Skip to content

Manidweepa Varnana in Tamil – மனிதவெப்ப வர்ணனை

Manidweepa VarnanaPin

Manidweepa Varnana in Tamil: It is the abode of the goddess Lalita Tripurasundari Devi / Devi Bhagavathi, who according to Shaktism is the supreme being and on whom the entire creation exists.  Manidweepa is also known as Sripura or Śrī Nagara. It is described by Rishi Veda Vyasa as an island in the middle of an Ocean of Nectar called the Sudhā Samudra. Manidweepa Varnana is a very powerful sloka in Devi Bhagavatam. It is said that reciting it with devotion or even just hearing it will do wonders to the devotee. Many do Manidweepa pooja which involves chanting the 32 slokas of Manidweepa Varnana, 9 times per day for 9 consecutive days. Get Manidweepa Varnana in Tamil Pdf lyrics here and chant them with devotion to get rid of all of your difficulties and be blessed with immense riches and happiness.

Manidweepa Varnana in Tamil – மனிதவெப்ப வர்ணனை 

மஹாஶக்தி மணித்³வீப நிவாஸினீ
முல்லோகாலகு மூலப்ரகாஶினீ ।
மணித்³வீபமுலோ மன்த்ரரூபிணீ
மன மனஸுலலோ கொலுவையுன்தி³ ॥ 1 ॥

ஸுக³ன்த⁴ புஷ்பாலென்னோ வேலு
அனந்த ஸுன்த³ர ஸுவர்ண பூலு ।
அசஞ்சலம்ப³கு³ மனோ ஸுகா²லு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 2 ॥

லக்ஷல லக்ஷல லாவண்யாலு
அக்ஷர லக்ஷல வாக்ஸம்பத³லு ।
லக்ஷல லக்ஷல லக்ஷ்மீபதுலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 3 ॥

பாரிஜாதவன ஸௌக³ன்தா⁴லு
ஸூராதி⁴னாது⁴ல ஸத்ஸங்கா³லு ।
க³ன்த⁴ர்வாது³ல கா³னஸ்வராலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 4 ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

பத்³மராக³முலு ஸுவர்ணமணுலு
பதி³ ஆமட³ல பொட³வுன க³லவு ।
மது⁴ர மது⁴ரமகு³ சன்த³னஸுத⁴லு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 5 ॥

அருவதி³ நாலுகு³ கல்தா³மதல்லுலு
வராலனொஸகே³ பதா³ரு ஶக்துலு ।
பரிவாரமுதோ பஞ்சப்³ரஹ்மலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 6 ॥

அஷ்டஸித்³து⁴லு நவனவனிது⁴லு
அஷ்டதி³க்குலு தி³க்பாலகுலு ।
ஸ்ருஷ்டிகர்தலு ஸுரலோகாலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 7 ॥

கோடிஸூர்யுல ப்ரசண்ட³ கான்துலு
கோடிசன்த்³ருல சல்லனி வெலுகு³லு ।
கோடிதாரகல வெலுகு³ ஜிலுகு³லு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 8 ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

கஞ்சு கோ³ட³ல ப்ராகாராலு
ராகி³ கோ³ட³ல சதுரஸ்ராலு ।
ஏடா³மட³ல ரத்னராஶுலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 9 ॥

பஞ்சாம்ருதமய ஸரோவராலு
பஞ்சலோஹமய ப்ராகாராலு ।
ப்ரபஞ்சமேலே ப்ரஜாதி⁴பதுலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 1௦ ॥

இன்த்³ரனீலமணி ஆப⁴ரணாலு
வஜ்ரபுகோடலு வைடூ⁴ர்யாலு ।
புஷ்யராக³மணி ப்ராகாராலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 11 ॥

ஸப்தகோடிக⁴ன மன்த்ரவித்³யலு
ஸர்வஶுப⁴ப்ரத³ இச்சா²ஶக்துலு ।
ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ஜ்ஞானஶக்துலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 12 ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

மிலமிலலாடே³ முத்யபு ராஶுலு
தல்த³தல்த³லாடே³ சன்த்³ரகான்தமுலு ।
வித்³யுல்லதலு மரகதமணுலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 13 ॥

குபே³ர இன்த்³ர வருண தே³வுலு
ஶுபா⁴ல நொஸகே³ அக்³னிவாயுவுலு ।
பூ⁴மி க³ணபதி பரிவாரமுலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 14 ॥

ப⁴க்தி ஜ்ஞான வைராக்³ய ஸித்³து⁴லு
பஞ்சபூ⁴தமுலு பஞ்சஶக்துலு ।
ஸப்த்ருஷுலு நவக்³ரஹாலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 15 ॥

கஸ்தூரி மல்லிக குன்த³வனாலு
ஸூர்யகான்தி ஶில மஹாக்³ரஹாலு ।
ஆரு ருதுவுலு சதுர்வேதா³லு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 16 ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

மன்த்ரிணி த³ண்டி³னி ஶக்திஸேனலு
கால்தி³ கரால்தீ³ ஸேனாபதுலு ।
முப்பதி³ரெண்டு³ மஹாஶக்துலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 17 ॥

ஸுவர்ண ரஜித ஸுன்த³ரகி³ருலு
அனங்க³தே³வி பரிசாரிகலு ।
கோ³மேதி⁴கமணி நிர்மிதகு³ஹலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 18 ॥

ஸப்தஸமுத்³ரமுலனந்த நிது⁴லு
யக்ஷ கின்னெர கிம்புருஷாது³லு ।
நானாஜக³முலு நதீ³னத³முலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 19 ॥

மானவ மாத⁴வ தே³வக³ணமுலு
காமதே⁴னுவு கல்பதருவுலு ।
ஸ்ருஷ்டி ஸ்தி²தி லய காரணமூர்துலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 2௦ ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

கோடி ப்ரக்ருதுல ஸௌன்த³ர்யாலு
ஸகல வேத³முலு உபனிஷத்துலு ।
பதா³ருரேகுல பத்³மஶக்துலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 21 ॥

தி³வ்யப²லமுலு தி³வ்யாஸ்த்ரமுலு
தி³வ்யபுருஷுலு தீ⁴ரமாதலு ।
தி³வ்யஜக³முலு தி³வ்யஶக்துலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 22 ॥

ஶ்ரீ விக்⁴னேஶ்வர குமாரஸ்வாமுலு
ஜ்ஞானமுக்தி ஏகான்த ப⁴வனமுலு ।
மணினிர்மிதமகு³ மண்ட³பாலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 23 ॥

பஞ்சபூ⁴தமுலு யாஜமான்யாலு
ப்ரவால்த³ஸாலம் அனேக ஶக்துலு ।
ஸன்தானவ்ருக்ஷ ஸமுதா³யாலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 24 ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

சின்தாமணுலு நவரத்னாலு
நூராமட³ல வஜ்ரபுராஶுலு ।
வஸன்தவனமுலு க³ருட³பச்சலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 25 ॥

து³:க²மு தெலியனி தே³வீஸேனலு
நடனாட்யாலு ஸங்கீ³தாலு ।
த⁴னகனகாலு புருஷார்தா⁴லு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 26 ॥

பது³னாலுகு³ லோகாலன்னிடி பைன
ஸர்வலோகமனு லோகமு கலது³ ।
ஸர்வலோகமே ஈ மணித்³வீபமு
ஸர்வேஶ்வரிகதி³ ஶாஶ்வத ஸ்தா²னம் ॥ 27 ॥

சின்தாமணுல மன்தி³ரமன்து³
பஞ்சப்³ரஹ்மல மஞ்சமுபைன ।
மஹாதே³வுடு³ பு⁴வனேஶ்வரிதோ
நிவஸிஸ்தாடு³ மணித்³வீபமுலோ ॥ 28 ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

மணிக³ணக²சித ஆப⁴ரணாலு
சின்தாமணி பரமேஶ்வரிதா³ல்சி ।
ஸௌன்த³ர்யானிகி ஸௌன்த³ர்யமுகா³
அகு³படு³துன்தி³ மணித்³வீபமுலோ ॥ 29 ॥

பரதே³வதனு நித்யமுகொலசி
மனஸர்பிஞ்சி அர்சிஞ்சினசோ ।
அபாரத⁴னமு ஸம்பத³லிச்சி
மணித்³வீபேஶ்வரி தீ³விஸ்துன்தி³ ॥ 3௦ ॥

நூதன க்³ருஹமுலு கட்டினவாரு
மணித்³வீபவர்ணன தொம்மிதி³ஸார்லு ।
சதி³வின சாலு அன்தா ஶுப⁴மே
அஷ்டஸம்பத³ல துலதூகே³ரு ॥ 31 ॥

ஶிவகவிதேஶ்வரி ஶ்ரீசக்ரேஶ்வரி
மணித்³வீப வர்ணன சதி³வின சோட ।
திஷ்டவேஸுகுனி கூர்சொனுனண்ட
கோடிஶுபா⁴லனு ஸமகூர்சுடகை ॥ 32 ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன