Skip to content

Karthika Snanam Vidhi in Kannada – ಕಾರ್ತೀಕ ಸ್ನಾನ ವಿಧಿ

Karthika Snanam Vidhanam or Karthik Snan VidhiPin

Karthika Snanam Vidhi is the procedure to be followed, including the mantra’s that has to be recited, while taking bath during Karthika Masam or the month of Karthika in the Hindu Calendar. Get Karthika Snanam Vidhi in Kannada Pdf Lyrics here and perform the vidhi with devotion.

Karthika Snanam Vidhi in Kannada – ಕಾರ್ತೀಕ ಸ್ನಾನ ವಿಧಿ 

ಪ್ರಾರ್ಥನ

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ನಾನಂ ಕಾರ್ತೀಕ ಸಂಭವಂ |
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ದಾಮೋದರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||

ಸಂಕಲ್ಪಂ

ದೇಶಕಾಲೌ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ :
ಗಂಗಾವಾಲುಕಾಭಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿಮಂಡಲಪರ್ಯಂತಂ ಕೃತವಾರಾಶೇಃ ಪೌಂಡರೀಕಾಶ್ವಮೇಧಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರತು ಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಇಹ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮಾಂತರೇ ಚ ಬಾಲ್ಯ ಕೌಮಾರ ಯೌವನ ವಾರ್ಧಕೇಷು, ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥಾಸು ಜ್ಞಾನತೋಽಜ್ಞಾನತಶ್ಚ ಕಾಮತೋಽಕಾಮತಃ ಸ್ವತಃ ಪ್ರೇರಣಯಾ ಸಂಭಾವಿತಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪಾಪಾನಾಮಪನೋದನಾರ್ಥಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದೀನಾಂ ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಶಿವಕೇಶವಾನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ವರ್ಷೇ ವರ್ಷೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತೀಕಮಾಸೇ ____ ವಾಸರ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ____ ತಿಥೌ ಶ್ರೀಮಾನ್ (ಶ್ರೀಮತಃ) ____ ಗೋತ್ರಾಭಿಜಾತಃ ____ ನಾಮಧೇಯೋಽಹಂ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ತೀಕ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ನಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ||

ಮಂತ್ರಂ

ತುಲಾರಾಶಿಂ ಗತೇ ಸೂರ್ಯೇ ಗಂಗಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾವನೀ |
ಸರ್ವತ್ರ ದ್ರವರೂಪೇಣ ಸಾ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಭವೇತ್ತದಾ ||

ಗಂಗಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ

ಅಂಬ ತ್ವದ್ದರ್ಶನಾನ್ಮುಕ್ತಿಃ ನ ಜಾನೇ ಸ್ನಾನಜಂ ಫಲಮ್ |
ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಸೋಪಾನಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ತರಂಗಿಣೀಂ |
ವಂದೇ ಕಾಶೀಂ ಗುಹಾಂ ಗಂಗಾಂ ಭವಾನೀಂ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಮ್ ||
ಗಂಗೇ ಮಾಂ ಪುನೀಹಿ |
ಗಂಗಾ ಗಂಗೇತಿ ಯೋ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಯೋಜನಾನಾಂ ಶತೈರಪಿ |
ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವ ಪಾಪಾಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ ||

1 thought on “Karthika Snanam Vidhi in Kannada – ಕಾರ್ತೀಕ ಸ್ನಾನ ವಿಧಿ”

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ