Skip to content

Venkateswara Vajra Kavacham in Kannada – ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಜ್ರ ಕವಚಂ

Venkateswara Vajra KavachamPin

Venkateswara Vajra Kavacham is a Stotram composed by sage Markandeya. It is found in the Markandeya Purana. Vajra Kavacham literally means “Diamond Armour”. It is said that chanting Venkateswara Vajra Kavacham acts as a diamond armour for the devotee protecting him from untimely death, fear of death, and all other sorts of problems, misfortune, etc., with the grace of Lord Venkateswara. Get Sri Venkateswara Vajra Kavacham in Kannada lyrics and chant it to get the grace of Lord Venkateswara.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಜ್ರದ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ರಿಷಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಜಪ ವಜ್ರ ಕವತ ಭಕ್ತನಿಗೆ ವಜ್ರದ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಾವಿನ ಭಯ, ದುರದೃಷ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

Sri Venkateswara Vajra Kavacham in Kannada – ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಜ್ರ ಕವಚಂ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ |

ನಾರಾಯಣಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ |
ಪ್ರಪದ್ಯೇ ವೇಂಕಟೇಶಾಖ್ಯಂ ತದೇವ ಕವಚಂ ಮಮ || 1 ||

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷೋ ವೇಂಕಟೇಶಶ್ಶಿರೋಽವತು |
ಪ್ರಾಣೇಶಃ ಪ್ರಾಣನಿಲಯಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಹರಿಃ || 2 ||

ಆಕಾಶರಾಟ್ಸುತಾನಾಥ ಆತ್ಮಾನಂ ಮೇ ಸದಾವತು |
ದೇವದೇವೋತ್ತಮೋ ಪಾಯಾದ್ದೇಹಂ ಮೇ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಃ || 3 ||

ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಕಾಲೇಷು ಮಂಗಾಂಬಾಜಾನಿರೀಶ್ವರಃ |
ಪಾಲಯೇನ್ಮಾಂ ಸದಾ ಕರ್ಮಸಾಫಲ್ಯಂ ನಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || 4 ||

ಯ ಏತದ್ವಜ್ರಕವಚಮಭೇದ್ಯಂ ವೇಂಕಟೇಶಿತುಃ |
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ ನಿರ್ಭಯಃ || 5 ||

ಇತಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಕೃತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಜ್ರ ಕವಚಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ