Skip to content

# Choose Language:

Mukunda Mala in English Lyrics

Mukunda Mala Lyrics - Lord VishnuPin

Mukunda Mala is a devotional hymn of Lord Vishnu. It was composed by Raja Kulasekhara, who was a King of Kerala. He is a great Vaishnava devotee and later on became the 5th Vaishnava Alvar. Get Sri Mukunda Mala in English Lyrics Pdf here and chant it for the grace of Lord Vishnu.

Mukunda Mala in English Lyrics 

ghushyate yasya nagare rangayatra dinedine |
tamaham shirasa vande rajanam kulashekharam ||

shrivallabheti varadeti dayapareti
bhaktapriyeti bhavalunthana kovideti |
natheti nagashayaneti jagannivase
tyalapanam pratipadam kuru me mukunda || 1

jayatu jayatu devo devakinandano2yam
jayatu jayatu krishno vrishnivamshapradipa: |
jayatu jayatu meghashyamala: komalango
jayatu jayatu prithvibharanasho mukundah || 2

mukunda murdhna pranipatya yache
bhavantamekantamiyantamardam |
avismriti stva chcharanaravinde
bhavebhave me2stu bhavat prasadat || 3

naham vande tava charanayo:dvandvaheto:
kumbhipakam gurumapi hare! narakam napanetum |
ramya rama mridutanulata nandane napi rantum
bhave bhave hridayabhavane bhavayeyam bhavantam || 4

nasdha dharme na vasunichaye naiva kamopabhoge
yadya dbhavyam bhavatu bhagavan purvakarmanurupam |
etat prardhyam mama bahumatam janmajanmantare2pi
tvatpadambhoruhayugagata nishchala bhaktirastu || 5

divi va bhuvi va mamastu vaso
narake va narakantaka prakamam |
avadhirita sharadaravindau
charanau te maranepi chintayani || 6

krishna tvadiya padapanjnykaja panjarantam
advyaiva me vishatu manasa rajahamsa: |
pranaprayana samaye kaphavatapittai:
kanthavarodhanavidhau smaranam kutaste || 7

chintayami harimeva santatam
mandamanda hasitananambujam |
nandagopa tanayam paratparam
naradadi munibrinda vanditam || 8

karacharana saroje kantimannetramine
shramamushi bhujavichivyakule2gadhamarge |
harisarasi vigahyapiya tejojalaugham
bhavamaruparikhinna: khedamadyatyajami || 9

sarasijanayane sashankhachakre
murabhidhi ma virama svachitta | rantum |
sukhatara maparam na jatu jane
haricharana smaranamritena tulyam || 10

mabhirmandamano vichintya bahudha yamishchiram yatana:
nami na: prabhavanti paparipavasssami nanu shridhara: |
alasyam vyapaniya bhaktisulabham dhyayasya narayanam
lokasya vyasanapanodanakaro dasasya kim na kshama: || 11

bhavajaladhigatanam dvandva vatahatanam
suta duhitri kalatra tranabharardhitanam |
vishamavishayatoye majjatamaplavanam
bhavatu sharanameko vishnupoto naranam || 12

bhavajaladhi magadham dustaram nistareyam
kadha maha miti cheto masmaga: kataratvam |
sarasijadrishi deve tavaki bhaktireka
narakabhidi nishanna tarayishya tyavashyam || 13

trishnatoye madanapavanoddhuta mohormimale
dara2varte tanaya sahajagraha sanghakule cha |
samsarakhye mahati jaladhau majjatam nastridhaman
padambhoje varada bhavato bhaktinavam prayachcha || 14

madraksham kshinapunyan,kshanamapi bhavato bhaktihinan padabje
mashrausham shravyabandham tava charita mapasyanyadakhyana jatam |
masmarsham madhava tvamapi bhuvanapate | chetasa2pahnuvanan
mabhuvam tvat saparya vyatikara rahito janmajanmantare2pi || 15

jihve kirtaya keshavam muraripum cheto bhaja, shridharam
panidvandva samarchaya2chyuta kadha: shrotradvaya1 tvam shrinu |
krishnam lokaya lochanadvaya harergachchanghriyugmalayam
jighra ghrana mukundapadatulasim, murdhanna madhokshajam || 16

he loka shshrinuta prasuti maranavyadhe shchikitsamimam
yogajnya ssamudaharanti munayo yam yajnyavalkyadaya: |
antarjyoti rameya meka mamritam krishnakhya mapiyatam
tatpitam paramaushadham vitanute nirvana matyantikam || 17

he martya: paramam hita shrinuta vo vakshyami sankshepata:
samsararnava mapadurmibahulam samyak pravishya sthita: |
nanajnyana mapasya chetasi namo narayanaye tyamum
mantram sapranavam pranamasahitam pravartayadhvam muhu: || 18

pridhvi renu,ranu: payamsi kanika: phalgu sphulingonala:
tejo, nishvasanam marut tanutaram randram susukshmam nabha: |
kshudra rudra pitamahaprabhritaya: kita ssamasta ssura:
drishte yatra sa tavako vijayate bhuma2vadhutavadhi: || 19

baddhenanjalina natena shirasa gatrai ssaromodgamai:
kanthena svaragadgadena nayane nodgirna bashpambuna |
nityam tvachcharanaravindayugala dhyanamrita svadinam
asmakam sarasiruhaksha satatam sampadyatam jivitam || 20

he gopalaka he kripajalanidhe1 he sindhukanyapate
he kamsantaka he gajendra karunaparina he madhava |
he ramanuja he jagattrayaguro he pundarikaksha mam
he gopijananatha palaya param janami na tvam vina || 21

bhaktapayabhujangagarudamani: ttrailokyarakshamani:
gopilochana chatakambuda mani ssaundaryamudramani: |
ya: kantamani rukminighanakucha dvandvaikabhushamani:
reyo deva shikhamani rdishatu no gopalachudamani: || 22

shatruchchedaikamantram sakalamupanishadvakya sampujya mantram
samsarottaramantram samupachita tamassangha niryanamantram |
sarvaishvaryaikamantram vyasanabhujaga sandashta samntranamantram
jihve shrikrishnamantram japajapa satatam janmasaphalyamantram || 23

vyamohaprashamaushadham munimanovritti pravrittyaushadham
daityendrartikaraushadham trijagatam sanjivanai kaushadham |
bhaktatyanta hitaushadham bhavabhaya pradhvamsanaikaushadham
shreya: praptikaraushadham piba mana:shrikrishnadivyaushadham 24

amnayabhyasana nyaranyaruditam vedavrata nyanvaham
meda shcheda phalani purtavidhaya ssarve hantam bhasmani |
tirthana mavagahanani cha gajasnanam vina yatpada
dvandvambhoruha samsmriti rvijayate deva ssanarayana: || 25

shriman nama prochya narayanakhyam
ke na prapurvanchitam papino2pi |
ha na: purvam vak pravritta na tasmin
tena praptam garbhavasadi du:kham || 26

majjanmana: phalamidam madhukaitabhare
mat prarthaniya madanugraha esha eva |
tvadbhritya bhritya paricharaka bhritya bhritya
bhrityasya bhritya iti mam smara lokanatha || 27

nathe na: purushottame,trijagata mekadhipe chetasa
sevye svasya padasya datari sure narayane tishthati |
yam kanchit purushadhamam katipaya gramesha malparthadam
sevayai mrigayamahe naramaho muka varaka vayam || 28

madana parihara sthitim madiye
manasi mukunda padaravinda dhamni |
haranayana krishanuna krisho2si
smarasi na chakraparakramam murare: || 29

tattvam bruvanani param parasmat
madhu ksharantiva satam phalani |
pravartaya pranjalirasmi jihve |
namani narayana gocharani || 30

idam shariram parinamapeshalam
pata tyavashyam shlathasandhi jargharam |
kimaushadhai: klishyasi mudha durmate
niramayam krishnarasayanam piba || 31

dara varakaravarasuta te tanujo virinchi:
stota vedastava suragano bhrityavarga: prasada: |
mukti,rmaya jagadavikalam, tavaki devaki te
mata,mitram balaripusuta, stvayyato2nyam na jane || 32

krishno rakshatu no jagattrayaguru: krishnam namasyamyaham
krishne namara shatravo vinihata: krishnaya tasmai nama: |
krishna deva samutthitam jagadidam krishnasya daso2smyaham
krishne tishthati sarva meta dakhilam he krishna |samraksha mam || 33

tattvam prasida bhagavan kuru mayyanathe
vishno kripam paramakarunika: kila tvam |
samsara sagaranimagna mananta dinam
uddhartu marhasi hare purushottamo2si || 34

namami narayana padapankajam
karomi narayana pujanam sada |
vadami narayana nama nirmalam
smarami narayana tattva mavyayam || 35

shrinatha narayana vasudeva
shrikrishna bhaktapriya chakrapane | |
shripadmanabha2chyuta kaitabhare
shrirama padmaksha hare murare | 36

ananta vaikuntha |mukunda krishna
govinda damodara madhaveti |
vaktum samartho2pi na vakti kashchit
aho jananam vyasanabhimukhyam || 37

dhyayanti ye vishnu mananta mavyayam
hritpadmamadhye satatam vyavasthitam |
samahitanam satatabhayapradam
te yanti siddhim paramancha vaishnavim || 38

kshirasagarataranga shikarasara tarakita charumurtaye |
bhogibhoga shayaniyashayine madhavaya madhuvidvishe nama: || 39

yasya priyau shrutidharau kavilokavirau
mitre dvijanmavarapadma sharavabhutam |
tenambhujaksha charanambuja shatpadena
rajnya krita kritiriyam kulashekharena || 40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *