Skip to content

Tiruppavai in Tamil – திருப்பாவை

Tiruppavai or ThiruppavaiPin

Tiruppavai is a set of 30 Tamil devotional hymns in praise of Lord Perumal or Thirumal. It is attributed to poet-saint Andal or Goda Devi or Kodhai. Thiruppavai is part of Divya Prabanda, which is a collection of 4000 verses composed by the 12 Alvars. Get Tiruppavai in Tamil Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Perumal, who is a manifestation of Lord Vishnu.

Tiruppavai in Tamil – திருப்பாவை 

நீளா துங்க³ ஸ்தனகி³ரிதடீ ஸுப்தமுத்³போ³த்⁴ய க்ருஷ்ணம்
பாரார்த்⁴யம் ஸ்வம் ஶ்ருதிஶதஶிரஸ்ஸித்³த⁴மத்⁴யாபயந்தீ |
ஸ்வோச்சி²ஷ்டாயாம் ஸ்ரஜி நிக³ளிதம் யா ப³லாத்க்ருத்ய பு⁴ங்க்தே
கோ³தா³ தஸ்யை நம இத³மித³ம் பூ⁴ய ஏவாஸ்து பூ⁴ய꞉ ||

அன்ன வயல் புது³வை யாண்டா³ள்
அரங்க³ர்கு பன்னு திருப்பாவைப் பல் பதி³யம்,
இன்னி ஶையால் பாடி³க்கொடு³த்தாள் நற்பாமாலை
பூமாலை ஶூடி³க்கொடு³த்தாளைச் சொல்
ஶூடி³க்கொடு³த்த ஶுட³ர்கொடி³யே
தொல்பாவை பாடி³யருளவல்ல பல்வளையாய்,
நாடி³ நீ வேங்க³ட³வற்கென்னை விதி³ யென்ற விம்மாற்றம்
நாம் கட³வா வண்ணமே நல்கு³।

 

மார்க³ழித் திங்க³ள் மதி³னிறைந்த³ நன்னாளால் ,
நீராட³ப் போது³வீர் போது³மினோ நேரிழையீர் ,
ஶீர் மல்கு³ம் ஆய்பாடி³ச் செல்வச் சிறுமீர்கா³ள் ,
கூர் வேல் கொடு³ந்தொ³ழிலன் நந்த³கோ³பன் குமரன் ,
ஏரார்ந்த³ கண்ணி யஶோதை³ யிளஞ்ஶிங்க³ம் ,
கார்மேனிச் செங்க³ண் கதி³ர் மதி³யம் போல் முக³த்தான்,
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் ,
பாரோர் புக³ழப் படி³ந்து³ ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 1 ||

வையத்து வாழவீர்கா³ள் நாமும் நம் பாவைக்கு,
ஶெய்யும் கிரிஶைக³ள் கேளீரோ,
பாற்கட³லுள் பையத் துயின்ற பரமனடி³ பாடி³,
நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி³,
மையிட்டெழுதோ³ம் மலரிட்டு நாம் முடி³யோம்,
ஶெய்யாத³ன ஶெய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோ³ம்,
ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்த³னையும் கை காட்டி,
உய்யுமாறு எண்ணி உக³ந்து³ ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 2 ||

ஓங்கி³ உலக³ளந்த³ உத்தமன் பேர் பாடி³,
நாங்க³ள் நம் பாவைக்குச் சாற்றி நீராடி³னால்,
தீங்கி³ன்றி நாடெ³ல்லாம் திங்க³ள் மும்மாரி பெய்து³,
ஓங்கு³ பெருஞ் சென்னெல் ஊடு³ கயல் உக³ள,
பூங்கு³வளைப் போதி³ல் பொறி வண்டு³ கண்படு³ப்ப,
தேங்கா³தே³ புக்கிருந்து³ ஶீர்த்த முலை பற்றி வாங்க³,
குட³ம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பஶுக்கள்,
நீங்கா³த³ ஶெல்வம் நிறைந்து³ ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 3 ||

ஆழி மழைக் கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவேல்,
ஆழியுள் புக்கு முக³ந்து³ கொடா³ர்தேறி,
ஊழி முத³ல்வன் உருவம் போ³ல் மெய் கறுத்து,
பாழியன் தோ³ளுடை³ப் பற்ப³னாப³ன் கையில்,
ஆழி போல் மின்னி வலம்பு³ரி போல் நின்று அதி³ர்ந்து³,
தாழாதே³ ஶார்ங்க³ம் உதை³த்த ஶரமழை போல்,
வாழ உலகி³னில் பெய்தி³டா³ய்,
நாங்க³ளும் மார்க³ழி நீராட³ மகி³ழந்து³ ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 4 ||

மாயனை மன்னு வட³மது³ரை மைந்த³னை,
தூய பெருனீர் யமுனைத் துறைவனை,
ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணி விளக்கை,
தாயைக் குட³ல் விளக்கம் ஶெய்த³ தா³மோத³ரனை,
தூயோமாய் வந்து³ நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது,
வாயினால் பாடி³ மனத்தினால் ஶிந்தி³க்க,
போய பிழையும் புகு³த³ருவான் நின்றனவும்,
தீயினில் தூஶாகு³ம் ஶெப்பு ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 5 ||

புள்ளும் ஶிலம்பி³ன காண் புள்ளரையன் கோயிலில்,
வெள்ளை விளிஶங்கி³ன் பேரரவம் கேட்டிலையோ,
பிள்ளாய் எழுந்தி³ராய் பேய்முலை நஞ்ஜுண்டு³,
கள்ளச் சக³ட³ம் கலக் கழியக் காலோச்சி,
வெள்ளத் தரவில் துயில் அமர்ந்த³ வித்தினை,
உள்ளத்துக் கொண்டு³ முனிவர்க³ளும் யோகி³க³ளும்,
மெள்ள எழுந்து³ அரியென்ற பேரரவம்,
உள்ளம் புகு³ந்து³ குளிர்ந்து³ ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 6 ||

கீஶு கீஶென்று எங்கு³ம் ஆனைச் சாத்தன்,
கலந்து³ பேஶின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப் பெண்ணே,
காஶும் பிறப்பும் கலக³லப்பக் கைபேர்த்து,
வாஶ நறுங்குழல் ஆய்ச்சியர்,
மத்தினால் ஓஶை படு³த்த தயிரரவம் கேட்டிலையோ,
நாயக³ப் பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி,
கேஶவனைப் பாட³வும் நீ கேட்டே கிட³த்தியோ,
தேஶமுடை³யாய் திறு ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 7 ||

கீழவானம் வெள்ளென்று எருமை ஶிறு வீடு³,
மேய்வான் பரந்த³ன காண் மிக்குள்ள பிள்ளைக³ளும்,
போவான் போகி³ன்றாரைப் போகா³மல் காத்து,
உன்னைக் கூவுவான் வந்து³ நின்றோம்,
கோது³கலமுடை³ய பாவாய் எழுந்தி³ராய் பாடி³ப் பறை கொண்டு³,
மாவாய் பிளந்தா³னை மல்லரை மாட்டிய,
தே³வாதி³ தே³வனைச் சென்று நாம் ஶேவித்தால்,
ஆவாவென்று ஆராய்ந்து³ அருள் ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 8 ||

தூமணி மாட³த்துச் சுற்றும் விளக்கெரிய,
தூ³பம் கமழ துயில் அணை மேல் கண் வளரும்,
மாமான் மக³ளே மணிக்கத³வம் தாள் திறவாய்,
மாமீர் அவளை எளுப்பீரோ,
உன் மக³ள் தான் ஊமையோ? அன்றிச் செவிடோ³? அனந்த³லோ,
ஏமப் பெருந்து³யில் மந்தி³ரப் பட்டாளோ?,
மாமாயன் மாத³வன் வைகுந்த³ன் என்றென்று,
நாமம் பலவும் நவின்று ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 9 ||

நோற்றுச் சுவர்க்³க³ம் புகு³கி³ன்ற அம்மனாய்,
மாற்றமும் தாராரோ வாஶல் திறவாதா³ர்,
நாற்றத் துழாய்முடி³ நாராயணன்,
நம்மால் போற்றப் பறை தரும் புண்ணியனால்,
பண்டு³ ஒரு நாள் கூற்றத்தின் வாய் வீழந்த³ கும்ப³கரணனும்,
தோற்றும் உனக்கே பெருந்து³யில் தான் தந்தா³னோ?,
ஆற்ற அனந்த³லுடை³யாய் அருங்க³லமே,
தேற்றமாய் வந்து³ திற ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 10 ||

கற்றுக் கறவைக் கணங்க³ள் பல கறந்து³,
ஶெற்றார் திறல் அழியச் சென்று ஶெருச் செய்யும்,
குற்றம் ஒன்றில்லாத³ கோவலர் தம் பொற்கொடி³யே,
புற்றரவல்கு³ல் புனமயிலே போத³ராய்,
ஶுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து³,
நின் முற்றம் புகு³ந்து³ முகி³ல் வண்ணன் பேர் பாட³,
ஶிற்றாதே³ பேஶாதே³ ஶெல்வப் பெண்டா³ட்டி,
நீ எற்றுக்கு உறங்கு³ம் பொருள் ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 11 ||

கனைத்திளங்க³ற்றெருமை கன்றுக் கிறங்கி³,
நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் ஶோர,
நனைத்தில்லம் ஶேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்கா³ய்,
பனித்தலை வீழ நின் வாஶற் கடை³ பற்றி,
ஶினத்தினால் தென்னிலங்கை³க் கோமானைச் செற்ற,
மனத்துக்கு இனியானைப் பாட³வும் நீ வாய் திறவாய்,
இனித்தான் எழுந்தி³ராய் ஈதெ³ன்ன பேருறக்கம்,
அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்து³ ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 12 ||

புள்ளின் வாய் கீண்டா³னைப் பொல்லா அரக்கனை
கிள்ளிக் களைந்தா³னைக் கீர்த்திமை பாடி³ப்போய்,
பிள்ளைக³ள் எல்லாரும் பாவைக் களம் புக்கார்,
வெள்ளி எழுந்து³ வியாழம் உறங்கி³ற்று,
புள்ளும் ஶிலம்பி³ன காண்! போது³ அரிக்கண்ணினாய்,
குள்ளக் குளிரக் குடை³ந்து³ நீராடா³தே³,
பள்ளிக் கிட³த்தியோ பாவாய்! நீ நன்னாளால்,
கள்ளம் தவிர்ந்து³ கலந்து³ ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 13 ||

உங்க³ள் புழைக்கடை³த் தோட்டத்து வாவியுள்,
ஶெங்க³ழு நீர் வாய் நெகி³ழந்து³ அம்ப³ல் வாய் கூம்பி³ன காண்,
ஶெங்க³ல் பொடி³க் கூறை வெண்பல் தவத்தவர்,
தங்க³ள் திருக்கோயில் ஶங்கி³டு³வான் போத³ந்தா³ர்
எங்க³ளை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேஶும்,
நங்கா³ய் எழுந்தி³ராய் நாணாதா³ய் நாவுடை³யாய்,
ஶங்கொ³டு³ ஶக்கரம் ஏந்து³ம் தட³க்கையன்,
பங்கயக் கண்ணானைப் பாடு³ ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 14 ||

எல்லே! இளங்கிளியே இன்னம் உறங்கு³தி³யோ,
ஶில்லென்று அழையேன் மின் நங்கை³மீர் போத³ருகி³ன்றேன்,
வல்லை உன் கட்டுரைக³ள் பண்டே³ உன் வாய் அறிது³ம்,
வல்லீர்க³ள் நீங்க³ளே நானே தா³ன் ஆயிடு³க³,
ஒல்லை நீ போதா³ய் உனக்கு என்ன வேறு உடை³யை,
எல்லாரும் போந்தா³ரோ? போந்தா³ர் போந்து³ எண்ணிக் கொள்,
வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை,
மாயானை பாடு³ ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 15 ||

நாயகனாய் நின்ற நந்த³ கோ³பன் உடை³ய கோயில் காப்பானே,
கொடி³த் தோன்றும் தோரண வாயில் காப்பானே,
மணிக்கத³வம் தாள் திறவாய்,
ஆயர் ஶிறுமியரோமுக்கு,
அறைபறை மாயன் மணி வண்ணன் நென்னலே வாய் நேர்ந்தா³ன்,
தூயோமாய் வந்தோ³ம் துயில் எழப் பாடு³வான்,
வாயால் முன்னமுன்னம் மாற்றாதே³ அம்மா,
நீ நேய நிலைக் கத³வம் நீக்கு ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 16 ||

அம்ப³ரமே தண்ணீரே ஶோறே அறஞ் ஶெய்யும்,
எம்பெ³ருமான் நந்த³கோ³பாலா எழுந்தி³ராய்,
கொம்ப³னார்க்கு எல்லாம் கொளுந்தே³ குல விளக்கே,
எம்பெ³ருமாட்டி யஶோதா³ய் அறிவுறாய்,
அம்ப³ரம் ஊடு³ அறுத்து ஓங்கி³ உலக³ளந்த³,
உம்ப³ர் கோமானே! உறங்கா³து³ எழுந்தி³ராய்,
ஶெம் பொற் கழலடி³ச் செல்வா ப³லதே³வா,
உம்பி³யும் நீயும் உறங்கே³ல் ஓர் எம்பா³வாய் || 17 ||

உந்து³ மத³ க³ளிற்றன் ஓடா³த³ தோள் வலியன்,
நந்த³கோ³பாலன் மருமக³ளே! நப்பின்னாய்!,
க³ந்த³ம் கமழும் குழலீ கடை³திறவாய்,
வந்து³ எங்கு³ம் கோழி அழைத்தன காண்,
மாத³வி பந்த³ல் மேல் பல்கால் குயில் இனங்க³ள் கூவின காண்,
பந்தா³ர் விரலி உன் மைத்துனந் பேர் பாட³,
ஶெந்தா³மரைக் கையால் ஶீரார் வளையொலிப்ப,
வந்து³ திறவாய் மகி³ழந்து³ ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 18 ||

குத்து விளக்கெரியக் கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல்,
மெத்தென்ற பஞ்ச ஶயனத்தின் மேலேறி,
கொத்து அலர் பூங்கு³ழல் நப்பின்னை கொங்கை³மேல்,
வைத்துக் கிட³ந்த³ மலர் மார்பா³ வாய் திறவாய்,
மைத்தட³ங் கண்ணினாய் நீயுன் மணாளனை,
எத்தனை போது³ம் துயில் எழ ஒட்டாய் காண்,
எத்தனையேலும் பிரிவாற்ற கி³ல்லையால்,
தத்துவம் அன்று தக³வு ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 19 ||

முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று,
கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயிலெழாய்,
ஶெப்பமுடை³யாய் திறலுடை³யாய்,
ஶெற்றார்க்கு வெப்பம் கொடு³க்கும் விமலா துயிலெழாய்,
ஶெப்பன்ன மென்முலை செவ்வாயி சிறுமருங்கு³ல்,
நப்பின்னை நங்கா³ய் திருவே துயிலெழாய்,
உக்கமும் தட்டொளியும் தந்து³ன் மணாளனை,
இப்போதே³ எம்மை நீராட்டு ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 20 ||

ஏற்ற கலங்க³ள் எதி³ர்பொங்கி³ மீத³ளிப்ப,
மாற்றாதே³ பால் ஶொரியும் வள்ளல் பெரும் பஶுக்கள்,
ஆற்றப் படை³த்தான் மக³னே அறிவுறாய்,
ஊற்றமுடை³யாய் பெரியாய்,
உலகி³னில் தோற்றமாய் நின்ற ஶுட³ரே துயிலெழாய்,
மாற்றார் உனக்கு வலிதொலைந்து³ உன் வாஶற்கண்,
ஆற்றாது³ வந்து³ உன் அடி³ பணியுமாபோலே,
போற்றியாம் வந்தோ³ம் புக³ழந்து³ ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 21 ||

அங்க³ண் மா ஞாலத்து அரஶர்,
அபி⁴மான ப⁴ங்க³மாய் வந்து³ நின் பள்ளிக் கட்டிற்கீழே,
ஶங்க³மிருப்பார் போல் வந்து³ தலைப்பெய்தோ³ம்,
கிங்கிணி வாய்ச் செய்த³ தாமரைப் பூப்போலே,
ஶெங்க³ண் ஶிறுச் சிறிதே³ எம்மேல் விழியாவோ,
திங்க³ளும் ஆதி³த்தியனும் எழுந்தா³ற்போல்,
அங்க³ண் இரண்டு³ங்கொண்டு³ எங்க³ள் மேல் நோக்குதி³யேல்,
எங்க³ள் மேல் ஶாபம் இழிந்து³ ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 22 ||

மாரிமலை முழைஞ்ஜில் மன்னிக் கிட³ந்து³ உறங்கு³ம்,
ஶீரிய ஶிங்க³ம் அறிவுற்றுத் தீவிழித்து,
வேரி மயிர்ப்பொங்க³ எப்பாடு³ம் பேர்ந்து³ உத³றி,
மூரி நிமிர்ந்து³ முழங்கி³ப் புறப்பட்டு,
போத³ருமா போலே நீ பூவைப் பூவண்ணா,
உன் கோயில் நின்று இங்க³னே போந்த³ருளி,
கோப்புடை³ய ஶீரிய ஶிங்கா³ஶனத்து இருந்து³,
யாம் வந்த³ காரியம் ஆராய்ந்து³ அருள் ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 23 ||

அன்று இவ்வுலக³ம் அளந்தா³ய் அடி³போற்றி,
ஶென்றங்கு³த் தென்னிலங்கை³ ஶெற்றாய் திறல் போற்றி,
பொன்றச் சக³ட³ம் உதை³த்தாய் புக³ழ போற்றி,
கன்று குணிலா எறிந்தா³ய் கழல் போற்றி,
குன்று குடை³யாய் எடு³த்தாய் கு³ணம் போற்றி,
வென்று பகை³ கெடு³க்கும் நின்கையில் வேல் போற்றி,
என்றென்றுன் ஶேவக³மே ஏத்திப் பறை கொள்வான்,
இன்று யாம் வந்தோ³ம் இரந்து³ ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 24 ||

ஒருத்தி மக³னாய்ப் பிறந்து³,
ஓர் இரவில் ஒருத்தி மக³னாய் ஒளித்து வளர,
த³ரிக்கிலான் ஆகி³த்தான் தீங்கு³ நினைந்த³,
கருத்தைப் பிழைப்பித்துக் கஞ்ஜன் வயிற்றில்,
நெருப்பென்ன நின்ற நெடு³மாலே,
உன்னை அருத்தித்து வந்தோ³ம் பறை தருதி³யாகி³ல்,
திருத்தக்க ஶெல்வமும் ஶேவகமும் யாம்பாடி³,
வருத்தமும் தீர்ந்து³ மகி³ழந்து³ ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 25 ||

மாலே ! மணிவண்ணா ! மார்க³ழி நீராடு³வான்,
மேலையார் ஶெய்வனக³ள் வேண்டு³வன கேட்டியேல்,
ஞாலத்தையெல்லாம் நடு³ங்க³ முரல்வன,
பாலன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்சஜன்னியமே,
போல்வன ஶங்க³ங்க³ள் போய்ப்பாடு³ உடை³யனவே,
ஶாலப்பெரும் ப³றையே பல்லாண்டு³ இஶைப்பாரே,
கோல விளக்கே கொடி³யே விதானமே,
ஆலின் இலையாய் அருள் ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 26 ||

கூடா³ரை வெல்லும் ஶீர் கோ³விந்தா³,
உன் தன்னை பாடி³ பறை கொண்டு³ யாம் பெறு ஶம்மானம்,
நாடு³ புக³ளும் பரிஶினால் நன்றாக³,
ஶூட³க³மே தோள் வளையே தோடே³ ஶெவிப்பூவே,
பாட³க³மே என்றனைய பல்க³லனும் யாம் அணிவோம்,
ஆடை³ உடு³ப்போம் அத³ன் பின்னே பாற்ஶோறு,
மூட³ நெய் பெய்து³ முழங்கை³ வழிவார,
கூடி³யிருந்து³ குளிர்ந்து³ ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 27 ||

கறவைக³ள் பின்ஶென்று கானம் ஶேர்ந்து³ உண்போ³ம்,
அறிவொன்றும் இல்லாத³ ஆய்க்குலத்து,
உந்தன்னை பிறவி பெருந்த³னைப் புண்ணியம் யாம் உடை³யோம்,
குறை ஒன்றும் இல்லாத³ கோ³விந்தா³,
உன் தன்னோடு³ உறவேல் நமக்கு இங்கு³ ஒழிக்க ஒழியாது³,
அறியாத³ பிள்ளைக³ளோம் அன்பி³னால்,
உன் தன்னை ஶிறுபேர் அழைத்தனவும் ஶீறி அருளாதே³,
இறைவா! நீ தாராய் பறை ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 28 ||

ஶிற்றஞ் ஶிறு காலே வந்து³ன்னை ஶேவித்து,
உன் போற்றாமரை அடி³யே போற்றும் பொருள் கேளாய்,
பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து³,
நீ குற்றேவல் எங்க³ளை கோள்ளாமல் போகா³து³,
இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று காண் கோ³விந்தா³,
எற்றைக்கும் ஏழ ஏழ பிறவிக்கும்,
உன் தன்னோடு³ உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்,
மற்றை நம் காமங்க³ள் மாற்று ஏல் ஓர் எம்பா³வாய் || 29 ||

வங்க³க் கட³ல் கடை³ந்த³ மாத³வனை கேஶவனை,
திங்க³ள் திருமுக³த்துஶ் ஶெயிழையார் ஶென்றிறைஞ்ஜி,
அங்க³ப் பறை கொண்ட³வாற்றை,
அணிபுது³வை பைங்க³மலத் தண்தெரியல் பட்டர் பி³ரான் கோதை³ ஶொன்ன,
ஶங்க³த் தமிழ மாலை முப்பது³ம் தப்பாமே,
இங்கி³ப் பரிஶுறைப்பார் ஈரிரண்டு³ மால் வரைத் தோள்,
ஶெங்க³ன் திருமுக³த்துச் செல்வத் திருமாலால்,
எங்கு³ம் திருவருள் பெற்று இன்பு³றுவர் எம்பா³வாய் || 30 ||

ஆண்டா³ள் திருவடி³க³ளே ஶரணம் ||

இதி ஸ்ரீ திருப்பாவை ||

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன