Skip to content

Lakshmi Kavacham in Tamil – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ கவசம்

Lakshmi Kavacham or Laxmi KavachPin

Lakshmi Kavacham literally means the Armor of Goddess Lakshmi. By regularly chanting this mantra you can get rid of your financial troubles, improve your wealth and also be immune to any new financial problems. Get Sri Lakshmi Kavacham in Tamil Pdf lyrics here and chant it with devotion for the grace of goddess Lakshmi Devi.

Lakshmi Kavacham in Tamil – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ கவசம் 

ஶுகம் ப்ரதி ப்³ரஹ்மோவாச

மஹாலக்ஷ்ம்யா꞉ ப்ரவக்ஷ்யாமி கவசம் ஸர்வகாமத³ம் |
ஸர்வபாபப்ரஶமனம் து³ஷ்டவ்யாதி⁴வினாஶனம் || 1 ||

க்³ரஹபீடா³ப்ரஶமனம் க்³ரஹாரிஷ்டப்ரப⁴ஞ்ஜனம் |
து³ஷ்டம்ருத்யுப்ரஶமனம் து³ஷ்டதா³ரித்³ர்யனாஶனம் || 2 ||

புத்ரபௌத்ரப்ரஜனநம் விவாஹப்ரத³மிஷ்டத³ம் |
சோராரிஹாரி ஜபதாமகி²லேப்ஸிததா³யகம் || 3 ||

ஸாவதா⁴னமனா பூ⁴த்வா ஶ்ருணு த்வம் ஶுக ஸத்தம |
அனேகஜன்மஸம்ஸித்³தி⁴லப்⁴யம் முக்திப²லப்ரத³ம் || 4 ||

த⁴னதா⁴ன்யமஹாராஜ்ய-ஸர்வஸௌபா⁴க்³யகல்பகம் |
ஸக்ருத்ஸ்மரணமாத்ரேண மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ப்ரஸீத³தி || 5 ||

க்ஷீராப்³தி⁴மத்⁴யே பத்³மானாம் கானநே மணிமண்டபே |
தன்மத்⁴யே ஸுஸ்தி²தாம் தே³வீம் மனீஷிஜனஸேவிதாம் || 6 ||

ஸுஸ்னாதாம் புஷ்பஸுரபி⁴குடிலாலகப³ந்த⁴னாம் |
பூர்ணேந்து³பி³ம்ப³வத³னா-மர்த⁴சந்த்³ரலலாடிகாம் || 7 ||

இந்தீ³வரேக்ஷணாம் காமகோத³ண்ட³ப்⁴ருவமீஶ்வரீம் |
திலப்ரஸவஸம்ஸ்பர்தி⁴னாஸிகாலங்க்ருதாம் ஶ்ரியம் || 8 ||

குந்த³குட்மலத³ந்தாலிம் ப³ந்தூ⁴காத⁴ரபல்லவாம் |
த³ர்பணாகாரவிமலகபோலத்³விதயோஜ்ஜ்வலாம் || 9 ||

ரத்னதாடங்ககலிதகர்ணத்³விதயஸுந்த³ராம் |
மாங்க³ல்யாப⁴ரணோபேதாம் கம்பு³கண்டீ²ம் ஜக³த்ப்ரஸூம் || 10 ||

தாரஹாரிமனோஹாரிகுசகும்ப⁴விபூ⁴ஷிதாம் |
ரத்னாங்க³தா³தி³லலிதகரபத்³மசதுஷ்டயாம் || 11 ||

கமலே ச ஸுபத்ராட்⁴யே ஹ்யப⁴யம் த³த⁴தீம் வரம் |
ரோமராஜிகலாசாருபு⁴க்³னனாபி⁴தலோத³ரீம் || 12 ||

பட்டவஸ்த்ரஸமுத்³பா⁴ஸிஸுனிதம்பா³தி³லக்ஷணாம் |
காஞ்சனஸ்தம்ப⁴விப்⁴ராஜத்³வரஜானூருஶோபி⁴தாம் || 13 ||

ஸ்மரகாஹலிகாக³ர்வஹாரிஜங்கா⁴ம் ஹரிப்ரியாம் |
கமடீ²ப்ருஷ்ட²ஸத்³ருஶபாதா³ப்³ஜாம் சந்த்³ரஸன்னிபா⁴ம் || 14 ||

பங்கஜோத³ரலாவண்யஸுந்த³ராங்க்⁴ரிதலாம் ஶ்ரியம் |
ஸர்வாப⁴ரணஸம்யுக்தாம் ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதாம் || 15 ||

பிதாமஹமஹாப்ரீதாம் நித்யத்ருப்தாம் ஹரிப்ரியாம் |
நித்யம் காருண்யலலிதாம் கஸ்தூரீலேபிதாங்கி³காம் || 16 ||

ஸர்வமந்த்ரமயாம் லக்ஷ்மீம் ஶ்ருதிஶாஸ்த்ரஸ்வரூபிணீம் |
பரப்³ரஹ்மமயாம் தே³வீம் பத்³மனாப⁴குடும்பி³னீம் |
ஏவம் த்⁴யாத்வா மஹாலக்ஷ்மீம் படே²த்தத்கவசம் பரம் || 17 ||

த்⁴யானம் 

ஏகம் ந்யஞ்ச்யனதிக்ஷமம் மமபரம் சாகுஞ்ச்யபாதா³ம்பு³ஜம்
மத்⁴யே விஷ்டரபுண்ட³ரீகமப⁴யம் வின்யஸ்த ஹஸ்தாம்பு³ஜம் |
த்வாம் பஶ்யேம நிஷேது³ஷீமனுகலம் காருண்யகூலங்கஷ-
ஸ்பா²ராபாங்க³தரங்க³மம்ப³ மது⁴ரம் முக்³த⁴ம் முக²ம் பி³ப்⁴ரதீம் || 18 ||

அத² கவசம் 

மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஶிர꞉ பாது லலாடம் மம பங்கஜா |
கர்ணே ரக்ஷேத்³ரமா பாது நயனே நலினாலயா || 19 ||

நாஸிகாமவதாத³ம்பா³ வாசம் வாக்³ரூபிணீ மம |
த³ந்தானவது ஜிஹ்வாம் ஶ்ரீரத⁴ரோஷ்ட²ம் ஹரிப்ரியா || 20 ||

சுபு³கம் பாது வரதா³ க³லம் க³ந்த⁴ர்வஸேவிதா |
வக்ஷ꞉ குக்ஷிம் கரௌ பாயும் ப்ருஷ்ட²மவ்யாத்³ரமா ஸ்வயம் || 21 ||

கடிமூருத்³வயம் ஜானு ஜங்க⁴ம் பாது ரமா மம |
ஸர்வாங்க³மிந்த்³ரியம் ப்ராணான்பாயாதா³யாஸஹாரிணீ || 22 ||

ஸப்ததா⁴தூன்ஸ்வயம் சாபி ரக்தம் ஶுக்ரம் மனோ மம |
ஜ்ஞானம் பு³த்³தி⁴ம் மஹோத்ஸாஹம் ஸர்வம் மே பாது பங்கஜா || 23 ||

மயா க்ருதம் ச யத்கிஞ்சித்தத்ஸர்வம் பாது ஸேந்தி³ரா |
மமாயுரவதால்லக்ஷ்மீ꞉ பா⁴ர்யாம் புத்ராம்ஶ்ச புத்ரிகா || 24 ||

மித்ராணி பாது ஸததமகி²லானி ஹரிப்ரியா |
பாதகம் நாஶயேல்லக்ஷ்மீ꞉ மமாரிஷ்டம் ஹரேத்³ரமா || 25 ||

மமாரினாஶனார்தா²ய மாயாம்ருத்யும் ஜயேத்³ப³லம் |
ஸர்வாபீ⁴ஷ்டம் து மே த³த்³யாத்பாது மாம் கமலாலயா || 26 ||

ப²லஶ்ருதி꞉ 

ய இத³ம் கவசம் தி³வ்யம் ரமாத்மா ப்ரயத꞉ படே²த் |
ஸர்வஸித்³தி⁴மவாப்னோதி ஸர்வரக்ஷாம் து ஶாஶ்வதீம் || 27 ||

தீ³ர்கா⁴யுஷ்மான்ப⁴வேன்னித்யம் ஸர்வஸௌபா⁴க்³யகல்பகம் |
ஸர்வஜ்ஞஸ்ஸர்வத³ர்ஶீ ச ஸுக²த³ஶ்ச ஸுகோ²ஜ்ஜ்வல꞉ || 28 ||

ஸுபுத்ரோ கோ³பதி꞉ ஶ்ரீமான் ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ |
தத்³க்³ருஹே ந ப⁴வேத்³ப்³ரஹ்மன் தா³ரித்³ர்யது³ரிதாதி³கம் || 29 ||

நாக்³னினா த³ஹ்யதே கே³ஹம் ந சோராத்³யைஶ்ச பீட்³யதே |
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாத்³யா꞉ ஸந்த்ரஸ்தா யாந்தி தூ³ரத꞉ || 30 ||

லிகி²த்வா ஸ்தா²பயேத்³யத்ர தத்ர ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் |
நாபம்ருத்யுமவாப்னோதி தே³ஹாந்தே முக்திபா⁴க்³ப⁴வேத் || 31 ||

ஆயுஷ்யம் பௌஷ்டிகம் மேத்⁴யம் தா⁴ன்யம் து³ஸ்ஸ்வப்னநாஶனம் |
ப்ரஜாகரம் பவித்ரம் ச து³ர்பி⁴க்ஷார்திவினாஶனம் || 32 ||

சித்தப்ரஸாத³ஜனநம் மஹாம்ருத்யுப்ரஶாந்தித³ம் |
மஹாரோக³ஜ்வரஹரம் ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³ஶோத⁴னம் || 33 ||

மஹாத⁴னப்ரத³ம் சைவ படி²தவ்யம் ஸுகா²ர்தி²பி⁴꞉ |
த⁴னார்தீ² த⁴னமாப்னோதி விவாஹார்தீ² லபே⁴த்³வதூ⁴ம் || 34 ||

வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் புத்ரார்தீ² கு³ணவத்ஸுதம் |
ராஜ்யார்தீ² ராஜ்யமாப்னோதி ஸத்யமுக்தம் மயா ஶுக || 35 ||

ஏதத்³தே³வ்யா꞉ ப்ரஸாதே³ன ஶுக꞉ கவசமாப்தவான் |
கவசானுக்³ரஹேணைவ ஸர்வான்காமானவாப ஸ꞉ || 36 ||

இதி ஶுகம் ப்ரதி ப்³ரஹ்மப்ரோக்த ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ கவசம் |

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன