Skip to content

Vishnu Chalisa in English – Namo Vishnu Bhagawana Kharari

Vishnu Chalisa lyrics pdf pathPin

Vishnu Chalisa is a 40 verse stotram addressing Lord Vishnu. Get Sri Vishnu Chalisa in English Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Vishnu.

Vishnu Chalisa in English – Namo Vishnu Bhagawana Kharari 

॥ Doha ॥

vishnu suniye vinaya
sevaka ki chitalaya।
kirata kuchha varnana karu
dijai gyana bataya॥

॥ Chaupai ॥

namo vishnu bhagawana kharari ।
kashta nashavana akhila bihari ॥ 1 ॥

prabala jagata mein shakti tumhari ।
tribhuvana phaila rahi ujiyari ॥ 2 ॥

sundara rupa manohara surata ।
sarala svabhava mohini murata ॥ 3 ॥

tana para pitambara ati sohata ।
baijanti mala mana mohata ॥ 4 ॥

shankha chakra kara gada biraje ।
dekhata detaye asura dala bhaje ॥ 5 ॥

satya dharma mada lobha na gaje ।
kama krodha mada lobha na chhaje ॥ 6 ॥

santabhakta sajjana manaranjana ।
danuja asura dushtana dala ganjana ॥ 7 ॥

sukha upjaye kashta saba bhanjana ।
dhosha mitaye karata jana sajjana ॥ 8 ॥

papa kata bhava sindhu utarana ।
kashta nashkara bhakata ubarana ॥ 9 ॥

karata aneka rupa prabhu dharana ।
kevala apa bhakti ke karana ॥ 10 ॥

dharani dhenu bana tumhi pukara ।
taba tuma rupa rama ka dhara ॥ 11 ॥

bhara utara asura dala mara ।
ravana adika ko samhara ॥ 12 ॥

apa varaha rupa banaya ।
hiranyaksha ko mara giraya ॥ 13 ॥

dhara matsya tana sindhu banaya ।
chaudaha ratanana ko nikalaya ॥ 14 ॥

amilakha asurana dwanda machaya ।
rupa mohini apa dikhaya ॥ 15 ॥

devana ko amrita pana karaya ।
asurana ko chhabi se bahalaya ॥ 16 ॥

kurma rupa dhara sindhu majhaya ।
mandrachala giri turata uthaya ॥ 17 ॥

shankara ka tuma phanda chudaya ।
bhasmasura ko rupa dikhaya ॥ 18 ॥

vedana ko jaba asura dubaya ।
kara prabandha unhe dhundhawaya ॥ 19 ॥

mohita bankara khalahi nachaya ।
usahi kara se bhasma karaya ॥ 20 ॥

asura jalandhara ati baladayi ।
shankara se una kinha ladayi ॥ 21 ॥

hara para shiva sakala banaye ।
kina sati se chala khala jayi ॥ 22 ॥

sumirana kina tumhe shivarani ।
batalayi saba vipata kahani ॥ 23 ॥

taba tuma bane munishwara gyani ।
vrinda ki saba surati bhulani ॥ 24 ॥

dekhata tina danuja shaitani।
vrinda aya tumhein laptani ॥ 25 ॥

ho sparsha dharma kshati mani ।
hana asura ura shiva shaitani ॥ 26 ॥

tumane dhruru prahalada ubare ।
hiranakusha adika khala mare ॥ 27 ॥

ganika aur ajamila tare ।
bahuta bhakta bhava sindhu utare ॥ 28 ॥

harahu sakala santapa hamare ।
kripa karahu kari sirajana hare ॥ 29 ॥

dekhahun main nija darasha tumhare ।
dina bandhu bhaktana hitkare ॥ 30 ॥

chahata apka sevaka darshana ।
karahu daya apni madhusudana ॥ 31 ॥

janu nahi yogya japa pujana ।
hoye yajna shtuti anumodana ॥ 32 ॥

shiladaya santosha sulakshana ।
vidita nahi vratabodha vilakshana ॥ 33 ॥

karahu apka kisa vidhi pujana ।
kumati viloka hota dukha bhishana ॥ 34 ॥

karahu pranama kauna vidhisumirana ।
kauna bhanti main karahu samarpana ॥ 35 ॥

sura muni karata sada sivakai ।
harshita rahata parama gati payi ॥ 36 ॥

dina dukhina para sada sahai ।
nija jana jana leva apanayi ॥ 37 ॥

papa dosha santapa nashao ।
bhava bandhana se mukta karao ॥ 38 ॥

suta sampati de sukha upjao ।
nija charanana ka dasa banao ॥ 39 ॥

nigama sada ye vinaya sunavai ।
padhai sunai so jana sukha pavai ॥ 40 ॥

ithi sri vishnu chalisa sampoornam ||

1 thought on “Vishnu Chalisa in English – Namo Vishnu Bhagawana Kharari”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *