Skip to content

Indrakshi Stotram in Tamil – ஶ்ரீ இந்த்³ராக்ஷீ ஸ்தோத்ரம்

Indrakshi Stotram Lyrics Pdf or Indrakshi Stotra lyricsPin

Indrakshi Stotram is a powerful stotram  for worshipping Goddess Indrakshi, who is a form of Goddess Durga. She got the name as she cured Lord Indra of his curse. Get Sri Indrakshi Stotram in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Indrakshi devi.

Indrakshi Stotram in Tamil – ஶ்ரீ இந்த்³ராக்ஷீ ஸ்தோத்ரம் 

நாரத³ உவாச ।

இந்த்³ராக்ஷீஸ்தோத்ரமாக்²யாஹி நாராயண கு³ணார்ணவ ।
பார்வத்யை ஶிவஸம்ப்ரோக்தம் பரம் கௌதூஹலம் ஹி மே ॥

நாராயண உவாச ।

இந்த்³ராக்ஷீ ஸ்தோத்ர மந்த்ரஸ்ய மாஹாத்ம்யம் கேந வோச்யதே ।
இந்த்³ரேணாதௌ³ க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வாபத்³விநிவாரணம் ॥

ததே³வாஹம் ப்³ரவீம்யத்³ய ப்ருச்ச²தஸ்தவ நாரத³ ।

அஸ்ய ஶ்ரீ இந்த்³ராக்ஷீஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய, ஶசீபுரந்த³ர ருஷி꞉, அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉, இந்த்³ராக்ஷீ து³ர்கா³ தே³வதா, லக்ஷ்மீர்பீ³ஜம், பு⁴வநேஶ்வரீ ஶக்தி꞉, ப⁴வாநீ கீலகம், மம இந்த்³ராக்ஷீ ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

கரந்யாஸ꞉ –

இந்த்³ராக்ஷ்யை அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
மஹாலக்ஷ்ம்யை தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
மஹேஶ்வர்யை மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
அம்பு³ஜாக்ஷ்யை அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
காத்யாயந்யை கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
கௌமார்யை கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அங்க³ந்யாஸ꞉ –

இந்த்³ராக்ஷ்யை ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
மஹாலக்ஷ்ம்யை ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
மஹேஶ்வர்யை ஶிகா²யை வஷட் ।
அம்பு³ஜாக்ஷ்யை கவசாய ஹும் ।
காத்யாயந்யை நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
கௌமார்யை அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ॥

த்⁴யாநம் –

நேத்ராணாம் த³ஶபி⁴ஶ்ஶதை꞉ பரிவ்ருதாமத்யுக்³ரசர்மாம்ப³ராம்
ஹேமாபா⁴ம் மஹதீம் விலம்பி³தஶிகா²மாமுக்தகேஶாந்விதாம் ।
க⁴ண்டாமண்டி³தபாத³பத்³மயுக³லாம் நாகே³ந்த்³ரகும்ப⁴ஸ்தநீம்
இந்த்³ராக்ஷீம் பரிசிந்தயாமி மநஸா கல்போக்தஸித்³தி⁴ப்ரதா³ம் ॥ 1

இந்த்³ராக்ஷீம் த்³விபு⁴ஜாம் தே³வீம் பீதவஸ்த்ரத்³வயாந்விதாம்
வாமஹஸ்தே வஜ்ரத⁴ராம் த³க்ஷிணேந வரப்ரதா³ம் ।
இந்த்³ராக்ஷீம் ஸஹயுவதீம் நாநாலங்காரபூ⁴ஷிதாம்
ப்ரஸந்நவத³நாம்போ⁴ஜாமப்ஸரோக³ணஸேவிதாம் ॥ 2

த்³விபு⁴ஜாம் ஸௌம்யவதா³நாம் பாஶாங்குஶத⁴ராம் பராம் ।
த்ரைலோக்யமோஹிநீம் தே³வீம் இந்த்³ராக்ஷீ நாம கீர்திதாம் ॥ 3

பீதாம்ப³ராம் வஜ்ரத⁴ரைகஹஸ்தாம்
நாநாவிதா⁴லங்கரணாம் ப்ரஸந்நாம் ।
த்வாமப்ஸரஸ்ஸேவிதபாத³பத்³மாம்
இந்த்³ராக்ஷீம் வந்தே³ ஶிவத⁴ர்மபத்நீம் ॥ 4

பஞ்சபூஜா –

லம் ப்ருதி²வ்யாத்மிகாயை க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।
ஹம் ஆகாஶாத்மிகாயை புஷ்பை꞉ பூஜயாமி ।
யம் வாய்வாத்மிகாயை தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।
ரம் அக்³ந்யாத்மிகாயை தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
வம் அம்ருதாத்மிகாயை அம்ருதம் மஹாநைவேத்³யம் நிவேத³யாமி ।
ஸம் ஸர்வாத்மிகாயை ஸர்வோபசாரபூஜாம் ஸமர்பயாமி ॥

தி³க்³தே³வதா ரக்ஷ –

இந்த்³ர உவாச ।

இந்த்³ராக்ஷீ பூர்வத꞉ பாது பாத்வாக்³நேய்யாம் ததே²ஶ்வரீ ।
கௌமாரீ த³க்ஷிணே பாது நைர்ருத்யாம் பாது பார்வதீ ॥ 1

வாராஹீ பஶ்சிமே பாது வாயவ்யே நாரஸிம்ஹ்யபி ।
உதீ³ச்யாம் காலராத்ரீ மாம் ஐஶாந்யாம் ஸர்வஶக்தய꞉ ॥ 2

பை⁴ரவ்யோர்த்⁴வம் ஸதா³ பாது பாத்வதோ⁴ வைஷ்ணவீ ததா² ।
ஏவம் த³ஶதி³ஶோ ரக்ஷேத்ஸர்வதா³ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 3

ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் இந்த்³ராக்ஷ்யை நம꞉ ।

ஸ்தோத்ரம் –

இந்த்³ராக்ஷீ நாம ஸா தே³வீ தே³வதைஸ்ஸமுதா³ஹ்ருதா ।
கௌ³ரீ ஶாகம்ப⁴ரீ தே³வீ து³ர்கா³நாம்நீதி விஶ்ருதா ॥ 1 ॥

நித்யாநந்தீ³ நிராஹாரீ நிஷ்கலாயை நமோ(அ)ஸ்து தே ।
காத்யாயநீ மஹாதே³வீ சந்த்³ரக⁴ண்டா மஹாதபா꞉ ॥ 2 ॥

ஸாவித்ரீ ஸா ச கா³யத்ரீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ।
நாராயணீ ப⁴த்³ரகாலீ ருத்³ராணீ க்ருஷ்ணபிங்க³லா ॥ 3 ॥

அக்³நிஜ்வாலா ரௌத்³ரமுகீ² காலராத்ரீ தபஸ்விநீ ।
மேக⁴ஸ்வநா ஸஹஸ்ராக்ஷீ விகடாங்கீ³ ஜடோ³த³ரீ ॥ 4 ॥ [** விகாராங்கீ³ **]

மஹோத³ரீ முக்தகேஶீ கோ⁴ரரூபா மஹாப³லா ।
அஜிதா ப⁴த்³ரதா³(அ)நந்தா ரோக³ஹந்த்ரீ ஶிவப்ரியா ॥ 5 ॥

ஶிவதூ³தீ கராலீ ச ப்ரத்யக்ஷபரமேஶ்வரீ ।
இந்த்³ராணீ இந்த்³ரரூபா ச இந்த்³ரஶக்தி꞉பராயணீ ॥ 6 ॥

ஸதா³ ஸம்மோஹிநீ தே³வீ ஸுந்த³ரீ பு⁴வநேஶ்வரீ ।
ஏகாக்ஷரீ பரா ப்³ராஹ்மீ ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மப்ரவர்தி⁴நீ ॥ 7 ॥

ரக்ஷாகரீ ரக்தத³ந்தா ரக்தமால்யாம்ப³ரா பரா ।
மஹிஷாஸுரஸம்ஹர்த்ரீ சாமுண்டா³ ஸப்தமாத்ருகா ॥ 8 ॥

வாராஹீ நாரஸிம்ஹீ ச பீ⁴மா பை⁴ரவவாதி³நீ ।
ஶ்ருதிஸ்ஸ்ம்ருதிர்த்⁴ருதிர்மேதா⁴ வித்³யாலக்ஷ்மீஸ்ஸரஸ்வதீ ॥ 9 ॥

அநந்தா விஜயா(அ)பர்ணா மாநஸோக்தாபராஜிதா ।
ப⁴வாநீ பார்வதீ து³ர்கா³ ஹைமவத்யம்பி³கா ஶிவா ॥ 10 ॥

ஶிவா ப⁴வாநீ ருத்³ராணீ ஶங்கரார்த⁴ஶரீரிணீ ।
ஐராவதக³ஜாரூடா⁴ வஜ்ரஹஸ்தா வரப்ரதா³ ॥ 11 ॥

தூ⁴ர்ஜடீ விகடீ கோ⁴ரீ ஹ்யஷ்டாங்கீ³ நரபோ⁴ஜிநீ ।
ப்⁴ராமரீ காஞ்சி காமாக்ஷீ க்வணந்மாணிக்யநூபுரா ॥ 12 ॥

ஹ்ரீங்காரீ ரௌத்³ரபே⁴தாலீ ஹ்ருங்கார்யம்ருதபாணிநீ ।
த்ரிபாத்³ப⁴ஸ்மப்ரஹரணா த்ரிஶிரா ரக்தலோசநா ॥ 13 ॥

நித்யா ஸகலகல்யாணீ ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யிநீ ।
தா³க்ஷாயணீ பத்³மஹஸ்தா பா⁴ரதீ ஸர்வமங்க³லா ॥ 14 ॥

கல்யாணீ ஜநநீ து³ர்கா³ ஸர்வது³꞉க²விநாஶிநீ ।
இந்த்³ராக்ஷீ ஸர்வபூ⁴தேஶீ ஸர்வரூபா மநோந்மநீ ॥ 15 ॥

மஹிஷமஸ்தகந்ருத்யவிநோத³ந-
ஸ்பு²டரணந்மணிநூபுரபாது³கா ।
ஜநநரக்ஷணமோக்ஷவிதா⁴யிநீ
ஜயது ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴நிஷூதி³நீ ॥ 16 ॥

ஶிவா ச ஶிவரூபா ச ஶிவஶக்திபராயணீ ।
ம்ருத்யுஞ்ஜயீ மஹாமாயீ ஸர்வரோக³நிவாரிணீ ॥ 17 ॥

ஐந்த்³ரீதே³வீ ஸதா³காலம் ஶாந்திமாஶுகரோது மே ।
ஈஶ்வரார்தா⁴ங்க³நிலயா இந்து³பி³ம்ப³நிபா⁴நநா ॥ 18 ॥

ஸர்வோரோக³ப்ரஶமநீ ஸர்வம்ருத்யுநிவாரிணீ ।
அபவர்க³ப்ரதா³ ரம்யா ஆயுராரோக்³யதா³யிநீ ॥ 19 ॥

இந்த்³ராதி³தே³வஸம்ஸ்துத்யா இஹாமுத்ரப²லப்ரதா³ ।
இச்சா²ஶக்திஸ்வரூபா ச இப⁴வக்த்ராத்³விஜந்மபூ⁴꞉ ॥ 20 ॥

ப⁴ஸ்மாயுதா⁴ய வித்³மஹே ரக்தநேத்ராய தீ⁴மஹி தந்நோ ஜ்வரஹர꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥ 21 ॥

மந்த்ர꞉ –

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் க்லீம் க்லூம் இந்த்³ராக்ஷ்யை நம꞉ ॥ 22

ஓம் நமோ ப⁴க³வதீ இந்த்³ராக்ஷீ ஸர்வஜநஸம்மோஹிநீ காலராத்ரீ நாரஸிம்ஹீ ஸர்வஶத்ருஸம்ஹாரிணீ அநலே அப⁴யே அஜிதே அபராஜிதே மஹாஸிம்ஹவாஹிநீ மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ஹந ஹந மர்த³ய மர்த³ய மாரய மாரய ஶோஷய ஶோஷய தா³ஹய தா³ஹய மஹாக்³ரஹாந் ஸம்ஹர ஸம்ஹர யக்ஷக்³ரஹ ராக்ஷஸக்³ரஹ ஸ்கந்த³க்³ரஹ விநாயகக்³ரஹ பா³லக்³ரஹ குமாரக்³ரஹ சோரக்³ரஹ பூ⁴தக்³ரஹ ப்ரேதக்³ரஹ பிஶாசக்³ரஹ கூஷ்மாண்ட³க்³ரஹாதீ³ந் மர்த³ய மர்த³ய நிக்³ரஹ நிக்³ரஹ தூ⁴மபூ⁴தாந்ஸந்த்ராவய ஸந்த்ராவய பூ⁴தஜ்வர ப்ரேதஜ்வர பிஶாசஜ்வர உஷ்ணஜ்வர பித்தஜ்வர வாதஜ்வர ஶ்லேஷ்மஜ்வர கப²ஜ்வர ஆலாபஜ்வர ஸந்நிபாதஜ்வர மாஹேந்த்³ரஜ்வர க்ருத்ரிமஜ்வர க்ருத்யாதி³ஜ்வர ஏகாஹிகஜ்வர த்³வயாஹிகஜ்வர த்ரயாஹிகஜ்வர சாதுர்தி²கஜ்வர பஞ்சாஹிகஜ்வர பக்ஷஜ்வர மாஸஜ்வர ஷண்மாஸஜ்வர ஸம்வத்ஸரஜ்வர ஜ்வராலாபஜ்வர ஸர்வஜ்வர ஸர்வாங்க³ஜ்வராந் நாஶய நாஶய ஹர ஹர ஹந ஹந த³ஹ த³ஹ பச பச தாட³ய தாட³ய ஆகர்ஷய ஆகர்ஷய வித்³வேஷய வித்³வேஷய ஸ்தம்ப⁴ய ஸ்தம்ப⁴ய மோஹய மோஹய உச்சாடய உச்சாடய ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா ॥ 23

ஓம் ஹ்ரீம் ஓம் நமோ ப⁴க³வதீ த்ரைலோக்யலக்ஷ்மீ ஸர்வஜநவஶங்கரீ ஸர்வது³ஷ்டக்³ரஹஸ்தம்பி⁴நீ கங்காலீ காமரூபிணீ காலரூபிணீ கோ⁴ரரூபிணீ பரமந்த்ரபரயந்த்ர ப்ரபே⁴தி³நீ ப்ரதிப⁴டவித்⁴வம்ஸிநீ பரப³லதுரக³விமர்தி³நீ ஶத்ருகரச்சே²தி³நீ ஶத்ருமாம்ஸப⁴க்ஷிணீ ஸகலது³ஷ்டஜ்வரநிவாரிணீ பூ⁴த ப்ரேத பிஶாச ப்³ரஹ்மராக்ஷஸ யக்ஷ யமதூ³த ஶாகிநீ டா³கிநீ காமிநீ ஸ்தம்பி⁴நீ மோஹிநீ வஶங்கரீ குக்ஷிரோக³ ஶிரோரோக³ நேத்ரரோக³ க்ஷயாபஸ்மார குஷ்டா²தி³ மஹாரோக³நிவாரிணீ மம ஸர்வரோக³ம் நாஶய நாஶய ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர꞉ ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா ॥ 24

ஓம் நமோ ப⁴க³வதீ மாஹேஶ்வரீ மஹாசிந்தாமணீ து³ர்கே³ ஸகலஸித்³தே⁴ஶ்வரீ ஸகலஜநமநோஹாரிணீ காலகாலராத்ரீ மஹாகோ⁴ரரூபே ப்ரதிஹதவிஶ்வரூபிணீ மது⁴ஸூத³நீ மஹாவிஷ்ணுஸ்வரூபிணீ ஶிரஶ்ஶூல கடிஶூல அங்க³ஶூல பார்ஶ்வஶூல நேத்ரஶூல கர்ணஶூல பக்ஷஶூல பாண்டு³ரோக³ காமாராதீ³ந் ஸம்ஹர ஸம்ஹர நாஶய நாஶய வைஷ்ணவீ ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரேண விஷ்ணுசக்ரேண ருத்³ரஶூலேந யமத³ண்டே³ந வருணபாஶேந வாஸவவஜ்ரேண ஸர்வாநரீம் ப⁴ஞ்ஜய ப⁴ஞ்ஜய ராஜயக்ஷ்ம க்ஷயரோக³ தாபஜ்வரநிவாரிணீ மம ஸர்வஜ்வரம் நாஶய நாஶய ய ர ல வ ஶ ஷ ஸ ஹ ஸர்வக்³ரஹாந் தாபய தாபய ஸம்ஹர ஸம்ஹர சே²த³ய சே²த³ய உச்சாடய உச்சாடய ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ப²ட் ஸ்வாஹா ॥ 25

உத்தரந்யாஸ꞉ –
கரந்யாஸ꞉ –

இந்த்³ராக்ஷ்யை அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
மஹாலக்ஷ்ம்யை தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
மஹேஶ்வர்யை மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
அம்பு³ஜாக்ஷ்யை அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
காத்யாயந்யை கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
கௌமார்யை கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அங்க³ந்யாஸ꞉ –

இந்த்³ராக்ஷ்யை ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
மஹாலக்ஷ்ம்யை ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
மஹேஶ்வர்யை ஶிகா²யை வஷட் ।
அம்பு³ஜாக்ஷ்யை கவசாய ஹும் ।
காத்யாயந்யை நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
கௌமார்யை அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³விமோக꞉ ॥

ஸமர்பணம் –

கு³ஹ்யாதி³ கு³ஹ்ய கோ³ப்த்ரீ த்வம் க்³ருஹாணாஸ்மத்க்ருதம் ஜபம் ।
ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வது மே தே³வீ த்வத்ப்ரஸாதா³ந்மயி ஸ்தி²ராந் ॥ 26

ப²லஶ்ருதி꞉ –

நாராயண உவாச ।

ஏதைர்நாமஶதைர்தி³வ்யை꞉ ஸ்துதா ஶக்ரேண தீ⁴மதா ।
ஆயுராரோக்³யமைஶ்வர்யம் அபம்ருத்யுப⁴யாபஹம் ॥ 27

க்ஷயாபஸ்மாரகுஷ்டா²தி³ தாபஜ்வரநிவாரணம் ।
சோரவ்யாக்⁴ரப⁴யம் தத்ர ஶீதஜ்வரநிவாரணம் ॥ 28

மாஹேஶ்வரமஹாமாரீ ஸர்வஜ்வரநிவாரணம் ।
ஶீதபைத்தகவாதாதி³ ஸர்வரோக³நிவாரணம் ॥ 29

ஸந்நிஜ்வரநிவாரணம் ஸர்வஜ்வரநிவாரணம் ।
ஸர்வரோக³நிவாரணம் ஸர்வமங்க³லவர்த⁴நம் ॥ 30

ஶதமாவர்தயேத்³யஸ்து முச்யதே வ்யாதி⁴ப³ந்த⁴நாத் ।
ஆவர்தயந்ஸஹஸ்ராத்து லப⁴தே வாஞ்சி²தம் ப²லம் ॥ 31

ஏதத் ஸ்தோத்ரம் மஹாபுண்யம் ஜபேதா³யுஷ்யவர்த⁴நம் ।
விநாஶாய ச ரோகா³ணாமபம்ருத்யுஹராய ச ॥ 32 ॥

த்³விஜைர்நித்யமித³ம் ஜப்யம் பா⁴க்³யாரோக்³யாபீ⁴ப்ஸுபி⁴꞉ ।
நாபி⁴மாத்ரஜலேஸ்தி²த்வா ஸஹஸ்ரபரிஸங்க்²யயா ॥ 33 ॥

ஜபேத் ஸ்தோத்ரமிமம் மந்த்ரம் வாசாம் ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்தத꞉ ।
அநேநவிதி⁴நா ப⁴க்த்யா மந்த்ரஸித்³தி⁴ஶ்ச ஜாயதே ॥ 34 ॥

ஸந்துஷ்டா ச ப⁴வேத்³தே³வீ ப்ரத்யக்ஷா ஸம்ப்ரஜாயதே ।
ஸாயம் ஶதம் படே²ந்நித்யம் ஷண்மாஸாத்ஸித்³தி⁴ருச்யதே ॥ 35 ॥

சோரவ்யாதி⁴ப⁴யஸ்தா²நே மநஸாஹ்யநுசிந்தயந் ।
ஸம்வத்ஸரமுபாஶ்ரித்ய ஸர்வகாமார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 36 ॥

ராஜாநம் வஶ்யமாப்நோதி ஷண்மாஸாந்நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
அஷ்டதோ³ர்பி⁴ஸ்ஸமாயுக்தே நாநாயுத்³த⁴விஶாரதே³ ॥ 37 ॥

பூ⁴தப்ரேதபிஶாசேப்⁴யோ ரோகா³ராதிமுகை²ரபி ।
நாகே³ப்⁴ய꞉ விஷயந்த்ரேப்⁴ய꞉ ஆபி⁴சாரைர்மஹேஶ்வரீ ॥ 38 ॥

ரக்ஷ மாம் ரக்ஷ மாம் நித்யம் ப்ரத்யஹம் பூஜிதா மயா ।
ஸர்வமங்க³லமாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே தே³வீ நாராயணீ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 39 ॥

வரம் ப்ரதா³த்³மஹேந்த்³ராய தே³வராஜ்யம் ச ஶாஶ்வதம் ।
இந்த்³ரஸ்தோத்ரமித³ம் புண்யம் மஹதை³ஶ்வர்யகாரணம் ॥ 40 ॥

இதி இந்த்³ராக்ஷீ ஸ்தோத்ரம் ।

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன