டிதம் சந்த்³ரஶகலம் ।
விபர்யாஸந்யாஸாது³ப⁴யமபி ஸம்பூ⁴ய ச மித²꞉
ஸுதா⁴ளேபஸ்யூதி꞉ பரிணமதி ராகாஹிமகர꞉ ॥ 46 ॥

ப்⁴ருவௌ பு⁴க்³நே கிஞ்சித்³பு⁴வநப⁴யப⁴ங்க³வ்யஸநிநி
த்வதீ³யே நேத்ராப்⁴யாம் மது⁴கரருசிப்⁴யாம் த்⁴ருதகு³ணம் ।
த⁴நுர்மந்யே ஸவ்யேதரகரக்³ருஹீதம் ரதிபதே꞉
ப்ரகோஷ்டே² முஷ்டௌ ச ஸ்த²க³யதி நிகூ³டா⁴ந்தரமுமே ॥ 47 ॥

அஹ꞉ ஸூதே ஸவ்யம் தவ நயநமர்காத்மகதயா
த்ரியாமாம் வாமம் தே ஸ்ருஜதி ரஜநீநாயகதயா ।
த்ருதீயா தே த்³ருஷ்டிர்த³ரத³ளிதஹேமாம்பு³ஜருசி꞉
ஸமாத⁴த்தே ஸந்த்⁴யாம் தி³வஸநிஶயோரந்தரசரீம் ॥ 48 ॥

விஶாலா கல்யாணீ ஸ்பு²டருசிரயோத்⁴யா குவலயை꞉
க்ருபாதா⁴ராதா⁴ரா கிமபி மது⁴ராபோ⁴க³வதிகா ।
அவந்தீ த்³ருஷ்டிஸ்தே ப³ஹுநக³ரவிஸ்தாரவிஜயா
த்⁴ருவம் தத்தந்நாமவ்யவஹரணயோக்³யா விஜயதே ॥ 49 ॥

கவீநாம் ஸந்த³ர்ப⁴ஸ்தப³கமகரந்தை³கரஸிகம்
கடாக்ஷவ்யாக்ஷேபப்⁴ரமரகலபௌ⁴ கர்ணயுக³ளம் ।
அமுஞ்சந்தௌ த்³ருஷ்ட்வா தவ நவரஸாஸ்வாத³தரளா-
-வஸூயாஸம்ஸர்கா³த³ளிகநயநம் கிஞ்சித³ருணம் ॥ 50 ॥

ஶிவே ஶ்ருங்கா³ரார்த்³ரா ததி³தரஜநே குத்ஸநபரா
ஸரோஷா க³ங்கா³யாம் கி³ரிஶசரிதே விஸ்மயவதீ ।
ஹராஹிப்⁴யோ பீ⁴தா ஸரஸிருஹஸௌபா⁴க்³யஜநநீ
ஸகீ²ஷு ஸ்மேரா தே மயி ஜநநி த்³ருஷ்டி꞉ ஸகருணா ॥ 51 ॥

க³தே கர்ணாப்⁴யர்ணம் க³ருத இவ பக்ஷ்மாணி த³த⁴தீ
புராம் பே⁴த்துஶ்சித்தப்ரஶமரஸவித்³ராவணப²லே ।
இமே நேத்ரே கோ³த்ராத⁴ரபதிகுலோத்தம்ஸகலிகே
தவாகர்ணாக்ருஷ்டஸ்மரஶரவிளாஸம் கலயத꞉ ॥ 52 ॥

விப⁴க்தத்ரைவர்ண்யம் வ்யதிகரிதலீலாஞ்ஜநதயா
விபா⁴தி த்வந்நேத்ரத்ரிதயமித³மீஶாநத³யிதே ।
புந꞉ ஸ்ரஷ்டும் தே³வாந்த்³ருஹிணஹரிருத்³ராநுபரதா-
-ந்ரஜ꞉ ஸத்த்வம் பி³ப்⁴ரத்தம இதி கு³ணாநாம் த்ரயமிவ ॥ 53 ॥

பவித்ரீகர்தும் ந꞉ பஶுபதிபராதீ⁴நஹ்ருத³யே
த³யாமித்ரைர்நேத்ரைரருணத⁴வளஶ்யாமருசிபி⁴꞉ ।
நத³꞉ ஶோணோ க³ங்கா³ தபநதநயேதி த்⁴ருவமமும்
த்ரயாணாம் தீர்தா²நாமுபநயஸி ஸம்பே⁴த³மநக⁴ம் ॥ 54 ॥

நிமேஷோந்மேஷாப்⁴யாம் ப்ரளயமுத³யம் யாதி ஜக³தீ
தவேத்யாஹு꞉ ஸந்தோ த⁴ரணித⁴ரராஜந்யதநயே ।
த்வது³ந்மேஷாஜ்ஜாதம் ஜக³தி³த³மஶேஷம் ப்ரளயத꞉
பரித்ராதும் ஶங்கே பரிஹ்ருதநிமேஷாஸ்தவ த்³ருஶ꞉ ॥ 55 ॥

தவாபர்ணே கர்ணேஜபநயநபைஶுந்யசகிதா
நிலீயந்தே தோயே நியதமநிமேஷா꞉ ஶப²ரிகா꞉ ।
இயம் ச ஶ்ரீர்ப³த்³த⁴ச்ச²த³புடகவாடம் குவலயம்
ஜஹாதி ப்ரத்யூஷே நிஶி ச விக⁴டய்ய ப்ரவிஶதி ॥ 56 ॥

த்³ருஶா த்³ராகீ⁴யஸ்யா த³ரத³ளிதநீலோத்பலருசா
த³வீயாம்ஸம் தீ³நம் ஸ்நபய க்ருபயா மாமபி ஶிவே ।
அநேநாயம் த⁴ந்யோ ப⁴வதி ந ச தே ஹாநிரியதா
வநே வா ஹர்ம்யே வா ஸமகரநிபாதோ ஹிமகர꞉ ॥ 57 ॥

அராளம் தே பாலீயுக³ளமக³ராஜந்யதநயே
ந கேஷாமாத⁴த்தே குஸுமஶரகோத³ண்ட³குதுகம் ।
திரஶ்சீநோ யத்ர ஶ்ரவணபத²முல்லங்க்⁴ய விளஸ-
-ந்நபாங்க³வ்யாஸங்கோ³ தி³ஶதி ஶரஸந்தா⁴நதி⁴ஷணாம் ॥ 58 ॥

ஸ்பு²ரத்³க³ண்டா³போ⁴க³ப்ரதிப²லிததாடங்கயுக³ளம்
சதுஶ்சக்ரம் மந்யே தவ முக²மித³ம் மந்மத²ரத²ம் । [ஸுக²]
யமாருஹ்ய த்³ருஹ்யத்யவநிரத²மர்கேந்து³சரணம்
மஹாவீரோ மார꞉ ப்ரமத²பதயே ஸஜ்ஜிதவதே ॥ 59 ॥

ஸரஸ்வத்யா꞉ ஸூக்தீரம்ருதலஹரீகௌஶலஹரீ꞉
பிப³ந்த்யா꞉ ஶர்வாணி ஶ்ரவணசுலுகாப்⁴யாமவிரளம் ।
சமத்காரஶ்லாகா⁴சலிதஶிரஸ꞉ குண்ட³லக³ணோ
ஜ²ணத்காரைஸ்தாரை꞉ ப்ரதிவசநமாசஷ்ட இவ தே ॥ 60 ॥

அஸௌ நாஸாவம்ஶஸ்துஹிநகி³ரிவம்ஶத்⁴வஜபடி
த்வதீ³யோ நேதீ³ய꞉ ப²லது ப²லமஸ்மாகமுசிதம் ।
வஹத்யந்தர்முக்தா꞉ ஶிஶிரகரநிஶ்வாஸக³ளிதம்
ஸம்ருத்³த்⁴யா யத்தாஸாம் ப³ஹிரபி ச முக்தாமணித⁴ர꞉ ॥ 61 ॥

ப்ரக்ருத்யா ரக்தாயாஸ்தவ ஸுத³தி த³ந்தச்ச²த³ருசே꞉
ப்ரவக்ஷ்யே ஸாத்³ருஶ்யம் ஜநயது ப²லம் வித்³ருமலதா ।
ந பி³ம்ப³ம் தத்³பி³ம்ப³ப்ரதிப²லநராகா³த³ருணிதம்
துலாமத்⁴யாரோடு⁴ம் கத²மிவ விளஜ்ஜேத கலயா ॥ 62 ॥

ஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்நாஜாலம் தவ வத³நசந்த்³ரஸ்ய பிப³தாம்
சகோராணாமாஸீத³திரஸதயா சஞ்சுஜடி³மா ।
அதஸ்தே ஶீதாம்ஶோரம்ருதலஹரீமம்லருசய꞉
பிப³ந்தி ஸ்வச்ச²ந்த³ம் நிஶி நிஶி ப்⁴ருஶம் காஞ்ஜிகதி⁴யா ॥ 63 ॥

அவிஶ்ராந்தம் பத்யுர்கு³ணக³ணகதா²ம்ரேட³நஜபா
ஜபாபுஷ்பச்சா²யா தவ ஜநநி ஜிஹ்வா ஜயதி ஸா ।
யத³க்³ராஸீநாயா꞉ ஸ்ப²டிகத்³ருஷத³ச்ச²ச்ச²விமயீ
ஸரஸ்வத்யா மூர்தி꞉ பரிணமதி மாணிக்யவபுஷா ॥ 64 ॥

ரணே ஜித்வா தை³த்யாநபஹ்ருதஶிரஸ்த்ரை꞉ கவசிபி⁴-
-ர்நிவ்ருத்தைஶ்சண்டா³ம்ஶத்ரிபுரஹரநிர்மால்யவிமுகை²꞉ ।
விஶாகே²ந்த்³ரோபேந்த்³ரை꞉ ஶஶிவிஶத³கர்பூரஶகலா
விளீயந்தே மாதஸ்தவ வத³நதாம்பூ³லகப³லா꞉ ॥ 65 ॥

விபஞ்ச்யா கா³யந்தீ விவித⁴மபதா³நம் பஶுபதே-
-ஸ்த்வயாரப்³தே⁴ வக்தும் சலிதஶிரஸா ஸாது⁴வசநே ।
ததீ³யைர்மாது⁴ர்யைரபலபிததந்த்ரீகலரவாம்
நிஜாம் வீணாம் வாணீ நிசுலயதி சோலேந நிப்⁴ருதம் ॥ 66 ॥

கராக்³ரேண ஸ்ப்ருஷ்டம் துஹிநகி³ரிணா வத்ஸலதயா
கி³ரீஶேநோத³ஸ்தம் முஹுரத⁴ரபாநாகுலதயா ।
கரக்³ராஹ்யம் ஶம்போ⁴ர்முக²முகுரவ்ருந்தம் கி³ரிஸுதே
கத²ங்காரம் ப்³ரூமஸ்தவ சிபு³கமௌபம்யரஹிதம் ॥ 67 ॥

பு⁴ஜாஶ்லேஷாந்நித்யம் புரத³மயிது꞉ கண்டகவதீ
தவ க்³ரீவா த⁴த்தே முக²கமலநாலஶ்ரியமியம் ।
ஸ்வத꞉ ஶ்வேதா காலாகு³ருப³ஹுளஜம்பா³லமலிநா
ம்ருணாலீலாலித்யம் வஹதி யத³தோ⁴ ஹாரளதிகா ॥ 68 ॥

க³ளே ரேகா²ஸ்திஸ்ரோ க³திக³மககீ³தைகநிபுணே
விவாஹவ்யாநத்³த⁴ப்ரகு³ணகு³ணஸங்க்²யாப்ரதிபு⁴வ꞉ ।
விராஜந்தே நாநாவித⁴மது⁴ரராகா³கரபு⁴வாம்
த்ரயாணாம் க்³ராமாணாம் ஸ்தி²திநியமஸீமாந இவ தே ॥ 69 ॥

ம்ருணாலீம்ருத்³வீநாம் தவ பு⁴ஜலதாநாம் சதஸ்ருணாம்
சதுர்பி⁴꞉ ஸௌந்த³ர்யம் ஸரஸிஜப⁴வ꞉ ஸ்தௌதி வத³நை꞉ ।
நகே²ப்⁴ய꞉ ஸந்த்ரஸ்யந்ப்ரத²மமத²நாத³ந்த⁴கரிபோ-
-ஶ்சதுர்ணாம் ஶீர்ஷாணாம் ஸமமப⁴யஹஸ்தார்பணதி⁴யா ॥ 70 ॥

நகா²நாமுத்³யோதைர்நவநலிநராக³ம் விஹஸதாம்
கராணாம் தே காந்திம் கத²ய கத²யாம꞉ கத²முமே ।
கயாசித்³வா ஸாம்யம் ப⁴ஜது கலயா ஹந்த கமலம்
யதி³ க்ரீட³ல்லக்ஷ்மீசரணதலலாக்ஷாரஸசணம் ॥ 71 ॥

ஸமம் தே³வி ஸ்கந்த³த்³விபவத³நபீதம் ஸ்தநயுக³ம்
தவேத³ம் ந꞉ கே²த³ம் ஹரது ஸததம் ப்ரஸ்நுதமுக²ம் ।
யதா³ளோக்யாஶங்காகுலிதஹ்ருத³யோ ஹாஸஜநக꞉
ஸ்வகும்பௌ⁴ ஹேரம்ப³꞉ பரிம்ருஶதி ஹஸ்தேந ஜ²டி³தி ॥ 72 ॥

அமூ தே வக்ஷோஜாவம்ருதரஸமாணிக்யகுதுபௌ
ந ஸந்தே³ஹஸ்பந்தோ³ நக³பதிபதாகே மநஸி ந꞉ ।
பிப³ந்தௌ தௌ யஸ்மாத³விதி³தவதூ⁴ஸங்க³ரஸிகௌ
குமாராவத்³யாபி த்³விரத³வத³நக்ரௌஞ்சத³ளநௌ ॥ 73 ॥

வஹத்யம்ப³ ஸ்தம்பே³ரமத³நுஜகும்ப⁴ப்ரக்ருதிபி⁴꞉
ஸமாரப்³தா⁴ம் முக்தாமணிபி⁴ரமலாம் ஹாரளதிகாம் ।
குசாபோ⁴கோ³ பி³ம்பா³த⁴ரருசிபி⁴ரந்த꞉ ஶப³லிதாம்
ப்ரதாபவ்யாமிஶ்ராம் புரத³மயிது꞉ கீர்திமிவ தே ॥ 74 ॥

தவ ஸ்தந்யம் மந்யே த⁴ரணித⁴ரகந்யே ஹ்ருத³யத꞉
பய꞉பாராவார꞉ பரிவஹதி ஸாரஸ்வதமிவ ।
த³யாவத்யா த³த்தம் த்³ரவிட³ஶிஶுராஸ்வாத்³ய தவ ய-
-த்கவீநாம் ப்ரௌடா⁴நாமஜநி கமநீய꞉ கவயிதா ॥ 75 ॥

ஹரக்ரோத⁴ஜ்வாலாவளிபி⁴ரவலீடே⁴ந வபுஷா
க³பீ⁴ரே தே நாபீ⁴ஸரஸி க்ருதஸங்கோ³ மநஸிஜ꞉ ।
ஸமுத்தஸ்தௌ² தஸ்மாத³சலதநயே தூ⁴மலதிகா
ஜநஸ்தாம் ஜாநீதே தவ ஜநநி ரோமாவளிரிதி ॥ 76 ॥

யதே³தத்காளிந்தீ³தநுதரதரங்கா³க்ருதி ஶிவே
க்ருஶே மத்⁴யே கிஞ்சிஜ்ஜநநி தவ யத்³பா⁴தி ஸுதி⁴யாம் ।
விமர்தா³த³ந்யோந்யம் குசகலஶயோரந்தரக³தம்
தநூபூ⁴தம் வ்யோம ப்ரவிஶதி³வ நாபி⁴ம் குஹரிணீம் ॥ 77 ॥

ஸ்தி²ரோ க³ங்கா³வர்த꞉ ஸ்தநமுகுலரோமாவளிலதா-
-கலாவாலம் குண்ட³ம் குஸுமஶரதேஜோஹுதபு⁴ஜ꞉ ।
ரதேர்லீலாகா³ரம் கிமபி தவ நாபி⁴ர்கி³ரிஸுதே
பி³லத்³வாரம் ஸித்³தே⁴ர்கி³ரிஶநயநாநாம் விஜயதே ॥ 78 ॥

நிஸர்க³க்ஷீணஸ்ய ஸ்தநதடப⁴ரேண க்லமஜுஷோ
நமந்மூர்தேர்நாரீதிலக ஶநகைஸ்த்ருட்யத இவ ।
சிரம் தே மத்⁴யஸ்ய த்ருடிததடிநீதீரதருணா
ஸமாவஸ்தா²ஸ்தே²ம்நோ ப⁴வது குஶலம் ஶைலதநயே ॥ 79 ॥

குசௌ ஸத்³ய꞉ ஸ்வித்³யத்தடக⁴டிதகூர்பாஸபி⁴து³ரௌ
கஷந்தௌ தோ³ர்மூலே கநககலஶாபௌ⁴ கலயதா ।
தவ த்ராதும் ப⁴ங்கா³த³ளமிதி வலக்³நம் தநுபு⁴வா
த்ரிதா⁴ நத்³த⁴ம் தே³வி த்ரிவலி லவலீவல்லிபி⁴ரிவ ॥ 80 ॥

கு³ருத்வம் விஸ்தாரம் க்ஷிதித⁴ரபதி꞉ பார்வதி நிஜா-
-ந்நிதம்பா³தா³ச்சி²த்³ய த்வயி ஹரணரூபேண நித³தே⁴ ।
அதஸ்தே விஸ்தீர்ணோ கு³ருரயமஶேஷாம் வஸுமதீம்
நிதம்ப³ப்ராக்³பா⁴ர꞉ ஸ்த²க³யதி லகு⁴த்வம் நயதி ச ॥ 81 ॥

கரீந்த்³ராணாம் ஶுண்டா³ந்கநககத³ளீகாண்ட³படலீ-
-முபா⁴ப்⁴யாமூருப்⁴யாமுப⁴யமபி நிர்ஜித்ய ப⁴வதீ ।
ஸுவ்ருத்தாப்⁴யாம் பத்யு꞉ ப்ரணதிகடி²நாப்⁴யாம் கி³ரிஸுதே
விதி⁴ஜ்ஞ்யே ஜாநுப்⁴யாம் விபு³த⁴கரிகும்ப⁴த்³வயமஸி ॥ 82 ॥

பராஜேதும் ருத்³ரம் த்³விகு³ணஶரக³ர்பௌ⁴ கி³ரிஸுதே
நிஷங்கௌ³ ஜங்கே⁴ தே விஷமவிஶிகோ² பா³ட⁴மக்ருத ।
யத³க்³ரே த்³ருஶ்யந்தே த³ஶஶரப²லா꞉ பாத³யுக³ளீ-
-நகா²க்³ரச்ச²த்³மாந꞉ ஸுரமகுடஶாணைகநிஶிதா꞉ ॥ 83 ॥

ஶ்ருதீநாம் மூர்தா⁴நோ த³த⁴தி தவ யௌ ஶேக²ரதயா
மமாப்யேதௌ மாத꞉ ஶிரஸி த³யயா தே⁴ஹி சரணௌ ।
யயோ꞉ பாத்³யம் பாத²꞉ பஶுபதிஜடாஜூடதடிநீ
யயோர்லாக்ஷாலக்ஷ்மீரருணஹரிசூடா³மணிருசி꞉ ॥ 84 ॥

நமோவாகம் ப்³ரூமோ நயநரமணீயாய பத³யோ-
-ஸ்தவாஸ்மை த்³வந்த்³வாய ஸ்பு²டருசிரஸாலக்தகவதே ।
அஸூயத்யத்யந்தம் யத³பி⁴ஹநநாய ஸ்ப்ருஹயதே
பஶூநாமீஶாந꞉ ப்ரமத³வநகங்கேலிதரவே ॥ 85 ॥

ம்ருஷா க்ருத்வா கோ³த்ரஸ்க²லநமத² வைலக்ஷ்யநமிதம்
லலாடே ப⁴ர்தாரம் சரணகமலே தாட³யதி தே ।
சிராத³ந்த꞉ஶல்யம் த³ஹநக்ருதமுந்மூலிதவதா
துலாகோடிக்வாணை꞉ கிலிகிலிதமீஶாநரிபுணா ॥ 86 ॥

ஹிமாநீஹந்தவ்யம் ஹிமகி³ரிநிவாஸைகசதுரௌ
நிஶாயாம் நித்³ராணம் நிஶி சரமபா⁴கே³ ச விஶதௌ³ ।
வரம் லக்ஷ்மீபாத்ரம் ஶ்ரியமதிஸ்ருஜந்தௌ ஸமயிநாம்
ஸரோஜம் த்வத்பாதௌ³ ஜநநி ஜயதஶ்சித்ரமிஹ கிம் ॥ 87 ॥

பத³ம் தே கீர்தீநாம் ப்ரபத³மபத³ம் தே³வி விபதா³ம்
கத²ம் நீதம் ஸத்³பி⁴꞉ கடி²நகமடீ²கர்பரதுலாம் ।
கத²ம் வா பா³ஹுப்⁴யாமுபயமநகாலே புரபி⁴தா³
யதா³தா³ய ந்யஸ்தம் த்³ருஷதி³ த³யமாநேந மநஸா ॥ 88 ॥

நகை²ர்நாகஸ்த்ரீணாம் கரகமலஸங்கோசஶஶிபி⁴-
-ஸ்தரூணாம் தி³வ்யாநாம் ஹஸத இவ தே சண்டி³ சரணௌ ।
ப²லாநி ஸ்வ꞉ஸ்தே²ப்⁴ய꞉ கிஸலயகராக்³ரேண த³த³தாம்
த³ரித்³ரேப்⁴யோ ப⁴த்³ராம் ஶ்ரியமநிஶமஹ்நாய த³த³தௌ ॥ 89 ॥

த³தா³நே தீ³நேப்⁴ய꞉ ஶ்ரியமநிஶமாஶாநுஸத்³ருஶீ-
-மமந்த³ம் ஸௌந்த³ர்யப்ரகரமகரந்த³ம் விகிரதி ।
தவாஸ்மிந்மந்தா³ரஸ்தப³கஸுப⁴கே³ யாது சரணே
நிமஜ்ஜந்மஜ்ஜீவ꞉ கரணசரண꞉ ஷட்சரணதாம் ॥ 90 ॥

பத³ந்யாஸக்ரீடா³பரிசயமிவாரப்³து⁴மநஸ꞉
ஸ்க²லந்தஸ்தே கே²லம் ப⁴வநகலஹம்ஸா ந ஜஹதி ।
அதஸ்தேஷாம் ஶிக்ஷாம் ஸுப⁴க³மணிமஞ்ஜீரரணித-
-ச்ச²லாதா³சக்ஷாணம் சரணகமலம் சாருசரிதே ॥ 91 ॥

க³தாஸ்தே மஞ்சத்வம் த்³ருஹிணஹரிருத்³ரேஶ்வரப்⁴ருத꞉
ஶிவ꞉ ஸ்வச்ச²ச்சா²யாக⁴டிதகபடப்ரச்ச²த³பட꞉ ।
த்வதீ³யாநாம் பா⁴ஸாம் ப்ரதிப²லநராகா³ருணதயா
ஶரீரீ ஶ்ருங்கா³ரோ ரஸ இவ த்³ருஶாம் தோ³க்³தி⁴ குதுகம் ॥ 92 ॥

அராளா கேஶேஷு ப்ரக்ருதிஸரளா மந்த³ஹஸிதே
ஶிரீஷாபா⁴ சித்தே த்³ருஷது³பலஶோபா⁴ குசதடே ।
ப்⁴ருஶம் தந்வீ மத்⁴யே ப்ருது²ருரஸிஜாரோஹவிஷயே
ஜக³த்த்ராதும் ஶம்போ⁴ர்ஜயதி கருணா காசித³ருணா ॥ 93 ॥

கலங்க꞉ கஸ்தூரீ ரஜநிகரபி³ம்ப³ம் ஜலமயம்
கலாபி⁴꞉ கர்பூரைர்மரகதகரண்ட³ம் நிபி³டி³தம் ।
அதஸ்த்வத்³போ⁴கே³ந ப்ரதிதி³நமித³ம் ரிக்தகுஹரம்
விதி⁴ர்பூ⁴யோ பூ⁴யோ நிபி³ட³யதி நூநம் தவ க்ருதே ॥ 94 ॥

புராராதேரந்த꞉புரமஸி ததஸ்த்வச்சரணயோ꞉
ஸபர்யாமர்யாதா³ தரளகரணாநாமஸுலபா⁴ ।
ததா² ஹ்யேதே நீதா꞉ ஶதமக²முகா²꞉ ஸித்³தி⁴மதுலாம்
தவ த்³வாரோபாந்தஸ்தி²திபி⁴ரணிமாத்³யாபி⁴ரமரா꞉ ॥ 95 ॥

களத்ரம் வைதா⁴த்ரம் கதிகதி ப⁴ஜந்தே ந கவய꞉
ஶ்ரியோ தே³வ்யா꞉ கோ வா ந ப⁴வதி பதி꞉ கைரபி த⁴நை꞉ ।
மஹாதே³வம் ஹித்வா தவ ஸதி ஸதீநாமசரமே
குசாப்⁴யாமாஸங்க³꞉ குரவகதரோரப்யஸுலப⁴꞉ ॥ 96 ॥

கி³ராமாஹுர்தே³வீம் த்³ருஹிணக்³ருஹிணீமாக³மவிதோ³
ஹரே꞉ பத்நீம் பத்³மாம் ஹரஸஹசரீமத்³ரிதநயாம் ।
துரீயா காபி த்வம் து³ரதி⁴க³மநி꞉ஸீமமஹிமா
மஹாமாயா விஶ்வம் ப்⁴ரமயஸி பரப்³ரஹ்மமஹிஷி ॥ 97 ॥

கதா³ காலே மாத꞉ கத²ய கலிதாலக்தகரஸம்
பிபே³யம் வித்³யார்தீ² தவ சரணநிர்ணேஜநஜலம் ।
ப்ரக்ருத்யா மூகாநாமபி ச கவிதாகாரணதயா
கதா³ த⁴த்தே வாணீமுக²கமலதாம்பூ³லரஸதாம் ॥ 98 ॥

ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா விதி⁴ஹரிஸபத்நோ விஹரதே
ரதே꞉ பாதிவ்ரத்யம் ஶிதி²லயதி ரம்யேண வபுஷா ।
சிரம் ஜீவந்நேவ க்ஷபிதபஶுபாஶவ்யதிகர꞉
பராநந்தா³பி⁴க்²யம் ரஸயதி ரஸம் த்வத்³ப⁴ஜநவான் ॥ 99 ॥

ப்ரதீ³பஜ்வாலாபி⁴ர்தி³வஸகரநீராஜநவிதி⁴꞉
ஸுதா⁴ஸூதேஶ்சந்த்³ரோபலஜலலவைரர்க்⁴யரசநா ।
ஸ்வகீயைரம்போ⁴பி⁴꞉ ஸலிலநிதி⁴ஸௌஹித்யகரணம்
த்வதீ³யாபி⁴ர்வாக்³பி⁴ஸ்தவ ஜநநி வாசாம் ஸ்துதிரியம் ॥ 100 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ சௌந்தர்ய லஹரி ।

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன