Skip to content

Ganesha Astakam in Kannada – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಂ

Ganesha Ashtakam Pdf Lyrics or Ganesh Ashtak - Vyasa KruthamPin

Ganesha Ashtakam is an 8 verse stotram for worshipping Lord Ganapathi. It was composed by Sage Vyasa and is from the Uttara Khanda of Padma Purana. Get Sri Ganesha Ashtakam in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Vinayaka.

Ganesha Astakam in Kannada – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಂ 

ಗಣಪತಿಪರಿವಾರಂ ಚಾರುಕೇಯೂರಹಾರಂ
ಗಿರಿಧರವರಸಾರಂ ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರಚಾರಂ |
ಭವಭಯಪರಿಹಾರಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯದೂರಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ವಕ್ರತುಂಡಾವತಾರಂ || ೧ ||

ಅಖಿಲಮಲವಿನಾಶಂ ಪಾಣಿನಾ ಹಸ್ತಪಾಶಂ
ಕನಕಗಿರಿನಿಕಾಶಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಂ |
ಭಜ ಭವಗಿರಿನಾಶಂ ಮಾಲತೀತೀರವಾಸಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಮಾನಸೇ ರಾಜಹಂಸಂ || ೨ ||

ವಿವಿಧಮಣಿಮಯೂಖೈಃ ಶೋಭಮಾನಂ ವಿದೂರೈಃ
ಕನಕರಚಿತಚಿತ್ರಂ ಕಂಠದೇಶೇ ವಿಚಿತ್ರಂ |
ದಧತಿ ವಿಮಲಹಾರಂ ಸರ್ವದಾ ಯತ್ನಸಾರಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ವಕ್ರತುಂಡಾವತಾರಂ || ೩ ||

ದುರಿತಗಜಮಮಂದಂ ವಾರುಣೀಂ ಚೈವ ವೇದಂ
ವಿದಿತಮಖಿಲನಾದಂ ನೃತ್ಯಮಾನಂದಕಂದಂ |
ದಧತಿ ಶಶಿಸುವಕ್ತ್ರಂ ಚಾಂಕುಶಂ ಯೋ ವಿಶೇಷಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಸರ್ವದಾನಂದಕಂದಂ || ೪ ||

ತ್ರಿನಯನಯುತಫಾಲೇ ಶೋಭಮಾನೇ ವಿಶಾಲೇ
ಮುಕುಟಮಣಿಸುಢಾಲೇ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಚ ಜಾಲೇ |
ಧವಳಕುಸುಮಮಾಲೇ ಯಸ್ಯ ಶೀರ್ಷ್ಣಃ ಸತಾಲೇ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಸರ್ವದಾ ಚಕ್ರಪಾಣಿಮ್ || ೫ ||

ವಪುಷಿ ಮಹತಿ ರೂಪಂ ಪೀಠಮಾದೌ ಸುದೀಪಂ
ತದುಪರಿ ರಸಕೋಣಂ ತಸ್ಯ ಚೋರ್ಧ್ವಂ ತ್ರಿಕೋಣಮ್ |
ಗಜಮಿತದಲಪದ್ಮಂ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಚಾರುಛದ್ಮಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ಯ ವೃಂದೇ || ೬ ||

ವರದವಿಶದಶಸ್ತಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಯಸ್ಯ ಹಸ್ತಂ
ಸದಯಮಭಯದಂ ತಂ ಚಿಂತಯೇ ಚಿತ್ತಸಂಸ್ಥಮ್ |
ಶಬಲಕುಟಿಲಶುಂಡಂ ಚೈಕತುಂಡಂ ದ್ವಿತುಂಡಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಸರ್ವದಾ ವಕ್ರತುಂಡಮ್ || ೭ ||

ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಧಃ ಸ್ಥಿತಕಾಮಧೇನುಂ
ಚಿಂತಾಮಣಿಂ ದಕ್ಷಿಣಪಾಣಿಶುಂಡಂ |
ಬಿಭ್ರಾಣಮತ್ಯದ್ಭುತ ಚಿತ್ರರೂಪಂ
ಯಃ ಪೂಜಯೇತ್ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಸಿದ್ಧಿಃ || ೮ ||

ವ್ಯಾಸಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗಣೇಶಸ್ತವನಂ ನೃಣಾಮ್ |
ಪಠತಾಂ ದುಃಖನಾಶಾಯ ವಿದ್ಯಾಂ ಸಶ್ರಿಯಮಶ್ನುತೇ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ವ್ಯಾಸವಿರಚಿತಂ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಂ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ