Skip to content

Sri Lakshmi Gadyam in Tamil – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ கத்யம்

Sri Lakshmi gadyamPin

Get Sri Lakshmi Gadyam in Tamil Lyrics pdf here and chant it with devotion for the grace of Goddess Lakshmi Devi.

Sri Lakshmi Gadyam in Tamil – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ கத்யம் 

ஶ்ரீவேங்கடேஶமஹிஷீ ஶ்ரிதகல்பவள்லீ
பத்³மாவதீ விஜயதாமிஹ பத்³மஹஸ்தா ।
ஶ்ரீவேங்கடாக்²ய த⁴ரணீப்⁴ருது³பத்யகாயாம்
யா ஶ்ரீஶுகஸ்ய நக³ரே கமலாகரேபூ⁴த் ॥ 1

ப⁴க³வதி ஜய ஜய பத்³மாவதி ஹே । பா⁴க³வதநிகர ப³ஹுதர ப⁴யகர ப³ஹுளோத்³யமயம ஸத்³மாயதி ஹே । ப⁴விஜந ப⁴யநாஶி பா⁴க்³யபயோராஶி வேலாதிக³ளோல விபுலதரோல்லோல வீசிலீலாவஹே । பத்³மஜப⁴வயுவதி ப்ரமுகா²மரயுவதி பரிசாரகயுவதி விததி ஸரதி ஸதத விரசித பரிசரண சரணாம்போ⁴ருஹே । அகுண்ட²வைகுண்ட² மஹாவிபூ⁴திநாயகி । அகி²லாண்ட³கோடி ப்³ரஹ்மாண்ட³நாயகி । ஶ்ரீவேங்கடநாயகி । ஶ்ரீமதி பத்³மாவதி । ஜய விஜயீப⁴வ ॥

க்ஷீராம்போ⁴ராஶிஸாரை꞉ ப்ரப⁴வதி ருசிரைர்யத்ஸ்வரூபே ப்ரதீ³பே
ஶேஷாண்யேஷாம்ருஜீஷாண்யஜநிஷதஸ்ஸுதா⁴கல்பதே³வாங்க³நாத்³யா꞉ ।
யஸ்யாஸ்ஸிம்ஹாஸநஸ்ய ப்ரவிளஸதி ஸதா³ தோரணம் வைஜயந்தீ
ஸேயம் ஶ்ரீவேங்கடாத்³ரிப்ரபு⁴வரமஹிஷீ பா⁴து பத்³மாவதீ ஶ்ரீ꞉ ॥ 2

ஜய ஜய ஜய ஜக³தீ³ஶ்வர கமலாபதி கருணாரஸ வருணாலயவேலே । சரணாம்பு³ஜ ஶரணாக³த கருணாரஸ வருணாலய முரபா³த⁴ந கரபோ³த⁴ந ஸப²லீக்ருத ஶரணாக³த ஜநதாக³மவேலே । கிஞ்சிது³த³ஞ்சித ஸுஸ்மிதப⁴ஞ்ஜித சந்த்³ரகலாமத³ஸூசித ஸம்பத³ விமல விளோசந ஜிதகமலாநந ஸக்ருத³வலோகந ஸஜ்ஜந து³ர்ஜந பே⁴த³விளோபந லீலாலோலே । ஶோப⁴நஶீலே । ஶுப⁴கு³ணமாலே । ஸுந்த³ரபா⁴லே । குடிலநிரந்தர குந்தலமாலே । மணிவரவிரசித மஞ்ஜுளமாலே । பத்³மஸுரபி⁴ க³ந்த⁴ மார்த³வ மகரந்த³ ப²லிதாக்ருதிப³ந்த⁴ பத்³மிநீ பா³லே । அகுண்ட²வைகுண்ட² மஹாவிபூ⁴திநாயகி । அகி²லாண்ட³கோடி ப்³ரஹ்மாண்ட³நாயகி । ஶ்ரீவேங்கடநாயகி । ஶ்ரீமதி பத்³மாவதி । ஜய விஜயீப⁴வ ॥

ஶ்ரீஶைலாநந்தஸூரேஸ்ஸத⁴வமுபவநே சோரளீலாம் சரந்தீ
சாம்பேயே தேந ப³த்³தா⁴ ஸ்வபதிமவரயத்தஸ்ய கந்யா ஸதீ யா ।
யஸ்யா꞉ ஶ்ரீஶைலபூர்ணஶ்ஶ்வஶுரதி ச ஹரேஸ்தாதபா⁴வம் ப்ரபந்ந꞉
ஸேயம் ஶ்ரீ வேங்கடாத்³ரிப்ரபு⁴வரமஹிஷீ பா⁴து பத்³மாவதீ ஶ்ரீ꞉ ॥ 3

க²ர்வீப⁴வத³திக³ர்வீக்ருத கு³ருமேர்வீஶகி³ரி முகோ²ர்வீத⁴ர குல த³ர்வீகரத³யிதோர்வீ த⁴ர ஶிக²ரோர்வீ ப²ணிபதி கு³ர்வீஶ்வரக்ருத ராமாநுஜமுநி நாமாங்கித ப³ஹுபூ⁴மாஶ்ரய ஸுரதா⁴மாலய வரநந்த³நவந ஸுந்த³ரதராநந்த³ மந்தி³ராநந்த கு³ருவநாநந்த கேலியுத நிப்⁴ருததர விஹ்ருதி ரத லீலாசோர ராஜகுமார நிஜபதி ஸ்வைரஸஹவிஹார ஸமய நிப்⁴ருதோஷித ப²ணிபதி கு³ருப⁴க்தி பாஶவஶம்வத³ நிக்³ருஹீதாராம சம்பக நிப³த்³தே⁴ । ப⁴க்த ஜநாவந ப³த்³த⁴ ஶ்ரத்³தே⁴ । ப⁴ஜந விமுக² ப⁴விஜந ப⁴க³வது³பஸத³ந ஸமய நிரீக்ஷண ஸந்தத ஸந்நத்³தே⁴ । பா⁴க³தே⁴யகு³ரு ப⁴வ்யஶேஷகு³ரு பா³ஹுமூல த்⁴ருத பா³லிகாபூ⁴தே । ஶ்ரீவேங்கடநாத² வரபரிக்³ருஹீதே । ஶ்ரீவேங்கடநாத² தாதபூ⁴த ஶ்ரீஶைலபூர்ணகு³ரு க்³ருஹஸ்நுஷாபூ⁴தே । அகுண்ட²வைகுண்ட² மஹாவிபூ⁴திநாயகி । அகி²லாண்ட³கோடி ப்³ரஹ்மாண்ட³நாயகி । ஶ்ரீவேங்கடநாயகி । ஶ்ரீமதி பத்³மாவதி । ஜய விஜயீப⁴வ ॥

ஶ்ரீஶைலே கேலிகாலே முநிஸமுபக³மே யா ப⁴யாத் ப்ராக் ப்ரயாதா
தஸ்யைவோபத்யகாயாம் தத³நு ஶுகபுரே பத்³மகாஸாரமத்⁴யே ।
ப்ராது³ர்பூ⁴தா(அ)ரவிந்தே³ விகசத³ளசயே பத்யுருக்³ரைஸ்தபோபி⁴꞉
ஸேயம் ஶ்ரீவேங்கடாத்³ரிப்ரபு⁴வரமஹிஷீ பா⁴து பத்³மாவதீ ஶ்ரீ꞉ ॥ 4

ப⁴த்³ரே । ப⁴க்த ஜநாவந நிர்நித்³ரே । ப⁴க³வத்³த³க்ஷிண வக்ஷோலக்ஷண லாக்ஷாலக்ஷித ம்ருது³பத³ முத்³ரே । ப⁴ஞ்ஜித ப⁴வ்யநவ்யத³ரத³ளிதத³ள ம்ருது³ள கோகநத³ மத³ விளஸ த³த⁴ரோர்த்⁴வ விந்யாஸ ஸவ்யாபஸவ்யகர விராஜத³நிதர ஶரணப⁴க்தக³ண நிஜசரண ஶரணீகரணாப⁴ய விதரண நிபுண நிரூபண நிர்நித்³ரமுத்³ரே । உல்லஸதூ³ர்த்⁴வதராபரகர ஶிக²ரயுக³ள ஶேக²ர நிஜமஞ்ஜிம மத³ப⁴ஞ்ஜந குஶலவத³ந விது⁴மண்ட³ல விளோகந விதீ³ர்ண ஹ்ருத³யதா விப்⁴ரமத⁴ரத³ர வித³ளிதத³ள கோமள கமலமுகுல யுக³ளநிரர்க³ள விநிர்க³ளத்காந்தி ஸமுத்³ரே । ஶ்ரீவேங்கட ஶிக²ரஸஹமஹிஷீ நிகர காந்தலீலாவஸர ஸங்க³தமுநிநிகர ஸமுதி³த ப³ஹுளதர ப⁴யலஸத³பஸாரகேலி ப³ஹுமாந்யே । ஶ்ரீஶைலாதீ⁴ஶ ரசித தி³நாதீ⁴ஶ பி³ம்ப³ரமாதீ⁴ஶவிஷய தபோஜந்யே । ஶ்ரீஶைலாஸந்ந ஶுகபுரீஸம்பந்ந பத்³மஸர உத்பந்ந பத்³மிநீகந்யே । பத்³மஸரோவர்ய ரசித மஹாஶ்சர்ய கோ⁴ரதபஶ்சர்ய ஶ்ரீஶுகமுநிது⁴ர்ய காமித வதா³ந்யே । மாநவ கர்மஜால து³ர்மல மர்ம நிர்மூலந லப்³த⁴வர்ண நிஜஸலிலஜவர்ண நிர்ஜித து³ர்வர்ண வஜ்ரஸ்ப²டிக ஸவர்ண ஸலில ஸம்பூர்ண ஸுவர்ணமுக²ரீ ஸைகத ஸஞ்ஜாத ஸந்தத மகரந்த³ பி³ந்து³ஸந்தோ³ஹ நிஷ்யந்த³ ஸந்தா³நிதாமந்தா³நந்த³ மிலிந்த³ வ்ருந்த³ மது⁴ரதர ஜ²ங்காரரவ ருசிர ஸந்தத ஸம்பு²ல்ல மல்லீ மாலதீ ப்ரமுக² வ்ரததி விததி குந்த³ குரவக மருவக த³மநகாதி³ கு³ள்மகுஸும மஹிம கு⁴மகு⁴மித ஸர்வ தி³ங்முக² ஸர்வதோமுக² மஹநீயா மந்த³மாகந்தா³விரள நாரிகேல நிரவதி⁴க க்ரமுக ப்ரமுக² தருநிகரவீதி² ரமணீய விபுல தடோத்³யாந விஹாரிணி । மஞ்ஜுளதர மணிஹாரிணி । மஹநீயதர மணிஜிததரணி மகுடமநோஹாரிணி । மந்த²ரதர ஸுந்த³ரக³தி மத்த மராள யுவதி ஸுக³தி மதா³பஹாரிணி । கலகண்ட² யுவாகுண்ட² கண்ட²நாத³ கல வ்யாஹாரிணி । அகுண்ட²வைகுண்ட² மஹாவிபூ⁴திநாயகி । அகி²லாண்ட³கோடி ப்³ரஹ்மாண்ட³நாயகி । ஶ்ரீவேங்கடநாயகி । ஶ்ரீமதி பத்³மாவதி । ஜய விஜயீப⁴வ ॥

யாம் லாவண்யநதீ³ம் வத³ந்தி கவய꞉ ஶ்ரீமாத⁴வாம்போ⁴நிதி⁴ம்
க³ச்ச²ந்தீம் ஸ்வவஶங்க³தாம்ஶ்ச தரஸா ஜந்தூந்நயந்தீமபி ।
யஸ்யா மாநநநேத்ரஹஸ்த சரணாத்³யங்கா³நி பூ⁴ஷாருசீ-
-ரம்போ⁴ஜாந்யமலோஜ்ஜ்வலம் ச ஸலிலம் ஸா பா⁴து பத்³மாவதீ ॥ 5

அம்போ⁴ருஹவாஸிநி । அம்போ⁴ருஹாஸந ப்ரமுகா²கி²ல பூ⁴தாநுஶாஸிநி । அநவரதாத்மநாத² வக்ஷ꞉ ஸிம்ஹாஸநாத்⁴யாஸிநி । அங்க்⁴ரியுகா³வதார பத²ஸந்தத ஸங்கா³ஹமாந கோ⁴ரதரா ப⁴ங்கு³ர ஸம்ஸார க⁴ர்மஸந்தப்த மநுஜ ஸந்தாபநாஶிநி । ப³ஹுள குந்தல வத³நமண்ட³ல பாணிபல்லவ ருசிரளோசந ஸுப⁴க³கந்த⁴ரா பா³ஹுவல்லிகா ஜக⁴ந நிதம்ப³ மண்ட³லமய விததஶைவால ஸம்பு²ல்ல கமல குவலய கம்பு³கமலிநீ நாலோத்துங்க³ விபுல புலிந ஶோபி⁴நி । மாத⁴வ மஹார்ணவகா³ஹிநி । மஹிதலாவண்ய மஹாவாஹிநி । முக²சந்த்³ர ஸமுத்³யத பா⁴லதலவிராஜமாந கிஞ்சிது³த³ஞ்சித ஸூக்ஷ்மாக்³ர கஸ்தூரீதிலக ஶூல ஸமுத்³பூ⁴தபீ⁴தி விஶீர்ணஸமுஜ்ஜி²த ஸம்முக²பா⁴க³ பரிஸரயுக³ள ஸரப⁴ஸ விஸ்ருமர திமிர நிகர ஸந்தே³ஹஸந்தா³யி ஸஸீமந்தகுந்தலகாந்தே । ஸ்ப²டிக மணிமய கந்த³ர்ப த³ர்பண ஸந்தே³ஹ ஸந்தோ³ஹி ஸகல ஜந ஸம்மோஹி ப²லப²லவிமலலாவண்ய லலித ஸததமுதி³த முதி³த முக²மண்ட³லே । மஹிதம்ரதி³ம மஹிம மந்த³ஹாஸா ஸஹிஷ்ணு தது³த³ய ஸமுதி³த க்லமோதீ³ர்ணாருணவர்ண விப்⁴ரமத³விட³ம்பி³த பரிணத பி³ம்ப³ வித்³ரும விளஸதோ³ஷ்ட²யுக³ளே । பரிஹஸித த³ரஹஸித கோகநத³ குந்த³ரத³ மந்த²ரதரோத்³க³த்வர விஸ்ருத்வரகாந்திவீசி கமநீயாமந்த³ மந்த³ஹாஸ ஸத³நவத³நே । ஸமுஜ்ஜ்வலதரமணிதர்ஜித தரணிதாடங்க நிராடங்க கந்த³ளிதகாந்தி பூரகரம்பி³த கர்ணஶஷ்குலீவலயே । ப³ஹிருபக³த ஸ்பு²ரணாதி⁴க³தாந்தரங்க³ண பூ⁴ஷணக³ண வத³ந கோஶஸத³ந ஸ்ப²டிக மணிமய பி⁴த்தி ஶங்காங்குரண சண ப்ரதிப²லித கர்ணபூர கர்ணாவதம்ஸ தாடங்க குண்ட³ல மண்ட³ந நிக³நிகா³யமாந விமல கபோலமண்ட³லே । நிஜப்⁴ருகுடீ ப⁴டீபூ⁴த த்ர்யக்ஷா(அ)ஷ்டாக்ஷ த்³வாத³ஶாக்ஷ ஸஹஸ்ராக்ஷ ப்ரப்⁴ருதி ஸர்வஸுபர்வ ஶோப⁴ந ப்⁴ரூமண்ட³லே । நிடல ப²லக ம்ருக³மத³ திலகச்ச²ல விளோககலோக விளோசந தோ³ஷ விரசித வித³ளந வத³ந விது⁴மண்ட³ல விக³ளித நாஸிகா ப்ரணாலிகா நிகூ³ட⁴ விஸ்த்ருத நாஸாக்³ர ஸ்தூ²ல முக்தா ப²லச்ச²லாபி⁴வ்யக்த வத³ந பி³லநிலீந கண்ட²நாலிகாந்த꞉ ப்ரவ்ருத்த க்³ரீவாமத்⁴யோச்சபா⁴க³க்ருத விபா⁴க³க்³ரீவாக³ர்த விநிஸ்ஸ்ருத ப்ருது²ல விளஸது³ரோஜ ஶைலயுக³ள நிர்ஜ²ர ஜ²ரீபூ⁴த க³ம்பீ⁴ரநாபி⁴ ஹ்ரதா³வகா³ட⁴ விளீந தீ³ர்க⁴தரப்ருது²ல ஸுதா⁴தா⁴ரா ப்ரவாஹயுக³ள விப்⁴ரமாதா⁴ர விஸ்பஷ்ட வீக்ஷ்யமாண விஶுத்³த⁴ஸ்தூ²ல முக்தாப²ல மாலா வித்³யோதித தி³க³ந்தரே । ஸகலாப⁴ரண கலாவிளாஸக்ருத ஜங்க³மசிரஸ்தா²யி ஸௌதா³மிநீ ஶங்காங்குரே । கநகரஶநாகிங்கிணீ கலநாதி³நி । நிஜஜநதாகு³ண நிஜபதிநிகட நிவேதி³நி । நிகி²ல ஜநாமோதி³நி । நிஜபதி ஸம்மோதி³நி । மந்த²ர தரமேஹி । மந்த³மிமமவேஹி । மயி மந ஆதே⁴ஹி । மம ஶுப⁴மவதே⁴ஹி । மங்க³ளமயி பா⁴ஹி । அகுண்ட²வைகுண்ட² மஹாவிபூ⁴திநாயகி । அகி²லாண்ட³கோடி ப்³ரஹ்மாண்ட³நாயகி । ஶ்ரீவேங்கடநாயகி । ஶ்ரீமதி பத்³மாவதி । ஜய விஜயீப⁴வ ॥

ஜீயாச்ச்²ரீவேங்கடாத்³ரிப்ரபு⁴வரமஹிஷீ நாம பத்³மாவதீ ஶ்ரீ-
-ர்ஜீயாச்சாஸ்யா꞉ கடாக்ஷாம்ருதரஸரஸிகோ வேங்கடாத்³ரேரதீ⁴ஶ꞉ ।
ஜீயாச்ச்²ரீவைஷ்ணவாலீ ஹதகுமதகதா² வீக்ஷணைரேததீ³யை-
-ர்ஜீயாச்ச ஶ்ரீஶுகர்ஷே꞉ புரமநவரதம் ஸர்வஸம்பத்ஸம்ருத்³த⁴ம் ॥ 6

ஶ்ரீரங்க³ஸூரிணேத³ம் ஶ்ரீஶைலாநந்தஸூரிவம்ஶ்யேந ।
ப⁴க்த்யா ரசிதம் க³த்³யம் லக்ஷ்மீ꞉ பத்³மாவதீ ஸமாத³த்தாம் ॥ 7

இதி ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ கத்யம் ஸம்பூர்ணம் ।

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன