Skip to content

Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಅಕ್ಷರಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Pin

Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram is a popular devotional hymn for worshipping lord Shiva. The verse “Samba Sada Shiva Samba Sada Shiva” is very popular and recited commonly by the devotees of Lord Shiva. Get Sri Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of Lord Shiva.

Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಅಕ್ಷರಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||

ಅದ್ಭುತವಿಗ್ರಹ ಅಮರಾಧೀಶ್ವರ ಅಗಣಿತಗುಣಗಣ ಅಮೃತಶಿವ ||
ಆನಂದಾಮೃತ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಕ ಆತ್ಮಾನಂದ ಮಹೇಶ ಶಿವ ||
ಇಂದುಕಳಾಧರ ಇಂದ್ರಾದಿಪ್ರಿಯ ಸುಂದರರೂಪ ಸುರೇಶ ಶಿವ ||
ಈಶ ಸುರೇಶ ಮಹೇಶ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೇಶವಸೇವಿತಪಾದ ಶಿವ ||

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||

ಉರಗಾದಿಪ್ರಿಯಭೂಷಣ ಶಂಕರ ನರಕವಿನಾಶ ನಟೇಶ ಶಿವ ||
ಊರ್ಜಿತದಾನವನಾಶ ಪರಾತ್ಪರ ಆರ್ಜಿತಪಾಪವಿನಾಶ ಶಿವ ||
ಋಗ್ವೇದಶ್ರುತಿಮೌಳಿವಿಭೂಷಣ ರವಿಚಂದ್ರಾಗ್ನಿ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಶಿವ ||
ೠಪಮನಾದಿ ಪ್ರಪಂಚವಿಲಕ್ಷಣ ತಾಪನಿವಾರಣ ತತ್ತ್ವ ಶಿವ ||

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||

ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪ ಸರ್ವಬುಧಪ್ರಿಯ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಮಹೇಶ ಶಿವ ||
ಲೂತಾಧೀಶ್ವರ ರೂಪಪ್ರಿಯಶಿವ ವೇದಾಂತಪ್ರಿಯವೇದ್ಯ ಶಿವ ||
ಏಕಾನೇಕಸ್ವರೂಪ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಯೋಗಿಹೃದಿಪ್ರಿಯವಾಸ ಶಿವ ||
ಐಶ್ವರ್ಯಾಶ್ರಯ ಚಿನ್ಮಯ ಚಿದ್ಘನ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಮಹೇಶ ಶಿವ ||

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||

ಓಂಕಾರಪ್ರಿಯ ಉರಗವಿಭೂಷಣ ಹ್ರೀಂಕಾರಾದಿ ಮಹೇಶ ಶಿವ ||
ಔರಸಲಾಲಿತ ಅಂತಕನಾಶನ ಗೌರಿಸಮೇತ ಗಿರೀಶ ಶಿವ ||
ಅಂಬರವಾಸ ಚಿದಂಬರನಾಯಕ ತುಂಬುರುನಾರದಸೇವ್ಯ ಶಿವ ||
ಆಹಾರಪ್ರಿಯ ಆದಿಗಿರೀಶ್ವರ ಭೋಗಾದಿಪ್ರಿಯ ಪೂರ್ಣ ಶಿವ ||

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||

ಕಮಲಾಕ್ಷಾರ್ಚಿತ ಕೈಲಾಸಪ್ರಿಯ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಕಾಂತಿ ಶಿವ ||
ಖಡ್ಗಶೂಲಮೃಗಢಕ್ಕಾದ್ಯಾಯುಧ ವಿಕ್ರಮರೂಪ ವಿಶ್ವೇಶ ಶಿವ ||
ಗಂಗಾಗಿರಿಸುತವಲ್ಲಭ ಗುಣಹಿತ ಶಂಕರ ಸರ್ವಜನೇಶ ಶಿವ ||
ಘಾತಕಭಂಜನ ಪಾತಕನಾಶನ ಗೌರಿಸಮೇತ ಗಿರೀಶ ಶಿವ ||

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||

ಙಙಾಶ್ರಿತಶ್ರುತಿಮೌಳಿವಿಭೂಷಣ ವೇದಸ್ವರೂಪ ವಿಶ್ವೇಶ ಶಿವ ||
ಚಂಡವಿನಾಶನ ಸಕಲಜನಪ್ರಿಯ ಮಂಡಲಾಧೀಶ ಮಹೇಶ ಶಿವ ||
ಛತ್ರಕಿರೀಟಸುಕುಂಡಲಶೋಭಿತ ಪುತ್ರಪ್ರಿಯ ಭುವನೇಶ ಶಿವ ||
ಜನ್ಮಜರಾಮೃತಿನಾಶನ ಕಲ್ಮಷರಹಿತ ತಾಪವಿನಾಶ ಶಿವ ||

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||

ಝಂಕಾರಾಶ್ರಯ ಭೃಂಗಿರಿಟಿಪ್ರಿಯ ಓಂಕಾರೇಶ ಮಹೇಶ ಶಿವ ||
ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನವಿನಾಶಕ ನಿರ್ಮಲ ದೀನಜನಪ್ರಿಯ ದೀಪ್ತ ಶಿವ ||
ಟಂಕಾದ್ಯಾಯುಧಧಾರಣ ಸತ್ವರ ಹ್ರೀಂಕಾರೈದಿ ಸುರೇಶ ಶಿವ ||
ಠಂಕಸ್ವರೂಪಾ ಸಹಕಾರೋತ್ತಮ ವಾಗೀಶ್ವರ ವರದೇಶ ಶಿವ ||

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||

ಡಂಬವಿನಾಶನ ಡಿಂಡಿಮಭೂಷಣ ಅಂಬರವಾಸ ಚಿದೀಶ ಶಿವ ||
ಢಂಢಂಡಮರುಕ ಧರಣೀನಿಶ್ಚಲ ಢುಂಢಿವಿನಾಯಕಸೇವ್ಯ ಶಿವ ||
ಣಳಿನವಿಲೋಚನ ನಟನಮನೋಹರ ಅಲಿಕುಲಭೂಷಣ ಅಮೃತ ಶಿವ ||
ತತ್ತ್ವಮಸೀತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಸ್ವರೂಪಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹೇಶ ಶಿವ ||

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||

ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಭುವನವಿಲಕ್ಷಣ ಭಾವುಕಮುನಿವರಸೇವ್ಯ ಶಿವ ||
ದುಃಖವಿನಾಶನ ದಲಿತಮನೋನ್ಮನ ಚಂದನಲೇಪಿತಚರಣ ಶಿವ ||
ಧರಣೀಧರ ಶುಭ ಧವಳವಿಭಾಸ್ವರ ಧನದಾದಿಪ್ರಿಯದಾನ ಶಿವ ||
ನಾನಾಮಣಿಗಣಭೂಷಣ ನಿರ್ಗುಣ ನಟನಜನಸುಪ್ರಿಯನಾಟ್ಯ ಶಿವ ||

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||

ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪಾರ್ವತಿನಾಯಕ ಪರಮಾನಂದ ಪರೇಶ ಶಿವ ||
ಫಾಲವಿಲೋಚನ ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರಭ ಹಾಲಾಹಲಧರ ಅಮೃತ ಶಿವ ||
ಬಂಧವಿನಾಶನ ಬೃಹದೀಶಾಮರಸ್ಕಂದಾದಿಪ್ರಿಯ ಕನಕ ಶಿವ ||
ಭಸ್ಮವಿಲೇಪನ ಭವಭಯನಾಶನ ವಿಸ್ಮಯರೂಪ ವಿಶ್ವೇಶ ಶಿವ ||

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||

ಮನ್ಮಥನಾಶನ ಮಧುಪಾನಪ್ರಿಯ ಮಂದರಪರ್ವತವಾಸ ಶಿವ ||
ಯತಿಜನಹೃದಯನಿವಾಸಿತ ಈಶ್ವರ ವಿಧಿವಿಷ್ಣ್ವಾದಿ ಸುರೇಶ ಶಿವ ||
ರಾಮೇಶ್ವರ ರಮಣೀಯಮುಖಾಂಬುಜ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸುಕೃತೇಶ ಶಿವ ||
ಲಂಕಾಧೀಶ್ವರ ಸುರಗಣಸೇವಿತ ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತಲಸಿತ ಶಿವ ||

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||

ವರದಾಭಯಕರ ವಾಸುಕಿಭೂಷಣ ವನಮಾಲಾದಿವಿಭೂಷ ಶಿವ ||
ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪ ಜಗತ್ತ್ರಯ ಚಿನ್ಮಯ ಕಾಂತಿಮತೀಪ್ರಿಯ ಕನಕ ಶಿವ ||
ಷಣ್ಮುಖಜನಕ ಸುರೇಂದ್ರಮುನಿಪ್ರಿಯ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಾದಿಸಮೇತ ಶಿವ ||
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವನಾಶನ ಶಾಶ್ವತಸಾಧುಹೃದಿಪ್ರಿಯವಾಸ ಶಿವ ||

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||

ಹರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅದ್ವೈತಾಮೃತಪೂರ್ಣ ಮುರಾರಿಸುಸೇವ್ಯ ಶಿವ ||
ಳಾಳಿತಭಕ್ತಜನೇಶ ನಿಜೇಶ್ವರ ಕಾಳಿನಟೇಶ್ವರ ಕಾಮ ಶಿವ ||
ಕ್ಷರರೂಪಾದಿಪ್ರಿಯಾನ್ವಿತ ಸುಂದರ ಸಾಕ್ಷಿಜಗತ್ತ್ರಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವ ||
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||

ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಸಾಂಬಶಿವ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಮಾತೃಕಾವರ್ಣಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ