Skip to content

Devi Khadgamala Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ದೇವೀ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Sri Devi Khadgamala Stotram Pdf LyricsPin

Devi Khadgamala stotram in Kannada is a very sacred and powerful mantra of Goddess Shakti (The Divine Mother). The word ‘Khadga’ means Sword, and ‘Mala’ means Garland. It is said that chanting the Khadgamala Stotram bestows a protective garland of mystical weapons on the reciter, protecting him/her from all sorts of problems. Chanting the Devi Khadgamala stotram takes us mentally through the Sri Chakra (the mystical geometric representation of the Supreme Goddess Shakti). Get Sri Devi Khadgamala Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it for the grace of the divine mother.

Devi Khadgamala Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ದೇವೀ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಪ್ರಾರ್ಥನ |

ಹ್ರೀಂಕಾರಾಸನಗರ್ಭಿತಾನಲಶಿಖಾಂ ಸೌಃ ಕ್ಲೀಂ ಕಳಾಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌವರ್ಣಾಂಬರಧಾರಿಣೀಂ ವರಸುಧಾಧೌತಾಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ |
ವಂದೇ ಪುಸ್ತಕಪಾಶಮಂಕುಶಧರಾಂ ಸ್ರಗ್ಭೂಷಿತಾಮುಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ತ್ವಾಂ ಗೌರೀಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಪರಾತ್ಪರಕಳಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಸಂಚಾರಿಣೀಮ್ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶುದ್ಧಶಕ್ತಿಮಾಲಾಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಉಪಸ್ಥೇಂದ್ರಿಯಾಧಿಷ್ಠಾಯೀ ವರುಣಾದಿತ್ಯ ಋಷಿಃ, ದೈವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ, ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಕಕಾರಭಟ್ಟಾರಕಪೀಠಸ್ಥಿತ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕನಿಲಯಾ ಮಹಾಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ದೇವತಾ, ಐಂ ಬೀಜಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಸೌಃ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಖಡ್ಗಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |
ಮೂಲಮಂತ್ರೇಣ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |

ಆರಕ್ತಾಭಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮರುಣಿಮವಸನಾಂ ರತ್ನತಾಟಂಕರಮ್ಯಾಂ |
ಹಸ್ತಾಂಭೋಜೈಸ್ಸಪಾಶಾಂಕುಶಮದನ ಧನುಸ್ಸಾಯಕೈರ್ವಿಸ್ಫುರಂತೀಮ್ |
ಆಪೀನೋತ್ತುಂಗವಕ್ಷೋರುಹಕಲಶಲುಠತ್ತಾರಹಾರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗೀಂ |
ಧ್ಯಾಯೇದಂಭೋರುಹಸ್ಥಾಮರುಣಿಮವಸನಾಮೀಶ್ವರೀಮೀಶ್ವರಾಣಾಮ್ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚ ಪೂಜಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್, ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಮೂಲಮಂತ್ರಂ ಜಪೇತ್ |

ಲಂ – ಪೃಥಿವೀತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾಯೈ ಗಂಧಂ
ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ – ನಮಃ
ಹಂ – ಆಕಾಶತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ
ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ – ನಮಃ
ಯಂ – ವಾಯುತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾಯೈ ಧೂಪಂ
ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ – ನಮಃ
ರಂ – ತೇಜಸ್ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾಯೈ ದೀಪಂ
ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ – ನಮಃ
ವಂ – ಅಮೃತತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾಯೈ
ಅಮೃತನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ – ನಮಃ
ಸಂ – ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾಯೈ
ತಾಂಬೂಲಾದಿಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ – ನಮಃ

(ಶ್ರೀದೇವೀ ಸಂಬೋಧನಂ-೧)

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಓಂ ನಮಸ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ |

(ನ್ಯಾಸಾಂಗದೇವತಾಃ-೬)

ಹೃದಯದೇವಿ, ಶಿರೋದೇವಿ, ಶಿಖಾದೇವಿ, ಕವಚದೇವಿ, ನೇತ್ರದೇವಿ, ಅಸ್ತ್ರದೇವಿ,

(ತಿಥಿನಿತ್ಯಾದೇವತಾಃ-೧೬)

ಕಾಮೇಶ್ವರಿ, ಭಗಮಾಲಿನಿ, ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನೇ, ಭೇರುಂಡೇ, ವಹ್ನಿವಾಸಿನಿ, ಮಹಾವಜ್ರೇಶ್ವರಿ, ಶಿವದೂತಿ, ತ್ವರಿತೇ, ಕುಲಸುಂದರಿ, ನಿತ್ಯೇ, ನೀಲಪತಾಕೇ, ವಿಜಯೇ, ಸರ್ವಮಂಗಳೇ, ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ, ಚಿತ್ರೇ, ಮಹಾನಿತ್ಯೇ,

(ದಿವ್ಯೌಘಗುರವಃ-೭)

ಪರಮೇಶ್ವರಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಮಿತ್ರೇಶಮಯಿ, ಷಷ್ಠೀಶಮಯಿ, ಉಡ್ಡೀಶಮಯಿ, ಚರ್ಯಾನಾಥಮಯಿ, ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಮಯಿ, ಅಗಸ್ತ್ಯಮಯಿ,

(ಸಿದ್ಧೌಘಗುರವಃ-೪)

ಕಾಲತಾಪನಮಯಿ, ಧರ್ಮಾಚಾರ್ಯಮಯಿ, ಮುಕ್ತಕೇಶೀಶ್ವರಮಯಿ, ದೀಪಕಳಾನಾಥಮಯಿ,

(ಮಾನವೌಘಗುರವಃ-೮)

ವಿಷ್ಣುದೇವಮಯಿ, ಪ್ರಭಾಕರದೇವಮಯಿ, ತೇಜೋದೇವಮಯಿ, ಮನೋಜದೇವಮಯಿ, ಕಳ್ಯಾಣದೇವಮಯಿ, ವಾಸುದೇವಮಯಿ, ರತ್ನದೇವಮಯಿ, ಶ್ರೀರಾಮಾನಂದಮಯಿ,

(ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಥಮಾವರಣದೇವತಾಃ-೩೦)

ಅಣಿಮಾಸಿದ್ಧೇ, ಲಘಿಮಾಸಿದ್ಧೇ, ಮಹಿಮಾಸಿದ್ಧೇ, ಈಶಿತ್ವಸಿದ್ಧೇ, ವಶಿತ್ವಸಿದ್ಧೇ, ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಸಿದ್ಧೇ, ಭುಕ್ತಿಸಿದ್ಧೇ, ಇಚ್ಛಾಸಿದ್ಧೇ, ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧೇ, ಸರ್ವಕಾಮಸಿದ್ಧೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಮಾಹೇಶ್ವರಿ, ಕೌಮಾರಿ, ವೈಷ್ಣವಿ, ವಾರಾಹಿ, ಮಾಹೇಂದ್ರಿ, ಚಾಮುಂಡೇ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀ, ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣೀ, ಸರ್ವಾಕರ್ಷಿಣೀ, ಸರ್ವವಶಂಕರಿ, ಸರ್ವೋನ್ಮಾದಿನಿ, ಸರ್ವಮಹಾಂಕುಶೇ, ಸರ್ವಖೇಚರಿ, ಸರ್ವಬೀಜೇ, ಸರ್ವಯೋನೇ, ಸರ್ವತ್ರಿಖಂಡೇ, ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನಿ, ಪ್ರಕಟಯೋಗಿನಿ,

(ಶ್ರೀಚಕ್ರ ದ್ವಿತೀಯಾವರಣದೇವತಾಃ-೧೮)

ಕಾಮಾಕರ್ಷಿಣಿ, ಬುದ್ಧ್ಯಾಕರ್ಷಿಣಿ, ಅಹಂಕಾರಾಕರ್ಷಿಣಿ, ಶಬ್ದಾಕರ್ಷಿಣಿ, ಸ್ಪರ್ಶಾಕರ್ಷಿಣಿ, ರೂಪಾಕರ್ಷಿಣಿ, ರಸಾಕರ್ಷಿಣಿ, ಗಂಧಾಕರ್ಷಿಣಿ, ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಿಣಿ, ಧೈರ್ಯಾಕರ್ಷಿಣಿ, ಸ್ಮೃತ್ಯಾಕರ್ಷಿಣಿ, ನಾಮಾಕರ್ಷಿಣಿ, ಬೀಜಾಕರ್ಷಿಣಿ, ಆತ್ಮಾಕರ್ಷಿಣಿ, ಅಮೃತಾಕರ್ಷಿಣಿ, ಶರೀರಾಕರ್ಷಿಣಿ, ಸರ್ವಾಶಾಪರಿಪೂರಕಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನಿ, ಗುಪ್ತಯೋಗಿನಿ,

(ಶ್ರೀಚಕ್ರ ತೃತೀಯಾವರಣದೇವತಾಃ-೧೦)

ಅನಂಗಕುಸುಮೇ, ಅನಂಗಮೇಖಲೇ, ಅನಂಗಮದನೇ, ಅನಂಗಮದನಾತುರೇ, ಅನಂಗರೇಖೇ, ಅನಂಗವೇಗಿನಿ, ಅನಂಗಾಂಕುಶೇ, ಅನಂಗಮಾಲಿನಿ, ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಣಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನಿ, ಗುಪ್ತತರಯೋಗಿನಿ,

(ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಚತುರ್ಥಾವರಣದೇವತಾಃ-೧೬)

ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣಿ, ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣಿ, ಸರ್ವಾಕರ್ಷಿಣಿ, ಸರ್ವಹ್ಲಾದಿನಿ, ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಿನಿ, ಸರ್ವಸ್ತಂಭಿನಿ, ಸರ್ವಜೃಂಭಿಣಿ, ಸರ್ವವಶಂಕರಿ, ಸರ್ವರಂಜನಿ, ಸರ್ವೋನ್ಮಾದಿನಿ, ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ, ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿಪೂರಣಿ, ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯಿ, ಸರ್ವದ್ವಂದ್ವಕ್ಷಯಂಕರಿ, ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಯೋಗಿನಿ,

(ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪಂಚಮಾವರಣದೇವತಾಃ-೧೨)

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ, ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದೇ, ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರಿ, ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರಿಣಿ, ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದೇ, ಸರ್ವದುಃಖವಿಮೋಚನಿ, ಸರ್ವಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಮನಿ, ಸರ್ವವಿಘ್ನನಿವಾರಿಣಿ, ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರಿ,
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ, ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನಿ, ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಯೋಗಿನಿ,

(ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಷಷ್ಠಾವರಣದೇವತಾಃ-೧೨)

ಸರ್ವಜ್ಞೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತೇ, ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನಿ, ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯಿ, ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಿನಿ, ಸರ್ವಾಧಾರಸ್ವರೂಪೇ, ಸರ್ವಪಾಪಹರೇ, ಸರ್ವಾನಂದಮಯಿ, ಸರ್ವರಕ್ಷಾಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ಸರ್ವೇಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದೇ, ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನಿ, ನಿಗರ್ಭಯೋಗಿನಿ,

(ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಪ್ತಮಾವರಣದೇವತಾಃ-೧೦)

ವಶಿನಿ, ಕಾಮೇಶ್ವರಿ, ಮೋದಿನಿ, ವಿಮಲೇ, ಅರುಣೇ, ಜಯಿನಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ, ಕೌಳಿನಿ, ಸರ್ವರೋಗಹರಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನಿ, ರಹಸ್ಯಯೋಗಿನಿ,

(ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಅಷ್ಟಮಾವರಣದೇವತಾಃ-೯)

ಬಾಣಿನಿ, ಚಾಪಿನಿ, ಪಾಶಿನಿ, ಅಂಕುಶಿನಿ, ಮಹಾಕಾಮೇಶ್ವರಿ, ಮಹಾವಜ್ರೇಶ್ವರಿ, ಮಹಾಭಗಮಾಲಿನಿ, ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನಿ, ಅತಿರಹಸ್ಯಯೋಗಿನಿ,

(ಶ್ರೀಚಕ್ರ ನವಮಾವರಣದೇವತಾಃ-೩)

ಶ್ರೀಶ್ರೀಮಹಾಭಟ್ಟಾರಿಕೇ, ಸರ್ವಾನಂದಮಯಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನಿ, ಪರಾಪರರಹಸ್ಯಯೋಗಿನಿ,

(ನವಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ನಾಮಾನಿ-೯)

ತ್ರಿಪುರೇ, ತ್ರಿಪುರೇಶಿ, ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ, ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನಿ, ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀಃ, ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನಿ, ತ್ರಿಪುರಾಸಿದ್ಧೇ, ತ್ರಿಪುರಾಂಬ, ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ,

(ಶ್ರೀದೇವೀ ವಿಶೇಷಣಾನಿ, ನಮಸ್ಕಾರನವಾಕ್ಷರೀ ಚ-೯)

ಮಹಾಮಹೇಶ್ವರಿ, ಮಹಾಮಹಾರಾಜ್ಞಿ, ಮಹಾಮಹಾಶಕ್ತೇ, ಮಹಾಮಹಾಗುಪ್ತೇ, ಮಹಾಮಹಾಜ್ಞಪ್ತೇ, ಮಹಾಮಹಾನಂದೇ, ಮಹಾಮಹಾಸ್ಕಂಧೇ, ಮಹಾಮಹಾಶಯೇ, ಮಹಾಮಹಾ ಶ್ರೀಚಕ್ರನಗರಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಃ |

ಫಲಶ್ರುತಿಃ |

ಏಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರತಃ |
ಅಗ್ನಿವಾತಮಹಾಕ್ಷೋಭೇ ರಾಜಾರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ವಿಪ್ಲವೇ ||

ಲುಂಠನೇ ತಸ್ಕರಭಯೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸಲಿಲಪ್ಲವೇ |
ಸಮುದ್ರಯಾನವಿಕ್ಷೋಭೇ ಭೂತಪ್ರೇತಾದಿಕೇ ಭಯೇ ||

ಅಪಸ್ಮಾರಜ್ವರವ್ಯಾಧಿ-ಮೃತ್ಯುಕ್ಷಾಮಾದಿಜೇ ಭಯೇ |
ಶಾಕಿನೀ ಪೂತನಾಯಕ್ಷರಕ್ಷಃಕೂಶ್ಮಾಂಡಜೇ ಭಯೇ ||

ಮಿತ್ರಭೇದೇ ಗ್ರಹಭಯೇ ವ್ಯಸನೇಷ್ವಾಭಿಚಾರಿಕೇ |
ಅನ್ಯೇಷ್ವಪಿ ಚ ದೋಷೇಷು ಮಾಲಾಮಂತ್ರಂ ಸ್ಮರೇನ್ನರಃ ||

ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಿರ್ಮುಕ್ತ-ಸ್ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಿವಮಯೋಭವೇತ್ |
ಆಪತ್ಕಾಲೇ ನಿತ್ಯಪೂಜಾಂ ವಿಸ್ತಾರಾತ್ಕರ್ತುಮಾರಭೇತ್ ||

ಏಕವಾರಂ ಜಪಧ್ಯಾನಂ ಸರ್ವಪೂಜಾಫಲಂ ಲಭೇತ್ |
ನವಾವರಣದೇವೀನಾಂ ಲಲಿತಾಯಾ ಮಹೌಜಸಃ ||

ಏಕತ್ರಗಣನಾರೂಪೋ ವೇದವೇದಾಂಗಗೋಚರಃ |
ಸರ್ವಾಗಮರಹಸ್ಯಾರ್ಥಃ ಸ್ಮರಣಾತ್ಪಾಪನಾಶಿನೀ ||

ಲಲಿತಾಯಾ ಮಹೇಶಾನ್ಯಾ ಮಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಮಹೀಯಸೀ |
ನರವಶ್ಯಂ ನರೇಂದ್ರಾಣಾಂ ವಶ್ಯಂ ನಾರೀವಶಂಕರಮ್ ||

ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಂ ರಂಜನಂ ಪಾಪಭಂಜನಮ್ |
ತತ್ತದಾವರಣಸ್ಥಾಯಿ ದೇವತಾಬೃಂದಮಂತ್ರಕಮ್ ||

ಮಾಲಾಮಂತ್ರಂ ಪರಂ ಗುಹ್ಯಂ ಪರಂ‍ಧಾಮ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ಶಕ್ತಿಮಾಲಾ ಪಂಚಧಾ ಸ್ಯಾಚ್ಛಿವಮಾಲಾ ಚ ತಾದೃಶೀ ||

ತಸ್ಮಾದ್ಗೋಪ್ಯತರಾದ್ಗೋಪ್ಯಂ ರಹಸ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಮ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಮಕೇಶ್ವರತಂತ್ರೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ದೇವೀ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ