Skip to content

Venkateswara Prapatti Lyrics in Telugu – శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తిః

Sri Venkateswara Prapatti Lyrics of Lord VenkatesaPin

Sri Venkateswara Prapatti is part of the Sri Venkateswara Suprabhatam hymns that are composed by Prathivadhi Bhayankaram Annangaracharya. Sri Venkateswara Suprabhatam consists of 70 hymns in four parts including Suprabhatam (29), Stotram (11), Prapatti (14), and Mangalasasanam(16). Prapatti is also called Sharanagati, which means total surrender to God. Get Sri Venkateswara Prapatti Lyrics in Telugu here and chant it with devotion and totally surrender yourself to the Lord.

Venkateswara Prapatti Lyrics in Telugu – శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తిః 

ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతేర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం
తద్వక్షఃస్థలనిత్యవాసరసికాం తత్‍క్షాంతిసంవర్ధినీమ్ |
పద్మాలంకృతపాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం
వాత్సల్యాదిగుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరమ్ || 1 ||

శ్రీమన్ కృపాజలనిధే కృతసర్వలోక
సర్వజ్ఞ శక్త నతవత్సల సర్వశేషిన్ |
స్వామిన్ సుశీల సులభాశ్రితపారిజాత
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 2 ||

ఆనూపురార్పితసుజాతసుగంధిపుష్ప-
-సౌరభ్యసౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ |
సౌమ్యౌ సదానుభవనేఽపి నవానుభావ్యౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 3 ||

సద్యోవికాసిసముదిత్వరసాంద్రరాగ-
-సౌరభ్యనిర్భరసరోరుహసామ్యవార్తామ్ |
సమ్యక్షు సాహసపదేషు విలేఖయంతౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 4 ||

రేఖామయధ్వజసుధాకలశాతపత్ర-
-వజ్రాంకుశాంబురుహకల్పకశంఖచక్రైః |
భవ్యైరలంకృతతలౌ పరతత్త్వచిహ్నైః
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 5 ||

తామ్రోదరద్యుతిపరాజితపద్మరాగౌ
బాహ్యైర్మహోభిరభిభూతమహేంద్రనీలౌ |
ఉద్యన్నఖాంశుభిరుదస్తశశాంకభాసౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 6 ||

సప్రేమభీతి కమలాకరపల్లవాభ్యాం
సంవాహనేఽపి సపది క్లమమాదధానౌ |
కాంతావవాఙ్మనసగోచరసౌకుమార్యౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 7 ||

లక్ష్మీమహీతదనురూపనిజానుభావ-
-నీలాదిదివ్యమహిషీకరపల్లవానామ్ |
ఆరుణ్యసంక్రమణతః కిల సాంద్రరాగౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 8 ||

నిత్యాన్నమద్విధిశివాదికిరీటకోటి-
-ప్రత్యుప్తదీప్తనవరత్నమహఃప్రరోహైః |
నీరాజనావిధిముదారముపాదధానౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 9 ||

విష్ణోః పదే పరమ ఇత్యుదిత ప్రశంసౌ
యౌ మధ్వ ఉత్స ఇతి భోగ్యతయాఽప్యుపాత్తౌ |
భూయస్తథేతి తవ పాణితలప్రదిష్టౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 10 ||

పార్థాయ తత్సదృశసారథినా త్వయైవ
యౌ దర్శితౌ స్వచరణౌ శరణం వ్రజేతి |
భూయోఽపి మహ్యమిహ తౌ కరదర్శితౌ తే
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 11 ||

మన్మూర్ధ్ని కాలియఫణే వికటాటవీషు
శ్రీవేంకటాద్రిశిఖరే శిరసి శ్రుతీనామ్ |
చిత్తేఽప్యనన్యమనసాం సమమాహితౌ తే
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 12 ||

అమ్లానహృష్యదవనీతలకీర్ణపుష్పౌ
శ్రీవేంకటాద్రిశిఖరాభరణాయమానౌ |
ఆనందితాఖిలమనోనయనౌ తవైతౌ
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 13 ||

ప్రాయః ప్రపన్నజనతాప్రథమావగాహ్యౌ
మాతుః స్తనావివ శిశోరమృతాయమానౌ |
ప్రాప్తౌ పరస్పరతులామతులాంతరౌ తే
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 14 ||

సత్త్వోత్తరైః సతతసేవ్యపదాంబుజేన
సంసారతారకదయార్ద్రదృగంచలేన |
సౌమ్యోపయంతృమునినా మమ దర్శితౌ తే
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 15 ||

శ్రీశ శ్రియా ఘటికయా త్వదుపాయభావే
ప్రాప్యే త్వయి స్వయముపేయతయా స్ఫురంత్యా |
నిత్యాశ్రితాయ నిరవద్యగుణాయ తుభ్యం
స్యాం కింకరో వృషగిరీశ న జాతు మహ్యమ్ || 16 ||

ఇతి శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తిః |

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి