Skip to content

Sai Sakara Ashtottara Shatanamavali in Kannada – ಸಾಯಿ ಸಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

sai sakara ashtottara shatanamavaliPin

Sai Sakara Ashtottara Shatanamavali is the 108 Names of Shiridi Sai Baba that start with “Sa”. Get Sri Sai Sakara Ashtottara Shatanamavali in Kannada Pdf Lyrics here and chant the 108 Names of Lord Sai baba.

Sai Sakara Ashtottara Shatanamavali in Kannada – ಸಾಯಿ ಸಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ 

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸದ್ಗುರುವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಾಕೋರಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಾಧನನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಲದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸುವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಮ್ಮೋಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಮಾಶ್ರಿತ ನಿಂಬವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಮುದ್ಧಾರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ || 10 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಾಕಾರೋಪಾಸನಾ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಲದೋಷಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸುಗುಣಾಯ ನಮಃ || 20 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಾಧುಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಾಧುಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಸಂತಾನ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ನಿರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸುರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿರೂಪಾಯ ನಮಃ || 30 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸ್ವಯಂಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪದರ್ಶಿತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯ ಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸದಾರ್ದ್ರ ಚಿಂತಾಯನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಶರೀರದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸದಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸದಾನಂದರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸದಾ ರಾಮನಾಮಜಪಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ || 40 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸದಾಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸದಾ ಹನುಮದ್ರೂಪದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸದಾ ಮಾನಸಿಕ ನಾಮಸ್ಮರಣ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸದಾ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಶ್ರವಣಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಮಾರಾಧನ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಮರಸ ಭಾವ ಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಮಯಾಚಾರ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಮದರ್ಶಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ || 50 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಲ ಆತ್ಮರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವವೇದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥದಾತ್ರೇ ನಮಃ || 60 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಮಂತ್ರಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಲೋಕಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವ ಅಜ್ಞಾನಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಲ ಜೀವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಗ್ರಹದೋಷಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ || 70 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಲ ಯೋಗಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀಭೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವ ಋಣ ವಿಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವತೋ ಭದ್ರವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವದಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಲ ಧರ್ಮಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಲಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಲದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ || 80 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಲ ಪಾಪಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಲ ಸಾಧು ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಲ ಮಾನವ ಹೃದಯಾಂತರ್ವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಲ ವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವದಾ ವಿಭೂಧಿ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಹಸ್ರ ಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಮಸ್ತ ಕಳ್ಯಾಣ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನ ವ್ರತಾಯ ನಮಃ || 90 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಸುಖದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಂಸಾರ ಸರ್ವದುಃಖ ಕ್ಷಯಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಂಸಾರ ಭಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಪ್ತ ವ್ಯಸನ ದೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ || 100 ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯ ತತ್ತ್ವ ಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯ ದೃಷ್ಟೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರೂಪದರ್ಶಿತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸರ್ವಾಭರಣಾಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ || 108 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ