Skip to content

Nataraja Ashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ನಟರಾಜಾಷ್ಟಕಂ

Nataraja Ashtakam Lyrics or NatarajashtakamPin

Nataraja Ashtakam is an 8 stanza stotram for worshipping Lord Nataraja, who is the principal deity in Thillia Nataraja Temple, Chidambaram. Get Sri Nataraja Ashtakam in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Shiva.

Nataraja Ashtakam in Kannada – ಶ್ರೀ ನಟರಾಜಾಷ್ಟಕಂ 

ಕುಂಜರಚರ್ಮಕೃತಾಂಬರಮಂಬುರುಹಾಸನಮಾಧವಗೇಯಗುಣಂ
ಶಂಕರಮಂತಕಮಾನಹರಂ ಸ್ಮರದಾಹಕಲೋಚನಮೇಣಧರಮ್ |
ಸಾಂಜಲಿಯೋಗಿಪತಂಜಲಿಸನ್ನುತಮಿಂದುಕಳಾಧರಮಬ್ಜಮುಖಂ
ಮಂಜುಲಶಿಂಜಿತರಂಜಿತಕುಂಚಿತವಾಮಪದಂ ಭಜ ನೃತ್ಯಪತಿಮ್ || ೧ ||

ಪಿಂಗಳತುಂಗಜಟಾವಳಿಭಾಸುರಗಂಗಮಮಂಗಳನಾಶಕರಂ
ಪುಂಗವವಾಹಮುಮಾಂಗಧರಂ ರಿಪುಭಂಗಕರಂ ಸುರಲೋಕನತಮ್ |
ಭೃಂಗವಿನೀಲಗಲಂ ಗಣನಾಥಸುತಂ ಭಜ ಮಾನಸ ಪಾಪಹರಂ
ಮಂಗಳದಂ ವರರಂಗಪತಿಂ ಭವಸಂಗಹರಂ ಧನರಾಜಸಖಮ್ || ೨ ||

ಪಾಣಿನಿಸೂತ್ರವಿನಿರ್ಮಿತಿಕಾರಣಪಾಣಿಲಸಡ್ಡಮರೂತ್ಥರವಂ
ಮಾಧವನಾದಿತಮರ್ದಲನಿರ್ಗತನಾದಲಯೋದ್ಧೃತವಾಮಪದಮ್ |
ಸರ್ವಜಗತ್ಪ್ರಳಯಪ್ರಭುವಹ್ನಿವಿರಾಜಿತಪಾಣಿಮುಮಾಲಸಿತಂ
ಪನ್ನಗಭೂಷಣಮುನ್ನತಸನ್ನುತಮಾನಮ ಮಾನಸ ಸಾಂಬಶಿವಮ್ || ೩ ||

ಚಂಡಗುಣಾನ್ವಿತಮಂಡಲಖಂಡನಪಂಡಿತಮಿಂದುಕಳಾಕಲಿತಂ
ದಂಡಧರಾಂತಕದಂಡಕರಂ ವರತಾಂಡವಮಂಡಿತಹೇಮಸಭಮ್ |
ಅಂಡಕರಾಂಡಜವಾಹಸಖಂ ನಮ ಪಾಂಡವಮಧ್ಯಮಮೋದಕರಂ
ಕುಂಡಲಶೋಭಿತಗಂಡತಲಂ ಮುನಿವೃಂದನುತಂ ಸಕಲಾಂಡಧರಮ್ || ೪ ||

ವ್ಯಾಘ್ರಪದಾನತಮುಗ್ರತರಾಸುರವಿಗ್ರಹಮರ್ದಿಪದಾಂಬುರುಹಂ
ಶಕ್ರಮುಖಾಮರವರ್ಗಮನೋಹರನೃತ್ಯಕರಂ ಶ್ರುತಿನುತ್ಯಗುಣಮ್ |
ವ್ಯಗ್ರತರಂಗಿತದೇವಧುನೀಧೃತಗರ್ವಹರಾಯತಕೇಶಚಯಂ
ಭಾರ್ಗವರಾವಣಪೂಜಿತಮೀಶಮುಮಾರಮಣಂ ಭಜ ಶೂಲಧರಮ್ || ೫ ||

ಆಸುರಶಕ್ತಿವಿನಾಶಕರಂ ಬಹುಭಾಸುರಕಾಯಮನಂಗರಿಪುಂ
ಭೂಸುರಸೇವಿತಪಾದಸರೋರುಹಮೀಶ್ವರಮಕ್ಷರಮುಕ್ಷಧೃತಮ್ |
ಭಾಸ್ಕರಶೀತಕರಾಕ್ಷಮನಾತುರಮಾಶ್ವರವಿಂದಪದಂ ಭಜ ತಂ
ನಶ್ವರಸಂಸೃತಿಮೋಹವಿನಾಶಮಹಸ್ಕರದಂತನಿಪಾತಕರಮ್ || ೬ ||

ಭೂತಿಕರಂ ಸಿತಭೂತಿಧರಂ ಗತನೀತಿಹರಂ ವರಗೀತಿನುತಂ
ಭಕ್ತಿಯುತೋತ್ತಮಮುಕ್ತಿಕರಂ ಸಮಶಕ್ತಿಯುತಂ ಶುಭಭುಕ್ತಿಕರಮ್ |
ಭದ್ರಕರೋತ್ತಮನಾಮಯುತಂ ಶ್ರುತಿಸಾಮನುತಂ ನಮ ಸೋಮಧರಂ
ಸ್ತುತ್ಯಗುಣಂ ಭಜ ನಿತ್ಯಮಗಾಧಭವಾಂಬುಧಿತಾರಕನೃತ್ಯಪತಿಮ್ || ೭ ||

ಶೂಲಧರಂ ಭವಜಾಲಹರಂ ನಿಟಿಲಾಗ್ನಿಧರಂ ಜಟಿಲಂ ಧವಳಂ
ನೀಲಗಲೋಜ್ಜ್ವಲಮಂಗಳಸದ್ಗಿರಿರಾಜಸುತಾಮೃದುಪಾಣಿತಲಮ್ |
ಶೈಲಕುಲಾಧಿಪಮೌಳಿನತಂ ಛಲಹೀನಮುಪೈಮಿ ಕಪಾಲಧರಂ
ಕಾಲವಿಷಾಶಮನಂತಮಿಲಾನುತಮದ್ಭುತಲಾಸ್ಯಕರಂ ಗಿರಿಶಮ್ || ೮ ||

ಚಿತ್ತಹರಾತುಲನೃತ್ತಪತಿಪ್ರಿಯವೃತ್ತಕೃತೋತ್ತಮಗೀತಿಮಿಮಾಂ
ಪ್ರಾತರುಮಾಪತಿಸನ್ನಿಧಿಗೋ ಯದಿ ಗಾಯತಿ ಭಕ್ತಿಯುತೋ ಮನಸಿ |
ಸರ್ವಸುಖಂ ಭುವಿ ತಸ್ಯ ಭವತ್ಯಮರಾಧಿಪದುರ್ಲಭಮತ್ಯಧಿಕಂ
ನಾಸ್ತಿ ಪುನರ್ಜನಿರೇತಿ ಚ ಧಾಮ ಸ ಶಾಂಭವಮುತ್ತಮಮೋದಕರಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜಾಷ್ಟಕಂ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ