Skip to content

Panchayudha Stotram in English

Vishnu Panchayudha StotramPin

Panchayudha Stotram or Vishnu Panchayudha Stotram is a prayer to the Panchayudha’s or the five weapons of Lord Vishnu, namely Sudarshana Chakra, Pancha Janya Shankha (Conch), Kaumodaki or Gada, Nandakam or Sword, and Sarangam or Bow. Of the five weapons, Sudarshana Chakra and Gada were made by Vishwakarma, Sarangam by Lord Brahma, and Shankha was obtained by Lord Krishna after killing Asura Panchaja. Get Sri Vishnu Panchayudha Stotram in English Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Vishnu.

Panchayudha Stotram in English 

Sphurad sahasrara Shikhadhi theevram
Sudarshanam Bhaskara koti thulyam |
Suradvisham prana vinasi vishno
Chakram Sadaham saranam prapadhye || 1 ||

Vishnor mkhothonila poorithasya
Yasya dwanir Dhanava dharpa hantha |
Tham Pancha janyam, sasi koto shubhram,
Sankham sadaham saranam Prapadhye || 2 ||

Hiranmayim Meru samana saram
Koumodhakeem daithya kulaika hanthrim |
Vaikunta vamagra karabhimrushtam
Gadham sadaham saranam prapadhye || 3 ||

Raksho uraanaam katinogra kanadach
Chethakshara sonitha digdha dhaaraam |
Tam Nandakam nama Hare pradeeptham
Gadgam sadaham saranam prapadhye || 4 ||

Ya jjayani nadha sravanath suraanam
Chethamsi nirmuktha bhayani sadhya |
Bhavanthi daithyasani bana varsha
Sarngam sadaham saranam prapadhye || 5 ||

Imam hare Panchayudha nama
Sthavam padeth yo anudhinam Prabathe |
Samastha dukhani bhayani sadhya
Papani nasyanthi, sukhani santhi || 6 ||

Vane rane Shathru jalagni madhye
Yadruchaya Apadsu maha bayesu |
Idham patan stotram anakulathma
Sukhi bhaved thath krutha sarva rakshaha || 7 ||

Adhika Shloka :

yachchakra sankaham gadhakhadga sardgenam
peetambaram kousthu bhavatsalanchitam |
Sreyasamethojwala shobitangam
Vishnum sadaham saranam prapadye ||

Jale rakshathu varahaha sthale rakshatu vamanaha
Atavyam narasimhasyascha savataha pathu kesavaha ||

ithi sri vishnu panchayudha stotram ||

1 thought on “Panchayudha Stotram in English”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *