Skip to content

Varahi Sahasranama Stotram in Telugu – వారాహీ సహస్రనామ స్తోత్రం

Varahi Sahasranama StotramPin

Varahi Sahasranama Stotram is the 1000 names of Varahi devi composed in the form of a hymn. Get Sri Varahi Sahasranama Stotram in Telugu Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Varahi devi.

Varahi Sahasranama Stotram in Telugu – వారాహీ సహస్రనామ స్తోత్రం 

దేవ్యువాచ |

శ్రీకంఠ కరుణాసింధో దీనబంధో జగత్పతే |
భూతిభూషితసర్వాంగ పరాత్పరతర ప్రభో || ౧ ||

కృతాంజలిపుటా భూత్వా పృచ్ఛామ్యేకం దయానిధే |
ఆద్యా యా చిత్స్వరూపా యా నిర్వికారా నిరంజనా || ౨ ||

బోధాతీతా జ్ఞానగమ్యా కూటస్థానందవిగ్రహా |
అగ్రాహ్యాతీంద్రియా శుద్ధా నిరీహా స్వావభాసికా || ౩ ||

గుణాతీతా నిష్ప్రపంచా హ్యవాఙ్మనసగోచరా |
ప్రకృతిర్జగదుత్పత్తిస్థితిసంహారకారిణీ || ౪ ||

రక్షార్థం జగతో దేవకార్యార్థం వా సురద్విషామ్ |
నాశాయ ధత్తే సా దేహం తత్తత్కార్యైకసాధకమ్ || ౫ ||

తత్ర భూధరణార్థాయ యజ్ఞవిస్తారహేతవే |
విద్యుత్కేశహిరణ్యాక్షబాలాకాదివధాయ చ || ౬ ||

ఆవిర్బభూవ యా శక్తిర్ఘోరా భూదారరూపిణీ |
వారాహీ వికటాకారా దానవాసురనాశినీ || ౭ ||

సద్యః సిద్ధికరీ దేవీ ఘోరాద్ఘోరతరా శివా |
తస్యాః సహస్రనామాఖ్యం స్తోత్రం మే సముదీరయ || ౮ ||

కృపాలేశోఽస్తి మయి చేద్భాగ్యం మే యది వా భవేత్ |
అనుగ్రాహ్యా యద్యహం స్యాం తదా వద దయానిధే || ౯ ||

ఈశ్వర ఉవాచ |

సాధు సాధు వరారోహే ధన్యా బహుమతాసి మే |
శుశ్రూషయా సముత్పన్నా భక్తిః శ్రద్ధాన్వితా తవ || ౧౦ ||

సహస్రనామ వారాహ్యాః సర్వసిద్ధివిధాయి చ |
తవ చేన్న ప్రవక్ష్యామి ప్రియే కస్య వదామ్యహమ్ || ౧౧ ||

కింతు గోప్యం ప్రయత్నేన సంరక్ష్యం ప్రాణతోఽపి చ |
విశేషతః కలియుగే న దేయం యస్య కస్యచిత్ |
సర్వేఽన్యథా సిద్ధిభాజో భవిష్యంతి వరాననే || ౧౨ ||

ఓం అస్య శ్రీ వారాహీ సహస్రనామ స్తోత్రస్య మహాదేవ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | వారాహీ దేవతా | ఐం బీజమ్ | క్రోం శక్తిః | హుం కీలకమ్ | మమ సర్వార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ఓం వారాహీ వామనీ వామా బగళా వాసవీ వసుః |
వైదేహీ వీరసూర్బాలా వరదా విష్ణువల్లభా || ౧౩ ||

వందితా వసుదా వశ్యా వ్యాత్తాస్యా వంచినీ బలా |
వసుంధరా వీతిహోత్రా వీతరాగా విహాయసీ || ౧౪ ||

సర్వా ఖనిప్రియా కామ్యా కమలా కాంచనీ రమా |
ధూమ్రా కపాలినీ వామా కురుకుల్లా కలావతీ || ౧౫ ||

యామ్యాఽఽగ్నేయీ ధరా ధన్యా ధర్మిణీ ధ్యానినీ ధ్రువా |
ధృతిర్లక్ష్మీర్జయా తుష్టిః శక్తిర్మేధా తపస్వినీ || ౧౬ ||

వేధా జయా కృతిః కాంతిః స్వాహా శాంతిర్దమా రతిః |
లజ్జా మతిః స్మృతిర్నిద్రా తంత్రా గౌరీ శివా స్వధా || ౧౭ ||

చండీ దుర్గాఽభయా భీమా భాషా భామా భయానకా |
భూదారా భయహా భీరుర్భైరవీ భంగరా భటీ || ౧౮ ||

ఘుర్ఘురా ఘోషణా ఘోరా ఘోషిణీ ఘోణసంయుతా |
ఘనాఘనా ఘర్ఘరా చ ఘోణయుక్తాఽఘనాశినీ || ౧౯ ||

పూర్వాగ్నేయీ యాతు యామ్యా వాయవ్యుత్తరవారుణీ |
ఐశాన్యూర్ధ్వాధఃస్థితా చ పృష్ఠదక్షాగ్రవామగా || ౨౦ ||

హృన్నాభిబ్రహ్మరంధ్రార్కస్వర్గపాతాళభూమిగా |
ఐం శ్రీః హ్రీః క్లీం తీర్థగతిః ప్రీతిర్ధీర్గీః కలాఽవ్యయా || ౨౧ ||

ఋగ్యజుః సామరూపా చ పరా పోత్రిణ్యుదుంబరా |
గదాసిశక్తిచాపేషుశూలచక్రర్ష్టిధారిణీ || ౨౨ ||

జరతీ యువతీ బాలా చతురంగబలోత్కటా |
సత్యాక్షరా నిధిర్నేత్రీ ధాత్రీ పోత్రీ పరా పటుః || ౨౩ ||

క్షేత్రజ్ఞా కంపినీ జ్యేష్ఠా దురాధర్షా ధురంధరా |
మాలినీ మానినీ మాతా మాననీయా మనస్వినీ || ౨౪ ||

మదోత్కటా మన్యుకరీ మనురూపా మనోజవా |
మేదస్వినీ మద్యరతా మధుపా మంగళాఽమరా || ౨౫ ||

మాయా మాతాఽఽమయహరీ మృడానీ మహిళా మృతిః |
మహాదేవీ మోహహరీ మంజుర్మృత్యుంజయాఽమలా || ౨౬ ||

మాంసలా మానవా మూలా మహారాత్రిర్మదాలసా |
మృగాంకా మేనకా మాన్యా మహిషఘ్నీ మదంతికా || ౨౭ ||

మూర్ఛామోహమృషామోఘామదమృత్యుమలాపహా |
సింహర్క్షమహిషవ్యాఘ్రమృగక్రోడాననా ధునీ || ౨౮ ||

ధరిణీ ధారిణీ ధేనుర్ధరిత్రీ ధావనీ ధవా |
ధర్మధ్వనా ధ్యానపరా ధనధాన్యధరాప్రదా || ౨౯ ||

పాపదోషరిపువ్యాధినాశినీ సిద్ధిదాయినీ |
కలాకాష్ఠాక్షమాపక్షాహస్త్రుటిశ్వాసరూపిణీ || ౩౦ ||

సమృద్ధా సుభుజా రౌద్రీ రాధా రాగా రమారణిః |
రామా రతిప్రియా రుష్టా రక్షిణీ రవిమధ్యగా || ౩౧ ||

రజనీ రమణీ రేవా రంకినీ రంజినీ రమా |
రోషా రోషవతీ రూక్షా కరిరాజ్యప్రదా రతా || ౩౨ ||

రూక్షా రూపవతీ రాస్యా రుద్రాణీ రణపండితా |
గంగా చ యమునా చైవ సరస్వతిస్వసూర్మధుః || ౩౩ ||

గండకీ తుంగభద్రా చ కావేరీ కౌశికీ పటుః |
కట్వోరగవతీ చారా సహస్రాక్షా ప్రతర్దనా || ౩౪ ||

సర్వజ్ఞా శాంకరీ శాస్త్రీ జటాధారిణ్యయోరదా |
యావనీ సౌరభీ కుబ్జా వక్రతుండా వధోద్యతా || ౩౫ ||

చంద్రాపీడా వేదవేద్యా శంఖినీ నీలలోహితా |
ధ్యానాతీతాఽపరిచ్ఛేద్యా మృత్యురూపా త్రివర్గదా || ౩౬ ||

అరూపా బహురూపా చ నానారూపా నతాననా |
వృషాకపిర్వృషారూఢా వృషేశీ వృషవాహనా || ౩౭ ||

వృషప్రియా వృషావర్తా వృషపర్వా వృషాకృతిః |
కోదండినీ నాగచూడా చక్షుష్యా పరమార్థికా || ౩౮ ||

దుర్వాసా దుర్గహా దేవీ దురావాసా దురారిహా |
దుర్గా రాధా దుఃఖహంత్రీ దురారాధ్యా దవీయసీ || ౩౯ ||

దురావాసా దుష్ప్రహస్తా దుష్ప్రకంపా దురూహిణీ |
సువేణీ రమణీ శ్యామా మృగవ్యాధార్ఘతాపినీ || ౪౦ ||

ఉగ్రా తార్క్షీ పాశుపతీ కౌణపీ కుణపాశనా | [దుర్గా]
కపర్దినీ కామకామా కమనీయా కలోజ్జ్వలా || ౪౧ ||

కాసావహృత్కారకానీ కంబుకంఠీ కృతాగమా |
కర్కశా కారణా కాంతా కల్పాఽకల్పా కటంకటా || ౪౨ ||

శ్మశాననిలయా భిన్నా గజారుఢా గజాపహా |
తత్ప్రియా తత్పరా రాయా స్వర్భానుః కాలవంచినీ || ౪౩ ||

శాఖా విశాఖా గోశాఖా సుశాఖా శేషశాఖినీ |
వ్యంగా శుభాంగా వామాంగా నీలాంగాఽనంగరూపిణీ || ౪౪ ||

సాంగోపాంగా చ సారంగా సుభాంగా రంగరూపిణీ |
భద్రా సుభద్రా భద్రాక్షీ సింహికా వినతాఽదితిః || ౪౫ ||

హృద్యాఽవద్యా సుపద్యా చ గద్యపద్యప్రియా ప్రసూః |
చర్చికా భోగవత్యంబా సారసీ శబరీ నటీ || ౪౬ ||

యోగినీ పుష్కలాఽనంతా పరా సాంఖ్యా శచీ సతీ |
నిమ్నగా నిమ్ననాభిశ్చ సహిష్ణుర్జాగృతీ లిపిః || ౪౭ ||

దమయంతీ దమీ దండోద్దండినీ దారదాయికా |
దీపినీ దావినీ ధాత్రీ దక్షకన్యా దమ్యా దరత్ || ౪౮ ||

దాహినీ ద్రవిణీ దర్వీ దండినీ దండనాయికా |
దానప్రియా దోషహంత్రీ దుఃఖదారిద్ర్యనాశినీ || ౪౯ ||

దోషదా దోషకృద్దోగ్ధ్రీ దోహతీ దేవికాఽధనా |
దర్వీకరీ దుర్వలితా దుర్యుగాఽద్వయవాదినీ || ౫౦ ||

చరాచరాఽనంతవృష్టిరున్మత్తా కమలాఽలసా |
తారిణీ తారకాంతారా పరమాత్మాబ్జలోచనా || ౫౧ ||

ఇందుర్హిరణ్యకవచా వ్యవస్థా వ్యవసాయికా |
ఈశనందా నదీ నాగీ యక్షిణీ సర్పిణీ వరీ || ౫౨ ||

సుధా సురా విశ్వసహా సువర్ణాంగదధారిణీ |
జననీ ప్రీతిభాగేశీ సామ్రాజ్ఞీ సంవిదుత్తమా || ౫౩ ||

అమేయాఽరిష్టదమనీ పింగళా లింగధారిణీ |
చాముండా ప్లావినీ హాలా బృహజ్జ్యోతిరురుక్రమా || ౫౪ ||

సుప్రతీకా చ సుగ్రీవా హవ్యవాహా ప్రలాపినీ |
నభస్యా మాధవీ జ్యేష్ఠా శిశిరా జ్వాలినీ రుచిః || ౫౫ ||

శుక్లా శుక్రా శుచా శోకా శుకీ భేకీ పికీ బకీ |
పృషదశ్వా నభోయోనిః సుప్రతీకా విభావరీ || ౫౬ ||

గర్వితా గుర్విణీ గణ్యా గురుర్గురుధరీ గయా |
గంధర్వీ గణికా గుంద్రా గారుడీ గోపికాఽగ్రగా || ౫౭ ||

గణేశీ గామినీ గంతా గోపతిర్గంధినీ గవీ |
గర్జితా గాననీ గోనా గోరక్షా గోవిదాం గతిః || ౫౮ ||

గ్రాథికీ గ్రథికృద్గోష్ఠీ గర్భరూపా గుణైషిణీ |
పారస్కరీ పాంచనదా బహురూపా విరూపికా || ౫౯ ||

ఊహా వ్యూహా దురూహా చ సమ్మోహా మోహహారిణీ |
యజ్ఞవిగ్రహిణీ యజ్ఞా యాయజూకా యశస్వినీ || ౬౦ ||

అగ్నిష్టోమాఽత్యగ్నిష్టోమా వాజపేయశ్చ షోడశీ |
పుండరీకాఽశ్వమేధశ్చ రాజసూయశ్చ నాభసః || ౬౧ ||

స్విష్టకృద్బహుసౌవర్ణో గోసవశ్చ మహావ్రతః |
విశ్వజిద్బ్రహ్మయజ్ఞశ్చ ప్రాజాపత్యః శిలాయవః || ౬౨ ||

అశ్వక్రాంతా రథక్రాంతా విష్ణుక్రాంతా విభావసుః |
సూర్యక్రాంతా గజక్రాంతా బలిభిన్నాగయజ్ఞకః || ౬౩ ||

సావిత్రీ చార్ధసావిత్రీ సర్వతోభద్రవారుణా |
ఆదిత్యామయ గోదోహ గవామయ మృగామయా || ౬౪ ||

సర్పమయః కాలపింజః కౌండిన్యోపనాగాహలః |
అగ్నివిద్ద్వాదశాహస్వోపాంశుః సోమ విధో హనః || ౬౫ ||

అశ్వప్రతిగ్రహో బర్హిరథోఽభ్యుదయ ఋద్ధిరాట్ |
సర్వస్వదక్షిణో దీక్షా సోమాఖ్యా సమిదాహ్వయః || ౬౬ ||

కఠాయనశ్చ గోదోహః స్వాహాకారస్తనూనపాత్ |
దండా పురుష మేధశ్చ శ్యేనో వజ్ర ఇషుర్యమః || ౬౭ ||

అంగిరాః కంకభేరుండా చాంద్రాయణపరాయణా |
జ్యోతిష్టోమః గుదో దర్శో నంద్యాఖ్యః పౌర్ణమాసికః || ౬౮ ||

గజప్రతిగ్రహో రాత్రిః సౌరభః శాంకలాయనః |
సౌభాగ్యకృచ్చ కారీషో బైదలాయనరామఠౌ || ౬౯ ||

శోచిష్కారీ నాచికేతః శాంతికృత్పుష్టికృత్తథా |
వైనతేయోచ్చాటనౌ చ వశీకరణ మారణే || ౭౦ ||

త్రైలోక్యమోహనో వీరః కందర్పబలశాతనః |
శంఖచూడో గజచ్ఛాయో రౌద్రాఖ్యో విష్ణువిక్రమః || ౭౧ ||

భైరవః కవహాఖ్యశ్చావభృథోఽష్టకపాలకః |
శ్రౌషట్ వౌషట్ వషట్కారః పాకసంస్థా పరిశ్రుతీ || ౭౨ ||

చయనో నరమేధశ్చ కారీరీ రత్నదానికా |
సౌత్రామణీ చ భారుందా బార్హస్పత్యో బలంగమః || ౭౩ ||

ప్రచేతాః సర్వసత్రశ్చ గజమేధః కరంభకః |
హవిఃసంస్థా సోమసంస్థా పాకసంస్థా గరుత్మతీ || ౭౪ ||

సత్యసూర్యశ్చమసః స్రుక్ స్రువోలూఖల మేక్షణీ |
చపలో మంథనీ మేఢీ యూపః ప్రాగ్వంశకుంచికా || ౭౫ ||

రశ్మిరంశుశ్చ దోభ్యశ్చ వారుణోదః పవిః కుథా |
ఆప్తోర్యామో ద్రోణకలశో మైత్రావరుణ ఆశ్వినః || ౭౬ ||

పాత్నీవతశ్చ మంథీ చ హారియోజన ఏవ చ |
ప్రతిప్రస్థానశుక్రౌ చ సామిధేనీ సమిత్సమా || ౭౭ ||

హోతాఽధ్వర్యుస్తథోద్గాతా నేతా త్వష్టా చ యోత్రికా |
ఆగ్నీధ్రోఽచ్ఛావకాష్టావగ్గ్రావస్తుత్ప్రతర్దకః || ౭౮ ||

సుబ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణశ్చ మైత్రావరుణవారుణౌ |
ప్రస్తోతా ప్రతిప్రస్థాతా యజమానో ధ్రువంత్రికా || ౭౯ ||

ఆమిక్షా పృషదాజ్యం చ హవ్యం కవ్యం చరుః పయః |
జుహుద్ఘ్రావోపభృద్బ్రహ్మా త్రయీ త్రేతా తరస్వినీ || ౮౦ ||

పురోడాశః పశూకర్షః ప్రోక్షణీ బ్రహ్మయజ్ఞినీ |
అగ్నిజిహ్వా దర్భరోమా బ్రహ్మశీర్షా మహోదరీ || ౮౧ ||

అమృతప్రాశికా నారాయణీ నగ్నా దిగంబరా |
ఓంకారిణీ చతుర్వేదరూపా శ్రుతిరనుల్బణా || ౮౨ ||

అష్టాదశభుజా రంభా సత్యా గగనచారిణీ |
భీమవక్త్రా మహావక్త్రా కీర్తిరాకృష్ణపింగళా || ౮౩ ||

కృష్ణమూర్ధా మహామూర్ధా ఘోరమూర్ధా భయాననా |
ఘోరాననా ఘోరజిహ్వా ఘోరరావా మహావ్రతా || ౮౪ ||

దీప్తాస్యా దీప్తనేత్రా చ చండప్రహరణా జటీ |
సురభీ సౌలభీ వీచీ ఛాయా సంధ్యా చ మాంసలా || ౮౫ ||

కృష్ణా కృష్ణాంబరా కృష్ణశార్ఙ్గిణీ కృష్ణవల్లభా |
త్రాసినీ మోహినీ ద్వేష్యా మృత్యురూపా భయాపహా || ౮౬ ||

భీషణా దానవేంద్రఘ్నీ కల్పకర్తా క్షయంకరీ |
అభయా పృథివీ సాధ్వీ కేశినీ వ్యాధిజన్మహా || ౮౭ ||

అక్షోభ్యాఽఽహ్లాదినీ కన్యా పవిత్రా రోపిణీ శుభా |
కన్యాదేవీ సురాదేవీ భీమాదేవీ మదంతికా || ౮౮ ||

శాకంభరీ మహాశ్వేతా ధూమ్రా ధూమ్రేశ్వరీశ్వరీ |
వీరభద్రా మహాభద్రా మహాదేవీ మహాసురీ || ౮౯ ||

శ్మశానవాసినీ దీప్తా చితిసంస్థా చితిప్రియా |
కపాలహస్తా ఖట్వాంగీ ఖడ్గినీ శూలినీ హలీ || ౯౦ ||

కాంతారిణీ మహాయోగీ యోగమార్గా యుగగ్రహా |
ధూమ్రకేతుర్మహాస్యాయుర్యుగానాం పరివర్తినీ || ౯౧ ||

అంగారిణ్యంకుశకరా ఘంటావర్ణా చ చక్రిణీ |
వేతాళీ బ్రహ్మవేతాళీ మహావేతాళికా తథా || ౯౨ ||

విద్యారాజ్ఞీ మోహరాజ్ఞీ మహారాజ్ఞీ మహోదరీ |
భూతం భవ్యం భవిష్యం చ సాంఖ్యం యోగస్తపో దమః || ౯౩ ||

అధ్యాత్మం చాధిదైవం చాధిభూతాంశ ఏవ చ |
ఘంటారవా విరూపాక్షీ శిఖివిచ్ఛ్రీచయప్రియా || ౯౪ ||

ఖడ్గశూలగదాహస్తా మహిషాసురమర్దినీ |
మాతంగీ మత్తమాతంగీ కౌశికీ బ్రహ్మవాదినీ || ౯౫ ||

ఉగ్రతేజా సిద్ధసేనా జృంభిణీ మోహినీ తథా |
జయా చ విజయా చైవ వినతా కద్రురేవ చ || ౯౬ ||

ధాత్రీ విధాత్రీ విక్రాంతా ధ్వస్తా మూర్ఛా చ మూర్ఛనీ |
దమనీ ధర్మిణీ దమ్యా ఛేదినీ తాపినీ తపీ || ౯౭ ||

బంధినీ బాధినీ బంధా బోధాతీతా బుధప్రియా |
హరిణీ హారిణీ హంత్రీ ధరిణీ ధారిణీ ధరా || ౯౮ ||

విసాధినీ సాధినీ చ సంధ్యా సంగోపనీ ప్రియా |
రేవతీ కాలకర్ణీ చ సిద్ధిర్లక్ష్మీరరుంధతీ || ౯౯ ||

ధర్మప్రియా ధర్మరతిః ధర్మిష్ఠా ధర్మచారిణీ |
వ్యుష్టిః ఖ్యాతిః సినీవాలీ కుహూః ఋతుమతీ మృతిః || ౧౦౦ ||

త్వాష్ట్రీ వైరోచనీ మైత్రీ నీరజా కైటభేశ్వరీ |
భ్రమణీ భ్రామణీ భ్రామా భ్రమరీ భ్రామరీ భ్రమా || ౧౦౧ ||

నిష్కళా కలహా నీతా కౌలాకారా కళేబరా |
విద్యుజ్జిహ్వా వర్షిణీ చ హిరణ్యాక్షనిపాతినీ || ౧౦౨ ||

జితకామా కామృగయా కోలా కల్పాంగినీ కలా | [కామగమా]
ప్రధానా తారకా తారా హితాత్మా హితభేదినీ || ౧౦౩ ||

దురక్షరా పరబ్రహ్మ మహాదానా మహాహవా |
వారుణీ వ్యరుణీ వాణీ వీణా వేణీ విహంగమా || ౧౦౪ ||

మోదప్రియా మోదకినీ ప్లవనీ ప్లావినీ ప్లుతిః |
అజరా లోహితా లాక్షా ప్రతప్తా విశ్వభోజినీ || ౧౦౫ ||

మనో బుద్ధిరహంకారః క్షేత్రజ్ఞా క్షేత్రపాలికా |
చతుర్వేదా చతుర్భారా చతురంతా చరుప్రియా || ౧౦౬ ||

చర్విణీ చోరిణీ చారీ శాంకరీ చర్మభైరవీ |
నిర్లేపా నిష్ప్రపంచా చ ప్రశాంతా నిత్యవిగ్రహా || ౧౦౭ ||

స్తవ్యా స్తవప్రియా వ్యాళా గురురాశ్రితవత్సలా |
నిష్కళంకా నిరాలంబా నిర్ద్వంద్వా నిష్పరిగ్రహా || ౧౦౮ ||

నిర్గుణా నిర్మలా నిత్యా నిరీహా నిరఘా నవా |
నిరింద్రియా నిరాభాసా నిర్మోహా నీతినాయికా || ౧౦౯ ||

నిరింధనా నిష్కళా చ లీలాకారా నిరామయా |
ముండా విరూపా వికృతా పింగళాక్షీ గుణోత్తరా || ౧౧౦ ||

పద్మగర్భా మహాగర్భా విశ్వగర్భా విలక్షణా |
పరమాత్మా పరేశానీ పరా పారా పరంతపా || ౧౧౧ ||

సంసారసేతుః క్రూరాక్షీ మూర్ఛాముక్తా మనుప్రియా | [మగ్నా]
విస్మయా దుర్జయా దక్షా దనుహంత్రీ దయాలయా || ౧౧౨ ||

పరబ్రహ్మాఽఽనందరూపా సర్వసిద్ధివిధాయినీ | ఓం |
ఏవముడ్డామరాతంత్రాన్మయోద్ధృత్య ప్రకాశితమ్ || ౧౧౩ ||

గోపనీయం ప్రయత్నేన నాఖ్యేయం యస్య కస్యచిత్ |
యదీచ్ఛసి ద్రుతం సిద్ధిమైశ్వర్యం చిరజీవితామ్ || ౧౧౪ ||

ఆరోగ్యం నృపసమ్మానం దానాన్యస్య తు కీర్తయేత్ |
నామ్నాం సహస్రం వారాహ్యాః మయా తే సముదీరితమ్ || ౧౧౫ ||

యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే |
అశ్వమేధసహస్రస్య వాజపేయశతస్య చ || ౧౧౬ ||

పుండరీకాయుతస్యాపి ఫలం పాఠాత్ ప్రజాయతే |
పఠతః సర్వభావేన సర్వా స్యుః సిద్ధయః కరే || ౧౧౭ ||

జాయతే మహదైశ్వర్యం సర్వేషాం దయితో భవేత్ |
ఘనసారాయతే వహ్నిరగాధోబ్ధిః కణాయతే || ౧౧౮ ||

సిద్ధయశ్చ తృణాయంతే విషమప్యమృతాయతే |
హారాయంతే మహాసర్పాః సింహః క్రీడామృగాయతే || ౧౧౯ ||

దాసాయంతే మహీపాలా జగన్మిత్రాయతేఽఖిలమ్ |
తస్మాన్నామ్నాం సహస్రేణ స్తుతా సా జగదంబికా |
ప్రయచ్ఛత్యఖిలాన్ కామాన్ దేహాంతే పరమాం గతిమ్ || ౧౨౦ ||

ఇతి ఉడ్డామరతంత్రే శ్రీ ఆది వారాహీ సహస్రనామ స్తోత్రం ||

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి