Skip to content

Vishnu Chalisa in Telugu – శ్రీ విష్ణు చాలీసా

Vishnu Chalisa lyrics pdf pathPin

Vishnu Chalisa is a 40 verse stotram addressing Lord Vishnu. Get Sri Vishnu Chalisa in Telugu Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Vishnu.

Vishnu Chalisa in Telugu – శ్రీ విష్ణు చాలీసా 

॥ దోహా ॥

శ్రీ విష్ణు సునియే వినయ్
సేవక్ కి చిత్ లాయే |
కీరత్ కుచ్ వర్ణన్ కరూన్
డిజియే గ్యాన్ బటాయ్ ॥

॥ చౌపాఈ ॥

నమో విష్ణు భగవాన్ ఖరారీ
కాషత్ నాశవన్ అఖిల బిహారీ ॥ 1 ॥

ప్రబల్ జగత్ మే శక్తి తుమ్హారీ
త్రిభువన్ ఫైల్ రహీ ఉజియారీ ॥ 2 ॥

సుందర్ రూప్ మనోహర్ సూరత్
సరళ స్వభావ మోహిని మురత్ ॥ 3 ॥

తన్ పర్ పీతాంబర్ అతి సోహత్
వైజంతి మాలా మన్ మోహత్ ॥ 4 ॥

శంఖ చక్ర కర్ గదా బిరాజే
దేఖత్ దైత్య అసుర్ ఖల్ భజే ॥ 5 ॥

సత్య ధర్మం మద్ లోభ్ న గజే
కమ్ క్రోధ్ మద్ లోభ్ న చాజే ॥ 6 ॥

సంత్భక్త్ సజ్జన్ మన్రంజన్
దనుజ్ అసుర్ దుష్టన్ దాల్ గంజన్ ॥ 7 ॥

సుఖ్ అప్జయే కష్ట్ సబ్ భంజన్
దోష్ మీటే కరత్ జన్ సజ్జన్ ॥ 8 ॥

పాప్ కాత్ భావ సింధు ఉతారన్
కష్ట నాష్కర్ భక్త్ ఉబారన్ ॥ 9 ॥

కారత్ అనేక్ రూప్ ప్రభు ధరన్
కేవల్ ఆప్ భక్తి కే కారణం ॥ 10 ॥

ధరణీ దేను బన్ తుమహి పుకార
తబ్ తుమ్ రూప్ రామ్ కా ధార ॥ 11 ॥

భార్ ఉతార్ అసుర్ దాల్ మార
రావణ్ ఆదిక్ కో సంహార ॥ 12 ॥

ఆప్ వరః రూప్ బనాయ
హిరణ్యాక్ష్ కో మార్ గిరయా ॥ 13 ॥

ధర్ మతస్య తన్ సింధు మథాయ
చోదహ రతన్ కో నిక్లయా ॥ 14 ॥

అమిలక్ అసురన్ ద్వంద్ మచయా
రూప్ మోహిని ఆప్ దిఖాయా ॥ 15 ॥

దేవన్ కో అమృత్ పాన్ కారయా
అసురన్ కో చవి సే బెహ్లాయా ॥ 16 ॥

కూర్మ్ రూప్ ధర్ సింధు మచ్చయా
మాంద్రాచల్ గిరి తురెంట్ ఉథాయా ॥ 17 ॥

శంకర్ కా తుమ్ ఫండ్ చుడయా
భస్మాసుర్ కో రూప్ దేఖాయా ॥ 18 ॥

వేదాన్ కో జబ్ అసుర్ దుబాయా
కర్ కే ప్రబంధ్ ఉన్హేం దుంధ్వయా ॥ 19 ॥

మోహిత్ బంకర్ ఖల్హి నాచయా
ఉషి కర్ సే భస్మ్ కారయా ॥ 20 ॥

అసుర్ జలంధర్ అతి బల్దాయి
శంకర్ సే ఉన్ కీన్ లదై ॥ 21 ॥

హర్ పార్ శివ్ సకల్ బనై
కీన్ సతీ సే చల్ ఖల్ జై ॥ 22 ॥

సుమిరన్ కీన్ తుమ్హేన్ శివరాణి
బట్లై సబ్ విపత్ కహానీ ॥ 23 ॥

తబ్ తుమ్ బనే మునీశ్వర్ గ్యానీ
వృందా కీ సబ్ సురతీ భౌలానీ ॥ 24 ॥

దేఖత్ దీన్ దనుజ్ షైతానీ
వృందా ఆయే తుమ్హే లప్తానీ ॥ 25 ॥

హో స్పర్శ్ ధర్మ్ క్షతి మాని
హ్నా అసుర్ ఉర్ శివ్ సైలానీ ॥ 26 ॥

తుమ్నే ధ్రువ్ ప్రహ్లాద్ ఉబారే
హిరణ్యకుష్ ఆదిక్ ఖల్ మారే ॥ 27 ॥

గణికా ఔర్ అజామిల్ తారే
బహుత్ భక్త్ భావ సింధు ఉత్రే ॥ 28 ॥

హరహు సకల సంతప్ హమారే
కృపా కర్హు హరి సిర్జన్ హారే ॥ 29 ॥

దేఖు మైన్ నిత్ దర్శ్ తుమ్హారే
దీన్ బంధు భక్తన్ హిట్కారే ॥ 30 ॥

చాహత్ ఆప్కా సేవక్ దర్శన్
కర్హు దయా అప్నీ మధుసూదన్ ॥ 31 ॥

జాను నహీ యోగ్య జప్ పూజన్
హోయ్ యాగీ స్తుతి అనుమోదన్ ॥ 32 ॥

శీల దయా సంతోష్ సులక్షణ్
విదిత్ నహీ వ్రతబోధ విలక్షణ్ ॥ 33 ॥

కర్హు ఆప్కా కిస్ విధు పూజన్
కుమతి విలోక్ హాట్ దుఖ్ భీషణ్ ॥ 34 ॥

కర్హు ప్రాణం కౌఁ విధి సుమిరన్
కౌఁ భాంతి మేం కర్హు సమర్పన్ ॥ 35 ॥

సుర్ ముని కరత్ సదా సివ్కై
హర్షిత్ రహత్ పరం గతి పై ॥ 36 ॥

దీన్ దుఖిన్ పర్ సదా సహాయ్
నిజ జన్ జాన్ లేవ్ అప్నాయ్ ॥ 37 ॥

పాప దోష్ సంతాప్ నషావో
భావ బంధన్ సే ముక్త్ కరో ॥ 38 ॥

సుత్ సంపతి దే సుఖ్ అప్జావో
నిజ చరనన్ కా దాస్ బనావో ॥ 39 ॥

నిగమ్ సదా యే వినయ్ సునవే
పాడేం సునే సో జన్ సుఖ్ పావీం ॥ 40 ॥

ఇతి శ్రీ విష్ణు చాలీసా ||

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి