Skip to content

Purusha Suktam in Tamil – புருஷ ஸூக்தம்

Purusha Suktam or Purusha Sukta or Purush Suktam or Purush SuktaPin

Purusha Suktam is a hymn from the Rigveda, dedicated to the Purusha or the “Cosmic Being”. It presents the nature of Purusha as both immanent in the manifested world and yet transcendent to it. It describes the spiritual unity of the universe. The seventh verse of the Purusha Suktam hints at the organic connectedness of the various classes of society. Get Purusha Suktam in Tamil Pdf Lyrics here.

Purusha Suktam in Tamil – புருஷ ஸூக்தம் 

ஓம் தச்ச²ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ ।
கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞப॑தயே । தை³வீ᳚: ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்திர்மாநு॑ஷேப்⁴ய꞉ । ஊ॒ர்த்⁴வம் ஜி॑கா³து பே⁴ஷ॒ஜம் ।
ஶந்நோ॑ அஸ்து த்³வி॒பதே³᳚ । ஶம் சது॑ஷ்பதே³ ॥
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

ஓம் ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶீர்ஷா॒ புரு॑ஷ꞉ । ஸ॒ஹ॒ஸ்ரா॒க்ஷ꞉ ஸ॒ஹஸ்ர॑பாத் ।
ஸ பூ⁴மிம்॑ வி॒ஶ்வதோ॑ வ்ரு॒த்வா । அத்ய॑திஷ்ட²த்³த³ஶாங்கு³॒லம் ।
புரு॑ஷ ஏ॒வேத³க்³ம் ஸர்வம்᳚ । யத்³பூ⁴॒தம் யச்ச॒ ப⁴வ்யம்᳚ ।
உ॒தாம்ரு॑த॒த்வஸ்யேஶா॑ந꞉ । ய॒த³ந்நே॑நாதி॒ரோஹ॑தி ।
ஏ॒தாவா॑நஸ்ய மஹி॒மா ।
அதோ॒ ஜ்யாயாக்³॑ஶ்ச॒ பூரு॑ஷ꞉ ॥ 1 ॥

பாதோ³᳚(அ)ஸ்ய॒ விஶ்வா॑ பூ⁴॒தாநி॑ । த்ரி॒பாத³॑ஸ்யா॒ம்ருதம்॑ தி³॒வி ।
த்ரி॒பாதூ³॒ர்த்⁴வ உதை³॒த்புரு॑ஷ꞉ ।
பாதோ³᳚(அ)ஸ்யே॒ஹா(ஆ)ப⁴॑வா॒த்புந॑: ।
ததோ॒ விஷ்வ॒ங்வ்ய॑க்ராமத் ।
ஸா॒ஶ॒நா॒ந॒ஶ॒நே அ॒பி⁴ । தஸ்மா᳚த்³வி॒ராட³॑ஜாயத ।
வி॒ராஜோ॒ அதி⁴॒ பூரு॑ஷ꞉ । ஸ ஜா॒தோ அத்ய॑ரிச்யத ।
ப॒ஶ்சாத்³பூ⁴மி॒மதோ²॑ பு॒ர꞉ ॥ 2 ॥

யத்புரு॑ஷேண ஹ॒விஷா᳚ । தே³॒வா ய॒ஜ்ஞமத॑ந்வத ।
வ॒ஸ॒ந்தோ அ॑ஸ்யாஸீ॒தா³ஜ்யம்᳚ । க்³ரீ॒ஷ்ம இ॒த்⁴மஶ்ஶ॒ரத்³த⁴॒வி꞉ ।
ஸ॒ப்தாஸ்யா॑ஸந்பரி॒த⁴ய॑: । த்ரி꞉ ஸ॒ப்த ஸ॒மித⁴॑: க்ரு॒தா꞉ ।
தே³॒வா யத்³ய॒ஜ்ஞம் த॑ந்வா॒நா꞉ ।
அப³॑த்⁴ந॒ந்புரு॑ஷம் ப॒ஶும் ।
தம் ய॒ஜ்ஞம் ப³॒ர்ஹிஷி॒ ப்ரௌக்ஷந்॑ ।
புரு॑ஷம் ஜா॒தம॑க்³ர॒த꞉ ॥ 3 ॥

தேந॑ தே³॒வா அய॑ஜந்த । ஸா॒த்⁴யா ருஷ॑யஶ்ச॒ யே ।
தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: । ஸம்ப்⁴ரு॑தம் ப்ருஷதா³॒ஜ்யம் ।
ப॒ஶூக்³ஸ்தாக்³ஶ்ச॑க்ரே வாய॒வ்யாந்॑ । ஆ॒ர॒ண்யாந்க்³ரா॒ம்யாஶ்ச॒ யே ।
தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: । ருச॒: ஸாமா॑நி ஜஜ்ஞிரே ।
ச²ந்தா³க்³ம்॑ஸி ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் । யஜு॒ஸ்தஸ்மா॑த³ஜாயத ॥ 4 ॥

தஸ்மா॒த³ஶ்வா॑ அஜாயந்த । யே கே சோ॑ப⁴॒யாத³॑த꞉ ।
கா³வோ॑ ஹ ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் । தஸ்மா᳚ஜ்ஜா॒தா அ॑ஜா॒வய॑: ।
யத்புரு॑ஷம்॒ வ்ய॑த³து⁴꞉ । க॒தி॒தா⁴ வ்ய॑கல்பயந் ।
முக²ம்॒ கிம॑ஸ்ய॒ கௌ பா³॒ஹூ । காவூ॒ரூ பாதா³॑வுச்யேதே ।
ப்³ரா॒ஹ்ம॒ணோ᳚(அ)ஸ்ய॒ முக²॑மாஸீத் । பா³॒ஹூ ரா॑ஜ॒ந்ய॑: க்ரு॒த꞉ ॥ 5 ॥

ஊ॒ரூ தத³॑ஸ்ய॒ யத்³வைஶ்ய॑: । ப॒த்³ப்⁴யாக்³ம் ஶூ॒த்³ரோ அ॑ஜாயத ।
ச॒ந்த்³ரமா॒ மந॑ஸோ ஜா॒த꞉ । சக்ஷோ॒: ஸூர்யோ॑ அஜாயத ।
முகா²॒தி³ந்த்³ர॑ஶ்சா॒க்³நிஶ்ச॑ । ப்ரா॒ணாத்³வா॒யுர॑ஜாயத ।
நாப்⁴யா॑ ஆஸீத³॒ந்தரி॑க்ஷம் । ஶீ॒ர்ஷ்ணோ த்³யௌ꞉ ஸம॑வர்தத ।
ப॒த்³ப்⁴யாம் பூ⁴மி॒ர்தி³ஶ॒: ஶ்ரோத்ரா᳚த் ।
ததா²॑ லோ॒காக்³ம் அ॑கல்பயந் ॥ 6 ॥

வேதா³॒ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹாந்தம்᳚ ।
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ॒ஸ்து பா॒ரே ।
ஸர்வா॑ணி ரூ॒பாணி॑ வி॒சித்ய॒ தீ⁴ர॑: ।
நாமா॑நி க்ரு॒த்வா(அ)பி⁴॒வத³॒ந்॒ யதா³ஸ்தே᳚ ।
தா⁴॒தா பு॒ரஸ்தா॒த்³யமு॑தா³ஜ॒ஹார॑ ।
ஶ॒க்ர꞉ ப்ரவி॒த்³வாந்ப்ர॒தி³ஶ॒ஶ்சத॑ஸ்ர꞉ ।
தமே॒வம் வி॒த்³வாந॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப⁴॑வதி ।
நாந்ய꞉ பந்தா²॒ அய॑நாய வித்³யதே ।
ய॒ஜ்ஞேந॑ ய॒ஜ்ஞம॑யஜந்த தே³॒வா꞉ ।
தாநி॒ த⁴ர்மா॑ணி ப்ரத²॒மாந்யா॑ஸந் ।
தே ஹ॒ நாகம்॑ மஹி॒மாந॑: ஸசந்தே ।
யத்ர॒ பூர்வே॑ ஸா॒த்⁴யா꞉ ஸந்தி॑ தே³॒வா꞉ ॥ 7 ॥

அ॒த்³ப்⁴ய꞉ ஸம்பூ⁴॑த꞉ ப்ருதி²॒வ்யை ரஸா᳚ச்ச ।
வி॒ஶ்வக॑ர்மண॒: ஸம॑வர்த॒தாதி⁴॑ ।
தஸ்ய॒ த்வஷ்டா॑ வி॒த³த⁴॑த்³ரூ॒பமே॑தி ।
தத்புரு॑ஷஸ்ய॒ விஶ்வ॒மாஜா॑ந॒மக்³ரே᳚ ।
வேதா³॒ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹாந்தம்᳚ ।
ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ॒: பர॑ஸ்தாத் ।
தமே॒வம் வி॒த்³வாந॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப⁴॑வதி ।
நாந்ய꞉ பந்தா²॑ வித்³ய॒தேய॑(அ)நாய ।
ப்ர॒ஜாப॑திஶ்சரதி॒ க³ர்பே⁴॑ அ॒ந்த꞉ ।
அ॒ஜாய॑மாநோ ப³ஹு॒தா⁴ விஜா॑யதே ॥ 8 ॥

தஸ்ய॒ தீ⁴ரா॒: பரி॑ஜாநந்தி॒ யோநிம்᳚ ।
மரீ॑சீநாம் ப॒த³மி॑ச்ச²ந்தி வே॒த⁴ஸ॑: ।
யோ தே³॒வேப்⁴ய॒ ஆத॑பதி ।
யோ தே³॒வாநாம்᳚ பு॒ரோஹி॑த꞉ ।
பூர்வோ॒ யோ தே³॒வேப்⁴யோ॑ ஜா॒த꞉ ।
நமோ॑ ரு॒சாய॒ ப்³ராஹ்ம॑யே ।
ருசம்॑ ப்³ரா॒ஹ்மம் ஜ॒நய॑ந்த꞉ ।
தே³॒வா அக்³ரே॒ தத³॑ப்³ருவந் ।
யஸ்த்வை॒வம் ப்³ரா᳚ஹ்ம॒ணோ வி॒த்³யாத் ।
தஸ்ய॑ தே³॒வா அஸ॒ந் வஶே᳚ ॥ 9 ॥

ஹ்ரீஶ்ச॑ தே ல॒க்ஷ்மீஶ்ச॒ பத்ந்யௌ᳚ ।
அ॒ஹோ॒ரா॒த்ரே பா॒ர்ஶ்வே । நக்ஷ॑த்ராணி ரூ॒பம் ।
அ॒ஶ்விநௌ॒ வ்யாத்தம்᳚ । இ॒ஷ்டம் ம॑நிஷாண ।
அ॒மும் ம॑நிஷாண । ஸர்வம்॑ மநிஷாண ॥ 10 ॥

ஓம் தச்ச²ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ ।
கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞப॑தயே । தை³வீ᳚: ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்திர்மாநு॑ஷேப்⁴ய꞉ । ஊ॒ர்த்⁴வம் ஜி॑கா³து பே⁴ஷ॒ஜம் ।
ஶந்நோ॑ அஸ்து த்³வி॒பதே³᳚ । ஶம் சது॑ஷ்பதே³ ॥
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன