Skip to content

Kali Hrudayam in Tamil – ஶ்ரீ காளீ ஹ்ருத³யம்

Kali Hrudayam Lyrics or Kali Hriday StotraPin

Kali Hrudayam is a devotional prayer to Goddess Kali or Durga. Get Sri Kali Hrudayam in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Kalika or Durga.

Kali Hrudayam in Tamil – ஶ்ரீ காளீ ஹ்ருத³யம் 

ஶ்ரீ மஹாகால உவாச |

மஹாகௌதூஹலஸ்தோத்ரம் ஹ்ருத³யாக்²யம் மஹோத்தமம் |
ஶ்ருணு ப்ரியே மஹாகோ³ப்யம் த³க்ஷிணாயா꞉ ஸுகோ³பிதம் || 1 ||

அவாச்யமபி வக்ஷ்யாமி தவ ப்ரீத்யா ப்ரகாஶிதம் |
அன்யேப்⁴ய꞉ குரு கோ³ப்யம் ச ஸத்யம் ஸத்யம் ச ஶைலஜே || 2 ||

ஶ்ரீ தே³வ்யுவாச |

கஸ்மின்யுகே³ ஸமுத்பன்னம் கேன ஸ்தோத்ரம் க்ருதம் புரா |
தத்ஸர்வம் கத்²யதாம் ஶம்போ⁴ மஹேஶ்வர த³யானிதே⁴ || 3 ||

ஶ்ரீ மஹாகால உவாச |

புரா ப்ரஜாபதே꞉ ஶீர்ஷச்சே²த³னம் க்ருதவானஹம் |
ப்³ரஹ்மஹத்யாக்ருதை꞉ பாபைர்பை⁴ரவத்வம் மமாக³தம் || 4 ||
ப்³ரஹ்மஹத்யாவினாஶாய க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் மயா ப்ரியே |
க்ருத்யாரினாஶகம் ஸ்தோத்ரம் ப்³ரஹ்மஹத்யாபஹாரகம் || 5 ||

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ த³க்ஷிணகாளீ ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீமஹாகால ருஷி꞉ | உஷ்ணிக்ச²ந்த³꞉ | ஶ்ரீத³க்ஷிணகாளிகா தே³வதா | க்ரீம் பீ³ஜம் | ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉ | நம꞉ கீலகம் | ஸர்வபாபக்ஷயார்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ||

கரன்யாஸ꞉ |

ஓம் க்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்ரீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்ரைம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்ரௌம் கனிஷ்ட²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்ர꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |

அங்க³ன்யாஸ꞉ |

ஓம் க்ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் க்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் க்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் க்ரைம் கவசாய ஹும் |
ஓம் க்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஓம் க்ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ||

த்⁴யானம் |

த்⁴யாயேத்காளீம் மஹாமாயாம் த்ரினேத்ராம் ப³ஹுரூபிணீம் |
சதுர்பு⁴ஜாம் லலஜ்ஜிஹ்வாம் பூர்ணசந்த்³ரனிபா⁴னனாம் || 1 ||

நீலோத்பலத³ளப்ரக்²யாம் ஶத்ருஸங்க⁴விதா³ரிணீம் |
வரமுண்ட³ம் ததா² க²ட்³க³ம் முஸலம் வரத³ம் ததா² || 2 ||

பி³ப்⁴ராணாம் ரக்தவத³னாம் த³ம்ஷ்ட்ராளீம் கோ⁴ரரூபிணீம் |
அட்டாட்டஹாஸனிரதாம் ஸர்வதா³ ச தி³க³ம்ப³ராம் || 3 ||

ஶவாஸனஸ்தி²தாம் தே³வீம் முண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷிதாம் |
இதி த்⁴யாத்வா மஹாதே³வீம் ததஸ்து ஹ்ருத³யம் படே²த் || 4 ||

ஓம் காளிகா கோ⁴ரரூபா(அ)த்³யா ஸர்வகாமப²லப்ரதா³ |
ஸர்வதே³வஸ்துதா தே³வீ ஶத்ருனாஶம் கரோது மே || 5 ||

ஹ்ரீம்ஹ்ரீம்ஸ்வரூபிணீ ஶ்ரேஷ்டா² த்ரிஷு லோகேஷு து³ர்லபா⁴ |
தவ ஸ்னேஹான்மயா க்²யாதம் ந தே³யம் யஸ்ய கஸ்யசித் || 6 ||

அத² த்⁴யானம் ப்ரவக்ஷ்யாமி நிஶாமய பராத்மிகே |
யஸ்ய விஜ்ஞானமாத்ரேண ஜீவன்முக்தோ ப⁴விஷ்யதி || 7 ||

நாக³யஜ்ஞோபவீதாம் ச சந்த்³ரார்த⁴க்ருதஶேக²ராம் |
ஜடாஜூடாம் ச ஸஞ்சிந்த்ய மஹாகாளஸமீபகா³ம் || 8 ||

ஏவம் ந்யாஸாத³ய꞉ ஸர்வே யே ப்ரகுர்வந்தி மானவா꞉ |
ப்ராப்னுவந்தி ச தே மோக்ஷம் ஸத்யம் ஸத்யம் வரானநே || 9 ||

யந்த்ரம் ஶ்ருணு பரம் தே³வ்யா꞉ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யகம் |
கோ³ப்யாத்³கோ³ப்யதரம் கோ³ப்யம் கோ³ப்யாத்³கோ³ப்யதரம் மஹத் || 10 ||

த்ரிகோணம் பஞ்சகம் சாஷ்டகமலம் பூ⁴புரான்விதம் |
முண்ட³பங்க்திம் ச ஜ்வாலாம் ச காளீயந்த்ரம் ஸுஸித்³தி⁴த³ம் || 11 ||

மந்த்ரம் து பூர்வம் கதி²தம் தா⁴ரயஸ்வ ஸதா³ ப்ரியே |
தே³வ்யா த³க்ஷிணகாள்யாஸ்து நாமமாலாம் நிஶாமய || 12 ||

காளீ த³க்ஷிணகாளீ ச க்ருஷ்ணரூபா பராத்மிகா |
முண்ட³மாலீ விஶாலாக்ஷீ ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரகாரிணீ || 13 ||

ஸ்தி²திரூபா மஹாமாயா யோக³னித்³ரா ப⁴கா³த்மிகா |
ப⁴க³ஸர்பி꞉பானரதா ப⁴க³த்⁴யேயா ப⁴கா³ங்க³ஜா || 14 ||

ஆத்³யா ஸதா³ நவா கோ⁴ரா மஹாதேஜா꞉ கராளிகா |
ப்ரேதவாஹா ஸித்³தி⁴லக்ஷ்மீரனிருத்³தா⁴ ஸரஸ்வதீ || 15 ||

நாமான்யேதானி ஸுப⁴கே³ யே பட²ந்தி தி³னே தி³னே |
தேஷாம் தா³ஸஸ்ய தா³ஸோ(அ)ஹம் ஸத்யம் ஸத்யம் மஹேஶ்வரி || 16 ||

ஓம் காளீம் காளஹராம் தே³வீம் கங்காளீம் பீ³ஜரூபிணீம் |
காலரூபாம் கலாதீதாம் காளிகாம் த³க்ஷிணாம் ப⁴ஜே || 17 ||

குண்ட³கோ³ளப்ரியாம் தே³வீம் ஸ்வயம்பூ⁴தாம் ஸுமப்ரியாம் |
ரதிப்ரியாம் மஹாரௌத்³ரீம் காளிகாம் ப்ரணமாம்யஹம் || 18 ||

தூ³தீப்ரியாம் மஹாதூ³தீம் தூ³தியோகே³ஶ்வரீம் பராம் |
தூ³தோயோகோ³த்³ப⁴வரதாம் தூ³தீரூபாம் நமாம்யஹம் || 19 ||

க்ரீம்மந்த்ரேண ஜலம் ஜப்த்வா ஸப்ததா⁴ ஸேசனேன து |
ஸர்வரோகா³ வினஶ்யந்தி நாத்ர கார்யா விசாரணா || 20 ||

க்ரீம்ஸ்வாஹாந்தைர்மஹாமந்த்ரைஶ்சந்த³னம் ஸாத⁴யேத்தத꞉ |
திலகம் க்ரியதே ப்ராஜ்ஞைர்லோகோவஶ்யோ ப⁴வேத்ஸதா³ || 21 ||

க்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரீம் மந்த்ரஜாபேன சாக்ஷதம் ஸப்தபி⁴꞉ ப்ரியே |
மஹாப⁴யவினாஶஶ்ச ஜாயதே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ || 22 ||

க்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஸ்வாஹா மந்த்ரேண ஶ்மஶானே ப⁴ஸ்ம மந்த்ரயேத் |
ஶத்ரோர்க்³ருஹே ப்ரதிக்ஷிப்த்வா ஶத்ரோர்ம்ருத்யுர்ப⁴விஷ்யதி || 23 ||

ஹ்ரூம் ஹ்ரீம் க்ரீம் சைவ உச்சாடே புஷ்பம் ஸம்ஶோத்⁴ய ஸப்ததா⁴ |
ரிபூணாம் சைவ சோச்சாடம் நயத்யேவ ந ஸம்ஶய꞉ || 24 ||

ஆகர்ஷணே ச க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஜப்த்வா(அ)க்ஷதம் ப்ரதிக்ஷிபேத் |
ஸஹஸ்ரயோஜனஸ்தா² ச ஶீக்⁴ரமாக³ச்ச²தி ப்ரியே || 25 ||

க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ச கஜ்ஜலம் ஶோதி⁴தம் ததா² |
திலகேன ஜக³ன்மோஹ꞉ ஸப்ததா⁴ மந்த்ரமாசரேத் || 26 ||

ஹ்ருத³யம் பரமேஶானி ஸர்வபாபஹரம் பரம் |
அஶ்வமேதா⁴தி³யஜ்ஞானாம் கோடி கோடி கு³ணோத்தரம் || 27 ||

கன்யாதா³னாதி³ தா³னானாம் கோடி கோடிகு³ணம் ப²லம் |
தூ³தீயாகா³தி³ யாகா³னாம் கோடி கோடி ப²லம் ஸ்ம்ருதம் || 28 ||

க³ங்கா³தி³ஸர்வதீர்தா²னாம் ப²லம் கோடிகு³ணம் ஸ்ம்ருதம் |
ஏகதா³ பாட²மாத்ரேண ஸத்யம் ஸத்யம் மயோதி³தம் || 29 ||

கௌமாரீஸ்வேஷ்டரூபேண பூஜாம் க்ருத்வா விதா⁴னத꞉ |
படே²த் ஸ்தோத்ரம் மஹேஶானி ஜீவன்முக்த꞉ ஸ உச்யதே || 30 ||

ரஜஸ்வலாப⁴க³ம் த்³ருஷ்ட்வா படே²தே³காக்³ரமானஸ꞉ |
லப⁴தே பரமம் ஸ்தா²னம் தே³வீலோகே வரானநே || 31 ||

மஹாது³꞉கே² மஹாரோகே³ மஹாஸங்கடகே தி³னே |
மஹாப⁴யே மஹாகோ⁴ரே படே²த் ஸ்தோத்ரம் மஹோத்தமம் |
ஸத்யம் ஸத்யம் புன꞉ ஸத்யம் கோ³பயேன்மாத்ருஜாரவத் || 32 ||

இதி ஶ்ரீ காளீஹ்ருத³யம் ||

மரின்னி த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன