Skip to content

Durga Chalisa in Kannada Lyrics – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ

Durga Chalisa - दुर्गा चालीसा पाठPin

Durga Chalisa is a 40 verse prayer to Goddess Durga Devi. In this, the many deeds and qualities of Goddess Durga are praised. Many chant Durga Chalisa daily, and many more during the Navarathri 9 days with utmost devotion. It is said that chanting Durga Chalisa with devotion gives peace of mind, courage, success over enemies, and gets rid of financial troubles. Get Sri Durga Chalisa in Kannada lyrics Pdf here, and chant it with devotion to get the grace of goddess maa durga devi.

Durga Chalisa in Kannada Lyrics – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ 

ನಮೋ ನಮೋ ದುರ್ಗೇ ಸುಖ ಕರನೀ |
ನಮೋ ನಮೋ ಅಂಬೇ ದುಃಖ ಹರನೀ || ೧ ||

ನಿರಂಕಾರ ಹೈ ಜ್ಯೋತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ |
ತಿಹೂಂ ಲೋಕ ಫೈಲೀ ಉಜಿಯಾರೀ || ೨ ||

ಶಶಿ ಲಲಾಟ ಮುಖ ಮಹಾವಿಶಾಲಾ |
ನೇತ್ರ ಲಾಲ ಭೃಕುಟಿ ವಿಕರಾಲಾ || ೩ ||

ರೂಪ ಮಾತು ಕೋ ಅಧಿಕ ಸುಹಾವೇ |
ದರಶ ಕರತ ಜನ ಅತಿ ಸುಖ ಪಾವೇ || ೪ ||

ತುಮ ಸಂಸಾರ ಶಕ್ತಿ ಲಯ ಕೀನಾ |
ಪಾಲನ ಹೇತು ಅನ್ನ ಧನ ದೀನಾ || ೫ ||

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಹುಯಿ ಜಗ ಪಾಲಾ |
ತುಮ ಹೀ ಆದಿ ಸುಂದರೀ ಬಾಲಾ || ೬ ||

ಪ್ರಲಯಕಾಲ ಸಬ ನಾಶನ ಹಾರೀ |
ತುಮ ಗೌರೀ ಶಿವ ಶಂಕರ ಪ್ಯಾರೀ || ೭ ||

ಶಿವ ಯೋಗೀ ತುಮ್ಹರೇ ಗುಣ ಗಾವೇಂ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ತುಮ್ಹೇಂ ನಿತ ಧ್ಯಾವೇಂ || ೮ ||

ರೂಪ ಸರಸ್ವತೀ ಕಾ ತುಮ ಧಾರಾ |
ದೇ ಸುಬುದ್ಧಿ ಋಷಿ ಮುನಿನ ಉಬಾರಾ || ೯ ||

ಧರಾ ರೂಪ ನರಸಿಂಹ ಕೋ ಅಂಬಾ |
ಪರಗಟ ಭಯಿ ಫಾಡ ಕೇ ಖಂಬಾ || ೧೦ ||

ರಕ್ಷಾ ಕರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಚಾಯೋ |
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಕೋ ಸ್ವರ್ಗ ಪಠಾಯೋ || ೧೧ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪ ಧರೋ ಜಗ ಮಾಹೀಂ |
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಂಗ ಸಮಾಹೀಂ || ೧೨ ||

ಕ್ಷೀರಸಿಂಧು ಮೇಂ ಕರತ ವಿಲಾಸಾ |
ದಯಾಸಿಂಧು ದೀಜೈ ಮನ ಆಸಾ || ೧೩ ||

ಹಿಂಗಲಾಜ ಮೇಂ ತುಮ್ಹೀಂ ಭವಾನೀ |
ಮಹಿಮಾ ಅಮಿತ ನ ಜಾತ ಬಖಾನೀ || ೧೪ ||

ಮಾತಂಗೀ ಧೂಮಾವತಿ ಮಾತಾ |
ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಬಗಲಾ ಸುಖದಾತಾ || ೧೫ ||

ಶ್ರೀ ಭೈರವ ತಾರಾ ಜಗ ತಾರಿಣೀ |
ಛಿನ್ನ ಭಾಲ ಭವ ದುಃಖ ನಿವಾರಿಣೀ || ೧೬ ||

ಕೇಹರಿ ವಾಹನ ಸೋಹ ಭವಾನೀ |
ಲಾಂಗುರ ವೀರ ಚಲತ ಅಗವಾನೀ || ೧೭ ||

ಕರ ಮೇಂ ಖಪ್ಪರ ಖಡಗ ವಿರಾಜೇ |
ಜಾಕೋ ದೇಖ ಕಾಲ ಡರ ಭಾಜೇ || ೧೮ ||

ತೋಹೇ ಕರ ಮೇಂ ಅಸ್ತ್ರ ತ್ರಿಶೂಲಾ |
ಜಾತೇ ಉಠತ ಶತ್ರು ಹಿಯ ಶೂಲಾ || ೧೯ ||

ನಗರಕೋಟಿ ಮೇಂ ತುಮ್ಹೀಂ ವಿರಾಜತ |
ತಿಹುಂ ಲೋಕ ಮೇಂ ಡಂಕಾ ಬಾಜತ || ೨೦ ||

ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ದಾನವ ತುಮ ಮಾರೇ |
ರಕ್ತಬೀಜ ಶಂಖನ ಸಂಹಾರೇ || ೨೧ ||

ಮಹಿಷಾಸುರ ನೃಪ ಅತಿ ಅಭಿಮಾನೀ |
ಜೇಹಿ ಅಘ ಭಾರ ಮಹೀ ಅಕುಲಾನೀ || ೨೨ ||

ರೂಪ ಕರಾಲ ಕಾಲಿಕಾ ಧಾರಾ |
ಸೇನ ಸಹಿತ ತುಮ ತಿಹಿ ಸಂಹಾರಾ || ೨೩ ||

ಪಡೀ ಭೀಢ ಸಂತನ ಪರ ಜಬ ಜಬ |
ಭಯಿ ಸಹಾಯ ಮಾತು ತುಮ ತಬ ತಬ || ೨೪ ||

ಅಮರಪುರೀ ಅರು ಬಾಸವ ಲೋಕಾ |
ತಬ ಮಹಿಮಾ ಸಬ ಕಹೇಂ ಅಶೋಕಾ || ೨೫ ||

ಜ್ವಾಲಾ ಮೇಂ ಹೈ ಜ್ಯೋತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ |
ತುಮ್ಹೇಂ ಸದಾ ಪೂಜೇಂ ನರ ನಾರೀ || ೨೬ ||

ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇ ಜೋ ಯಶ ಗಾವೇಂ |
ದುಃಖ ದಾರಿದ್ರ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಆವೇಂ || ೨೭ ||

ಧ್ಯಾವೇ ತುಮ್ಹೇಂ ಜೋ ನರ ಮನ ಲಾಯಿ |
ಜನ್ಮ ಮರಣ ತೇ ಸೌಂ ಛುಟ ಜಾಯಿ || ೨೮ ||

ಜೋಗೀ ಸುರ ಮುನಿ ಕಹತ ಪುಕಾರೀ |
ಯೋಗ ನ ಹೋಯಿ ಬಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ || ೨೯ ||

ಶಂಕರ ಆಚಾರಜ ತಪ ಕೀನೋ |
ಕಾಮ ಅರು ಕ್ರೋಧ ಜೀತ ಸಬ ಲೀನೋ || ೩೦ ||

ನಿಶಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಧರೋ ಶಂಕರ ಕೋ |
ಕಾಹು ಕಾಲ ನಹಿಂ ಸುಮಿರೋ ತುಮಕೋ || ೩೧ ||

ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಕೋ ಮರಮ ನ ಪಾಯೋ |
ಶಕ್ತಿ ಗಯೀ ತಬ ಮನ ಪಛತಾಯೋ || ೩೨ ||

ಶರಣಾಗತ ಹುಯಿ ಕೀರ್ತಿ ಬಖಾನೀ |
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಗದಂಬ ಭವಾನೀ || ೩೩ ||

ಭಯಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದಿ ಜಗದಂಬಾ |
ದಯಿ ಶಕ್ತಿ ನಹಿಂ ಕೀನ ವಿಲಂಬಾ || ೩೪ ||

ಮೋಕೋ ಮಾತು ಕಷ್ಟ ಅತಿ ಘೇರೋ |
ತುಮ ಬಿನ ಕೌನ ಹರೈ ದುಃಖ ಮೇರೋ || ೩೫ ||

ಆಶಾ ತೃಷ್ಣಾ ನಿಪಟ ಸತಾವೇಂ |
ರಿಪು ಮೂರಖ ಮೊಹಿ ಅತಿ ದರ ಪಾವೈಂ || ೩೬ ||

ಶತ್ರು ನಾಶ ಕೀಜೈ ಮಹಾರಾನೀ |
ಸುಮಿರೌಂ ಇಕಚಿತ ತುಮ್ಹೇಂ ಭವಾನೀ || ೩೭ ||

ಕರೋ ಕೃಪಾ ಹೇ ಮಾತು ದಯಾಲಾ |
ಋದ್ಧಿ-ಸಿದ್ಧಿ ದೇ ಕರಹು ನಿಹಾಲಾ | ೩೮ ||

ಜಬ ಲಗಿ ಜಿಯೂಂ ದಯಾ ಫಲ ಪಾವೂಂ |
ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ ಮೈಂ ಸದಾ ಸುನಾವೂಂ || ೩೯ ||

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ ಜೋ ಗಾವೈ |
ಸಬ ಸುಖ ಭೋಗ ಪರಮಪದ ಪಾವೈ || ೪೦ ||

ದೇವೀದಾಸ ಶರಣ ನಿಜ ಜಾನೀ |
ಕರಹು ಕೃಪಾ ಜಗದಂಬ ಭವಾನೀ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ