Skip to content

Shyamala Sahasranamavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

Shyamala Sahasranamavali or Matangi Sahasranamavali or 1000 namesPin

Shyamala Sahasranamavali or Shyamala Sahasranamam is the 1000 names of Shyamala Devi or Matangi Devi. Get Sri Shyamala Sahasranamavali in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Goddess Shyamala Devi or Matangi Devi.

Shyamala Sahasranamavali in Kannada – ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ  

ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಂದರ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮರಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಶ್ಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾದಾನದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಗೀತೋಪನಿಷತ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಗೀರ್ವಾಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಗಮುದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಸಂಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಗತಾಯೈ ನಮಃ | ೨೦

ಓಂ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯಸಂವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಗೀತರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಲಾಮಯಶುಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದನಾಲೇಪದಿಗ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಂಬವಾಟೀನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಕಾಂತಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷೋತ್ಪನ್ನಕಂದರ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಿತಮಹೇಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂದರ್ಪಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಿದೋಷಹರಾಯೈ ನಮಃ | ೪೦

ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಂಬಕಲಿಕೋತ್ತಂಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಂಬಮೂಲರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಸನಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಲಿಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಕಾಕಾರಕುಚದ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಕಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಕಿಲಾರಾವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಜನನ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೦

ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂತತೋನ್ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತೈಕವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರಗಣಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂತಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ೮೦

ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀಣಾವಾದವಿನೋದಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀಣಾಗಾನವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀಣಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಂದುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಯೈ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೦

ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಸಾಗರತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೇದಶೂನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೇದಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಭಾವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲಯಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹನೀಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದೋನ್ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ | ೧೨೦

ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಂಗಕುಲಮಂಡನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧ್ವೀಸಿಂಧುಮಧ್ಯಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಕಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧ್ವೀರಸಮದಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾಭವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೪೦

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವನವಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಟಿಲಾಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೇತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲೇಂದೀವರಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಮಾಲಕೋಮಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತನುಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಟಿತ್ಪಿಶಂಗವಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಟಿತ್ಕೋಟಿಸಮದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಪಾನಪ್ರಿಯಾ ಸಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ | ೧೬೦

ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂರ್ಮಪೀಠಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಟಿಲಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೈವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂದದಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಮಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗರ್ಭಯೋಗಿನೀಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂತರರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೮೦

ಓಂ ಶಿವಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಹರಾಕಾಶನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡಿನೀಪರಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪತ್ಕರೀಗಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂದ್ರಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಪಕೋದ್ಭಾಸಿತಕಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುದತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಭುಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದುಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೦೦

ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಬುಕಂಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚಿವೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚಿವತ್ವಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬಾಣಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಗೀತಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೨೦

ಓಂ ಕವಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲೌ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಮಂತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾರಾಜ್ಯಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಸೇವನಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಜ್ಞಾವಶಂವದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಕಾರ್ಯಚತುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಭಕ್ತಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾರ್ಧಾಸನಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾವಣ್ಯರಸಶೇವಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಲಿತಶುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಸಚ್ಚೂಲೀವರಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ | ೨೪೦

ಓಂ ಭೋಗದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಮಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಷಣಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಂದರಪುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಮಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಿಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲಿನ್ನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕೋಣಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೨೬೦

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಮಂಡಲಾಂತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತರಭ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹಿರರ್ಚನಲೋಲುಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತೃಕಾವರ್ಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೀಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೮೦

ಓಂ ಮಾಹೇಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಿರಾದೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಿರಾಸಿಂಧುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಿರಾಮೋದವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಿರಾಪಾನಮಂಥರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಿತಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಃಖಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೂತರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜವೀಣಾರವಾನಂದ-ನಿಮೀಲಿತವಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶ್ಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಚಿತ್ತವಿಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಬರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಬರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೦೦

ಓಂ ಸಾಮಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಮಂತ್ರಜಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರ್ಚನತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿದಿವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಃಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂವಿದೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೋಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೋಧಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೋಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುಧಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾತನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಸೋದರಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಸೈನ್ಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೇಯಚಕ್ರರಥಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೨೦

ಓಂ ಕುಲಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಂಧರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮರ್ಮಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವಗಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಂಜನ್ಮಂಜೀರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಚಾರಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖೇಚರ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೪೦

ಓಂ ಯೋನಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಡಿತಾ ಪರಿವಾರಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಷಂಡಮತಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಂದುನಾದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿಮವತ್ಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗತಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಲೋಲಶಂಖತಾಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಲಸದ್ಗಂಡಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಮಧುರಸಾಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂದೂರತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಲಕ್ತಕಾರಕ್ತಪಾದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದನೋದ್ಯಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೬೦

ಓಂ ವಾಸಂತಕುಸುಮಾಪೀಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸಂತಸಮಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾನವಾಂತಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೀರ್ಥರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುರೀಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧಾಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ೩೮೦

ಓಂ ಮಹಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿಮಾಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಚಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಕ್ಮಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೂರ್ಜಟಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರುಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪಂಚೀಕಲನಿಕ್ವಾಣ-ವಿಮೋಹಿತಜಗತ್ತ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೈರವಪ್ರೇಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೦೦

ಓಂ ಭಾಸುರಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಡಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗೀಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಕುಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರಿಸುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರ್ತಾಲೀಪರಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರುಣೀಮದರಕ್ತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದಾರುವರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಸ್ಯಂದಿಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂದರ್ಪಮದವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೂರ್ವಾಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟಗ್ರಹವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೨೦

ಓಂ ಕಬರೀಶೋಭಿಕಲ್ಹಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಶಿಂಜಿತಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಣಾಲೀತುಲ್ಯದೋರ್ವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃದುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಜುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಜುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಪೂರವೀಟೀಕಬಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮನೀಯಕಪೋಲಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಪೂರಕ್ಷೋದದಿಗ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರಣವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾದಿನಿಧನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾತ್ರೀಧರಕುಲೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತುತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೪೦

ಓಂ ಮೋಹಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಪೀಠಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರ್ಗಭಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಲಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಮನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತಂಗಕುಲಮಂಜರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜಹಂಸಗತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೬೦

ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹವ್ಯವಾಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹವಿರ್ಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಃಖಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಗರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೈಜಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಕಲನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೇತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೇತನಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದ್ಘನಾಯೈ ನಮಃ | ೪೮೦

ಓಂ ಚೇತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತ್ಯತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಪಂಚಕರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಚ್ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೦೦

ಓಂ ಯಜ್ಞಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಮಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಿತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೇಕಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಗನಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ | ೫೨೦

ಓಂ ಗೀರ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರುಡಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಗ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಶ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ರಷ್ಟ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿರಂತನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಷೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪೦

ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌತಮಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಯವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗತಾಗತಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರಿಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯಂವದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶರೀರಾಯೈ ನಮಃ | ೫೬೦

ಓಂ ಶರೀರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಭಾಗಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರವಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಂಧುರಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋರಥಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀರಾಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ನಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಪಪ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ೫೮೦

ಓಂ ಚಿತ್ರಚಾರಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಂಧಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷಣಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಂದರಭ್ರೂಲತಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುದ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುದ್ರಿಕಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಜಸ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಯಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ | ೬೦೦

ಓಂ ಪದ್ಮಪೀಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮವರ್ಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ವಿತೀಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿತ್ತಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿತ್ತಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೨೦

ಓಂ ವಿಶದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈರಿಂಚ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಕ್ಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುದ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಂಡಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಕಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ರೀತಿಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುಧ್ನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಂಗಮುನಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೪೦

ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಯಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಯಮಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂತತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂತತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಮಾಲಪಲ್ಲವಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಮ್ರೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಂಡವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಟ್ಯಲಾಸ್ಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಟರಾಜಪ್ರಿಯಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂಗಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುಂಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ | ೬೬೦

ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮತ್ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಶಕ್ತ್ಯರ್ಚಿತಪದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಹ್ಲಾದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಗ್ಧಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಗ್ಧಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೮೦

ಓಂ ಕಾಮಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕೇಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಖಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಹಃಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಹಃಕೇಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಹಃಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಹನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಂತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಪ್ರಸವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯೈ ನಮಃ | ೭೦೦

ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನರ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೋಘಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದ್ಯಾದಿಗಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಂತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಂತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ತರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೨೦

ಓಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿನ್ಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂರ್ಖದೂರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಡಮುಖೀಸಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಾನಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜೃಂಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾಪೀಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೪೦

ಓಂ ರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಗನಾಭಿಸುಗಂಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಕ್ಷಕರ್ದಮಲಿಪ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಕ್ಷಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಕಟಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಯೂರೋಜ್ಜ್ವಲದೋರ್ಲತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂದೂರರಾಜತ್ಸೀಮಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಭ್ರೂವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಠೋರಕುಚಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಲೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಮೋಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ಸುರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಯಂಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಸುಮಾಮೋದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಯಂಭುಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೬೦

ಓಂ ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ರುಮಾಭೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾಲಾಮದಾಲಸದ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹಲ್ಯಾಪರಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈಲಾಸಗಿರಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಧೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೮೦

ಓಂ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮಜಾತ್ಯಾದಿರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನರನಾರಾಯಣಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯೋಪನಿಷದುದ್ಗೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಣೀನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಂಗವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಸಂಕೇತಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಚ್ಚಂದ್ರಮಂಡಲಾಂತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಾಕಾಶಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂಗಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನಾವಿಧರಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ | ೮೦೦

ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀತಿಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಬುಧಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಶೈಲಕುಮಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಸಾಮಣಿವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಯಿಕಾನಗರೀಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಂಚ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷದುದ್ಗೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂತಾಯೈ ನಮಃ | ೮೨೦

ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯೇಂದುವಹ್ನಿನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾತ್ರರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಯರುಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ತ್ವದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾರ್ಚನಜಪಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ | ೮೪೦

ಓಂ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿತಾಶೇಷಭುವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಪಾದಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೌವನಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹನೀಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹತ್ಯೈ ಸೌಖ್ಯಸಂತತ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೬೦

ಓಂ ಪೂರ್ಣೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹವಿರ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ವರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವೇದಬಿಂದೂಲ್ಲಸನ್ಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಂಗಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಲಾಶೂನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೃಂಗಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಿಯೇ ನಮಃ | ೮೮೦

ಓಂ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಷಂಡಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ಥಿವಶ್ರೀಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಪಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭನಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವರೋಗನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೈರವಾಷ್ಟಕಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾದಿಪರಿವಾರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮಾದಿಶಕ್ತಿಸಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦೦

ಓಂ ವಶ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ತಿದಮನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೋಷವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯತಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಗಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಧೇನ್ವೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುಗಂಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರೋಪೇಂದ್ರಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತಂಗಕುಲಸಂಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಂಗಜಾತಿಸಂಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೨೦

ಓಂ ಮತಂಗಕುಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಶನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಡ್ಗಮಂಡಲಸಂಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟದಮನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರತ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೪೦

ಓಂ ಯೋಗನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಸ್ರವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಾಧಿನಿಷ್ಠೈಃ ಸಂವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಭೇದವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧಾರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರೋಜಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಂಗಳದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲೌ ಕೃತಾವತರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರೀಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೬೦

ಓಂ ಸ್ಥಾಣುವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಾಚರಜಗದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೇತನಾಚೇತನಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಜುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೌವನೋನ್ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾನುಭಾವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಹೇಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮರಕತಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಭಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಿಂದ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತದೇವತಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತಸಮಯಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವರ್ಚಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಯನ್ಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ | ೯೮೦

ಓಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲೋತ್ಪಲದಳಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಳಯಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಗೀತರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಸದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಕ್ರಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಡ್ಯರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತೀಕಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಕಂದಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯಿನೀ ನಮಃ | ೧೦೦೦

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ಪರಿಪೂರ್ಣ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ