Skip to content

Indrakshi Stotram in Telugu – శ్రీ ఇంద్రాక్షీ స్తోత్రం

Indrakshi Stotram Lyrics Pdf or Indrakshi Stotra lyricsPin

Indrakshi Stotram is a powerful stotram  for worshipping Goddess Indrakshi, who is a form of Goddess Durga. She got the name as she cured Lord Indra of his curse. Get Sri Indrakshi Stotram in Telugu Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Indrakshi devi.

Indrakshi Stotram in Telugu – శ్రీ ఇంద్రాక్షీ స్తోత్రం 

నారద ఉవాచ 

ఇంద్రాక్షీస్తోత్రమాఖ్యాహి నారాయణ గుణార్ణవ |
పార్వత్యై శివసంప్రోక్తం పరం కౌతూహలం హి మే ||

నారాయణ ఉవాచ 

ఇంద్రాక్షీ స్తోత్ర మంత్రస్య మాహాత్మ్యం కేన వోచ్యతే |
ఇంద్రేణాదౌ కృతం స్తోత్రం సర్వాపద్వినివారణమ్ ||
తదేవాహం బ్రవీమ్యద్య పృచ్ఛతస్తవ నారద |

అస్య శ్రీ ఇంద్రాక్షీస్తోత్రమహామంత్రస్య, శచీపురందర ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, ఇంద్రాక్షీ దుర్గా దేవతా, లక్ష్మీర్బీజం, భువనేశ్వరీ శక్తిః, భవానీ కీలకం, మమ ఇంద్రాక్షీ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః 

ఇంద్రాక్ష్యై అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
మహాలక్ష్మ్యై తర్జనీభ్యాం నమః |
మహేశ్వర్యై మధ్యమాభ్యాం నమః |
అంబుజాక్ష్యై అనామికాభ్యాం నమః |
కాత్యాయన్యై కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
కౌమార్యై కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః 

ఇంద్రాక్ష్యై హృదయాయ నమః |
మహాలక్ష్మ్యై శిరసే స్వాహా |
మహేశ్వర్యై శిఖాయై వషట్ |
అంబుజాక్ష్యై కవచాయ హుమ్ |
కాత్యాయన్యై నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
కౌమార్యై అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానమ్ 

నేత్రాణాం దశభిశ్శతైః పరివృతామత్యుగ్రచర్మాంబరాం
హేమాభాం మహతీం విలంబితశిఖామాముక్తకేశాన్వితామ్ |
ఘంటామండితపాదపద్మయుగళాం నాగేంద్రకుంభస్తనీం
ఇంద్రాక్షీం పరిచింతయామి మనసా కల్పోక్తసిద్ధిప్రదామ్ || ౧

ఇంద్రాక్షీం ద్విభుజాం దేవీం పీతవస్త్రద్వయాన్వితాం
వామహస్తే వజ్రధరాం దక్షిణేన వరప్రదామ్ |
ఇంద్రాక్షీం సహయువతీం నానాలంకారభూషితాం
ప్రసన్నవదనాంభోజామప్సరోగణసేవితామ్ || ౨

ద్విభుజాం సౌమ్యవదానాం పాశాంకుశధరాం పరామ్ |
త్రైలోక్యమోహినీం దేవీం ఇంద్రాక్షీ నామ కీర్తితామ్ || ౩

పీతాంబరాం వజ్రధరైకహస్తాం
నానావిధాలంకరణాం ప్రసన్నామ్ |
త్వామప్సరస్సేవితపాదపద్మాం
ఇంద్రాక్షీం వందే శివధర్మపత్నీమ్ || ౪

పంచపూజా 

లం పృథివ్యాత్మికాయై గంధం సమర్పయామి |
హం ఆకాశాత్మికాయై పుష్పైః పూజయామి |
యం వాయ్వాత్మికాయై ధూపమాఘ్రాపయామి |
రం అగ్న్యాత్మికాయై దీపం దర్శయామి |
వం అమృతాత్మికాయై అమృతం మహానైవేద్యం నివేదయామి |
సం సర్వాత్మికాయై సర్వోపచారపూజాం సమర్పయామి ||

దిగ్దేవతా రక్ష 

ఇంద్ర ఉవాచ 

ఇంద్రాక్షీ పూర్వతః పాతు పాత్వాగ్నేయ్యాం తథేశ్వరీ |
కౌమారీ దక్షిణే పాతు నైరృత్యాం పాతు పార్వతీ || ౧

వారాహీ పశ్చిమే పాతు వాయవ్యే నారసింహ్యపి |
ఉదీచ్యాం కాళరాత్రీ మాం ఐశాన్యాం సర్వశక్తయః || ౨

భైరవ్యోర్ధ్వం సదా పాతు పాత్వధో వైష్ణవీ తథా |
ఏవం దశదిశో రక్షేత్సర్వదా భువనేశ్వరీ || ౩

ఓం హ్రీం శ్రీం ఇంద్రాక్ష్యై నమః |

ఇంద్రాక్షీ స్తోత్రం 

ఇంద్రాక్షీ నామ సా దేవీ దేవతైస్సముదాహృతా |
గౌరీ శాకంభరీ దేవీ దుర్గానామ్నీతి విశ్రుతా || ౧ ||

నిత్యానందీ నిరాహారీ నిష్కళాయై నమోఽస్తు తే |
కాత్యాయనీ మహాదేవీ చంద్రఘంటా మహాతపాః || ౨ ||

సావిత్రీ సా చ గాయత్రీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మవాదినీ |
నారాయణీ భద్రకాళీ రుద్రాణీ కృష్ణపింగళా || ౩ ||

అగ్నిజ్వాలా రౌద్రముఖీ కాళరాత్రీ తపస్వినీ |
మేఘస్వనా సహస్రాక్షీ వికటాంగీ జడోదరీ || ౪ ||

మహోదరీ ముక్తకేశీ ఘోరరూపా మహాబలా |
అజితా భద్రదాఽనంతా రోగహన్త్రీ శివప్రియా || ౫ ||

శివదూతీ కరాళీ చ ప్రత్యక్షపరమేశ్వరీ |
ఇంద్రాణీ ఇంద్రరూపా చ ఇంద్రశక్తిఃపరాయణీ || ౬ ||

సదా సమ్మోహినీ దేవీ సుందరీ భువనేశ్వరీ |
ఏకాక్షరీ పరా బ్రాహ్మీ స్థూలసూక్ష్మప్రవర్ధినీ || ౭ ||

రక్షాకరీ రక్తదంతా రక్తమాల్యాంబరా పరా |
మహిషాసురసంహర్త్రీ చాముండా సప్తమాతృకా || ౮ ||

వారాహీ నారసింహీ చ భీమా భైరవవాదినీ |
శ్రుతిస్స్మృతిర్ధృతిర్మేధా విద్యాలక్ష్మీస్సరస్వతీ || ౯ ||

అనంతా విజయాఽపర్ణా మానసోక్తాపరాజితా |
భవానీ పార్వతీ దుర్గా హైమవత్యంబికా శివా || ౧౦ ||

శివా భవానీ రుద్రాణీ శంకరార్ధశరీరిణీ |
ఐరావతగజారూఢా వజ్రహస్తా వరప్రదా || ౧౧ ||

ధూర్జటీ వికటీ ఘోరీ హ్యష్టాంగీ నరభోజినీ |
భ్రామరీ కాంచి కామాక్షీ క్వణన్మాణిక్యనూపురా || ౧౨ ||

హ్రీంకారీ రౌద్రభేతాళీ హ్రుంకార్యమృతపాణినీ |
త్రిపాద్భస్మప్రహరణా త్రిశిరా రక్తలోచనా || ౧౩ ||

నిత్యా సకలకళ్యాణీ సర్వైశ్వర్యప్రదాయినీ |
దాక్షాయణీ పద్మహస్తా భారతీ సర్వమంగళా || ౧౪ ||

కళ్యాణీ జననీ దుర్గా సర్వదుఃఖవినాశినీ |
ఇంద్రాక్షీ సర్వభూతేశీ సర్వరూపా మనోన్మనీ || ౧౫ ||

మహిషమస్తకనృత్యవినోదన-
స్ఫుటరణన్మణినూపురపాదుకా |
జననరక్షణమోక్షవిధాయినీ
జయతు శుంభనిశుంభనిషూదినీ || ౧౬ ||

శివా చ శివరూపా చ శివశక్తిపరాయణీ |
మృత్యుంజయీ మహామాయీ సర్వరోగనివారిణీ || ౧౭ ||

ఐంద్రీదేవీ సదాకాలం శాంతిమాశుకరోతు మే |
ఈశ్వరార్ధాంగనిలయా ఇందుబింబనిభాననా || ౧౮ ||

సర్వోరోగప్రశమనీ సర్వమృత్యునివారిణీ |
అపవర్గప్రదా రమ్యా ఆయురారోగ్యదాయినీ || ౧౯ ||

ఇంద్రాదిదేవసంస్తుత్యా ఇహాముత్రఫలప్రదా |
ఇచ్ఛాశక్తిస్వరూపా చ ఇభవక్త్రాద్విజన్మభూః || ౨౦ ||

భస్మాయుధాయ విద్మహే రక్తనేత్రాయ ధీమహి తన్నో జ్వరహరః ప్రచోదయాత్ || ౨౧ ||

మంత్రః 

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం క్లీం క్లూం ఇంద్రాక్ష్యై నమః || ౨౨

ఓం నమో భగవతీ ఇంద్రాక్షీ సర్వజనసమ్మోహినీ కాళరాత్రీ నారసింహీ సర్వశత్రుసంహారిణీ అనలే అభయే అజితే అపరాజితే మహాసింహవాహినీ మహిషాసురమర్దినీ హన హన మర్దయ మర్దయ మారయ మారయ శోషయ శోషయ దాహయ దాహయ మహాగ్రహాన్ సంహర సంహర యక్షగ్రహ రాక్షసగ్రహ స్కందగ్రహ వినాయకగ్రహ బాలగ్రహ కుమారగ్రహ చోరగ్రహ భూతగ్రహ ప్రేతగ్రహ పిశాచగ్రహ కూష్మాండగ్రహాదీన్ మర్దయ మర్దయ నిగ్రహ నిగ్రహ ధూమభూతాన్సంత్రావయ సంత్రావయ భూతజ్వర ప్రేతజ్వర పిశాచజ్వర ఉష్ణజ్వర పిత్తజ్వర వాతజ్వర శ్లేష్మజ్వర కఫజ్వర ఆలాపజ్వర సన్నిపాతజ్వర మాహేంద్రజ్వర కృత్రిమజ్వర కృత్యాదిజ్వర ఏకాహికజ్వర ద్వయాహికజ్వర త్రయాహికజ్వర చాతుర్థికజ్వర పంచాహికజ్వర పక్షజ్వర మాసజ్వర షణ్మాసజ్వర సంవత్సరజ్వర జ్వరాలాపజ్వర సర్వజ్వర సర్వాంగజ్వరాన్ నాశయ నాశయ హర హర హన హన దహ దహ పచ పచ తాడయ తాడయ ఆకర్షయ ఆకర్షయ విద్వేషయ విద్వేషయ స్తంభయ స్తంభయ మోహయ మోహయ ఉచ్చాటయ ఉచ్చాటయ హుం ఫట్ స్వాహా || ౨౩

ఓం హ్రీం ఓం నమో భగవతీ త్రైలోక్యలక్ష్మీ సర్వజనవశంకరీ సర్వదుష్టగ్రహస్తంభినీ కంకాళీ కామరూపిణీ కాలరూపిణీ ఘోరరూపిణీ పరమంత్రపరయంత్ర ప్రభేదినీ ప్రతిభటవిధ్వంసినీ పరబలతురగవిమర్దినీ శత్రుకరచ్ఛేదినీ శత్రుమాంసభక్షిణీ సకలదుష్టజ్వరనివారిణీ భూత ప్రేత పిశాచ బ్రహ్మరాక్షస యక్ష యమదూత శాకినీ డాకినీ కామినీ స్తంభినీ మోహినీ వశంకరీ కుక్షిరోగ శిరోరోగ నేత్రరోగ క్షయాపస్మార కుష్ఠాది మహారోగనివారిణీ మమ సర్వరోగం నాశయ నాశయ హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రౌం హ్రః హుం ఫట్ స్వాహా || ౨౪

ఓం నమో భగవతీ మాహేశ్వరీ మహాచింతామణీ దుర్గే సకలసిద్ధేశ్వరీ సకలజనమనోహారిణీ కాలకాలరాత్రీ మహాఘోరరూపే ప్రతిహతవిశ్వరూపిణీ మధుసూదనీ మహావిష్ణుస్వరూపిణీ శిరశ్శూల కటిశూల అంగశూల పార్శ్వశూల నేత్రశూల కర్ణశూల పక్షశూల పాండురోగ కామారాదీన్ సంహర సంహర నాశయ నాశయ వైష్ణవీ బ్రహ్మాస్త్రేణ విష్ణుచక్రేణ రుద్రశూలేన యమదండేన వరుణపాశేన వాసవవజ్రేణ సర్వానరీం భంజయ భంజయ రాజయక్ష్మ క్షయరోగ తాపజ్వరనివారిణీ మమ సర్వజ్వరం నాశయ నాశయ య ర ల వ శ ష స హ సర్వగ్రహాన్ తాపయ తాపయ సంహర సంహర ఛేదయ ఛేదయ ఉచ్చాటయ ఉచ్చాటయ హ్రాం హ్రీం హ్రూం ఫట్ స్వాహా || ౨౫

ఉత్తరన్యాసః 

కరన్యాసః 

ఇంద్రాక్ష్యై అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
మహాలక్ష్మ్యై తర్జనీభ్యాం నమః |
మహేశ్వర్యై మధ్యమాభ్యాం నమః |
అంబుజాక్ష్యై అనామికాభ్యాం నమః |
కాత్యాయన్యై కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
కౌమార్యై కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః 

ఇంద్రాక్ష్యై హృదయాయ నమః |
మహాలక్ష్మ్యై శిరసే స్వాహా |
మహేశ్వర్యై శిఖాయై వషట్ |
అంబుజాక్ష్యై కవచాయ హుమ్ |
కాత్యాయన్యై నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
కౌమార్యై అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్విమోకః ||

సమర్పణం 

గుహ్యాది గుహ్య గోప్త్రీ త్వం గృహాణాస్మత్కృతం జపం |
సిద్ధిర్భవతు మే దేవీ త్వత్ప్రసాదాన్మయి స్థిరాన్ || ౨౬

ఫలశ్రుతిః 

నారాయణ ఉవాచ 

ఏతైర్నామశతైర్దివ్యైః స్తుతా శక్రేణ ధీమతా |
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం అపమృత్యుభయాపహమ్ || ౨౭

క్షయాపస్మారకుష్ఠాది తాపజ్వరనివారణమ్ |
చోరవ్యాఘ్రభయం తత్ర శీతజ్వరనివారణమ్ || ౨౮

మాహేశ్వరమహామారీ సర్వజ్వరనివారణమ్ |
శీతపైత్తకవాతాది సర్వరోగనివారణమ్ || ౨౯

సన్నిజ్వరనివారణం సర్వజ్వరనివారణమ్ |
సర్వరోగనివారణం సర్వమంగళవర్ధనమ్ || ౩౦

శతమావర్తయేద్యస్తు ముచ్యతే వ్యాధిబంధనాత్ |
ఆవర్తయన్సహస్రాత్తు లభతే వాంఛితం ఫలమ్ || ౩౧

ఏతత్ స్తోత్రం మహాపుణ్యం జపేదాయుష్యవర్ధనమ్ |
వినాశాయ చ రోగాణామపమృత్యుహరాయ చ || ౩౨ ||

ద్విజైర్నిత్యమిదం జప్యం భాగ్యారోగ్యాభీప్సుభిః |
నాభిమాత్రజలేస్థిత్వా సహస్రపరిసంఖ్యయా || ౩౩ ||

జపేత్ స్తోత్రమిమం మంత్రం వాచాం సిద్ధిర్భవేత్తతః |
అనేనవిధినా భక్త్యా మంత్రసిద్ధిశ్చ జాయతే || ౩౪ ||

సంతుష్టా చ భవేద్దేవీ ప్రత్యక్షా సంప్రజాయతే |
సాయం శతం పఠేన్నిత్యం షణ్మాసాత్సిద్ధిరుచ్యతే || ౩౫ ||

చోరవ్యాధిభయస్థానే మనసాహ్యనుచింతయన్ |
సంవత్సరముపాశ్రిత్య సర్వకామార్థసిద్ధయే || ౩౬ ||

రాజానం వశ్యమాప్నోతి షణ్మాసాన్నాత్ర సంశయః |
అష్టదోర్భిస్సమాయుక్తే నానాయుద్ధవిశారదే || ౩౭ ||

భూతప్రేతపిశాచేభ్యో రోగారాతిముఖైరపి |
నాగేభ్యః విషయంత్రేభ్యః ఆభిచారైర్మహేశ్వరీ || ౩౮ ||

రక్ష మాం రక్ష మాం నిత్యం ప్రత్యహం పూజితా మయా |
సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవీ నారాయణీ నమోఽస్తు తే || ౩౯ ||

వరం ప్రదాద్మహేంద్రాయ దేవరాజ్యం చ శాశ్వతమ్ |
ఇంద్రస్తోత్రమిదం పుణ్యం మహదైశ్వర్యకారణమ్ || ౪౦ ||

ఇతి ఇంద్రాక్షీ స్తోత్రం |

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి