Skip to content

Mallikarjuna Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Mallikarjuna Stotram LyricsPin

Mallikarjuna Stotram is a devotional hymn for worshipping Lord Mallikarjuna of Srisailam. Get Sri Mallikarjuna Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Shiva.

Mallikarjuna Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಶ್ರೀಕಂಠಾದಿಸಮಸ್ತರುದ್ರನಮಿತೋ ವಾಮಾರ್ಧಜಾನಿಃ ಶಿವಃ
ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲಹಾರಹೀರಕುಮುದಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತುಲ್ಯಪ್ರಭಃ |
ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನವಿಘಾತಮಸ್ತಮಕುಟೀರತ್ನಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವರಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರ್ವತಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮಹಾದೇವಃ ಶಿವೋ ಮೇ ಗತಿಃ || 1 ||

ಇಂದ್ರಾದ್ಯಾಮರಯಾತುಧಾನಕರವಲ್ಲೀವೇಲ್ಲಿತಾಶೀವಿಷಾ-
ಧೀಶಾಕರ್ಷಿತಮಂದರಾಗಮಥಿತಾಂಭೋರಾಶಿಜಾತಸ್ಫುರ- |
ತ್ಕೀಲಾಸಂಹಿತವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಗರಲಗ್ರಾಸೈಕಶಾಮ್ಯದ್ಭಯಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರ್ವತಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮಹಾದೇವಃ ಶಿವೋ ಮೇ ಗತಿಃ || 2 ||

ಉದ್ಯದ್ಭಾಸುರಕಾಸರಾಸುರಭುಜಾದರ್ಪಾದ್ರಿದಂಭೋಲಿಭೃ-
ತ್ಪಾಟೀರಾಮರಧೇನುನಾಯಕಕಕುದ್ವಿನ್ಯಸ್ತಹಸ್ತಾಂಬುಜಃ |
ನೀಹಾರಾಚಲಕನ್ಯಕಾವಹನಪಾದದ್ವಂದ್ವಪಾದೋರುಹಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರ್ವತಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮಹಾದೇವಃ ಶಿವೋ ಮೇ ಗತಿಃ || 3 ||

ನೀರೇಜಾಸನಮುಖ್ಯನಿರ್ಜರಶಿರಃಪ್ರಚ್ಛನ್ನಪಾದದ್ವಯಃ
ಸರ್ವಜ್ಞತ್ರಿಪುರಾಸುರಾಹಿತಗಣಾಂಭೋದೌಘಝಂಝಾನಿಲಃ |
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮಹಾಮುನೀಶ್ವರನುತಪ್ರಖ್ಯಾತಚಾರಿತ್ರಕಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರ್ವತಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮಹಾದೇವಃ ಶಿವೋ ಮೇ ಗತಿಃ || 4 ||

ಸದ್ಭಕ್ತಾವಲಿಮಾನಸಾಂಬುರುಹಚಂಚಚ್ಚಂಚರೀಕೋ ಮೃಡಃ
ಕ್ರೀಡಾಬಂಧುರಪಾಣಿಹೃತ್ಕಮಲಪೋತಃ ಕರ್ಣಗೋಕರ್ಣರಾಟ್ |
ಚಕ್ರೀ ಚಕ್ರಸಮಸ್ತಭೂಷಣಗಣಃ ಕೋಲಾಸುರಧ್ವಂಸಕಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರ್ವತಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮಹಾದೇವಃ ಶಿವೋ ಮೇ ಗತಿಃ || 5 ||

ಕಲ್ಯಾಣಾಚಲಕಾರ್ಮುಕಪ್ರಥಿತದುಗ್ಧಾಂಭೋಧಿಕನ್ಯಾಮನಃ
ಕಂಜಾತಭ್ರಮರಾಯಮಾಣವಿಲಸದ್ಗೋವಿಂದಸನ್ಮಾರ್ಗಣಃ |
ಧಾತ್ರೀಸ್ಯಂದನಭಾಸಮಾನನಲಿನೀಜಾತ(ಪ್ತ)ತ್ರಯೀಸೈಂಧವಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರ್ವತಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮಹಾದೇವಃ ಶಿವೋ ಮೇ ಗತಿಃ || 6 ||

ಗೋರಾಜೋತ್ತಮವಾಹನಃ ಶಶಿಕಲಾಲಂಕಾರಜೂಟಃ ಸದಾ
ಪದ್ಮಾನಾಯಕಸಾಯಕಸ್ತ್ರಿಭುವನಾಧೀಶಃ ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಃ |
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾನಚತುರಃ ಕಾರುಣ್ಯಪಾಥೋನಿಧಿಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರ್ವತಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮಹಾದೇವಃ ಶಿವೋ ಮೇ ಗತಿಃ || 7 ||

ಪಾತಾಲಾಮರವಾಹಿನೀವರಜಲಕ್ರೀಡಾಸಮೇತಃ ಸದಾ
ರಂಭಾಕನನವಾಟಿಕಾವಿಹರಣೋದ್ಯುಕ್ತಸ್ತ್ರಯೀಗೋಚರಃ |
ಫಾಲಾಕ್ಷೋ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಹೃದಯಪಂಕೇಜಾತಪುಷ್ಪಂಧಯಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರ್ವತಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮಹಾದೇವಃ ಶಿವೋ ಮೇ ಗತಿಃ || 8 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ