Skip to content

Saraswati Saharsranama Stotram in Tamil – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

Saraswathi Sahasranama Stotram Pdf Lyrics of Goddess SaraswathiPin

Saraswati Sahasranama Stotram in Tamil is the 1000 names of Saraswati Devi composed in the form of a hymn. Get Sri Saraswati Sahasranama Stotram in Tamil Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Goddess Saraswathi.

Saraswati Saharsranama Stotram in Tamil – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் 

த்⁴யானம் |

ஶ்ரீமச்சந்த³னசர்சிதோஜ்ஜ்வலவபு꞉ ஶுக்லாம்ப³ரா மல்லிகா-
மாலாலாலித குந்தலா ப்ரவிலஸன்முக்தாவலீஶோப⁴னா |
ஸர்வஜ்ஞானநிதா⁴னபுஸ்தகத⁴ரா ருத்³ராக்ஷமாலாங்கிதா
வாக்³தே³வீ வத³னாம்பு³ஜே வஸது மே த்ரைலோக்யமாதா ஶுபா⁴ ||

ஶ்ரீ நாரத³ உவாச 

ப⁴க³வன்பரமேஶான ஸர்வலோகைகநாயக |
கத²ம் ஸரஸ்வதீ ஸாக்ஷாத்ப்ரஸன்னா பரமேஷ்டி²ன꞉ ||

கத²ம் தே³வ்யா மஹாவாண்யாஸ்ஸதத்ப்ராப ஸுது³ர்லப⁴ம் |
ஏதன்மே வத³ தத்த்வேன மஹாயோகீ³ஶ்வர ப்ரபோ⁴ ||

ஶ்ரீ ஸனத்குமார உவாச

ஸாது⁴ ப்ருஷ்டம் த்வயா ப்³ரஹ்மன் கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யமனுத்தமம் |
மயானுகோ³பிதம் யத்நாதி³தா³னீம் ஸத்ப்ரகாஶ்யதே ||

புரா பிதாமஹம் த்³ருஷ்ட்வா ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் |
நிர்விகாரம் நிராபா⁴ஸம் ஸ்தம்பீ⁴பூ⁴தமசேதஸம் ||

ஸ்ருஷ்ட்வா த்ரைலோக்யமகி²லம் வாக³பா⁴வாத்ததா²வித⁴ம் |
ஆதி⁴க்யாபா⁴வத꞉ ஸ்வஸ்ய பரமேஷ்டீ² ஜக³த்³கு³ரு꞉ ||

தி³வ்யவர்ஷாயுதம் தேன தபோ து³ஷ்கரமுத்தமம் |
தத꞉ கதா³சித்ஸஞ்ஜாதா வாணீ ஸர்வார்த²ஶோபி⁴தா ||

அஹமஸ்மி மஹாவித்³யா ஸர்வவாசாமதீ⁴ஶ்வரீ |
மம னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் து உபதே³க்ஷ்யாம்யனுத்தமம் ||

அனேன ஸம்ஸ்துதா நித்யம் பத்னீ தவ ப⁴வாம்யஹம் |
த்வயா ஸ்ருஷ்டம் ஜக³த்ஸர்வம் வாணீயுக்தம் ப⁴விஷ்யதி ||

இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் மம நாமஸஹஸ்ரகம் |
ஸர்வபாபௌக⁴ஶமனம் மஹாஸாரஸ்வதப்ரத³ம் ||

மஹாகவித்வத³ம் லோகே வாகீ³ஶத்வப்ரதா³யகம் |
த்வம் வா பர꞉ புமான்யஸ்து ஸ்தவேனா(அ)னேன தோஷயேத் ||

தஸ்யாஹம் கிங்கரீ ஸாக்ஷாத்³ப⁴விஷ்யாமி ந ஸம்ஶய꞉ |
இத்யுக்த்வாந்தர்த³தே⁴ வாணீ ததா³ரப்⁴ய பிதாமஹ꞉ ||

ஸ்துத்வா ஸ்தோத்ரேண தி³வ்யேன தத்பதித்வமவாப்தவான் |
வாணீயுக்தம் ஜக³த்ஸர்வம் ததா³ரப்⁴யா(அ)ப⁴வன்முனே ||

தத்தேஹம் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருணு யத்னேன நாரத³ |
ஸாவதா⁴னமனா பூ⁴த்வா க்ஷணம் ஶுத்³தோ⁴ முனீஶ்வர꞉ ||

[** ஐம் வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா **]

வாக்³வாணீ வரதா³ வந்த்³யா வராரோஹா வரப்ரதா³ |
வ்ருத்திர்வாகீ³ஶ்வரீ வார்தா வரா வாகீ³ஶவல்லபா⁴ || 1 ||

விஶ்வேஶ்வரீ விஶ்வவந்த்³யா விஶ்வேஶப்ரியகாரிணீ |
வாக்³வாதி³னீ ச வாக்³தே³வீ வ்ருத்³தி⁴தா³ வ்ருத்³தி⁴காரிணீ || 2 ||

வ்ருத்³தி⁴ர்வ்ருத்³தா⁴ விஷக்⁴னீ ச வ்ருஷ்டிர்வ்ருஷ்டிப்ரதா³யினீ |
விஶ்வாராத்⁴யா விஶ்வமாதா விஶ்வதா⁴த்ரீ விநாயகா || 3 ||

விஶ்வஶக்திர்விஶ்வஸாரா விஶ்வா விஶ்வவிபா⁴வரீ |
வேதா³ந்தவேதி³னீ வேத்³யா வித்தா வேத³த்ரயாத்மிகா || 4 ||

வேத³ஜ்ஞா வேத³ஜனனீ விஶ்வா விஶ்வவிபா⁴வரீ |
வரேண்யா வாங்மயீ வ்ருத்³தா⁴ விஶிஷ்டப்ரியகாரிணீ || 5 ||

விஶ்வதோவத³னா வ்யாப்தா வ்யாபினீ வ்யாபகாத்மிகா |
வ்யாளக்⁴னீ வ்யாளபூ⁴ஷாங்கீ³ விரஜா வேத³நாயிகா || 6 ||

வேத³வேதா³ந்தஸம்வேத்³யா வேதா³ந்தஜ்ஞானரூபிணீ |
விபா⁴வரீ ச விக்ராந்தா விஶ்வாமித்ரா விதி⁴ப்ரியா || 7 ||

வரிஷ்டா² விப்ரக்ருஷ்டா ச விப்ரவர்யப்ரபூஜிதா |
வேத³ரூபா வேத³மயீ வேத³மூர்திஶ்ச வல்லபா⁴ || 8 ||

[** ஓம் ஹ்ரீம் கு³ருரூபே மாம் க்³ருஹ்ண க்³ருஹ்ண ஐம் வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா **]

கௌ³ரீ கு³ணவதீ கோ³ப்யா க³ந்த⁴ர்வநக³ரப்ரியா |
கு³ணமாதா கு³ணாந்தஸ்தா² கு³ருரூபா கு³ருப்ரியா || 9 ||

கு³ருவித்³யா கா³னதுஷ்டா கா³யகப்ரியகாரிணீ |
கா³யத்ரீ கி³ரீஶாராத்⁴யா கீ³ர்கி³ரீஶப்ரியங்கரீ || 10 ||

கி³ரிஜ்ஞா ஜ்ஞானவித்³யா ச கி³ரிரூபா கி³ரீஶ்வரீ |
கீ³ர்மாதா க³ணஸம்ஸ்துத்யா க³ணனீயகு³ணான்விதா || 11 ||

கூ³ட⁴ரூபா கு³ஹா கோ³ப்யா கோ³ரூபா கௌ³ர்கு³ணாத்மிகா |
கு³ர்வீ கு³ர்வம்பி³கா கு³ஹ்யா கே³யஜா க்³ருஹநாஶினீ || 12 ||

க்³ருஹிணீ க்³ருஹதோ³ஷக்⁴னீ க³வக்⁴னீ கு³ருவத்ஸலா |
க்³ருஹாத்மிகா க்³ருஹாராத்⁴யா க்³ருஹபா³தா⁴விநாஶினீ || 13 ||

க³ங்கா³ கி³ரிஸுதா க³ம்யா க³ஜயானா கு³ஹஸ்துதா |
க³ருடா³ஸனஸம்ஸேவ்யா கோ³மதீ கு³ணஶாலினீ || 14 ||

[** ஓம் ஐம் நம꞉ ஶாரதே³ ஶ்ரீம் ஶுத்³தே⁴ நம꞉ ஶாரதே³ வம் ஐம் வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா **]

ஶாரதா³ ஶாஶ்வதீ ஶைவீ ஶாங்கரீ ஶங்கராத்மிகா |
ஶ்ரீஶ்ஶர்வாணீ ஶதக்⁴னீ ச ஶரச்சந்த்³ரனிபா⁴னனா || 15 ||

ஶர்மிஷ்டா² ஶமனக்⁴னீ ச ஶதஸாஹஸ்ரரூபிணீ |
ஶிவா ஶம்பு⁴ப்ரியா ஶ்ரத்³தா⁴ ஶ்ருதிரூபா ஶ்ருதிப்ரியா || 16 ||

ஶுசிஷ்மதீ ஶர்மகரீ ஶுத்³தி⁴தா³ ஶுத்³தி⁴ரூபிணீ |
ஶிவா ஶிவங்கரீ ஶுத்³தா⁴ ஶிவாராத்⁴யா ஶிவாத்மிகா || 17 ||

ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீமயீ ஶ்ராவ்யா ஶ்ருதி꞉ ஶ்ரவணகோ³சரா |
ஶாந்திஶ்ஶாந்திகரீ ஶாந்தா ஶாந்தாசாரப்ரியங்கரீ || 18 ||

ஶீலலப்⁴யா ஶீலவதீ ஶ்ரீமாதா ஶுப⁴காரிணீ |
ஶுப⁴வாணீ ஶுத்³த⁴வித்³யா ஶுத்³த⁴சித்தப்ரபூஜிதா || 19 ||

ஶ்ரீகரீ ஶ்ருதபாபக்⁴னீ ஶுபா⁴க்ஷீ ஶுசிவல்லபா⁴ |
ஶிவேதரக்⁴னீ ஶப³ரீ ஶ்ரவணீயகு³ணான்விதா || 20 ||

ஶாரீ ஶிரீஷபுஷ்பாபா⁴ ஶமநிஷ்டா² ஶமாத்மிகா |
ஶமான்விதா ஶமாராத்⁴யா ஶிதிகண்ட²ப்ரபூஜிதா || 21 ||

ஶுத்³தி⁴꞉ ஶுத்³தி⁴கரீ ஶ்ரேஷ்டா² ஶ்ருதானந்தா ஶுபா⁴வஹா |
ஸரஸ்வதீ ச ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யினீ || 22 ||

[** ஓம் ஐம் வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா **]

ஸரஸ்வதீ ச ஸாவித்ரீ ஸந்த்⁴யா ஸர்வேப்ஸிதப்ரதா³ |
ஸர்வார்திக்⁴னீ ஸர்வமயீ ஸர்வவித்³யாப்ரதா³யினீ || 23 ||

ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வபுண்யா ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தகாரிணீ |
ஸர்வாராத்⁴யா ஸர்வமாதா ஸர்வதே³வநிஷேவிதா || 24 ||

ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³ ஸத்யா ஸதீ ஸத்வகு³ணாஶ்ரயா |
ஸர்வக்ரமபதா³காரா ஸர்வதோ³ஷநிஷூதி³னீ || 25 ||

ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ராஸ்யா ஸஹஸ்ரபத³ஸம்யுதா |
ஸஹஸ்ரஹஸ்தா ஸாஹஸ்ரகு³ணாலங்க்ருதவிக்³ரஹா || 26 ||

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா ஸத்³ரூபா ஸ்வதா⁴ ஸ்வாஹா ஸுதா⁴மயீ |
ஷட்³க்³ரந்தி²பே⁴தி³னீ ஸேவ்யா ஸர்வலோகைகபூஜிதா || 27 ||

ஸ்துத்யா ஸ்துதிமயீ ஸாத்⁴யா ஸவித்ருப்ரியகாரிணீ |
ஸம்ஶயச்சே²தி³னீ ஸாங்க்²யவேத்³யா ஸங்க்²யா ஸதீ³ஶ்வரீ || 28 ||

ஸித்³தி⁴தா³ ஸித்³த⁴ஸம்பூஜ்யா ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யினீ |
ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வஶக்திஶ்ச ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யினீ || 29 ||

ஸர்வா(அ)ஶுப⁴க்⁴னீ ஸுக²தா³ ஸுக²ஸம்வித்ஸ்வரூபிணீ |
ஸர்வஸம்பா⁴ஷணீ ஸர்வஜக³த்ஸம்மோஹினீ ததா² || 30 ||

ஸர்வப்ரியங்கரீ ஸர்வஶுப⁴தா³ ஸர்வமங்க³ளா |
ஸர்வமந்த்ரமயீ ஸர்வதீர்த²புண்யப²லப்ரதா³ || 31 ||

ஸர்வபுண்யமயீ ஸர்வவ்யாதி⁴க்⁴னீ ஸர்வகாமதா³ |
ஸர்வவிக்⁴னஹரீ ஸர்வவந்தி³தா ஸர்வமங்க³ளா || 32 ||

ஸர்வமந்த்ரகரீ ஸர்வலக்ஷ்மீ꞉ ஸர்வகு³ணான்விதா |
ஸர்வானந்த³மயீ ஸர்வஜ்ஞானதா³ ஸத்யநாயிகா || 33 ||

ஸர்வஜ்ஞானமயீ ஸர்வராஜ்யதா³ ஸர்வமுக்திதா³ |
ஸுப்ரபா⁴ ஸர்வதா³ ஸர்வா ஸர்வலோகவஶங்கரீ || 34 ||

ஸுப⁴கா³ ஸுந்த³ரீ ஸித்³தா⁴ ஸித்³தா⁴ம்பா³ ஸித்³த⁴மாத்ருகா |
ஸித்³த⁴மாதா ஸித்³த⁴வித்³யா ஸித்³தே⁴ஶீ ஸித்³த⁴ரூபிணீ || 35 ||

ஸுரூபிணீ ஸுக²மயீ ஸேவகப்ரியகாரிணீ |
ஸ்வாமினீ ஸர்வதா³ ஸேவ்யா ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மாபராம்பி³கா || 36 ||

ஸாரரூபா ஸரோரூபா ஸத்யபூ⁴தா ஸமாஶ்ரயா |
ஸிதா(அ)ஸிதா ஸரோஜாக்ஷீ ஸரோஜாஸனவல்லபா⁴ || 37 ||

ஸரோருஹாபா⁴ ஸர்வாங்கீ³ ஸுரேந்த்³ராதி³ப்ரபூஜிதா |

[** ஓம் ஹ்ரீம் ஐம் மஹாஸரஸ்வதி ஸாரஸ்வதப்ரதே³ ஐம் வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா **]

மஹாதே³வீ மஹேஶானீ மஹாஸாரஸ்வதப்ரதா³ || 38 ||

மஹாஸரஸ்வதீ முக்தா முக்திதா³ மோஹநாஶினீ |
மஹேஶ்வரீ மஹானந்தா³ மஹாமந்த்ரமயீ மஹீ || 39 ||

மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாவித்³யா மாதா மந்த³ரவாஸினீ |
மந்த்ரக³ம்யா மந்த்ரமாதா மஹாமந்த்ரப²லப்ரதா³ || 40 ||

மஹாமுக்திர்மஹாநித்யா மஹாஸித்³தி⁴ப்ரதா³யினீ |
மஹாஸித்³தா⁴ மஹாமாதா மஹதா³காரஸம்யுதா || 41 ||

மஹீ மஹேஶ்வரீ மூர்திர்மோக்ஷதா³ மணிபூ⁴ஷணா |
மேனகா மானினீ மான்யா ம்ருத்யுக்⁴னீ மேருரூபிணீ || 42 ||

மதி³ராக்ஷீ மதா³வாஸா மக²ரூபா மகே²ஶ்வரீ |
மஹாமோஹா மஹாமாயா மாத்ரூணாம் மூர்த்⁴நிஸம்ஸ்தி²தா || 43 ||

மஹாபுண்யா முதா³வாஸா மஹாஸம்பத்ப்ரதா³யினீ |
மணிபூரைகநிலயா மது⁴ரூபா மதோ³த்கடா || 44 ||

மஹாஸூக்ஷ்மா மஹாஶாந்தா மஹாஶாந்திப்ரதா³யினீ |
முநிஸ்துதா மோஹஹந்த்ரீ மாத⁴வீ மாத⁴வப்ரியா || 45 ||

மா மஹாதே³வஸம்ஸ்துத்யா மஹிஷீக³ணபூஜிதா |
ம்ருஷ்டான்னதா³ ச மாஹேந்த்³ரீ மஹேந்த்³ரபத³தா³யினீ || 46 ||

மதிர்மதிப்ரதா³ மேதா⁴ மர்த்யலோகநிவாஸினீ |
முக்²யா மஹாநிவாஸா ச மஹாபா⁴க்³யஜநாஶ்ரிதா || 47 ||

மஹிளா மஹிமா ம்ருத்யுஹாரீ மேதா⁴ப்ரதா³யினீ |
மேத்⁴யா மஹாவேக³வதீ மஹாமோக்ஷப²லப்ரதா³ || 48 ||

மஹாப்ரபா⁴பா⁴ மஹதீ மஹாதே³வப்ரியங்கரீ |
மஹாபோஷா மஹர்தி²ஶ்ச முக்தாஹாரவிபூ⁴ஷணா || 49 ||

மாணிக்யபூ⁴ஷணா மந்த்ரா முக்²யசந்த்³ரார்த⁴ஶேக²ரா |
மனோரூபா மனஶ்ஶுத்³தி⁴꞉ மனஶ்ஶுத்³தி⁴ப்ரதா³யினீ || 50 ||

மஹாகாருண்யஸம்பூர்ணா மனோனமனவந்தி³தா |
மஹாபாதகஜாலக்⁴னீ முக்திதா³ முக்தபூ⁴ஷணா || 51 ||

மனோன்மனீ மஹாஸ்தூ²லா மஹாக்ரதுப²லப்ரதா³ |
மஹாபுண்யப²லப்ராப்யா மாயாத்ரிபுரநாஶினீ || 52 ||

மஹானஸா மஹாமேதா⁴ மஹாமோதா³ மஹேஶ்வரீ |
மாலாத⁴ரீ மஹோபாயா மஹாதீர்த²ப²லப்ரதா³ || 53 ||

மஹாமங்க³ளஸம்பூர்ணா மஹாதா³ரித்³ர்யநாஶினீ |
மஹாமகா² மஹாமேகா⁴ மஹாகாளீ மஹாப்ரியா || 54 ||

மஹாபூ⁴ஷா மஹாதே³ஹா மஹாராஜ்ஞீ முதா³லயா |

[** ஓம் ஹ்ரீம் ஐம் நமோ ப⁴க³வதி ஐம் வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா **]

பூ⁴ரிதா³ பா⁴க்³யதா³ போ⁴க்³யா போ⁴க்³யதா³ போ⁴க³தா³யினீ || 55 ||

ப⁴வானீ பூ⁴திதா³ பூ⁴தி꞉ பூ⁴மிர்பூ⁴மிஸுநாயிகா |
பூ⁴ததா⁴த்ரீ ப⁴யஹரீ ப⁴க்தஸாரஸ்வதப்ரதா³ || 56 ||

பு⁴க்திர்பு⁴க்திப்ரதா³ போ⁴க்த்ரீ ப⁴க்திர்ப⁴க்திப்ரதா³யினீ |
ப⁴க்தஸாயுஜ்யதா³ ப⁴க்தஸ்வர்க³தா³ ப⁴க்தராஜ்யதா³ || 57 ||

பா⁴கீ³ரதீ² ப⁴வாராத்⁴யா பா⁴க்³யாஸஜ்ஜனபூஜிதா |
ப⁴வஸ்துத்யா பா⁴னுமதீ ப⁴வஸாக³ரதாரிணீ || 58 ||

பூ⁴திர்பூ⁴ஷா ச பூ⁴தேஶீ பா⁴லலோசனபூஜிதா | [* பா²லலோசனபூஜிதா ]
பூ⁴தா ப⁴வ்யா ப⁴விஷ்யா ச ப⁴வவித்³யா ப⁴வாத்மிகா || 59 ||

பா³தா⁴பஹாரிணீ ப³ந்து⁴ரூபா பு⁴வனபூஜிதா |
ப⁴வக்⁴னீ ப⁴க்திலப்⁴யா ச ப⁴க்தரக்ஷணதத்பரா || 60 ||

ப⁴க்தார்திஶமனீ பா⁴க்³யா போ⁴க³தா³னக்ருதோத்³யமா |
பு⁴ஜங்க³பூ⁴ஷணா பீ⁴மா பீ⁴மாக்ஷீ பீ⁴மரூபிணீ || 61 ||

பா⁴வினீ ப்⁴ராத்ருரூபா ச பா⁴ரதீ ப⁴வநாயிகா |
பா⁴ஷா பா⁴ஷாவதீ பீ⁴ஷ்மா பை⁴ரவீ பை⁴ரவப்ரியா || 62 ||

பூ⁴திர்பா⁴ஸிதஸர்வாங்கீ³ பூ⁴திதா³ பூ⁴திநாயிகா |
பா⁴ஸ்வதீ ப⁴க³மாலா ச பி⁴க்ஷாதா³னக்ருதோத்³யமா || 63 ||

பி⁴க்ஷுரூபா ப⁴க்திகரீ ப⁴க்தலக்ஷ்மீப்ரதா³யினீ |
ப்⁴ராந்திக்⁴னா ப்⁴ராந்திரூபா ச பூ⁴திதா³ பூ⁴திகாரிணீ || 64 ||

பி⁴க்ஷணீயா பி⁴க்ஷுமாதா பா⁴க்³யவத்³த்³ருஷ்டிகோ³சரா |
போ⁴க³வதீ போ⁴க³ரூபா போ⁴க³மோக்ஷப²லப்ரதா³ || 65 ||

போ⁴க³ஶ்ராந்தா பா⁴க்³யவதீ ப⁴க்தாகௌ⁴க⁴விநாஶினீ |

[** ஓம் ஐம் க்லீம் ஸௌ꞉ பா³லே ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மபத்னீ ஐம் வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா **]

ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மஸ்வரூபா ச ப்³ருஹதீ ப்³ரஹ்மவல்லபா⁴ || 66 ||

ப்³ரஹ்மதா³ ப்³ரஹ்மமாதா ச ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மதா³யினீ |
ப்³ரஹ்மேஶீ ப்³ரஹ்மஸம்ஸ்துத்யா ப்³ரஹ்மவேத்³யா பு³த⁴ப்ரியா || 67 ||

பா³லேந்து³ஶேக²ரா பா³லா ப³லிபூஜாகரப்ரியா |
ப³லதா³ பி³ந்து³ரூபா ச பா³லஸூர்யஸமப்ரபா⁴ || 68 ||

ப்³ரஹ்மரூபா ப்³ரஹ்மமயீ ப்³ரத்⁴னமண்ட³லமத்⁴யகா³ |
ப்³ரஹ்மாணீ பு³த்³தி⁴தா³ பு³த்³தி⁴ர்பு³த்³தி⁴ரூபா பு³தே⁴ஶ்வரீ || 69 ||

ப³ந்த⁴க்ஷயகரீ பா³தா⁴நாஶினீ ப³ந்து⁴ரூபிணீ |
பி³ந்த்³வாலயா பி³ந்து³பூ⁴ஷா பி³ந்து³நாத³ஸமன்விதா || 70 ||

பீ³ஜரூபா பீ³ஜமாதா ப்³ரஹ்மண்யா ப்³ரஹ்மகாரிணீ |
ப³ஹுரூபா ப³லவதீ ப்³ரஹ்மஜ்ஞா ப்³ரஹ்மசாரிணீ || 71 ||

ப்³ரஹ்மஸ்துத்யா ப்³ரஹ்மவித்³யா ப்³ரஹ்மாண்டா³தி⁴பவல்லபா⁴ |
ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுரூபா ச ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶஸம்ஸ்தி²தா || 72 ||

பு³த்³தி⁴ரூபா பு³தே⁴ஶானீ ப³ந்தீ⁴ ப³ந்த⁴விமோசனீ |

[** ஓம் ஹ்ரீம் ஐம் அம் ஆம் இம் ஈம் உம் ஊம் ரும் ரூம் ~லும் ~லூம் ஏம் ஐம் ஓம் ஔம் கம் க²ம் க³ம் க⁴ம் ஙம் சம் ச²ம் ஜம் ஜ²ம் ஞம் டம் ட²ம் ட³ம் ட⁴ம் ணம் தம் த²ம் த³ம் த⁴ம் நம் பம் ப²ம் ப³ம் ப⁴ம் மம் யம் ரம் லம் வம் ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் ளம் க்ஷம் அக்ஷமாலே அக்ஷரமாலிகா ஸமலங்க்ருதே வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா **]

அக்ஷமாலா(அ)க்ஷராகாரா(அ)க்ஷரா(அ)க்ஷரப²லப்ரதா³ || 73 ||

அனந்தா(அ)னந்த³ஸுக²தா³(அ)னந்தசந்த்³ரனிபா⁴னனா |
அனந்தமஹிமா(அ)கோ⁴ரானந்தக³ம்பீ⁴ரஸம்மிதா || 74 ||

அத்³ருஷ்டா(அ)த்³ருஷ்டதா³(அ)னந்தாத்³ருஷ்டபா⁴க்³யப²லப்ரதா³ |
அருந்த⁴த்யவ்யயீநாதா²(அ)னேகஸத்³கு³ணஸம்யுதா || 75 ||

அனேகபூ⁴ஷணா(அ)த்³ருஶ்யா(அ)னேகலேக²நிஷேவிதா |
அனந்தா(அ)னந்தஸுக²தா³(அ)கோ⁴ரா(அ)கோ⁴ரஸ்வரூபிணீ || 76 ||

அஶேஷதே³வதாரூபா(அ)ம்ருதரூபா(அ)ம்ருதேஶ்வரீ |
அனவத்³யா(அ)னேகஹஸ்தா(அ)னேகமாணிக்யபூ⁴ஷணா || 77 ||

அனேகவிக்⁴னஸம்ஹர்த்ரீ த்வனேகாப⁴ரணான்விதா |
அவித்³யாஜ்ஞானஸம்ஹர்த்ரீ ஹ்யவித்³யாஜாலநாஶினீ || 78 ||

அபி⁴ரூபானவத்³யாங்கீ³ ஹ்யப்ரதர்க்யக³திப்ரதா³ |
அகளங்கரூபிணீ ச ஹ்யனுக்³ரஹபராயணா || 79 ||

அம்ப³ரஸ்தா²(அ)ம்ப³ரமயா(அ)ம்ப³ரமாலா(அ)ம்பு³ஜேக்ஷணா |
அம்பி³கா(அ)ப்³ஜகரா(அ)ப்³ஜஸ்தா²(அ)ம்ஶுமத்ய(அ)ம்ஶுஶதான்விதா || 80 ||

அம்பு³ஜா(அ)னவரா(அ)க²ண்டா³(அ)ம்பு³ஜாஸனமஹாப்ரியா |
அஜரா(அ)மரஸம்ஸேவ்யா(அ)ஜரஸேவிதபத்³யுகா³ || 81 ||

அதுலார்த²ப்ரதா³(அ)ர்தை²க்யா(அ)த்யுதா³ராத்வப⁴யான்விதா |
அநாத²வத்ஸலா(அ)னந்தப்ரியா(அ)னந்தேப்ஸிதப்ரதா³ || 82 ||

அம்பு³ஜாக்ஷ்யம்பு³ரூபா(அ)ம்பு³ஜாதோத்³ப⁴வமஹாப்ரியா |
அக²ண்டா³ த்வமரஸ்துத்யா(அ)மரநாயகபூஜிதா || 83 ||

அஜேயா த்வஜஸங்காஶா(அ)ஜ்ஞானநாஶின்யபீ⁴ஷ்டதா³ |
அக்தாக⁴னேன சா(அ)ஸ்த்ரேஶீ ஹ்யலக்ஷ்மீநாஶினீ ததா² || 84 ||

அனந்தஸாரா(அ)னந்தஶ்ரீரனந்தவிதி⁴பூஜிதா |
அபீ⁴ஷ்டாமர்த்யஸம்பூஜ்யா ஹ்யஸ்தோத³யவிவர்ஜிதா || 85 ||

ஆஸ்திகஸ்வாந்தநிலயா(அ)ஸ்த்ரரூபா(அ)ஸ்த்ரவதீ ததா² |
அஸ்க²லத்யஸ்க²லத்³ரூபா(அ)ஸ்க²லத்³வித்³யாப்ரதா³யினீ || 86 ||

அஸ்க²லத்ஸித்³தி⁴தா³(ஆ)நந்தா³(அ)ம்பு³ஜாதா(ஆ)மரநாயிகா |
அமேயா(அ)ஶேஷபாபக்⁴ன்யக்ஷயஸாரஸ்வதப்ரதா³ || 87 ||

[** ஓம் ஜ்யாம் ஹ்ரீம் ஜய ஜய ஜக³ன்மாத꞉ ஐம் வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா **]

ஜயா ஜயந்தீ ஜயதா³ ஜன்மகர்மவிவர்ஜிதா |
ஜக³த்ப்ரியா ஜக³ன்மாதா ஜக³தீ³ஶ்வரவல்லபா⁴ || 88 ||

ஜாதிர்ஜயா ஜிதாமித்ரா ஜப்யா ஜபனகாரிணீ |
ஜீவனீ ஜீவநிலயா ஜீவாக்²யா ஜீவதா⁴ரிணீ || 89 ||

ஜாஹ்னவீ ஜ்யா ஜபவதீ ஜாதிரூபா ஜயப்ரதா³ |
ஜனார்த³னப்ரியகரீ ஜோஷனீயா ஜக³த்ஸ்தி²தா || 90 ||

ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டா² ஜக³ன்மாயா ஜீவனத்ராணகாரிணீ |
ஜீவாதுலதிகா ஜீவஜன்மீ ஜன்மனிப³ர்ஹணீ || 91 ||

ஜாட்³யவித்⁴வம்ஸனகரீ ஜக³த்³யோநிர்ஜயாத்மிகா |
ஜக³தா³னந்த³ஜனனீ ஜம்பூ³ஶ்ச ஜலஜேக்ஷணா || 92 ||

ஜயந்தீ ஜங்க³பூக³க்⁴னீ ஜனிதஜ்ஞானவிக்³ரஹா |
ஜடா ஜடாவதீ ஜப்யா ஜபகர்த்ருப்ரியங்கரீ || 93 ||

ஜபக்ருத்பாபஸம்ஹர்த்ரீ ஜபக்ருத்ப²லதா³யினீ |
ஜபாபுஷ்பஸமப்ரக்²யா ஜபாகுஸுமதா⁴ரிணீ || 94 ||

ஜனனீ ஜன்மரஹிதா ஜ்யோதிர்வ்ருத்யபி⁴தா³யினீ |
ஜடாஜூடனசந்த்³ரார்தா⁴ ஜக³த்ஸ்ருஷ்டிகரீ ததா² || 95 ||

ஜக³த்த்ராணகரீ ஜாட்³யத்⁴வம்ஸகர்த்ரீ ஜயேஶ்வரீ |
ஜக³த்³பீ³ஜா ஜயாவாஸா ஜன்மபூ⁴ர்ஜன்மநாஶினீ || 96 ||

ஜன்மாந்த்யரஹிதா ஜைத்ரீ ஜக³த்³யோநிர்ஜபாத்மிகா |
ஜயலக்ஷணஸம்பூர்ணா ஜயதா³னக்ருதோத்³யமா || 97 ||

ஜம்ப⁴ராத்³யாதி³ஸம்ஸ்துத்யா ஜம்பா⁴ரிப²லதா³யினீ |
ஜக³த்த்ரயஹிதா ஜ்யேஷ்டா² ஜக³த்த்ரயவஶங்கரீ || 98 ||

ஜக³த்த்ரயாம்பா³ ஜக³தீ ஜ்வாலா ஜ்வாலிதலோசனா |
ஜ்வாலினீ ஜ்வலநாபா⁴ஸா ஜ்வலந்தீ ஜ்வலனாத்மிகா || 99 ||

ஜிதாராதிஸுரஸ்துத்யா ஜிதக்ரோதா⁴ ஜிதேந்த்³ரியா |
ஜராமரணஶூன்யா ச ஜனித்ரீ ஜன்மநாஶினீ || 100 ||

ஜலஜாபா⁴ ஜலமயீ ஜலஜாஸனவல்லபா⁴ |
ஜலஜஸ்தா² ஜபாராத்⁴யா ஜனமங்க³ளகாரிணீ || 101 ||

[** ஐம் க்லீம் ஸௌ꞉ கல்யாணீ காமதா⁴ரிணீ வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா **]

காமினீ காமரூபா ச காம்யா காம்யப்ரதா³யினீ |
கமௌளீ காமதா³ கர்த்ரீ க்ரதுகர்மப²லப்ரதா³ || 102 ||

க்ருதக்⁴னக்⁴னீ க்ரியாரூபா கார்யகாரணரூபிணீ |
கஞ்ஜாக்ஷீ கருணாரூபா கேவலாமரஸேவிதா || 103 ||

கல்யாணகாரிணீ காந்தா காந்திதா³ காந்திரூபிணீ |
கமலா கமலாவாஸா கமலோத்பலமாலினீ || 104 ||

குமுத்³வதீ ச கல்யாணீ காந்தி꞉ காமேஶவல்லபா⁴ |
காமேஶ்வரீ கமலினீ காமதா³ காமப³ந்தி⁴னீ || 105 ||

காமதே⁴னு꞉ காஞ்சனாக்ஷீ காஞ்சநாபா⁴ களாநிதி⁴꞉ |
க்ரியா கீர்திகரீ கீர்தி꞉ க்ரதுஶ்ரேஷ்டா² க்ருதேஶ்வரீ || 106 ||

க்ரதுஸர்வக்ரியாஸ்துத்யா க்ரதுக்ருத்ப்ரியகாரிணீ |
க்லேஶநாஶகரீ கர்த்ரீ கர்மதா³ கர்மப³ந்தி⁴னீ || 107 ||

கர்மப³ந்த⁴ஹரீ க்ருஷ்டா க்லமக்⁴னீ கஞ்ஜலோசனா |
கந்த³ர்பஜனனீ காந்தா கருணா கருணாவதீ || 108 ||

க்லீங்காரிணீ க்ருபாகாரா க்ருபாஸிந்து⁴꞉ க்ருபாவதீ |
கருணார்த்³ரா கீர்திகரீ கல்மஷக்⁴னீ க்ரியாகரீ || 109 ||

க்ரியாஶக்தி꞉ காமரூபா கமலோத்பலக³ந்தி⁴னீ |
களா களாவதீ கூர்மீ கூடஸ்தா² கஞ்ஜஸம்ஸ்தி²தா || 110 ||

காளிகா கல்மஷக்⁴னீ ச கமனீயஜடான்விதா |
கரபத்³மா கராபீ⁴ஷ்டப்ரதா³ க்ரதுப²லப்ரதா³ || 111 ||

கௌஶிகீ கோஶதா³ காவ்யா கர்த்ரீ கோஶேஶ்வரீ க்ருஶா |
கூர்மயானா கல்பலதா காலகூடவிநாஶினீ || 112 ||

கல்போத்³யானவதீ கல்பவனஸ்தா² கல்பகாரிணீ |
கத³ம்ப³குஸுமாபா⁴ஸா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா || 113 ||

கத³ம்போ³த்³யானமத்⁴யஸ்தா² கீர்திதா³ கீர்திபூ⁴ஷணா |
குலமாதா குலாவாஸா குலாசாரப்ரியங்கரீ || 114 ||

குலநாதா² காமகளா களாநாதா² களேஶ்வரீ |
குந்த³மந்தா³ரபுஷ்பாபா⁴ கபர்த³ஸ்தி²தசந்த்³ரிகா || 115 ||

கவித்வதா³ காம்யமாதா கவிமாதா களாப்ரதா³ |

[** ஓம் ஸௌ꞉ க்லீம் ஐம் ததோ வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா **]

தருணீ தருணீதாதா தாராதி⁴பஸமானனா || 116 ||

த்ருப்திஸ்த்ருப்திப்ரதா³ தர்க்யா தபனீ தாபினீ ததா² |
தர்பணீ தீர்த²ரூபா ச த்ரிபதா³ த்ரித³ஶேஶ்வரீ || 117 ||

த்ரிதி³வேஶீ த்ரிஜனனீ த்ரிமாதா த்ர்யம்ப³கேஶ்வரீ |
த்ரிபுரா த்ரிபுரேஶானீ த்ர்யம்ப³கா த்ரிபுராம்பி³கா || 118 ||

த்ரிபுரஶ்ரீஸ்த்ரயீரூபா த்ரயீவேத்³யா த்ரயீஶ்வரீ |
த்ரய்யந்தவேதி³னீ தாம்ரா தாபத்ரிதயஹாரிணீ || 119 ||

தமாலஸத்³ருஶீ த்ராதா தருணாதி³த்யஸன்னிபா⁴ |
த்ரைலோக்யவ்யாபினீ த்ருப்தா த்ருப்திக்ருத்தத்த்வரூபிணீ || 120 ||

துர்யா த்ரைலோக்யஸம்ஸ்துத்யா த்ரிகு³ணா த்ரிகு³ணேஶ்வரீ |
த்ரிபுரக்⁴னீ த்ரிமாதா ச த்ர்யம்ப³கா த்ரிகு³ணான்விதா || 121 ||

த்ருஷ்ணாச்சே²த³கரீ த்ருப்தா தீக்ஷ்ணா தீக்ஷ்ணஸ்வரூபிணீ |
துலா துலாதி³ரஹிதா தத்தத்³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ || 122 ||

த்ராணகர்த்ரீ த்ரிபாபக்⁴னீ த்ரித³ஶா த்ரித³ஶான்விதா |
தத்²யா த்ரிஶக்திஸ்த்ரிபதா³ துர்யா த்ரைலோக்யஸுந்த³ரீ || 123 ||

தேஜஸ்கரீ த்ரிமூர்த்யாத்³யா தேஜோரூபா த்ரிதா⁴மதா |
த்ரிசக்ரகர்த்ரீ த்ரிப⁴கா³ துர்யாதீதப²லப்ரதா³ || 124 ||

தேஜஸ்வினீ தாபஹாரீ தாபோபப்லவநாஶினீ |
தேஜோக³ர்பா⁴ தபஸ்ஸாரா த்ரிபுராரிப்ரியங்கரீ || 125 ||

தன்வீ தாபஸஸந்துஷ்டா தபனாங்க³ஜபீ⁴தினுத் |
த்ரிலோசனா த்ரிமார்கா³ ச த்ருதீயா த்ரித³ஶஸ்துதா || 126 ||

த்ரிஸுந்த³ரீ த்ரிபத²கா³ துரீயபத³தா³யினீ |

[** ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் க்லீம் ஐம் நமஶ்ஶுத்³த⁴ப²லதே³ ஐம் வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா **]

ஶுபா⁴ ஶுபா⁴வதீ ஶாந்தா ஶாந்திதா³ ஶுப⁴தா³யினீ || 127 ||

ஶீதலா ஶூலினீ ஶீதா ஶ்ரீமதீ ச ஶுபா⁴ன்விதா |

[** ஓம் ஐம் யாம் யீம் யூம் யைம் யௌம் ய꞉ ஐம் வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா **]

யோக³ஸித்³தி⁴ப்ரதா³ யோக்³யா யஜ்ஞேனபரிபூரிதா || 128 ||

யஜ்ஞா யஜ்ஞமயீ யக்ஷீ யக்ஷிணீ யக்ஷிவல்லபா⁴ |
யஜ்ஞப்ரியா யஜ்ஞபூஜ்யா யஜ்ஞதுஷ்டா யமஸ்துதா || 129 ||

யாமினீயப்ரபா⁴ யாம்யா யஜனீயா யஶஸ்கரீ |
யஜ்ஞகர்த்ரீ யஜ்ஞரூபா யஶோதா³ யஜ்ஞஸம்ஸ்துதா || 130 ||

யஜ்ஞேஶீ யஜ்ஞப²லதா³ யோக³யோநிர்யஜுஸ்ஸ்துதா |
யமிஸேவ்யா யமாராத்⁴யா யமிபூஜ்யா யமீஶ்வரீ || 131 ||

யோகி³னீ யோக³ரூபா ச யோக³கர்த்ருப்ரியங்கரீ |
யோக³யுக்தா யோக³மயீ யோக³யோகீ³ஶ்வராம்பி³கா || 132 ||

யோக³ஜ்ஞானமயீ யோநிர்யமாத்³யஷ்டாங்க³யோக³தா |
யந்த்ரிதாகௌ⁴க⁴ஸம்ஹாரா யமலோகநிவாரிணீ || 133 ||

யஷ்டிவ்யஷ்டீஶஸம்ஸ்துத்யா யமாத்³யஷ்டாங்க³யோக³யுக் |
யோகீ³ஶ்வரீ யோக³மாதா யோக³ஸித்³தா⁴ ச யோக³தா³ || 134 ||

யோகா³ரூடா⁴ யோக³மயீ யோக³ரூபா யவீயஸீ |
யந்த்ரரூபா ச யந்த்ரஸ்தா² யந்த்ரபூஜ்யா ச யந்த்ரிகா || 135 ||

யுக³கர்த்ரீ யுக³மயீ யுக³த⁴ர்மவிவர்ஜிதா |
யமுனா யாமினீ யாம்யா யமுனாஜலமத்⁴யகா³ || 136 ||

யாதாயாதப்ரஶமனீ யாதனானாம்நிக்ருந்தனீ |
யோகா³வாஸா யோகி³வந்த்³யா யத்தச்ச²ப்³த³ஸ்வரூபிணீ || 137 ||

யோக³க்ஷேமமயீ யந்த்ரா யாவத³க்ஷரமாத்ருகா |
யாவத்பத³மயீ யாவச்ச²ப்³த³ரூபா யதே²ஶ்வரீ || 138 ||

யத்ததீ³யா யக்ஷவந்த்³யா யத்³வித்³யா யதிஸம்ஸ்துதா |
யாவத்³வித்³யாமயீ யாவத்³வித்³யாப்³ருந்த³ஸுவந்தி³தா || 139 ||

யோகி³ஹ்ருத்பத்³மநிலயா யோகி³வர்யப்ரியங்கரீ |
யோகி³வந்த்³யா யோகி³மாதா யோகீ³ஶப²லதா³யினீ || 140 ||

யக்ஷவந்த்³யா யக்ஷபூஜ்யா யக்ஷராஜஸுபூஜிதா |
யஜ்ஞரூபா யஜ்ஞதுஷ்டா யாயஜூகஸ்வரூபிணீ || 141 ||

யந்த்ராராத்⁴யா யந்த்ரமத்⁴யா யந்த்ரகர்த்ருப்ரியங்கரீ |
யந்த்ராரூடா⁴ யந்த்ரபூஜ்யா யோகி³த்⁴யானபராயணா || 142 ||

யஜனீயா யமஸ்துத்யா யோக³யுக்தா யஶஸ்கரீ |
யோக³ப³த்³தா⁴ யதிஸ்துத்யா யோக³ஜ்ஞா யோக³நாயகீ || 143 ||

யோகி³ஜ்ஞானப்ரதா³ யக்ஷீ யமபா³தா⁴விநாஶினீ |
யோகி³காம்யப்ரதா³த்ரீ ச யோகி³மோக்ஷப்ரதா³யினீ || 144 ||

இதி னாம்னாம் ஸரஸ்வத்யா꞉ ஸஹஸ்ரம் ஸமுதீ³ரிதம் |
மந்த்ராத்மகம் மஹாகோ³ப்யம் மஹாஸாரஸ்வதப்ரத³ம் ||

ய꞉ படே²ச்ச்²ருணுயாத்³ப⁴க்த்யாத்த்ரிகாலம் ஸாத⁴க꞉ புமான் |
ஸர்வவித்³யாநிதி⁴꞉ ஸாக்ஷாத் ஸ ஏவ ப⁴வதி த்⁴ருவம் ||

லப⁴தே ஸம்பத³꞉ ஸர்வா꞉ புத்ரபௌத்ராதி³ஸம்யுதா꞉ |
மூகோ(அ)பி ஸர்வவித்³யாஸு சதுர்முக² இவாபர꞉ ||

பூ⁴த்வா ப்ராப்னோதி ஸாந்நித்⁴யம் அந்தே தா⁴துர்முனீஶ்வர |
ஸர்வமந்த்ரமயம் ஸர்வவித்³யாமானப²லப்ரத³ம் ||

மஹாகவித்வத³ம் பும்ஸாம் மஹாஸித்³தி⁴ப்ரதா³யகம் |
கஸ்மை சின்ன ப்ரதா³தவ்யம் ப்ராணை꞉ கண்ட²க³தைரபி ||

மஹாரஹஸ்யம் ஸததம் வாணீநாமஸஹஸ்ரகம் |
ஸுஸித்³த⁴மஸ்மதா³தீ³னாம் ஸ்தோத்ரம் தே ஸமுதீ³ரிதம் ||

இதி ஶ்ரீஸ்காந்த³புராணாந்தர்க³த ஶ்ரீஸனத்குமார ஸம்ஹிதாயாம் நாரத³ ஸனத்குமார ஸம்வாதே³ ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன