Skip to content

Shani Sahasranama Stotram in English

Shani Sahasranama Stotram Lyrics or Shani Sahasranam Stotra of Lord ShaniPin

Shani Sahasranama Stotram is the 1000 names of Lord Shani composed as a hymn. Get Sri Shani Sahasranama Stotram in English Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Shani.

Shani Sahasranama Stotram in English 

asya shree shanaishchara sahasranama stotra mahamantrasya |
kashyapa ri’shih’ | anusht’up chhandah’ |
shanaishcharo devata | sham beejam |
nam shaktih’ | mam keelakam |
shanaishcharaprasadasiddhyarthe jape viniyogah’ |
shanaishcharaya angusht’habhyam namah’ |
mandagataye tarjaneebhyam namah’ |
adhokshajaya madhyamabhyam namah’ |
sauraye anamikabhyam namah’ |
shushkodaraya kanisht’hikabhyam namah’ |
chhayatmajaya karatalakarapri’sht’habhyam namah’ |
shanaishcharaya hri’dayaya namah’ |
mandagataye shirase svaha |
adhokshajaya shikhayai vashat’ |
sauraye kavachaya hum |
shushkodaraya netratrayaya vaushat’ |
chhayatmajaya astraya phat’ |
bhoorbhuvah’ suvaromiti digbandhah’ |

dhyanam |

chapasano gri’dhradharastu neelah’
pratyangmukhah’ kashyapa gotrajatah’ |
sashoolachapeshu gadadharo’vyat
saurasht’radeshaprabhavashcha shaurih’ ||

neelambaro neelavapuh’ kireet’ee
gri’dhrasanastho vikri’tananashcha |
keyooraharadivibhooshitangah’
sada’stu me mandagatih’ prasannah’ ||

om amitabhashyaghaharah’ asheshaduritapahah’ |
aghoraroopo’tideerghakayo’sheshabhayanakah’ || 1 ||

ananto annadata chashvatthamoolajapapriyah’ |
atisampatprado’moghah’ anyastutya prakopitah’ || 2 ||

aparajito adviteeyah’ atitejo’bhayapradah’ |
asht’amastho’njananibhah’ akhilatmarkanandanah’ || 3 ||

atidaruna akshobhyah’ apsarobhih’ prapoojitah’ |
abheesht’aphalado’risht’amathano’marapoojitah’ || 4 ||

anugrahyo aprameya parakrama vibheeshanah’ |
asadhyayogo akhila doshaghnah’ aparakri’tah’ || 5 ||

aprameyo’tisukhadah’ amaradhipapoojitah’ |
avalokat sarvanashah’ ashvatthama dvirayudhah’ || 6 ||

aparadhasahishnushcha ashvatthama supoojitah’ |
anantapunyaphalado atri’pto’tibalo’pi cha || 7 ||

avalokat sarvavandyah’ aksheenakarunanidhih’ |
avidyamoolanashashcha akshayyaphaladayakah’ || 8 ||

anandaparipoornashcha ayushkaraka eva cha |
ashritesht’arthavaradah’ adhivyadhiharo’pi cha || 9 ||

anandamaya anandakaro ayudhadharakah’ |
atmachakradhikaree cha atmastutyaparayanah’ || 10 ||

ayushkaro anupoorvyah’ atmayattajagattrayah’ |
atmanamajapapreetah’ atmadhikaphalapradah’ || 11 ||

adityasambhavo artibhanjano atmarakshakah’ |
apadbandhava anandaroopo ayuh’prado’pi cha || 12 ||

akarnapoornachapashcha atmoddisht’a dvijapradah’ |
anukoolyo atmaroopa pratimadana supriyah’ || 13 ||

atmaramo adidevo apannarti vinashanah’ |
indirarchitapadashcha indrabhogaphalapradah’ || 14 ||

indradevasvaroopashcha isht’esht’avaradayakah’ |
isht’apoortiprada indumateesht’avaradayakah’ || 15 ||

indiraramanapreeta indravamshanri’parchitah’ |
ihamutresht’aphalada indiraramanarchitah’ || 16 ||

eedriya eeshvarapreeta eeshanatrayavarjitah’ |
umasvaroopa udbodhya ushana utsavapriyah’ || 17 ||

umadevyarchanapreeta uchchasthochchaphalapradah’ |
uruprakasha uchchastha yogada uruparakramah’ || 18 ||

oordhvalokadisancharee oordhvalokadinayakah’ |
oorjasvee oonapadashcha ri’karaksharapoojitah’ || 19 ||

ri’shiprokta puranajnya ri’shibhih’ paripoojitah’ |
ri’gvedavandya ri’groopee ri’jumarga pravartakah’ || 20 ||

lul’itoddharako loota bhavapashaprabhanjanah’ |
lookararoopako labdhadharmamargapravartakah’ || 21 ||

ekadhipatyasamrajyaprada enaughanashanah’ |
ekapadyeka ekonavimshatimasabhuktidah’ || 22 ||

ekonavimshativarshadasha enankapoojitah’ |
aishvaryaphalada aindra airavatasupoojitah’ || 23 ||

onkara japasupreeta onkara paripoojitah’ |
onkarabeeja audarya hasta aunnatyadayakah’ || 24 ||

audaryaguna audarya sheela aushadhakarakah’ |
karapankajasannaddhadhanushcha karunanidhih’ || 25 ||

kalah’ kat’hinachittashcha kalameghasamaprabhah’ |
kireet’ee karmakri’t karayita kalasahodarah’ || 26 ||

kalambarah’ kakavahah’ karmat’hah’ kashyapanvayah’ |
kalachakraprabhedee cha kalaroopee cha karanah’ || 27 ||

karimoortih’ kalabharta kireet’amakut’ojvalah’ |
karyakarana kalajnyah’ kanchanabharathanvitah’ || 28 ||

kaladamsht’rah’ krodharoopah’ karal’ee kri’shnaketanah’ |
kalatma kalakarta cha kri’tantah’ kri’shnagopriyah’ || 29 ||

kalagnirudraroopashcha kashyapatmajasambhavah’ |
kri’shnavarnahayashchaiva kri’shnagoksheerasupriyah’ || 30 ||

kri’shnagoghri’tasupreetah’ kri’shnagodadhishupriyah’ |
kri’shnagavaikachittashcha kri’shnagodanasupriyah’ || 31 ||

kri’shnagodattahri’dayah’ kri’shnagorakshanapriyah’ |
kri’shnagograsachittasya sarvapeed’anivarakah’ || 32 ||

kri’shnagodana shantasya sarvashanti phalapradah’ |
kri’shnagosnana kamasya gangasnana phalapradah’ || 33 ||

kri’shnagorakshanasyashu sarvabheesht’aphalapradah’ |
kri’shnagavapriyashchaiva kapilapashushu priyah’ || 34 ||

kapilaksheerapanasya somapanaphalapradah’ |
kapiladanasupreetah’ kapilajyahutapriyah’ || 35 ||

kri’shnashcha kri’ttikantasthah’ kri’shnagovatsasupriyah’ |
kri’shnamalyambaradharah’ kri’shnavarnatanooruhah’ || 36 ||

kri’shnaketuh’ kri’shakri’shnadehah’ kri’shnambarapriyah’ |
kroorachesht’ah’ kroorabhavah’ krooradamsht’rah’ kuroopi cha || 37 ||

kamalapati samsevyah’ kamalodbhavapoojitah’ |
kamitarthapradah’ kamadhenu poojanasupriyah’ || 38 ||

kamadhenusamaradhyah’ kri’payusha vivardhanah’ |
kamadhenvaikachittashcha kri’paraja supoojitah’ || 39 ||

kamadogdha cha kruddhashcha kuruvamshasupoojitah’ |
kri’shnangamahisheedogdha kri’shnena kri’tapoojanah’ || 40 ||

kri’shnangamahisheedanapriyah’ konastha eva cha |
kri’shnangamahisheedanalolupah’ kamapoojitah’ || 41 ||

krooravalokanatsarvanashah’ kri’shnangadapriyah’ |
khadyotah’ khand’anah’ khad’gadharah’ khecharapoojitah’ || 42 ||

kharamshutanayashchaiva khaganam pativahanah’ |
gosavasaktahri’dayo gocharasthanadoshahri’t || 43 ||

gri’harashyadhipashchaiva gri’haraja mahabalah’ |
gri’dhravaho gri’hapatirgocharo ganalolupah’ || 44 ||

ghoro gharmo ghanatama gharmee ghanakri’panvitah’ |
ghananeelambaradharo ngadivarna susanjnyitah’ || 45 ||

chakravartisamaradhyashchandramatya samarchitah’ |
chandramatyartiharee cha charachara sukhapradah’ || 46 ||

chaturbhujashchapahastashcharacharahitapradah’ |
chhayaputrashchhatradharashchhayadeveesutastatha || 47 ||

jayaprado jaganneelo japatam sarvasiddhidah’ |
japavidhvastavimukho jambhariparipoojitah’ || 48 ||

jambharivandyo jayado jagajjanamanoharah’ |
jagattrayaprakupito jagattranaparayanah’ || 49 ||

jayo jayapradashchaiva jagadanandakarakah’ |
jyotishcha jyotisham shresht’ho jyotih’shastra pravartakah’ || 50 ||

jharjhareekri’tadehashcha jhallareevadyasupriyah’ |
jnyanamoortirjnyanagamyo jnyanee jnyanamahanidhih’ || 51 ||

jnyanaprabodhakashchaiva jnyanadri’sht’yavalokitah’ |
t’ankitakhilalokashcha t’ankitainastamoravih’ || 52 ||

t’ankarakarakashchaiva t’ankri’to t’ambhadapriyah’ |
t’hakaramaya sarvasvasht’hakarakri’tapoojitah’ || 53 ||

d’hakkavadyapreetikaro d’amad’d’amarukapriyah’ |
d’ambaraprabhavo d’ambho d’hakkanadapriyankarah’ || 54 ||

d’akinee shakinee bhoota sarvopadravakarakah’ |
d’akinee shakinee bhoota sarvopadravanashakah’ || 55 ||

d’hakararoopo d’hambheeko nakarajapasupriyah’ |
nakaramayamantrartho nakaraikashiromanih’ || 56 ||

nakaravachananando nakarakarunamayah’ |
nakaramaya sarvasvo nakaraikaparayanah’ || 57 ||

tarjaneedhri’tamudrashcha tapasam phaladayakah’ |
trivikramanutashchaiva trayeemayavapurdharah’ || 58 ||

tapasvee tapasa dagdhadehastamradharastatha |
trikalaveditavyashcha trikalamatitoshitah’ || 59 ||

tulochchayastrasakarastilatailapriyastatha |
tilanna santusht’amanastiladanapriyastatha || 60 ||

tilabhakshyapriyashchaiva tilachoornapriyastatha |
tilakhand’apriyashchaiva tilapoopapriyastatha || 61 ||

tilahomapriyashchaiva tapatrayanivarakah’ |
tilatarpanasantusht’astilatailannatoshitah’ || 62 ||

tilaikadattahri’dayastejasvee tejasannidhih’ |
tejasadityasankashastejomaya vapurdharah’ || 63 ||

tattvajnyastattvagasteevrastaporoopastapomayah’ |
tusht’idastusht’ikri’t teekshnastrimoortistrigunatmakah’ || 64 ||

tiladeepapriyashchaiva tasya peed’anivarakah’ |
tilottamamenakadinartanapriya eva cha || 65 ||

tribhagamasht’avargashcha sthoolaroma sthirastatha |
sthitah’ sthayee sthapakashcha sthoolasookshmapradarshakah’ || 66 ||

dasharatharchitapadashcha dasharathastotratoshitah’ |
dasharatha prarthanakli’pta durbhiksha vinivarakah’ || 67 ||

dasharatha prarthanakli’pta varadvaya pradayakah’ |
dasharathasvatmadarshee cha dasharathabheesht’adayakah’ || 68 ||

dorbhirdhanurdharashchaiva deerghashmashrujat’adharah’ |
dasharathastotravarado dasharathabheepsitapradah’ || 69 ||

dasharathastotrasantusht’o dasharathena supoojitah’ |
dvadashasht’amajanmastho devapungavapoojitah’ || 70 ||

devadanavadarpaghno dinam pratimunistutah’ |
dvadashastho dvadashatma suto dvadasha namabhri’t || 71 ||

dviteeyastho dvadasharkasoonurdaivajnyapoojitah’ |
daivajnyachittavasee cha damayantya supoojitah’ || 72 ||

dvadashabdantu durbhikshakaree duh’svapnanashanah’ |
duraradhyo duradharsho damayantee varapradah’ || 73 ||

dusht’adooro durachara shamano doshavarjitah’ |
duh’saho doshahanta cha durlabho durgamastatha || 74 ||

duh’khaprado duh’khahanta deeptaranjita dingmukhah’ |
deepyamana mukhambhojo damayantyah’ shivapradah’ || 75 ||

durnireekshyo dri’sht’amatra daityamand’alanashakah’ |
dvijadanaikanirato dvijaradhanatatparah’ || 76 ||

dvijasarvartiharee cha dvijaraja samarchitah’ |
dvijadanaikachittashcha dvijaraja priyankarah’ || 77 ||

dvijo dvijapriyashchaiva dvijarajesht’adayakah’ |
dvijaroopo dvijashresht’ho doshado duh’saho’pi cha || 78 ||

devadidevo devesho devaraja supoojitah’ |
devarajesht’a varado devaraja priyankarah’ || 79 ||

devadivandito divyatanurdevashikhamanih’ |
devaganapriyashchaiva devadeshikapungavah’ || 80 ||

dvijatmajasamaradhyo dhyeyo dharmee dhanurdharah’ |
dhanushman dhanadata cha dharmadharmavivarjitah’ || 81 ||

dharmaroopo dhanurdivyo dharmashastratmachetanah’ |
dharmaraja priyakaro dharmaraja supoojitah’ || 82 ||

dharmarajesht’avarado dharmabheesht’aphalapradah’ |
nityatri’ptasvabhavashcha nityakarmaratastatha || 83 ||

nijapeed’artiharee cha nijabhaktesht’adayakah’ |
nirmasadeho neelashcha nijastotra bahupriyah’ || 84 ||

nal’astotra priyashchaiva nal’arajasupoojitah’ |
nakshatramand’alagato namatam priyakarakah’ || 85 ||

nityarchitapadambhojo nijajnya paripalakah’ |
navagrahavaro neelavapurnal’akararchitah’ || 86 ||

nal’apriyananditashcha nal’akshetranivasakah’ |
nal’apaka priyashchaiva nal’apadbhanjanakshamah’ || 87 ||

nal’asarvartiharee cha nal’enatmarthapoojitah’ |
nipat’aveenivasashcha nal’abheesht’avarapradah’ || 88 ||

nal’ateerthasakri’t snana sarvapeed’anivarakah’ |
nal’eshadarshanasyashu samrajyapadaveepradah’ || 89 ||

nakshatrarashyadhipashcha neeladhvajavirajitah’ |
nityayogaratashchaiva navaratnavibhooshitah’ || 90 ||

navadha bhajyadehashcha naveekri’tajagattrayah’ |
navagrahadhipashchaiva navaksharajapapriyah’ || 91 ||

navatma navachakratma navatattvadhipastatha |
navodana priyashchaiva navadhanyapriyastatha || 92 ||

nishkant’ako nispri’hashcha nirapeksho niramayah’ |
nagarajarchitapado nagarajapriyankarah’ || 93 ||

nagarajesht’avarado nagabharana bhooshitah’ |
nagendragana nirato nanabharanabhooshitah’ || 94 ||

navamitra svaroopashcha nanashcharyavidhayakah’ |
nanadveepadhikarta cha nanalipisamavri’tah’ || 95 ||

nanaroopa jagat srasht’a nanaroopajanashrayah’ |
nanalokadhipashchaiva nanabhashapriyastatha || 96 ||

nanaroopadhikaree cha navaratnapriyastatha |
nanavichitraveshad’hyo nanachitra vidhayakah’ || 97 ||

neelajeemootasankasho neelameghasamaprabhah’ |
neelanjanachayaprakhyo neelavastradharapriyah’ || 98 ||

neechabhasha pracharajnyo neeche svalpaphalapradah’ |
nanagama vidhanajnyo nananri’pasamavri’tah’ || 99 ||

nanavarnakri’tishchaiva nanavarnasvarartavah’ |
nagalokantavasee cha nakshatratrayasamyutah’ || 100 ||

nabhadilokasambhooto namastotrabahupriyah’ |
namaparayanapreeto namarchanavarapradah’ || 101 ||

namastotraikachittashcha nanarogartibhanjanah’ |
navagrahasamaradhyo navagraha bhayapahah’ || 102 ||

navagrahasusampoojyo nanaveda surakshakah’ |
navagrahadhirajashcha navagrahajapapriyah’ || 103 ||

navagrahamayajyotirnavagraha varapradah’ |
navagrahanamadhipo navagraha supeed’itah’ || 104 ||

navagrahadheeshvarashcha navamanikyashobhitah’ |
paramatma parabrahma paramaishvaryakaranah’ || 105 ||

prapannabhayaharee cha pramattasurashikshakah’ |
prasahastah’ pangupadah’ prakashatma pratapavan || 106 ||

pavanah’ parishuddhatma putrapautra pravardhanah’ |
prasannatsarvasukhadah’ prasannekshana eva cha || 107 ||

prajapatyah’ priyakarah’ pranatepsitarajyadah’ |
prajanam jeevahetushcha praninam paripalakah’ || 108 ||

pranaroopee pranadharee prajanam hitakarakah’ |
prajnyah’ prashantah’ prajnyavan prajarakshanadeekshitah’ || 109 ||

pravri’shenyah’ pranakaree prasannotsavavanditah’ |
prajnyanivasahetushcha purusharthaikasadhanah’ || 110 ||

prajakarah’ pratikoolyah’ pingal’akshah’ prasannadheeh’ |
prapanchatma prasavita purana purushottamah’ || 111 ||

purana purushashchaiva puruhootah’ prapanchadhri’t |
pratisht’hitah’ preetikarah’ priyakaree prayojanah’ || 112 ||

preetiman pravarastutyah’ purooravasamarchitah’ |
prapanchakaree punyashcha puruhoota samarchitah’ || 113 ||

pand’avadi susamsevyah’ pranavah’ purusharthadah’ |
payodasamavarnashcha pand’uputrartibhanjanah’ || 114 ||

pand’uputresht’adata cha pand’avanam hitankarah’ |
panchapand’avaputranam sarvabheesht’aphalapradah’ || 115 ||

panchapand’avaputranam sarvarisht’a nivarakah’ |
pand’uputradyarchitashcha poorvajashcha prapanchabhri’t || 116 ||

parachakraprabhedee cha pand’aveshu varapradah’ |
parabrahma svaroopashcha parajnya parivarjitah’ || 117 ||

paratparah’ pashahanta paramanuh’ prapanchakri’t |
patangee purushakarah’ parashambhusamudbhavah’ || 118 ||

prasannatsarvasukhadah’ prapanchodbhavasambhavah’ |
prasannah’ paramodarah’ parahankarabhanjanah’ || 119 ||

parah’ paramakarunyah’ parabrahmamayastatha |
prapannabhayaharee cha pranatartiharastatha || 120 ||

prasadakri’t prapanchashcha parashakti samudbhavah’ |
pradanapavanashchaiva prashantatma prabhakarah’ || 121 ||

prapanchatma prapanchopashamanah’ pri’thiveepatih’ |
parashurama samaradhyah’ parashuramavarapradah’ || 122 ||

parashurama chiranjeevipradah’ paramapavanah’ |
paramahamsasvaroopashcha paramahamsasupoojitah’ || 123 ||

panchanakshatradhipashcha panchanakshatrasevitah’ |
prapancha rakshitashchaiva prapanchasya bhayankarah’ || 124 ||

phaladanapriyashchaiva phalahastah’ phalapradah’ |
phalabhishekapriyashcha phalgunasya varapradah’ || 125 ||

phut’achchhamita papaughah’ phalgunena prapoojitah’ |
phanirajapriyashchaiva phullambuja vilochanah’ || 126 ||

balipriyo balee babhrurbrahmavishnveesha kleshakri’t |
brahmavishnveesharoopashcha brahmashakradidurlabhah’ || 127 ||

basadarsht’ya prameyango bibhratkavachakund’alah’ |
bahushruto bahumatirbrahmanyo brahmanapriyah’ || 128 ||

balapramathano brahma bahuroopo bahupradah’ |
balarkadyutimanbalo bri’hadvaksha bri’hattanuh’ || 129 ||

brahmand’abhedakri’chchaiva bhaktasarvarthasadhakah’ |
bhavyo bhokta bheetikri’chcha bhaktanugrahakarakah’ || 130 ||

bheeshano bhaikshakaree cha bhoosuradi supoojitah’ |
bhogabhagyapradashchaiva bhasmeekri’ta jagattrayah’ || 131 ||

bhayanako bhanusoonurbhootibhooshita vigrahah’ |
bhasvadrato bhaktimatam sulabho bhrukut’eemukhah’ || 132 ||

bhavabhoota ganaih’stutyo bhootasanghasamavri’tah’ |
bhrajishnurbhagavanbheemo bhaktabheesht’avarapradah’ || 133 ||

bhavabhaktaikachittashcha bhaktigeetastavonmukhah’ |
bhootasantoshakaree cha bhaktanam chittashodhanah’ || 134 ||

bhaktigamyo bhayaharo bhavajnyo bhaktasupriyah’ |
bhootido bhootikri’d bhojyo bhootatma bhuvaneshvarah’ || 135 ||

mando mandagatishchaiva masameva prapoojitah’ |
muchukunda samaradhyo muchukunda varapradah’ || 136 ||

muchukundarchitapado maharoopo mahayashah’ |
mahabhogee mahayogee mahakayo mahaprabhuh’ || 137 ||

mahesho mahadaishvaryo mandara kusumapriyah’ |
mahakraturmahamanee mahadheero mahajayah’ || 138 ||

mahaveero mahashanto mand’alastho mahadyutih’ |
mahasuto mahodaro mahaneeyo mahodayah’ || 139 ||

maithileevaradayee cha martand’asya dviteeyajah’ |
maithileeprarthanakli’pta dashakant’ha shiropahri’t || 140 ||

maramarahararadhyo mahendradi surarchitah’ |
maharatho mahavego maniratnavibhooshitah’ || 141 ||

meshaneecho mahaghoro mahasaurirmanupriyah’ |
mahadeergho mahagraso mahadaishvaryadayakah’ || 142 ||

mahashushko maharaudro muktimarga pradarshakah’ |
makarakumbhadhipashchaiva mri’kand’utanayarchitah’ || 143 ||

mantradhisht’hanaroopashcha mallikakusumapriyah’ |
mahamantra svaroopashcha mahayantrasthitastatha || 144 ||

mahaprakashadivyatma mahadevapriyastatha |
mahabali samaradhyo maharshiganapoojitah’ || 145 ||

mandacharee mahamayee mashadanapriyastatha |
mashodana preetachitto mahashaktirmahagunah’ || 146 ||

yashaskaro yogadata yajnyango’pi yugandharah’ |
yogee yogyashcha yamyashcha yogaroopee yugadhipah’ || 147 ||

yajnyabhri’d yajamanashcha yogo yogavidam varah’ |
yaksharakshasavetal’a kooshmand’adiprapoojitah’ || 148 ||

yamapratyadhidevashcha yugapad bhogadayakah’ |
yogapriyo yogayukto yajnyaroopo yugantakri’t || 149 ||

raghuvamsha samaradhyo raudro raudrakri’tistatha |
raghunandana sallapo raghuprokta japapriyah’ || 150 ||

raudraroopee ratharood’ho raghavesht’a varapradah’ |
rathee raudradhikaree cha raghavena samarchitah’ || 151 ||

roshatsarvasvaharee cha raghavena supoojitah’ |
rashidvayadhipashchaiva raghubhih’ paripoojitah’ || 152 ||

rajyabhoopakarashchaiva rajarajendra vanditah’ |
ratnakeyoorabhooshad’hyo ramanandanavanditah’ || 153 ||

raghupaurushasantusht’o raghustotrabahupriyah’ |
raghuvamshanri’paih’poojyo rananmanjeeranoopurah’ || 154 ||

ravinandana rajendro raghuvamshapriyastatha |
lohajapratimadanapriyo lavanyavigrahah’ || 155 ||

lokachood’amanishchaiva lakshmeevaneestutipriyah’ |
lokaraksho lokashiksho lokalochanaranjitah’ || 156 ||

lokadhyaksho lokavandyo lakshmanagrajapoojitah’ |
vedavedyo vajradeho vajrankushadharastatha || 157 ||

vishvavandyo viroopaksho vimalangavirajitah’ |
vishvastho vayasarood’ho visheshasukhakarakah’ || 158 ||

vishvaroopee vishvagopta vibhavasu sutastatha |
viprapriyo vipraroopo vipraradhana tatparah’ || 159 ||

vishalanetro vishikho vipradanabahupriyah’ |
vishvasri’sht’i samudbhooto vaishvanarasamadyutih’ || 160 ||

vishnurvirinchirvishvesho vishvakarta vishampatih’ |
virad’adharachakrastho vishvabhugvishvabhavanah’ || 161 ||

vishvavyaparahetushcha vakrakrooravivarjitah’ |
vishvodbhavo vishvakarma vishvasri’sht’i vinayakah’ || 162 ||

vishvamoolanivasee cha vishvachitravidhayakah’ |
vishvadharavilasee cha vyasena kri’tapoojitah’ || 163 ||

vibheeshanesht’avarado vanchhitarthapradayakah’ |
vibheeshanasamaradhyo visheshasukhadayakah’ || 164 ||

vishamavyayasht’ajanmastho’pyekadashaphalapradah’ |
vasavatmajasupreeto vasudo vasavarchitah’ || 165 ||

vishvatranaikanirato vangmanoteetavigrahah’ |
viranmandiramoolastho valeemukhasukhapradah’ || 166 ||

vipasho vigatatanko vikalpaparivarjitah’ |
varisht’ho varado vandyo vichitrango virochanah’ || 167 ||

shushkodarah’ shuklavapuh’ shantaroopee shanaishcharah’ |
shoolee sharanyah’ shantashcha shivayamapriyankarah’ || 168 ||

shivabhaktimatam shresht’hah’ shoolapanee shuchipriyah’ |
shrutismri’tipuranajnyah’ shrutijalaprabodhakah’ || 169 ||

shrutiparaga sampoojyah’ shrutishravanalolupah’ |
shrutyantargatamarmajnyah’ shrutyesht’avaradayakah’ || 170 ||

shrutiroopah’ shrutipreetah’ shruteepsitaphalapradah’ |
shuchishrutah’ shantamoortih’ shrutishravanakeertanah’ || 171 ||

shameemoolanivasee cha shameekri’taphalapradah’ |
shameekri’tamahaghorah’ sharanagatavatsalah’ || 172 ||

shameetarusvaroopashcha shivamantrajnyamuktidah’ |
shivagamaikanilayah’ shivamantrajapapriyah’ || 173 ||

shameepatrapriyashchaiva shameeparnasamarchitah’ |
shatopanishadastutyah’ shantyadigunabhooshitah’ || 174 ||

shantyadishad’gunopetah’ shankhavadyapriyastatha |
shyamaraktasitajyotih’ shuddhapanchaksharapriyah’ || 175 ||

shreehalasyakshetravasee shreeman shaktidharastatha |
shod’ashadvayasampoornalakshanah’ shanmukhapriyah’ || 176 ||

shad’gunaishvaryasamyuktah’ shad’angavaranojvalah’ |
shad’aksharasvaroopashcha shat’chakropari samsthitah’ || 177 ||

shod’ashee shod’ashantashcha shat’shaktivyaktamoortiman |
shad’bhavarahitashchaiva shad’angashrutiparagah’ || 178 ||

shat’konamadhyanilayah’ shat’shastrasmri’tiparagah’ |
svarnendraneelamakut’ah’ sarvabheesht’apradayakah’ || 179 ||

sarvatma sarvadoshaghnah’ sarvagarvaprabhanjanah’ |
samastalokabhayadah’ sarvadoshanganashakah’ || 180 ||

samastabhaktasukhadah’ sarvadoshanivartakah’ |
sarvanashakshamah’ saumyah’ sarvakleshanivarakah’ || 181 ||

sarvatma sarvada tusht’ah’ sarvapeed’anivarakah’ |
sarvaroopee sarvakarma sarvajnyah’ sarvakarakah’ || 182 ||

sukri’tee sulabhashchaiva sarvabheesht’aphalapradah’ |
sooryatmajah’ sadatusht’ah’ sooryavamshapradeepanah’ || 183 ||

saptadveepadhipashchaiva surasurabhayankarah’ |
sarvasankshobhaharee cha sarvalokahitankarah’ || 184 ||

sarvaudaryasvabhavashcha santoshatsakalesht’adah’ |
samastari’shibhih’stutyah’ samastaganapavri’tah’ || 185 ||

samastaganasamsevyah’ sarvarisht’avinashanah’ |
sarvasaukhyapradata cha sarvavyakulanashanah’ || 186 ||

sarvasankshobhaharee cha sarvarisht’a phalapradah’ |
sarvavyadhiprashamanah’ sarvamri’tyunivarakah’ || 187 ||

sarvanukoolakaree cha saundaryamri’dubhashitah’ |
saurasht’radeshodbhavashcha svakshetresht’avarapradah’ || 188 ||

somayaji samaradhyah’ seetabheesht’a varapradah’ |
sukhasanopavisht’ashcha sadyah’peed’anivarakah’ || 189 ||

saudamaneesannibhashcha sarvanullanghyashasanah’ |
sooryamand’alasancharee samharastraniyojitah’ || 190 ||

sarvalokakshayakarah’ sarvarisht’avidhayakah’ |
sarvavyakulakaree cha sahasrajapasupriyah’ || 191 ||

sukhasanopavisht’ashcha samharastrapradarshitah’ |
sarvalankara samyuktakri’shnagodanasupriyah’ || 192 ||

suprasannah’ surashresht’hah’ sughoshah’ sukhadah’ suhri’t |
siddharthah’ siddhasankalpah’ sarvajnyah’ sarvadah’ sukhee || 193 ||

sugreevah’ sudhri’tih’ sarah’ sukumarah’ sulochanah’ |
suvyaktah’ sachchidanandah’ suveerah’ sujanashrayah’ || 194 ||

harishchandrasamaradhyo heyopadeyavarjitah’ |
harishchandresht’avarado hamsamantradi samstutah’ || 195 ||

hamsavaha samaradhyo hamsavahavarapradah’ |
hri’dyo hri’sht’o harisakho hamso hamsagatirhavih’ || 196 ||

hiranyavarno hitakri’ddharshado hemabhooshanah’ |
havirhota hamsagatirhamsamantradisamstutah’ || 197 ||

hanoomadarchitapado haladhri’t poojitah’ sada |
kshemadah’ kshemakri’tkshemyah’ kshetrajnyah’ kshamavarjitah’ || 198 ||

kshudraghnah’ kshantidah’ kshemah’ kshitibhooshah’ kshamashrayah’ |
kshamadharah’ kshayadvaro namnamasht’asahasrakam || 199 ||

vakyenaikena vakshyami vanchitartham prayachchhati |
tasmatsarvaprayatnena niyamena japetsudheeh’ || 200 ||

|| iti shanaishchara sahasranama stotram sampoornam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *