Skip to content

Lakshmi Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Sri Lakshmi Sahasranama StotramPin

Lakshmi Sahasranama Stotram is the 1000 names of Lakshmi Devi composed in the form of a hymn. Get Sri Lakshmi Sahasranama Stotram in Kannada lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lakshmi Devi and be blessed with riches and good fortune in life.

Lakshmi Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಷ್ಟಸಹಸ್ರಂ ಚ ಬ್ರೂಹಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಮಹಾಮತೇ |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತ್ಯರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || ೧ ||

ಗಾರ್ಗ್ಯ ಉವಾಚ |

ಸನತ್ಕುಮಾರಮಾಸೀನಂ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಅಪೃಚ್ಛನ್ಯೋಗಿನೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೋಗಿನಾಮರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || ೨ ||

ಸರ್ವಲೌಕಿಕಕರ್ಮಭ್ಯೋ ವಿಮುಕ್ತಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ವೈ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ಜಪ್ಯಮನುಬ್ರೂಹಿ ದಯಾನಿಧೇ || ೩ ||

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಭಗವನ್ ಸರ್ವಜ್ಞೋಽಸಿ ವಿಶೇಷತಃ |
ಆಸ್ತಿಕ್ಯಸಿದ್ಧಯೇ ನೄಣಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಧರ್ಮಾರ್ಥಸಾಧನಮ್ || ೪ ||

ಖಿದ್ಯಂತಿ ಮಾನವಾಸ್ಸರ್ವೇ ಧನಾಭಾವೇನ ಕೇವಲಮ್ |
ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಧನಿನೋಽನ್ಯಸ್ಯ ನೈವ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮನಾಃ || ೫ ||

ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನೀ ನಾಮ ಕೇನ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ |
ಕೇನ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಽಪಿ ಕೇನ ಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಿನೀ || ೬ ||

ಸರ್ವಾಸಾಂ ಸಾರಭೂತೈಕಾ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಕೇನ ಕೀರ್ತಿತಾ |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧಿದಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ತಾಮಾಚಕ್ಷ್ವ ದಯಾನಿಧೇ || ೭ ||

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ |

ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೈಷಿಣಃ |
ಮಹತಾಮೇಷ ಧರ್ಮಶ್ಚ ನಾನ್ಯೇಷಾಮಿತಿ ಮೇ ಮತಿಃ || ೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹಾದೇವಮಹೇಂದ್ರಾದಿಮಹಾತ್ಮಭಿಃ |
ಸಂಪ್ರೋಕ್ತಂ ಕಥಯಾಮ್ಯದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ || ೯ ||

ಯಸ್ಯೋಚ್ಚಾರಣಮಾತ್ರೇಣ ದಾರಿದ್ರ್ಯಾನ್ಮುಚ್ಯತೇ ನರಃ |
ಕಿಂ ಪುನಸ್ತಜ್ಜಪಾಜ್ಜಾಪೀ ಸರ್ವೇಷ್ಟಾರ್ಥಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೦ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದಿವ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಆನಂದಕರ್ದಮಚಿಕ್ಲೀತೇಂದಿರಾಸುತಾದಯೋ ಮಹಾತ್ಮಾನೋ ಮಹರ್ಷಯಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪರಾದೇವತಾ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದದ್ವಾರಾ ಸರ್ವೇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಶ್ರೀಮಿತ್ಯಾದಿ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |

ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಿಯಾಂ ದೇವೀಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ ಪದ್ಮವಾಸಿನೀಮ್ |
ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ವಂದೇ ಪದ್ಮಾಮಹರ್ನಿಶಮ್ || ೧ ||

ಪೂರ್ಣೇಂದುವದನಾಂ ದಿವ್ಯರತ್ನಾಭರಣಭೂಷಿತಾಮ್ |
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಢ್ಯಾಂ ಧ್ಯಾಯೇಚ್ಚಂದ್ರಸಹೋದರೀಮ್ || ೨ ||

ಇಚ್ಛಾರೂಪಾಂ ಭಗವತಸ್ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣೀಮ್ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾಂ ಸರ್ವಜನನೀಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲಾಲಯಾಮ್ |
ದಯಾಳುಮನಿಶಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸುಖಸಿದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ || ೩ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಗತಾನಂತನಿತ್ಯಾ ನಂದಿನೀ ಜನರಂಜನೀ |
ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶಿನೀ ಚೈವ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಕನ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ |
ಭೋಗವೈಭವಸಂಧಾತ್ರೀ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ || ೨ ||

ಈಶಾವಾಸ್ಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಪರಮಾ ಶಕ್ತಿರ್ಮಾತೃಕಾಬೀಜರೂಪಿಣೀ || ೩ ||

ನಿತ್ಯಾನಂದಾ ನಿತ್ಯಬೋಧಾ ನಾದಿನೀ ಜನಮೋದಿನೀ |
ಸತ್ಯಪ್ರತ್ಯಯನೀ ಚೈವ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮರೂಪಿಣೀ || ೪ ||

ತ್ರಿಪುರಾ ಭೈರವೀ ವಿದ್ಯಾ ಹಂಸಾ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಶಿವಾ |
ವಾಗ್ದೇವೀ ಚ ಮಹಾರಾತ್ರಿಃ ಕಾಲರಾತ್ರಿಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಾ || ೫ ||

ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕರಾಳೀ ಚ ಮಹಾಕಾಳೀ ತಿಲೋತ್ತಮಾ |
ಕಾಳೀ ಕರಾಳವಕ್ತ್ರಾಂತಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮದಾ ಶುಭಾ || ೬ ||

ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡರೂಪೇಶಾ ಚಾಮುಂಡಾ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜಯಿನೀ ದೇವೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೋತ್ತಮಾ || ೭ ||

ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕ್ರಿಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಸಾದಿನೀ |
ಉಮಾ ಭಗವತೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾಂದ್ರೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಶಿವಾ || ೮ ||

ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಧರಾ ವೇಲಾ ಲೋಕಮಾತಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ |
ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮಾ ದೇವೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೯ ||

ಅರೂಪಾ ಬಹುರೂಪಾ ಚ ವಿರೂಪಾ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾ ವಾಣೀ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ || ೧೦ ||

ಕಾಳೀ ಮಾ ಪಂಚಿಕಾ ವಾಗ್ಮೀ ಹವಿಃಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ |
ದೇವಮಾತಾ ಸುರೇಶಾನಾ ದೇವಗರ್ಭಾಽಂಬಿಕಾ ಧೃತಿಃ || ೧೧ ||

ಸಂಖ್ಯಾ ಜಾತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಮೋಹಿನೀ ಮಹೀ |
ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾ ವಿಭಾವರೀ || ೧೨ ||

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತೀ ಮಹಾಮಾತಾ ಸರ್ವಮಂತ್ರಫಲಪ್ರದಾ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನೀ ದೇವೀ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನೀ || ೧೩ ||

ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚಂದ್ರರೂಪಿಣೀ |
ಗಾಯತ್ರೀ ಸೋಮಸಂಭೂತಿಸ್ಸಾವಿತ್ರೀ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೪ ||

ಶಾಂಕರೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಾ |
ಸೇವ್ಯದುರ್ಗಾ ಕುಬೇರಾಕ್ಷೀ ಕರವೀರನಿವಾಸಿನೀ || ೧೫ ||

ಜಯಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಚೈವ ಜಯಂತೀ ಚಾಽಪರಾಜಿತಾ |
ಕುಬ್ಜಿಕಾ ಕಾಳಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ || ೧೬ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ |
ಇಡಾಪಿಂಗಳಿಕಾಮಧ್ಯಮೃಣಾಳೀತಂತುರೂಪಿಣೀ || ೧೭ ||

ಯಜ್ಞೇಶಾನೀ ಪ್ರಥಾ ದೀಕ್ಷಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ |
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಿನೀ ದೇವೀ ನಿರ್ಬೀಜಧ್ಯಾನಗೋಚರಾ || ೧೮ ||

ಸರ್ವತೀರ್ಥಸ್ಥಿತಾ ಶುದ್ಧಾ ಸರ್ವಪರ್ವತವಾಸಿನೀ |
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾ ದೇವೀ ಷಡಂಗಾದಿಪದಕ್ರಮಾ || ೧೯ ||

ಶಿವಾ ಧಾತ್ರೀ ಶುಭಾನಂದಾ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ವ್ರತಿನೀ ಮೇನಕಾ ದೇವೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ || ೨೦ ||

ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾ ತಾರಾ ಭವಬಂಧವಿನಾಶಿನೀ |
ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಧರಾಧಾರಾ ನಿರಾಧಾರಾಽಧಿಕಸ್ವರಾ || ೨೧ ||

ರಾಕಾ ಕುಹೂರಮಾವಾಸ್ಯಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾಽನುಮತಿರ್ದ್ಯುತಿಃ |
ಸಿನೀವಾಲೀ ಶಿವಾಽವಶ್ಯಾ ವೈಶ್ವದೇವೀ ಪಿಶಂಗಿಲಾ || ೨೨ ||

ಪಿಪ್ಪಲಾ ಚ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ರಕ್ಷೋಘ್ನೀ ವೃಷ್ಟಿಕಾರಿಣೀ |
ದುಷ್ಟವಿದ್ರಾವಿಣೀ ದೇವೀ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನೀ || ೨೩ ||

ಶಾರದಾ ಶರಸಂಧಾನಾ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಯುದ್ಧಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಭಂಜನೀ || ೨೪ ||

ಅಯುದ್ಧಾ ಯುದ್ಧರೂಪಾ ಚ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಗಂಗಾ ಸರಸ್ವತೀವೇಣೀಯಮುನಾನರ್ಮದಾಪಗಾ || ೨೫ ||

ಸಮುದ್ರವಸನಾವಾಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಶ್ರೇಣಿಮೇಖಲಾ |
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾ ದಶಭುಜಾ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಾ || ೨೬ ||

ರಕ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಸಿತಾ ಪೀತಾ ಸರ್ವವರ್ಣಾ ನಿರೀಶ್ವರೀ |
ಕಾಳಿಕಾ ಚಕ್ರಿಕಾ ದೇವೀ ಸತ್ಯಾ ತು ಬಟುಕಾಸ್ಥಿತಾ || ೨೭ ||

ತರುಣೀ ವಾರುಣೀ ನಾರೀ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದೇವೀ ಸುರೇಶ್ವರೀ |
ವಿಶ್ವಂಭರಾಧರಾ ಕರ್ತ್ರೀ ಗಲಾರ್ಗಲವಿಭಂಜನೀ || ೨೮ ||

ಸಂಧ್ಯಾರಾತ್ರಿರ್ದಿವಾಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾ ನಿಮೇಷಿಕಾ |
ಉರ್ವೀ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಶುಭ್ರಾ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ || ೨೯ ||

ಕಪಿಲಾ ಕೀಲಿಕಾಽಶೋಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾನವಮಲ್ಲಿಕಾ |
ದೇವಿಕಾ ನಂದಿಕಾ ಶಾಂತಾ ಭಂಜಿಕಾ ಭಯಭಂಜಿಕಾ || ೩೦ ||

ಕೌಶಿಕೀ ವೈದಿಕೀ ದೇವೀ ಸೌರೀ ರೂಪಾಧಿಕಾಽತಿಭಾ |
ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾ ನವವಸ್ತ್ರಾ ಚ ಕನ್ಯಕಾ ಕಮಲೋದ್ಭವಾ || ೩೧ ||

ಶ್ರೀಸ್ಸೌಮ್ಯಲಕ್ಷಣಾಽತೀತದುರ್ಗಾ ಸೂತ್ರಪ್ರಬೋಧಿಕಾ |
ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಕೃತಿಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಧಾರಣಾ ಕಾಂತಿರೇವ ಚ || ೩೨ ||

ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ಧೃತಿರ್ಧನ್ಯಾ ಭೂತಿರಿಷ್ಟಿರ್ಮನೀಷಿಣೀ |
ವಿರಕ್ತಿರ್ವ್ಯಾಪಿನೀ ಮಾಯಾ ಸರ್ವಮಾಯಾಪ್ರಭಂಜನೀ || ೩೩ ||

ಮಾಹೇಂದ್ರೀ ಮಂತ್ರಿಣೀ ಸಿಂಹೀ ಚೇಂದ್ರಜಾಲಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ || ೩೪ ||

ಈಷಣತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸರ್ವರೋಗವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಯೋಗಿಧ್ಯಾನಾಂತಗಮ್ಯಾ ಚ ಯೋಗಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾ || ೩೫ ||

ತ್ರಯೀಶಿಖಾ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ವೇದಾಂತಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ |
ಭಾರತೀ ಕಮಲಾ ಭಾಷಾ ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮವತೀ ಕೃತಿಃ || ೩೬ ||

ಗೌತಮೀ ಗೋಮತೀ ಗೌರೀ ಈಶಾನಾ ಹಂಸವಾಹಿನೀ |
ನಾರಾಯಣೀ ಪ್ರಭಾಧಾರಾ ಜಾಹ್ನವೀ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾ || ೩೭ ||

ಚಿತ್ರಘಂಟಾ ಸುನಂದಾ ಶ್ರೀರ್ಮಾನವೀ ಮನುಸಂಭವಾ |
ಸ್ತಂಭಿನೀ ಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಮಾರೀ ಭ್ರಾಮಿಣೀ ಶತ್ರುಮಾರಿಣೀ || ೩೮ ||

ಮೋಹಿನೀ ದ್ವೇಷಿಣೀ ವೀರಾ ಅಘೋರಾ ರುದ್ರರೂಪಿಣೀ |
ರುದ್ರೈಕಾದಶಿನೀ ಪುಣ್ಯಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಲಾಭಕಾರಿಣೀ || ೩೯ ||

ದೇವದುರ್ಗಾ ಮಹಾದುರ್ಗಾ ಸ್ವಪ್ನದುರ್ಗಾಽಷ್ಟಭೈರವೀ |
ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿರೂಪಾ ಚ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರರೂಪಿಣೀ || ೪೦ ||

ಬಿಂದುನಾದಕಳಾತೀತಾ ಬಿಂದುನಾದಕಳಾತ್ಮಿಕಾ |
ದಶವಾಯುಜಯಾಕಾರಾ ಕಳಾಷೋಡಶಸಂಯುತಾ || ೪೧ ||

ಕಾಶ್ಯಪೀ ಕಮಲಾದೇವೀ ನಾದಚಕ್ರನಿವಾಸಿನೀ |
ಮೃಡಾಧಾರಾ ಸ್ಥಿರಾ ಗುಹ್ಯಾ ದೇವಿಕಾ ಚಕ್ರರೂಪಿಣೀ || ೪೨ ||

ಅವಿದ್ಯಾ ಶಾರ್ವರೀ ಭುಂಜಾ ಜಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ |
ಶ್ರೀಕಾಯಾ ಶ್ರೀಕಲಾ ಶುಭ್ರಾ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ || ೪೩ ||

ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಗುಣಾಧಾರಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ |
ಶ್ರುತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಾವಾಸಾ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿರೂಪಿಣೀ || ೪೪ ||

ಮೃತಸಂಜೀವನೀ ಮೈತ್ರೀ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮವರ್ಜಿತಾ |
ನಿರ್ವಾಣಮಾರ್ಗದಾ ದೇವೀ ಹಂಸಿನೀ ಕಾಶಿಕಾ ಕ್ಷಮಾ || ೪೫ ||

ಸಪರ್ಯಾ ಗುಣಿನೀ ಭಿನ್ನಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಖಂಡಿತಾಶುಭಾ |
ಸ್ವಾಮಿನೀ ವೇದಿನೀ ಶಕ್ಯಾ ಶಾಂಬರೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ || ೪೬ ||

ದಂಡಿನೀ ಮುಂಡಿನೀ ವ್ಯಾಘ್ರೀ ಶಿಖಿನೀ ಸೋಮಸಂಹತಿಃ |
ಚಿಂತಾಮಣಿಶ್ಚಿದಾನಂದಾ ಪಂಚಬಾಣಪ್ರಬೋಧಿನೀ || ೪೭ ||

ಬಾಣಶ್ರೇಣಿಸ್ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಭುಜಪಾದುಕಾ |
ಸಂಧ್ಯಾವಲಿಸ್ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಖ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಣಿಭೂಷಣಾ || ೪೮ ||

ವಾಸವೀ ವಾರುಣೀಸೇನಾ ಕುಲಿಕಾ ಮಂತ್ರರಂಜನೀ |
ಜಿತಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕಾಂತಾ ಕಾಮ್ಯವರಪ್ರದಾ || ೪೯ ||

ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿದ್ಯಾರ್ಥಾ ನಾದರೂಪಾ ಹವಿಷ್ಮತೀ |
ಆಥರ್ವಣಿಃ ಶ್ರುತಿಃ ಶೂನ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾವರ್ಜಿತಾ ಸತೀ || ೫೦ ||

ಸತ್ತಾಜಾತಿಃ ಪ್ರಮಾಽಮೇಯಾಽಪ್ರಮಿತಿಃ ಪ್ರಾಣದಾ ಗತಿಃ |
ಅವರ್ಣಾ ಪಂಚವರ್ಣಾ ಚ ಸರ್ವದಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೫೧ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಭರ್ತ್ರೀ ಕ್ಷರಾಽಕ್ಷರಾ |
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾ ಹರಿಣೀ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನೀ || ೫೨ ||

ಕೈವಲ್ಯಪದವೀರೇಖಾ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಸೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೫೩ ||

ವಾಯುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವ್ಯೋಮಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಚಕ್ರಿಕಾ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚಕ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಿನೀ || ೫೪ ||

ಕೋಕಿಲಾಕುಲಚಕ್ರೇಶಾ ಪಕ್ಷತಿಃ ಪಂಕ್ತಿಪಾವನೀ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಷಡ್ವರ್ಣಾವರವರ್ಜಿತಾ || ೫೫ ||

ಶರರುದ್ರಹರಾ ಹಂತ್ರೀ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ |
ಪುರುಷಾ ಪೌರುಷೀ ತುಷ್ಟಿಸ್ಸರ್ವತಂತ್ರಪ್ರಸೂತಿಕಾ || ೫೬ ||

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರೀ ದೇವೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಭಾರ್ಗವೀ ಭೂಜುಷೀವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಸ್ಥಿತಾ || ೫೭ ||

ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಖಿಲಪ್ರಾಣಾ ಪಂಚಕೋಶವಿಲಕ್ಷಣಾ |
ಪಂಚಕೋಶಾತ್ಮಿಕಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾ ಶಿವಾ || ೫೮ ||

ಜಗಜ್ಜರಾಜನಿತ್ರೀ ಚ ಪಂಚಕರ್ಮಪ್ರಸೂತಿಕಾ |
ವಾಗ್ದೇವ್ಯಾಭರಣಾಕಾರಾ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಸ್ಥಿತಾಸ್ಥಿತಿಃ || ೫೯ ||

ಅಷ್ಟಾದಶಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಪೀಠಿಕಾ ವಿದ್ಯಯಾಯುತಾ |
ಕಾಲಿಕಾಕರ್ಷಣಶ್ಯಾಮಾ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರೀ || ೬೦ ||

ಕೇತಕೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಽಶೋಕಾ ವಾರಾಹೀ ಧರಣೀ ಧ್ರುವಾ |
ನಾರಸಿಂಹೀ ಮಹೋಗ್ರಾಸ್ಯಾ ಭಕ್ತಾನಾಮಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ || ೬೧ ||

ಅಂತರ್ಬಲಾ ಸ್ಥಿರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜರಾಮರಣನಾಶಿನೀ |
ಶ್ರೀರಂಜಿತಾ ಮಹಾಕಾಯಾ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾ || ೬೨ ||

ಅದಿತಿರ್ದೇವಮಾತಾ ಚ ಅಷ್ಟಪುತ್ರಾಽಷ್ಟಯೋಗಿನೀ |
ಅಷ್ಟಪ್ರಕೃತಿರಷ್ಟಾಷ್ಟವಿಭ್ರಾಜದ್ವಿಕೃತಾಕೃತಿಃ || ೬೩ ||

ದುರ್ಭಿಕ್ಷಧ್ವಂಸಿನೀ ದೇವೀ ಸೀತಾ ಸತ್ಯಾ ಚ ರುಕ್ಮಿಣೀ |
ಖ್ಯಾತಿಜಾ ಭಾರ್ಗವೀ ದೇವೀ ದೇವಯೋನಿಸ್ತಪಸ್ವಿನೀ || ೬೪ ||

ಶಾಕಂಭರೀ ಮಹಾಶೋಣಾ ಗರುಡೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಸಿಂಹಗಾ ವ್ಯಾಘ್ರಗಾ ದೇವೀ ವಾಯುಗಾ ಚ ಮಹಾದ್ರಿಗಾ || ೬೫ ||

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಾ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾ |
ಮಂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಿಪುಣಾ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರೈಕಲೋಚನಾ || ೬೬ ||

ಇಡಾಪಿಂಗಳಿಕಾಮಧ್ಯಸುಷುಮ್ನಾ ಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನೀ |
ಕಾಲಚಕ್ರಾಶ್ರಯೋಪೇತಾ ಕಾಲಚಕ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೬೭ ||

ವೈಶಾರದೀ ಮತಿಶ್ರೇಷ್ಠಾ ವರಿಷ್ಠಾ ಸರ್ವದೀಪಿಕಾ |
ವೈನಾಯಕೀ ವರಾರೋಹಾ ಶ್ರೋಣಿವೇಲಾ ಬಹಿರ್ವಳಿಃ || ೬೮ ||

ಜೃಂಭನೀ ಜೃಂಭಣೀ ಜಂಭಕಾರಿಣೀ ಗಣಕಾರಿಕಾ |
ಶರಣೀ ಚಕ್ರಿಕಾಽನಂತಾ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಚಿಕಿತ್ಸಕೀ || ೬೯ ||

ದೇವಕೀ ದೇವಸಂಕಾಶಾ ವಾರಿಧಿಃ ಕರುಣಾಕರಾ |
ಶರ್ವರೀ ಸರ್ವಸಂಪನ್ನಾ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಭಂಜನೀ || ೭೦ ||

ಏಕಮಾತ್ರಾ ದ್ವಿಮಾತ್ರಾ ಚ ತ್ರಿಮಾತ್ರಾ ಚ ತಥಾ ಪರಾ |
ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾ ಪರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥಾರ್ಥಪರಾಽಪರಾ || ೭೧ ||

ಏಕವೀರಾ ವಿಶೇಷಾಖ್ಯಾ ಷಷ್ಠೀದೇವೀ ಮನಸ್ವಿನೀ |
ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾ ನಿಷ್ಕಲಾಲೋಕಾ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಾಧಿಕಾ ಗುಣಾ || ೭೨ ||

ಸಬಂಧ್ವಾನಂದಸಂದೋಹಾ ವ್ಯೋಮಾಕಾರಾಽನಿರೂಪಿತಾ |
ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ವಾಣೀ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಸಂಯುತಾ || ೭೩ ||

ಸಾಧುಬಂಧಪದನ್ಯಾಸಾ ಸರ್ವೌಕೋ ಘಟಿಕಾವಳಿಃ |
ಷಟ್ಕರ್ಮಾ ಕರ್ಕಶಾಕಾರಾ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ || ೭೪ ||

ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾ ಚಾಪರ್ಣಾ ಕಾಮಿನೀ ವರರೂಪಿಣೀ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಸಂತಾನಾ ವೇದವಾಗೀಶ್ವರೀ ಶಿವಾ || ೭೫ ||

ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಮೀಮಾಂಸಾಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಶ್ರುತಾ |
ಸದ್ಯೋವೇದವತೀ ಸರ್ವಾ ಹಂಸೀ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾ || ೭೬ ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ವಿಶ್ವನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣೀ |
ವೈದಿಕೀ ವೇದರೂಪಾ ಚ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ || ೭೭ ||

ನಾರಾಯಣೀ ಮಹಾದೇವೀ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪ್ರವರ್ತಿನೀ |
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣರೂಪಾ ಚ ಹಿರಣ್ಯಪದಸಂಭವಾ || ೭೮ ||

ಕೈವಲ್ಯಪದವೀ ಪುಣ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಲಕ್ಷಿತಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಸಂಪತ್ತಿರೂಪಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಪತ್ತಿಕಾರಿಣೀ || ೭೯ ||

ವಾರುಣೀ ವಾರುಣಾರಾಧ್ಯಾ ಸರ್ವಕರ್ಮಪ್ರವರ್ತಿನೀ |
ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಽಽಯುಕ್ತಾ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಿನೀ || ೮೦ ||

ಪಾಶಾಂಕುಶಾನ್ವಿತಾ ದಿವ್ಯಾ ವೀಣಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕ್ಷಸೂತ್ರಭೃತ್ |
ಏಕಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿರ್ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜಿನೀ || ೮೧ ||

ಸಾಂಖ್ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯವತೀ ಜ್ವಾಲಾ ಜ್ವಲಂತೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ |
ಜಾಗ್ರಂತೀ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿಸ್ಸುಷುಪ್ತಾ ಸ್ವೇಷ್ಟದಾಯಿನೀ || ೮೨ ||

ಕಪಾಲಿನೀ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾ ಭ್ರುಕುಟೀಕುಟಿಲಾನನಾ |
ಸರ್ವಾವಾಸಾ ಸುವಾಸಾ ಚ ಬೃಹತ್ಯಷ್ಟಿಶ್ಚ ಶಕ್ವರೀ || ೮೩ ||

ಛಂದೋಗಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ಕಲ್ಮಾಷೀ ಕರುಣಾತ್ಮಿಕಾ |
ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀ ಮಹಾಘೋಷಾ ಖಡ್ಗಚರ್ಮಧರಾಽಶನಿಃ || ೮೪ ||

ಶಿಲ್ಪವೈಚಿತ್ರ್ಯವಿದ್ಯೋತಾ ಸರ್ವತೋಭದ್ರವಾಸಿನೀ |
ಅಚಿಂತ್ಯಲಕ್ಷಣಾಕಾರಾ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯನಿಬಂಧನಾ || ೮೫ ||

ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥಸಂಪತ್ತಿಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಮಾತೃಕಾ |
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಸರ್ವವರ್ಣಕೃತಸ್ಥಲಾ || ೮೬ ||

ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ಸದಾನಂದಾ ಸಾರವಿದ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಾ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಖೇಚರೀರೂಪಗೋಚ್ಛ್ರಿತಾ || ೮೭ ||

ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೋಪೇತಾ ಪರಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಪರಾ ಗತಿಃ |
ಹಂಸಯುಕ್ತವಿಮಾನಸ್ಥಾ ಹಂಸಾರೂಢಾ ಶಶಿಪ್ರಭಾ || ೮೮ ||

ಭವಾನೀ ವಾಸನಾಶಕ್ತಿರಾಕೃತಿಸ್ಥಾಖಿಲಾಽಖಿಲಾ |
ತಂತ್ರಹೇತುರ್ವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ವ್ಯೋಮಗಂಗಾವಿನೋದಿನೀ || ೮೯ ||

ವರ್ಷಾ ಚ ವಾರ್ಷಿಕಾ ಚೈವ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮರೂಪಿಣೀ |
ಮಹಾನದೀ ನದೀಪುಣ್ಯಾಽಗಣ್ಯಪುಣ್ಯಗುಣಕ್ರಿಯಾ || ೯೦ ||

ಸಮಾಧಿಗತಲಭ್ಯಾರ್ಥಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ರಿಯಾ ಘೃಣಾ |
ನಾಮಾಕ್ಷರಪರಾ ದೇವೀ ಉಪಸರ್ಗನಖಾಂಚಿತಾ || ೯೧ ||

ನಿಪಾತೋರುದ್ವಯೀಜಂಘಾ ಮಾತೃಕಾ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣೀ |
ಆಸೀನಾ ಚ ಶಯಾನಾ ಚ ತಿಷ್ಠಂತೀ ಧಾವನಾಧಿಕಾ || ೯೨ ||

ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಯೋಗಾಢ್ಯಾ ತಾದ್ರೂಪ್ಯಗಣನಾಕೃತಿಃ |
ಸೈಕರೂಪಾ ನೈಕರೂಪಾ ಸೇಂದುರೂಪಾ ತದಾಕೃತಿಃ || ೯೩ ||

ಸಮಾಸತದ್ಧಿತಾಕಾರಾ ವಿಭಕ್ತಿವಚನಾತ್ಮಿಕಾ |
ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾ ಸ್ವಧಾಕಾರಾ ಶ್ರೀಪತ್ಯರ್ಧಾಂಗನಂದಿನೀ || ೯೪ ||

ಗಂಭೀರಾ ಗಹನಾ ಗುಹ್ಯಾ ಯೋನಿಲಿಂಗಾರ್ಧಧಾರಿಣೀ |
ಶೇಷವಾಸುಕಿಸಂಸೇವ್ಯಾ ಚಪಲಾ ವರವರ್ಣಿನೀ || ೯೫ ||

ಕಾರುಣ್ಯಾಕಾರಸಂಪತ್ತಿಃ ಕೀಲಕೃನ್ಮಂತ್ರಕೀಲಿಕಾ |
ಶಕ್ತಿಬೀಜಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವಮಂತ್ರೇಷ್ಟಾಽಕ್ಷಯಕಾಮನಾ || ೯೬ ||

ಆಗ್ನೇಯೀ ಪಾರ್ಥಿವಾ ಆಪ್ಯಾ ವಾಯವ್ಯಾ ವ್ಯೋಮಕೇತನಾ |
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾ ನಂದಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನೀ || ೯೭ ||

ಅವಿದ್ಯಾವಾಸನಾ ಮಾಯಾಪ್ರಕೃತಿಸ್ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ |
ಶಕ್ತಿರ್ಧಾರಣಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಚಿದಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯೋಗಿನೀ || ೯೮ ||

ವಕ್ತ್ರಾರುಣಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮರೀಚಿರ್ಮದಮರ್ದಿನೀ |
ವಿರಾಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ಶುದ್ಧಾ ನಿರುಪಾಸ್ತಿಸ್ಸುಭಕ್ತಿಗಾ || ೯೯ ||

ನಿರೂಪಿತಾದ್ವಯೀ ವಿದ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ವೈರಾಜಮಾರ್ಗಸಂಚಾರಾ ಸರ್ವಸತ್ಪಥದರ್ಶಿನೀ || ೧೦೦ ||

ಜಾಲಂಧರೀ ಮೃಡಾನೀ ಚ ಭವಾನೀ ಭವಭಂಜನೀ |
ತ್ರೈಕಾಲಿಕಜ್ಞಾನತಂತುಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ || ೧೦೧ ||

ನಾದಾತೀತಾ ಸ್ಮೃತಿಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಧಾತ್ರೀರೂಪಾ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಾ |
ಪರಾಜಿತಾ ವಿಧಾನಜ್ಞಾ ವಿಶೇಷಿತಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೦೨ ||

ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿನೀ ಹೇಮಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವಿಚಕ್ಷಣಾ |
ಅಸಂಖ್ಯೇಯಪರಾರ್ಧಾಂತಸ್ವರವ್ಯಂಜನವೈಖರೀ || ೧೦೩ ||

ಮಧುಜಿಹ್ವಾ ಮಧುಮತೀ ಮಧುಮಾಸೋದಯಾ ಮಧುಃ |
ಮಾಧವೀ ಚ ಮಹಾಭಾಗಾ ಮೇಘಗಂಭೀರನಿಸ್ವನಾ || ೧೦೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾದಿಜ್ಞಾತವ್ಯಾರ್ಥವಿಶೇಷಗಾ |
ನಾಭೌ ವಹ್ನಿಶಿಖಾಕಾರಾ ಲಲಾಟೇ ಚಂದ್ರಸನ್ನಿಭಾ || ೧೦೫ ||

ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ಭಾಸ್ಕರಾಕಾರಾ ಸರ್ವತಾರಾಕೃತಿರ್ಹೃದಿ |
ಕೃತ್ತಿಕಾದಿಭರಣ್ಯಂತನಕ್ಷತ್ರೇಷ್ಟ್ಯರ್ಚಿತೋದಯಾ || ೧೦೬ ||

ಗ್ರಹವಿದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿನ್ಮತಿಜೀವಿಕಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗರ್ಭಿಣೀ ಬಾಲಾ ಸಪ್ತಾವರಣದೇವತಾ || ೧೦೭ ||

ವೈರಾಜೋತ್ತಮಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾ ಕುಮಾರಕುಶಲೋದಯಾ |
ಬಗಲಾ ಭ್ರಮರಾಂಬಾ ಚ ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೦೮ ||

ಮೇರುವಿಂಧ್ಯಾದಿಸಂಸ್ಥಾನಾ ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನೀ |
ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಮಹಾನಿದ್ರಾ ವಿನಿದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸಾಶ್ರಿತಾ || ೧೦೯ ||

ಸುವರ್ಣದಾ ಮಹಾಗಂಗಾ ಪಂಚಾಖ್ಯಾ ಪಂಚಸಂಹತಿಃ |
ಸುಪ್ರಜಾತಾ ಸುವೀರಾ ಚ ಸುಪೋಷಾ ಸುಪತಿಶ್ಶಿವಾ || ೧೧೦ ||

ಸುಗೃಹಾ ರಕ್ತಬೀಜಾಂತಾ ಹತಕಂದರ್ಪಜೀವಿಕಾ |
ಸಮುದ್ರವ್ಯೋಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಸಮಬಿಂದುಸಮಾಶ್ರಯಾ || ೧೧೧ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯರಸಜೀವಾತುಸ್ಸಾರಾಸಾರವಿವೇಕದೃಕ್ |
ತ್ರಿವಲ್ಯಾದಿಸುಪುಷ್ಟಾಂಗಾ ಭಾರತೀ ಭರತಾಶ್ರಿತಾ || ೧೧೨ ||

ನಾದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀವಿದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಪರಾ |
ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೀ ನಿರುಕ್ತಿಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಕೈವಲ್ಯಸಾಧನಮ್ || ೧೧೩ ||

ಕಾಲಿಕೇಯಮಹೋದಾರವೀರ್ಯವಿಕ್ರಮರೂಪಿಣೀ |
ಬಡಬಾಗ್ನಿಶಿಖಾವಕ್ತ್ರಾ ಮಹಾಕಬಲತರ್ಪಣಾ || ೧೧೪ ||

ಮಹಾಭೂತಾ ಮಹಾದರ್ಪಾ ಮಹಾಸಾರಾ ಮಹಾಕ್ರತುಃ |
ಪಂಜಭೂತಮಹಾಗ್ರಾಸಾ ಪಂಚಭೂತಾಧಿದೇವತಾ || ೧೧೫ ||

ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಾ ಸಂಪತ್ತಿಃ ಸರ್ವರೋಗಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತರ್ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಾ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷೋವಿಭೂಷಿಣೀ || ೧೧೬ ||

ಶಾಂಕರೀ ವಿಧಿವಕ್ತ್ರಸ್ಥಾ ಪ್ರವರಾ ವರಹೇತುಕೀ |
ಹೇಮಮಾಲಾ ಶಿಖಾಮಾಲಾ ತ್ರಿಶಿಖಾ ಪಂಚಮೋಚನಾ || ೧೧೭ ||

ಸರ್ವಾಗಮಸದಾಚಾರಮರ್ಯಾದಾ ಯಾತುಭಂಜನೀ |
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಪ್ರಬಂಧಾಢ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿರೂಪಿಣೀ || ೧೧೮ ||

ಸಾಮಗಾನಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಶ್ರೋತ್ರಕರ್ಣರಸಾಯನಮ್ |
ಜೀವಲೋಕೈಕಜೀವಾತುರ್ಭದ್ರೋದಾರವಿಲೋಕನಾ || ೧೧೯ ||

ತಟಿತ್ಕೋಟಿಲಸತ್ಕಾಂತಿಸ್ತರುಣೀ ಹರಿಸುಂದರೀ |
ಮೀನನೇತ್ರಾ ಚ ಸೇಂದ್ರಾಕ್ಷೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಸುಮಂಗಳಾ || ೧೨೦ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳಸಂಪನ್ನಾ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಂಗಳದೇವತಾ |
ದೇಹಹೃದ್ದೀಪಿಕಾ ದೀಪ್ತಿರ್ಜಿಹ್ಮಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನೀ || ೧೨೧ ||

ಅರ್ಧಚಂದ್ರೋಲ್ಲಸದ್ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಯಜ್ಞವಾಟೀವಿಲಾಸಿನೀ |
ಮಹಾದುರ್ಗಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ಮಹಾದೇವಬಲೋದಯಾ || ೧೨೨ ||

ಡಾಕಿನೀಡ್ಯಾ ಶಾಕಿನೀಡ್ಯಾ ಸಾಕಿನೀಡ್ಯಾ ಸಮಸ್ತಜುಟ್ |
ನಿರಂಕುಶಾ ನಾಕಿವಂದ್ಯಾ ಷಡಾಧಾರಾಧಿದೇವತಾ || ೧೨೩ ||

ಭುವನಜ್ಞಾನಿನಿಃಶ್ರೇಣೀ ಭುವನಾಕಾರವಲ್ಲರೀ |
ಶಾಶ್ವತೀ ಶಾಶ್ವತಾಕಾರಾ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ || ೧೨೪ ||

ಸಾರಸೀ ಮಾನಸೀ ಹಂಸೀ ಹಂಸಲೋಕಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಲಂಕೃತಕರಾ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾ || ೧೨೫ ||

ಸುಖಪ್ರಾಣಿಶಿರೋರೇಖಾ ಸದದೃಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಸರ್ವಸಾಂಕರ್ಯದೋಷಘ್ನೀ ಗ್ರಹೋಪದ್ರವನಾಶಿನೀ || ೧೨೬ ||

ಕ್ಷುದ್ರಜಂತುಭಯಘ್ನೀ ಚ ವಿಷರೋಗಾದಿಭಂಜನೀ |
ಸದಾಶಾಂತಾ ಸದಾಶುದ್ಧಾ ಗೃಹಚ್ಛಿದ್ರನಿವಾರಿಣೀ || ೧೨೭ ||

ಕಲಿದೋಷಪ್ರಶಮನೀ ಕೋಲಾಹಲಪುರಸ್ಥಿತಾ |
ಗೌರೀ ಲಾಕ್ಷಣಿಕೀ ಮುಖ್ಯಾ ಜಘನ್ಯಾಕೃತಿವರ್ಜಿತಾ || ೧೨೮ ||

ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಮೂಲಭೂತಾ ವಾಸವೀ ವಿಷ್ಣುಚೇತನಾ |
ವಾದಿನೀ ವಸುರೂಪಾ ಚ ವಸುರತ್ನಪರಿಚ್ಛದಾ || ೧೨೯ ||

ಛಾಂದಸೀ ಚಂದ್ರಹೃದಯಾ ಮಂತ್ರಸ್ವಚ್ಛಂದಭೈರವೀ |
ವನಮಾಲಾ ವೈಜಯಂತೀ ಪಂಚದಿವ್ಯಾಯುಧಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೩೦ ||

ಪೀತಾಂಬರಮಯೀ ಚಂಚತ್ಕೌಸ್ತುಭಾ ಹರಿಕಾಮಿನೀ |
ನಿತ್ಯಾ ತಥ್ಯಾ ರಮಾ ರಾಮಾ ರಮಣೀ ಮೃತ್ಯುಭಂಜಿನೀ || ೧೩೧ ||

ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಧನಿಷ್ಠಾಂತಾ ಶರಾಂಗೀ ನಿರ್ಗುಣಪ್ರಿಯಾ |
ಮೈತ್ರೇಯಾ ಮಿತ್ರವಿಂದಾ ಚ ಶೇಷ್ಯಶೇಷಕಲಾಶಯಾ || ೧೩೨ ||

ವಾರಾಣಸೀವಾಸರತಾ ಚಾರ್ಯಾವರ್ತಜನಸ್ತುತಾ |
ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಸಂಸ್ಥಾನಸಂಹಾರತ್ರಯಕಾರಣಮ್ || ೧೩೩ ||

ತ್ವಮಂಬ ವಿಷ್ಣುಸರ್ವಸ್ವಂ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಜನನ್ಯೈ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ || ೧೩೪ ||

ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ಸದ್ಯೋಜಾತಾದಿಪಂಚಾಗ್ನಿರೂಪಾ ಪಂಚಕಪಂಚಕಮ್ || ೧೩೫ ||

ಯಂತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭವತ್ಯಾದಿರಾದ್ಯಾದ್ಯೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕಾರಣಾಕಾರವಿತತೇ ದೋಷವರ್ಜಿತೇ || ೧೩೬ ||

ಜಗಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಗನ್ಮಾತರ್ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ನವಕೋಟಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಮುಪಾಸ್ಯಪದಾಂಬುಜೇ || ೧೩೭ ||

ಕನತ್ಸೌವರ್ಣರತ್ನಾಢ್ಯೇ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತೇ |
ಅನಂತನಿತ್ಯಮಹಿಷೀ ಪ್ರಪಂಚೇಶ್ವರನಾಯಕಿ || ೧೩೮ ||

ಅತ್ಯುಚ್ಛ್ರಿತಪದಾಂತಸ್ಥೇ ಪರಮವ್ಯೋಮನಾಯಕಿ |
ನಾಕಪೃಷ್ಠಗತಾರಾಧ್ಯೇ ವಿಷ್ಣುಲೋಕವಿಲಾಸಿನಿ || ೧೩೯ ||

ವೈಕುಂಠರಾಜಮಹಿಷಿ ಶ್ರೀರಂಗನಗರಾಶ್ರಿತೇ |
ರಂಗನಾಯಕಿ ಭೂಪುತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣೇ ವರದವಲ್ಲಭೇ || ೧೪೦ ||

ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸಂಸೇವ್ಯೇ ಕೋಟಿರುದ್ರಾದಿಕೀರ್ತಿತೇ |
ಮಾತುಲುಂಗಮಯಂ ಖೇಟಂ ಸೌವರ್ಣಚಷಕಂ ತಥಾ || ೧೪೧ ||

ಪದ್ಮದ್ವಯಂ ಪೂರ್ಣಕುಂಭಂ ಕೀರಂ ಚ ವರದಾಭಯೇ |
ಪಾಶಮಂಕುಶಕಂ ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಶೂಲಂ ಕೃಪಾಣಿಕಾಮ್ || ೧೪೨ ||

ಧನುರ್ಬಾಣೌ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಮಪಿ ಬಿಭ್ರತೀ |
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಷ್ಟಾದಶಪೀಠಗೇ || ೧೪೩ ||

ಭೂಮಿನೀಲಾದಿಸಂಸೇವ್ಯೇ ಸ್ವಾಮಿಚಿತ್ತಾನುವರ್ತಿನಿ |
ಪದ್ಮೇ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮಿ ಪೂರ್ಣಕುಂಭಾಭಿಷೇಚಿತೇ || ೧೪೪ ||

ಇಂದಿರೇಂದಿಂದಿರಾಭಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕನ್ಯಕೇ |
ಭಾರ್ಗವಿ ತ್ವಂ ಸ್ವತಂತ್ರೇಚ್ಛಾ ವಶೀಕೃತಜಗತ್ಪತಿಃ || ೧೪೫ ||

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಾನಾಂ ತ್ವಂ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ದೇವತಾ |
ತ್ವಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಾನಾಂ ಚ ತ್ವಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಮಾಮೃತಮ್ || ೧೪೬ ||

ಧನಧಾನ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಾರ್ವಭೌಮಸುಖೋಚ್ಛ್ರಯಾ |
ಆಂದೋಳಿಕಾದಿಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಮತ್ತೇಭಾದಿಮಹೋದಯಃ || ೧೪೭ ||

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾಭೋಗಬಲಾದಿಕಮ್ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸಂಪತ್ತಿರಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಂ ತ್ವಮೇವ ಹಿ || ೧೪೮ ||

ಪರಮೇಶವಿಭೂತಿಶ್ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾ ಗತಿಃ |
ಸದಯಾಪಾಂಗಸಂದತ್ತಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದಿಪದಸ್ಥಿತಿಃ || ೧೪೯ ||

ಅವ್ಯಾಹತಮಹಾಭಾಗ್ಯಂ ತ್ವಮೇವಾಕ್ಷೋಭ್ಯವಿಕ್ರಮಃ |
ಸಮನ್ವಯಶ್ಚ ವೇದಾನಾಮವಿರೋಧಸ್ತ್ವಮೇವ ಹಿ || ೧೫೦ ||

ನಿಃಶ್ರೇಯಸಪದಪ್ರಾಪ್ತಿಸಾಧನಂ ಫಲಮೇವ ಚ |
ಶ್ರೀಮಂತ್ರರಾಜರಾಜ್ಞೀ ಚ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇಮಕಾರಿಣೀ || ೧೫೧ ||

ಶ್ರೀಂಬೀಜಜಪಸಂತುಷ್ಟಾ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಪಾಲಿಕಾ |
ಪ್ರಪತ್ತಿಮಾರ್ಗಸುಲಭಾ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಥಮಕಿಂಕರೀ || ೧೫೨ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರಾರ್ಥಸವಿತ್ರೀ ಚ ಸೌಮಂಗಳ್ಯಾಧಿದೇವತಾ |
ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀಯಂತ್ರಪುರವಾಸಿನೀ || ೧೫೩ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಳ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ |
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೫೪ ||

ಪುನಃ ಪುನರ್ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸಾಷ್ಟಾಂಗಮಯುತಂ ಪುನಃ |

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ |

ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಭಿಸ್ಸುರೈಃ |
ನಮದ್ಭಿರಾರ್ತೈರ್ದೀನೈಶ್ಚ ನಿಸ್ಸತ್ವೈರ್ಭೋಗವರ್ಜಿತೈಃ || ೧ ||

ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಜುಷ್ಟೈಶ್ಚ ನಿಃಶ್ರೀಕೈಸ್ಸಂಸಾರಾತ್ಸ್ವಪರಾಯಣೈಃ |
ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ದದೌ ತೇಷಾಂ ದರ್ಶನಂ ದೃಷ್ಟಿತರ್ಪಣಮ್ || ೨ ||

ಶರತ್ಪೂರ್ಣೇಂದುಕೋಟ್ಯಾಭಧವಳಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣೈಃ |
ಸರ್ವಾನ್ ಸತ್ವಸಮಾವಿಷ್ಟಾಂಶ್ಚಕ್ರೇ ಹೃಷ್ಟಾ ವರಂ ದದೌ || ೩ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರುವಾಚ |

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಷ್ಟಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಪ್ರಮಾದಾದ್ವಾಪಿ ಯಸ್ಸಕೃತ್ |
ಕೀರ್ತಯೇತ್ತತ್ಕುಲೇ ಸತ್ಯಂ ವಸಾಮ್ಯಾಚಂದ್ರತಾರಕಮ್ || ೪ ||

ಕಿಂ ಪುನರ್ನಿಯಮಾಜ್ಜಪ್ತುರ್ಮದೇಕಶರಣಸ್ಯ ಚ |
ಮಾತೃವತ್ಸಾನುಕಂಪಾಹಂ ಪೋಷಕೀ ಸ್ಯಾಮಹರ್ನಿಶಮ್ || ೫ ||

ಮನ್ನಾಮ ಸ್ತುವತಾಂ ಲೋಕೇ ದುರ್ಲಭಂ ನಾಸ್ತಿ ಚಿಂತಿತಮ್ |
ಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಸ್ವಸ್ವೇಷ್ಟಾರ್ಥಮವಾಪ್ಸ್ಯಥ || ೬ ||

ಲುಪ್ತವೈಷ್ಣವಧರ್ಮಸ್ಯ ಮದ್ವ್ರತೇಷ್ವವಕೀರ್ಣಿನಃ |
ಭಕ್ತಿಪ್ರಪತ್ತಿಹೀನಸ್ಯ ವಂದ್ಯೋ ನಾಮ್ನಾಂ ಜಪೋಽಪಿ ಮೇ || ೭ ||

ತಸ್ಮಾದವಶ್ಯಂ ತೈರ್ದೋಷೈರ್ವಿಹೀನಃ ಪಾಪವರ್ಜಿತಃ |
ಜಪೇತ್ಸಾಷ್ಟಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ನಾಮ್ನಾಂ ಪ್ರತ್ಯಹಮಾದರಾತ್ || ೮ ||

ಸಾಕ್ಷಾದಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರೋಽಪಿ ದುರ್ಭಾಗ್ಯೋಽಪ್ಯಲಸೋಽಪಿ ವಾ |
ಅಪ್ರಯತ್ನೋಽಪಿ ಮೂಢೋಽಪಿ ವಿಕಲಃ ಪತಿತೋಽಪಿ ಚ || ೯ ||

ಅವಶ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ಭಾಗ್ಯಂ ಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಕೇವಲಮ್ |
ಸ್ಪೃಹೇಯಮಚಿರಾದ್ದೇವಾ ವರದಾನಾಯ ಜಾಪಿನಃ |
ದದಾಮಿ ಸರ್ವಮಿಷ್ಟಾರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಿ ಸ್ಮರತಾಂ ಧ್ರುವಮ್ || ೧೦ ||

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ |

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಽಂತರ್ದಧೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವೈಷ್ಣವೀ ಭಗವತ್ಕಲಾ |
ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಂ ಚ ಸುಕೃತಂ ಭಾಗಧೇಯಂ ಚ ಚಿಂತಿತಮ್ || ೧೧ ||

ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ಸ್ಥಾನಂ ಚ ಭೋಗಂ ಚ ವಿಜಯಂ ಲೇಭಿರೇ ಸುರಾಃ |
ತದೇತದ್ಪ್ರವದಾಮ್ಯದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಯೋಗಿನಃ ಪಠತ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಾನವಾಪ್ಸ್ಯಥ || ೧೨ ||

ಗಾರ್ಗ್ಯ ಉವಾಚ |

ಸನತ್ಕುಮಾರಯೋಗೀಂದ್ರ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸ ದಯಾನಿಧಿಃ |
ಅನುಗೃಹ್ಯ ಯಯೌ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತಾಂಶ್ಚ ದ್ವಾದಶಯೋಗಿನಃ || ೧೩ ||

ತಸ್ಮಾದೇತದ್ರಹಸ್ಯಂ ಚ ಗೋಪ್ಯಂ ಜಪ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ |
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಭೃಗುವಾಸರೇ || ೧೪ ||

ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಮಮಾಯಾಂ ಚ ಪರ್ವಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ |
ಜಪೇದ್ವಾ ನಿತ್ಯಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ಸನತ್ಕುಮಾರಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

1 thought on “Lakshmi Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ”

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ