Skip to content

Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram in Tamil – ஶ்ரீ ஸாம்பஸதாஶிவ அக்ஷரமாலா ஸ்தோத்ரம்

Pin

Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram is a popular devotional hymn for worshipping lord Shiva. The verse “Samba Sada Shiva Samba Sada Shiva” is very popular and recited commonly by the devotees of Lord Shiva. Get Sri Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram in Tamil Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Shiva.

Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram in Tamil – ஶ்ரீ ஸாம்பஸதாஶிவ அக்ஷரமாலா ஸ்தோத்ரம் 

ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥

அத்³பு⁴தவிக்³ரஹ அமராதீ⁴ஶ்வர அக³ணிதகு³ணக³ண அம்ருதஶிவ ॥
ஆநந்தா³ம்ருத ஆஶ்ரிதரக்ஷக ஆத்மாநந்த³ மஹேஶ ஶிவ ॥
இந்து³கலாத⁴ர இந்த்³ராதி³ப்ரிய ஸுந்த³ரரூப ஸுரேஶ ஶிவ ॥
ஈஶ ஸுரேஶ மஹேஶ ஜநப்ரிய கேஶவஸேவிதபாத³ ஶிவ ॥

ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥

உரகா³தி³ப்ரியபூ⁴ஷண ஶங்கர நரகவிநாஶ நடேஶ ஶிவ ॥
ஊர்ஜிததா³நவநாஶ பராத்பர ஆர்ஜிதபாபவிநாஶ ஶிவ ॥
ருக்³வேத³ஶ்ருதிமௌளிவிபூ⁴ஷண ரவிசந்த்³ராக்³நி த்ரிநேத்ர ஶிவ ॥
ரூபமநாதி³ ப்ரபஞ்சவிளக்ஷண தாபநிவாரண தத்த்வ ஶிவ ॥

ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥

லிங்க³ஸ்வரூப ஸர்வபு³த⁴ப்ரிய மங்க³ளமூர்தி மஹேஶ ஶிவ ॥
லூதாதீ⁴ஶ்வர ரூபப்ரியஶிவ வேதா³ந்தப்ரியவேத்³ய ஶிவ ॥
ஏகாநேகஸ்வரூப விஶ்வேஶ்வர யோகி³ஹ்ருதி³ப்ரியவாஸ ஶிவ ॥
ஐஶ்வர்யாஶ்ரய சிந்மய சித்³க⁴ந அச்யுதாநந்த மஹேஶ ஶிவ ॥

ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥

ஓங்காரப்ரிய உரக³விபூ⁴ஷண ஹ்ரீங்காராதி³ மஹேஶ ஶிவ ॥
ஔரஸலாலித அந்தகநாஶந கௌ³ரிஸமேத கி³ரீஶ ஶிவ ॥
அம்ப³ரவாஸ சித³ம்ப³ரநாயக தும்பு³ருநாரத³ஸேவ்ய ஶிவ ॥
ஆஹாரப்ரிய ஆதி³கி³ரீஶ்வர போ⁴கா³தி³ப்ரிய பூர்ண ஶிவ ॥

ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥

கமலாக்ஷார்சித கைலாஸப்ரிய கருணாஸாக³ர காந்தி ஶிவ ॥
க²ட்³க³ஶூலம்ருக³ட⁴க்காத்³யாயுத⁴ விக்ரமரூப விஶ்வேஶ ஶிவ ॥
க³ங்கா³கி³ரிஸுதவல்லப⁴ கு³ணஹித ஶங்கர ஸர்வஜநேஶ ஶிவ ॥
கா⁴தகப⁴ஞ்ஜந பாதகநாஶந கௌ³ரிஸமேத கி³ரீஶ ஶிவ ॥

ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥

ஙஙாஶ்ரிதஶ்ருதிமௌளிவிபூ⁴ஷண வேத³ஸ்வரூப விஶ்வேஶ ஶிவ ॥
சண்ட³விநாஶந ஸகலஜநப்ரிய மண்ட³லாதீ⁴ஶ மஹேஶ ஶிவ ॥
ச²த்ரகிரீடஸுகுண்ட³லஶோபி⁴த புத்ரப்ரிய பு⁴வநேஶ ஶிவ ॥
ஜந்மஜராம்ருதிநாஶந கல்மஷரஹித தாபவிநாஶ ஶிவ ॥

ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥

ஜ²ங்காராஶ்ரய ப்⁴ருங்கி³ரிடிப்ரிய ஓங்காரேஶ மஹேஶ ஶிவ ॥
ஜ்ஞாநாஜ்ஞாநவிநாஶக நிர்மல தீ³நஜநப்ரிய தீ³ப்த ஶிவ ॥
டங்காத்³யாயுத⁴தா⁴ரண ஸத்வர ஹ்ரீங்காரைதி³ ஸுரேஶ ஶிவ ॥
ட²ங்கஸ்வரூபா ஸஹகாரோத்தம வாகீ³ஶ்வர வரதே³ஶ ஶிவ ॥

ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥

ட³ம்ப³விநாஶந டி³ண்டி³மபூ⁴ஷண அம்ப³ரவாஸ சிதீ³ஶ ஶிவ ॥
ட⁴ண்ட⁴ண்ட³மருக த⁴ரணீநிஶ்சல டு⁴ண்டி⁴விநாயகஸேவ்ய ஶிவ ॥
ணலிநவிளோசந நடநமநோஹர அலிகுலபூ⁴ஷண அம்ருத ஶிவ ॥
தத்த்வமஸீத்யாதி³ வாக்யஸ்வரூபக நித்யாநந்த³ மஹேஶ ஶிவ ॥

ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥

ஸ்தா²வர ஜங்க³ம பு⁴வநவிளக்ஷண பா⁴வுகமுநிவரஸேவ்ய ஶிவ ॥
து³꞉க²விநாஶந த³ளிதமநோந்மந சந்த³நலேபிதசரண ஶிவ ॥
த⁴ரணீத⁴ர ஶுப⁴ த⁴வளவிபா⁴ஸ்வர த⁴நதா³தி³ப்ரியதா³ந ஶிவ ॥
நாநாமணிக³ணபூ⁴ஷண நிர்கு³ண நடநஜநஸுப்ரியநாட்ய ஶிவ ॥

ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥

பந்நக³பூ⁴ஷண பார்வதிநாயக பரமாநந்த³ பரேஶ ஶிவ ॥
பா²லவிளோசந பா⁴நுகோடிப்ரப⁴ ஹாலாஹலத⁴ர அம்ருத ஶிவ ॥
ப³ந்த⁴விநாஶந ப்³ருஹதீ³ஶாமரஸ்கந்தா³தி³ப்ரிய கநக ஶிவ ॥
ப⁴ஸ்மவிளேபந ப⁴வப⁴யநாஶந விஸ்மயரூப விஶ்வேஶ ஶிவ ॥

ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥

மந்மத²நாஶந மது⁴பாநப்ரிய மந்த³ரபர்வதவாஸ ஶிவ ॥
யதிஜநஹ்ருத³யநிவாஸித ஈஶ்வர விதி⁴விஷ்ண்வாதி³ ஸுரேஶ ஶிவ ॥
ராமேஶ்வர ரமணீயமுகா²ம்பு³ஜ ஸோமேஶ்வர ஸுக்ருதேஶ ஶிவ ॥
லங்காதீ⁴ஶ்வர ஸுரக³ணஸேவித லாவண்யாம்ருதலஸித ஶிவ ॥

ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥

வரதா³ப⁴யகர வாஸுகிபூ⁴ஷண வநமாலாதி³விபூ⁴ஷ ஶிவ ॥
ஶாந்திஸ்வரூப ஜக³த்த்ரய சிந்மய காந்திமதீப்ரிய கநக ஶிவ ॥
ஷண்முக²ஜநக ஸுரேந்த்³ரமுநிப்ரிய ஷாட்³கு³ண்யாதி³ஸமேத ஶிவ ॥
ஸம்ஸாரார்ணவநாஶந ஶாஶ்வதஸாது⁴ஹ்ருதி³ப்ரியவாஸ ஶிவ ॥

ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥

ஹர புருஷோத்தம அத்³வைதாம்ருதபூர்ண முராரிஸுஸேவ்ய ஶிவ ॥
லாலிதப⁴க்தஜநேஶ நிஜேஶ்வர காளிநடேஶ்வர காம ஶிவ ॥
க்ஷரரூபாதி³ப்ரியாந்வித ஸுந்த³ர ஸாக்ஷிஜக³த்த்ரய ஸ்வாமி ஶிவ ॥
ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥

ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥
ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஸாம்ப³ஶிவ ॥

இதி ஶ்ரீஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ மாத்ருகாவர்ணமாலிகா ஸ்தோத்ரம் ।

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன