Skip to content

Daridraya Dahana Shiva Stotram in English

Daridrya Dahana Shiva Stotram or Daridra Dahan Shiv Stotra Lyrics Pdf - daridrya duhka dahanaya namah shivayaPin

Daridraya Dahana Shiva Stotram is a very powerful hymn of Lord Shiva to remove financial difficulties and poverty. Get Sri Daridraya Dahana Shiva Stotram in English Pdf Lyrics here and chant it with devotion to get rid of poverty and sorrow due to it.

Daridraya Dahana Shiva Stotram in English 

vishveshvaraya narakarnava taranaya
karnamrutaya shashishekhara dharanaya |
karpurakantidhavalaya jatadharaya
daridrya duhkha dahanaya namah shivaya || 1 ||

gauripriyaya rajanishakaladharaya
kalantakaya bhujagadhipankanaya |
gangadharaya gajarajavimardanaya
daridrya dukha dahanaya namah shivaya || 2 ||

bhaktipriyaya bhavarogabhayapahaya
ugraya durgabhavasagarataranaya |
jyotirmayaya gunanamasunutyakaya
daridrya duhkha dahanaya namah shivaya || 3 ||

charmambaraya shavabhasmavilepanaya
bhalekshanaya manikundala manditaya |
manjirapadayugalaya jatadharaya
daridrya duhka dahanaya namah shivaya || 4 ||

panchananaya phaniraja vibhushanaya
hemamshukaya bhuvanatrayamanditaya |
anandabhumivaradaya tamomayaya
daridrya duhka dahanaya namah shivaya || 5 ||

bhanupriyaya bhavasagarataranaya
kalantakaya kamalasanapujitaya |
netratrayaya shubhalakshana lakshitaya
daridrya duhka dahanaya namah shivaya || 6 ||

ramapriyaya raghunathavarapradaya
nagapriyaya narakarnavataranaya |
punyeshu punyabharitaya surarchitaya
daridrya duhka dahanaya namah shivaya || 7 ||

mukteshwaraya phaladaya ganeshwaraya
gitapriyaya vrushabheshwara vahanaya |
matangacharmavasanaya maheshwaraya
daridrya duhka dahanaya namah shivaya || 8 ||

Vasisthena kritam stotram sarvaroga nivaranam
Sarvasampatkaram siighram putrapautradi vardhanam
trisandhyam yah patennithyam sa hi svargamavapnuyat ||

Ithi Sri Vasistha Virachitham daridraya dahana stotram ||

1 thought on “Daridraya Dahana Shiva Stotram in English”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *