Skip to content

Devi Khadgamala Stotram in Tamil – தேவீ கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம்

Sri Devi Khadgamala Stotram Pdf LyricsPin

Devi Khadgamala Stotram in Tamil is a very sacred and powerful mantra of Goddess Shakti (The Divine Mother). The word ‘Khadga’ means Sword, and ‘Mala’ means Garland. It is said that chanting the Devi Khadgamala Stotram bestows a protective garland of mystical weapons on the reciter, protecting him/her from all sorts of problems. Chanting the Devi Khadgamala stotram takes us mentally through the Sri Chakra (the mystical geometric representation of the Supreme Goddess Shakti). Get Sri Devi Khadgamala Stotram in Tamil Pdf lyrics here and chant it to get the grace of the divine mother.

Devi Khadgamala Stotram in Tamil – தேவீ கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம் 

ப்ரார்த²ன |
ஹ்ரீங்காராஸனக³ர்பி⁴தானலஶிகா²ம் ஸௌ꞉ க்லீம் களாம் பி³ப்⁴ரதீம்
ஸௌவர்ணாம்ப³ரதா⁴ரிணீம் வரஸுதா⁴தௌ⁴தாம் த்ரிணேத்ரோஜ்ஜ்வலாம் |
வந்தே³ புஸ்தகபாஶமங்குஶத⁴ராம் ஸ்ரக்³பூ⁴ஷிதாமுஜ்ஜ்வலாம்
த்வாம் கௌ³ரீம் த்ரிபுராம் பராத்பரகளாம் ஶ்ரீசக்ரஸஞ்சாரிணீம் ||

அஸ்ய ஶ்ரீஶுத்³த⁴ஶக்திமாலாமஹாமந்த்ரஸ்ய, உபஸ்தே²ந்த்³ரியாதி⁴ஷ்டா²யீ வருணாதி³த்ய ருஷி꞉, தை³வீ கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉, ஸாத்த்விக ககாரப⁴ட்டாரகபீட²ஸ்தி²த காமேஶ்வராங்கனிலயா மஹாகாமேஶ்வரீ ஶ்ரீ லலிதா ப⁴ட்டாரிகா தே³வதா, ஐம் பீ³ஜம் க்லீம் ஶக்தி꞉ ஸௌ꞉ கீலகம் மம க²ட்³க³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஸர்வாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ |
மூலமந்த்ரேண ஷட³ங்க³ன்யாஸம் குர்யாத் ||

த்⁴யானம் |

தாத்³ருஶம் க²ட்³க³மாப்னோதி யேன ஹஸ்தஸ்தி²தேனவை |
அஷ்டாத³ஶமஹாத்³வீபஸம்ராட்³போ⁴க்தாப⁴விஷ்யதி ||

ஆரக்தாபா⁴ம் த்ரினேத்ராமருணிமவஸனாம் ரத்னதாடங்கரம்யாம் |
ஹஸ்தாம்போ⁴ஜைஸ்ஸபாஶாங்குஶமத³ன த⁴னுஸ்ஸாயகைர்விஸ்பு²ரந்தீம் |
ஆபீனோத்துங்க³வக்ஷோருஹகலஶலுட²த்தாரஹாரோஜ்ஜ்வலாங்கீ³ம் |
த்⁴யாயேத³ம்போ⁴ருஹஸ்தா²மருணிமவஸனாமீஶ்வரீமீஶ்வராணாம் ||

லமித்யாதி³ பஞ்ச பூஜாம் குர்யாத், யதா²ஶக்தி மூலமந்த்ரம் ஜபேத் |

லம் – ப்ருதி²வீதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை க³ந்த⁴ம் பரிகல்பயாமி – நம꞉
ஹம் – ஆகாஶதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை புஷ்பம் பரிகல்பயாமி – நம꞉
யம் – வாயுதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை தூ⁴பம் பரிகல்பயாமி – நம꞉
ரம் – தேஜஸ்தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை தீ³பம் பரிகல்பயாமி – நம꞉
வம் – அம்ருததத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை அம்ருதனைவேத்³யம் பரிகல்பயாமி – நம꞉
ஸம் – ஸர்வதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகாயை தாம்பூ³லாதி³ஸர்வோபசாரான் பரிகல்பயாமி – நம꞉

(ஶ்ரீதே³வீ ஸம்போ³த⁴னம்-1)
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஐம் க்லீம் ஸௌ꞉ ஓம் நமஸ்த்ரிபுரஸுந்த³ரி |

(ந்யாஸாங்க³தே³வதா꞉-6)
ஹ்ருத³யதே³வி, ஶிரோதே³வி, ஶிகா²தே³வி, கவசதே³வி, நேத்ரதே³வி, அஸ்த்ரதே³வி,

(திதி²னித்யாதே³வதா꞉-16)
காமேஶ்வரி, ப⁴க³மாலினி, நித்யக்லின்னே, பே⁴ருண்டே³, வஹ்னிவாஸினி, மஹாவஜ்ரேஶ்வரி, ஶிவதூ³தி, த்வரிதே, குலஸுந்த³ரி, நித்யே, நீலபதாகே, விஜயே, ஸர்வமங்க³ளே, ஜ்வாலாமாலினி, சித்ரே, மஹானித்யே,

(தி³வ்யௌக⁴கு³ரவ꞉-7)
பரமேஶ்வரபரமேஶ்வரி, மித்ரேஶமயி, ஷஷ்டீ²ஶமயி, உட்³டீ³ஶமயி, சர்யானாத²மயி, லோபாமுத்³ராமயி, அக³ஸ்த்யமயி,

(ஸித்³தௌ⁴க⁴கு³ரவ꞉-4)
காலதாபனமயி, த⁴ர்மாசார்யமயி, முக்தகேஶீஶ்வரமயி, தீ³பகளானாத²மயி,

(மானவௌக⁴கு³ரவ꞉-8)
விஷ்ணுதே³வமயி, ப்ரபா⁴கரதே³வமயி, தேஜோதே³வமயி, மனோஜதே³வமயி, கள்யாணதே³வமயி, வாஸுதே³வமயி, ரத்னதே³வமயி, ஶ்ரீராமானந்த³மயி,

(ஶ்ரீசக்ர ப்ரத²மாவரணதே³வதா꞉-30)
அணிமாஸித்³தே⁴, லகி⁴மாஸித்³தே⁴, [க³ரிமாஸித்³தே⁴], மஹிமாஸித்³தே⁴, ஈஶித்வஸித்³தே⁴, வஶித்வஸித்³தே⁴, ப்ராகாம்யஸித்³தே⁴, பு⁴க்திஸித்³தே⁴, இச்சா²ஸித்³தே⁴, ப்ராப்திஸித்³தே⁴, ஸர்வகாமஸித்³தே⁴, ப்³ராஹ்மி, மாஹேஶ்வரி, கௌமாரி, வைஷ்ணவி, வாராஹி, மாஹேந்த்³ரி, சாமுண்டே³, மஹாலக்ஷ்மி, ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணீ, ஸர்வவித்³ராவிணீ, ஸர்வாகர்ஷிணீ, ஸர்வவஶங்கரி, ஸர்வோன்மாதி³னி, ஸர்வமஹாங்குஶே, ஸர்வகே²சரி, ஸர்வபீ³ஜே, ஸர்வயோனே, ஸர்வத்ரிக²ண்டே³, த்ரைலோக்யமோஹனசக்ரஸ்வாமினி, ப்ரகடயோகி³னி,

(ஶ்ரீசக்ர த்³விதீயாவரணதே³வதா꞉-18)
காமாகர்ஷிணி, பு³த்³த்⁴யாகர்ஷிணி, அஹங்காராகர்ஷிணி, ஶப்³தா³கர்ஷிணி, ஸ்பர்ஶாகர்ஷிணி, ரூபாகர்ஷிணி, ரஸாகர்ஷிணி, க³ந்தா⁴கர்ஷிணி, சித்தாகர்ஷிணி, தை⁴ர்யாகர்ஷிணி, ஸ்ம்ருத்யாகர்ஷிணி, நாமாகர்ஷிணி, பீ³ஜாகர்ஷிணி, ஆத்மாகர்ஷிணி, அம்ருதாகர்ஷிணி, ஶரீராகர்ஷிணி, ஸர்வாஶாபரிபூரகசக்ரஸ்வாமினி, கு³ப்தயோகி³னி,

(ஶ்ரீசக்ர த்ருதீயாவரணதே³வதா꞉-10)
அனங்க³குஸுமே, அனங்க³மேக²லே, அனங்க³மத³னே, அனங்க³மத³னாதுரே, அனங்க³ரேகே², அனங்க³வேகி³னி, அனங்கா³ங்குஶே, அனங்க³மாலினி, ஸர்வஸங்க்ஷோப⁴ணசக்ரஸ்வாமினி, கு³ப்ததரயோகி³னி,

(ஶ்ரீசக்ர சதுர்தா²வரணதே³வதா꞉-16)
ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணி, ஸர்வவித்³ராவிணி, ஸர்வாகர்ஷிணி, ஸர்வஹ்லாதி³னி, ஸர்வஸம்மோஹினி, ஸர்வஸ்தம்பி⁴னி, ஸர்வஜ்ரும்பி⁴ணி, ஸர்வவஶங்கரி, ஸர்வரஞ்ஜனி, ஸர்வோன்மாதி³னி, ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே, ஸர்வஸம்பத்திபூரணி, ஸர்வமந்த்ரமயி, ஸர்வத்³வந்த்³வக்ஷயங்கரி, ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யகசக்ரஸ்வாமினி, ஸம்ப்ரதா³யயோகி³னி,

(ஶ்ரீசக்ர பஞ்சமாவரணதே³வதா꞉-12)
ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதே³, ஸர்வஸம்பத்ப்ரதே³, ஸர்வப்ரியங்கரி, ஸர்வமங்க³ளகாரிணி, ஸர்வகாமப்ரதே³, ஸர்வது³꞉க²விமோசனி, ஸர்வம்ருத்யுப்ரஶமனி, ஸர்வவிக்⁴னனிவாரிணி, ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரி,
ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யினி, ஸர்வார்த²ஸாத⁴கசக்ரஸ்வாமினி, குலோத்தீர்ணயோகி³னி,

(ஶ்ரீசக்ர ஷஷ்டா²வரணதே³வதா꞉-12)
ஸர்வஜ்ஞே, ஸர்வஶக்தே, ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யினி, ஸர்வஜ்ஞானமயி, ஸர்வவ்யாதி⁴வினாஶினி, ஸர்வாதா⁴ரஸ்வரூபே, ஸர்வபாபஹரே, ஸர்வானந்த³மயி, ஸர்வரக்ஷாஸ்வரூபிணி, ஸர்வேப்ஸிதப²லப்ரதே³, ஸர்வரக்ஷாகரசக்ரஸ்வாமினி, நிக³ர்ப⁴யோகி³னி,

(ஶ்ரீசக்ர ஸப்தமாவரணதே³வதா꞉-10)
வஶினி, காமேஶ்வரி, மோதி³னி, விமலே, அருணே, ஜயினி, ஸர்வேஶ்வரி, கௌளினி, ஸர்வரோக³ஹரசக்ரஸ்வாமினி, ரஹஸ்யயோகி³னி,

(ஶ்ரீசக்ர அஷ்டமாவரணதே³வதா꞉-9)
பா³ணினி, சாபினி, பாஶினி, அங்குஶினி, மஹாகாமேஶ்வரி, மஹாவஜ்ரேஶ்வரி, மஹாப⁴க³மாலினி, ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³சக்ரஸ்வாமினி, அதிரஹஸ்யயோகி³னி,

(ஶ்ரீசக்ர நவமாவரணதே³வதா꞉-3)
ஶ்ரீஶ்ரீமஹாப⁴ட்டாரிகே, ஸர்வானந்த³மயசக்ரஸ்வாமினி, பராபரரஹஸ்யயோகி³னி,

(நவசக்ரேஶ்வரீ நாமானி-9)
த்ரிபுரே, த்ரிபுரேஶி, த்ரிபுரஸுந்த³ரி, த்ரிபுரவாஸினி, த்ரிபுராஶ்ரீ꞉, த்ரிபுரமாலினி, த்ரிபுராஸித்³தே⁴, த்ரிபுராம்ப³, மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரி,

(ஶ்ரீதே³வீ விஶேஷணானி, நமஸ்காரனவாக்ஷரீ ச-9)
மஹாமஹேஶ்வரி, மஹாமஹாராஜ்ஞி, மஹாமஹாஶக்தே, மஹாமஹாகு³ப்தே, மஹாமஹாஜ்ஞப்தே, மஹாமஹானந்தே³, மஹாமஹாஸ்கந்தே⁴, மஹாமஹாஶயே, மஹாமஹா ஶ்ரீசக்ரனக³ரஸாம்ராஜ்ஞி நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே நம꞉ |

ப²லஶ்ருதி꞉ |
ஏஷா வித்³யா மஹாஸித்³தி⁴தா³யினீ ஸ்ம்ருதிமாத்ரத꞉ |
அக்³னிவாதமஹாக்ஷோபே⁴ ராஜாராஷ்ட்ரஸ்ய விப்லவே ||

லுண்ட²னே தஸ்கரப⁴யே ஸங்க்³ராமே ஸலிலப்லவே |
ஸமுத்³ரயானவிக்ஷோபே⁴ பூ⁴தப்ரேதாதி³கே ப⁴யே ||

அபஸ்மாரஜ்வரவ்யாதி⁴-ம்ருத்யுக்ஷாமாதி³ஜே ப⁴யே |
ஶாகினீ பூதனாயக்ஷரக்ஷ꞉கூஶ்மாண்ட³ஜே ப⁴யே ||

மித்ரபே⁴தே³ க்³ரஹப⁴யே வ்யஸனேஷ்வாபி⁴சாரிகே |
அன்யேஷ்வபி ச தோ³ஷேஷு மாலாமந்த்ரம் ஸ்மரேன்னர꞉ ||

ஸர்வோபத்³ரவனிர்முக்த-ஸ்ஸாக்ஷாச்சி²வமயோப⁴வேத் |
ஆபத்காலே நித்யபூஜாம் விஸ்தாராத்கர்துமாரபே⁴த் ||

ஏகவாரம் ஜபத்⁴யானம் ஸர்வபூஜாப²லம் லபே⁴த் |
நவாவரணதே³வீனாம் லலிதாயா மஹௌஜஸ꞉ ||

ஏகத்ரக³ணனாரூபோ வேத³வேதா³ங்க³கோ³சர꞉ |
ஸர்வாக³மரஹஸ்யார்த²꞉ ஸ்மரணாத்பாபனாஶினீ ||

லலிதாயா மஹேஶான்யா மாலா வித்³யாமஹீயஸீ |
நரவஶ்யம் நரேந்த்³ராணாம் வஶ்யம் நாரீவஶங்கரம் ||

அணிமாதி³கு³ணைஶ்வர்யம் ரஞ்ஜனம் பாபப⁴ஞ்ஜனம் |
தத்ததா³வரணஸ்தா²யி தே³வதாப்³ருந்த³மந்த்ரகம் ||

மாலாமந்த்ரம் பரம் கு³ஹ்யம் பரந்தா⁴ம ப்ரகீர்திதம் |
ஶக்திமாலா பஞ்சதா⁴ ஸ்யாச்சி²வமாலா ச தாத்³ருஶீ ||

தஸ்மாத்³கோ³ப்யதராத்³கோ³ப்யம் ரஹஸ்யம் பு⁴க்திமுக்தித³ம் ||

இதி ஶ்ரீவாமகேஶ்வரதந்த்ரே உமாமஹேஶ்வரஸம்வாதே³ ஶ்ரீ தே³வீக²ட்³க³மாலாஸ்தோத்ரரத்னம் |

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன